Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Identyfikacja możliwości wdrażania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Identyfikacja możliwości wdrażania"— Zapis prezentacji:

1 „Identyfikacja możliwości wdrażania
działań na rzecz ochrony klimatu w Województwie Małopolskim” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i certyfikaty energetyczne mgr inż. Łukasz Kowalczyk Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o. Kraków, r.

2 Termomodernizacja Docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, stropów pod dachem Wymiana okien i drzwi zewnętrznych Modernizacja systemu wentylacji Usprawnienie systemu przygotowania ciepłej wody Modernizacja systemu grzewczego Modernizacja oświetlenia

3 Korzyści wynikające z termomodernizacji
Obniżenie kosztów ogrzewania Poprawa standardu technicznego Podwyższenie walorów estetycznych Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń Wzrost wartości rynkowej budynku

4 Finansowanie termomodernizacji
Kredyt termomodernizacyjny – system wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych Dotacje i pożyczki z funduszy ochrony środowiska Finansowanie przez trzecią stronę ESCO Kredyty i pożyczki komercyjne

5 Instytucje wspierające termomodernizację
Bank Gospodarstwa Krajowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Bank Ochrony Środowiska S.A. Fundacja Poszanowania Energii

6 Termomodernizacja - akty prawne -
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

7 Świadectwo charakterystyki energetycznej
Wydane przez upoważnionego specjalistę Zawiera podstawowe dane dotyczące budynku Określa wielkość zapotrzebowania energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji Obejmuje wskazania możliwych usprawnień dla obniżenia zużycia energii

8 Świadectwa energetyczne może sporządzać osoba, która:
Ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych lub za przestępstwa skarbowe

9 Świadectwa energetyczne może sporządzać osoba, która:
Posiada pełną zdolność do czynności prawnych Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa

10 Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego:
Budynek oddawany do użytkowania Budynek podlegający zbyciu lub wynajmowi Budynek modernizowany lub remontowany, jeśli nastąpi zmiana charakterystyki energetycznej w wyniku tych działań

11 Z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są budynki:
Podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków Używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej Przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata Niemieszkalne służące gospodarce rolnej

12 Z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są budynki:
Przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok Mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku Wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

13 Certyfikacja energetyczna – akty prawne -
Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

14 Certyfikacja energetyczna – akty prawne -
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

15 Świadectwo energetyczne
Różnice między audytem energetycznym a świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Audyt energetyczny Świadectwo energetyczne Cel sporządzania dokumentu przygotowanie budynku do termomodernizacji przed sprzedażą lub wynajmem, aby stwierdzić aktualną jakość energetyczną budynku Co zawiera ? biznesplan termomodernizacji-wybranie materiałów, kosztorys, bilans zwrotu kosztów ocena jakości energetycznej elementów technicznych oraz kosztów eksploatacji Rola finansowa potrzebny do uzyskania dotacji tzw. premii termomodernizacyjnej potrzebny od  jako informacja o  kosztach eksploatacji budynku, konieczna by w obiektywny sposób stwierdzić wartość rynkową budynku i rzeczywiste koszty wynajmu Kiedy wykonujemy? przed wykonaniem termomodernizacji co 10 lat, lub dodatkowo gdy w wyniku modernizacji zmienią się parametry energetyczne budynku

16 ENERGII I ŚRODOWISKA SP. Z O.O.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MAŁOPOLSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA SP. Z O.O. ul. KORDYLEWSKIEGO 11 KRAKÓW Tel


Pobierz ppt "„Identyfikacja możliwości wdrażania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google