Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Toryfter Dorota Zakrzewska Marta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Toryfter Dorota Zakrzewska Marta"— Zapis prezentacji:

1 Toryfter Dorota Zakrzewska Marta
Certyfikacja energetyczna budynków - wskazówka na racjonalne wykorzystanie energii na etapie planowania i eksploatacji. Toryfter Dorota Zakrzewska Marta

2 Podstawy prawne Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC z dnia 16 grudnia 2002 roku ustanawia wymagania dotyczące: ram ogólnych metodologii obliczeń zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej nowych budynków zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dużych budynków istniejących, podlegających większej renowacji certyfikatu energetycznego budynków regularnej kontroli kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach oraz dodatkowo ocena instalacji grzewczych, w których kotły mają więcej niż 15 lat

3 Podstawy prawne 6 listopada 2008 roku Minister Infrastruktury Olgierd Dziekoński podpisał trzy rozporządzenia niezbędne do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków: Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

4 Definicje Budynek Jakość energetyczna budynku
Certyfikat jakości energetycznej budynku Energia pierwotna Budynek referencyjny

5 Definicje Wskaźnik EP - roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku (pomieszczeń, które ze względu na swoją funkcję powinno być ogrzewane lub chłodzone) lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, wyrażone w kWh/m2/rok.

6 Budynki podlegające procesowi certyfikacji
Nowo wybudowane Wcześniej wybudowane wynajmowane Wcześniej wybudowane sprzedawane

7 Budynki nie objęte certyfikacją
Zabytki Miejsca kultu i działalności religijnej Budynki niemieszkalne w rolnictwie Obiekty wolnostojące do 50 m2 Pomieszczenia przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok Budynki przeznaczone do użytkowania w okresie krótszym niż 2 lata Budynki przeznaczone do użytkowania przez okres krótszy niż 4 miesiące w roku

8 Zawartość certyfikatów energetycznych budynków
podstawowe dane budynku graficznie przedstawione zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej wszystkie dane będące podstawą obliczeń informacje o zapotrzebowaniu na energię w rozbiciu na media wskazówki dla właściciela dotyczące możliwości obniżenia zużycia energii dane audytora podstawa prawna dokonania pomiarów

9

10

11

12

13 Metodologia wystawiania certyfikatów energetycznych budynków
Dla określenia zintegrowanej charakterystyki energetycznej przyjęto metodę odnoszenia cech ocenianego budynku do cech budynku referencyjnego, czyli budynku, który spełnia aktualne wymagania stawiane budynkom. Dane ilościowe charakterystyki energetycznej porównuje się z danymi określonymi dla budynku referencyjnego (porównawczego).

14 Metodologia wystawiania certyfikatów energetycznych budynków
Szczegółowy opis metodologii sporządzania certyfikatów znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, Załącznik nr 5 i 6.

15 Audytor energetyczny Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Ukończył co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym Nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbył szkolenie i złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

16 Koszty certyfikatów energetycznych budynków
Forum "Termomodernizacja Nareszcie Dyrektywa" 500 zł do 1 tys. zł za typowe domy jednorodzinne oraz mieszkania 1 tys. do 2 tys. zł za typowe budynki 2 tys. do 3 tys. zł za skomplikowane lub duże budynki powyżej 3 tys. zł za bardzo duże, nietypowe budynki niemieszkalne Rzeczpospolita 200 zł do 300 zł za mieszkanie do 1000 zł za dom

17 Opinie prasowe „Inżynier budownictwa”, Nr 2(23): wprowadzenie obowiązku certyfikacji energetycznej budynku wprowadza nowe obowiązki dla inwestorów, zarządców i właścicieli budynków; wymusza zmiany w podejściu do projektowania budynków „Inżynier budownictwa”, Nr 3(24): głos czytelnika na temat w/w artykułu; negatywna ocena wprowadzenia obowiązku certyfikacji „Inżynier budownictwa”, Nr 3(37): certyfikaty energetyczne w regionie Górnej Austrii; działalność powołanej w 1991 roku rządowej regionalnej agencji do spraw energii

18 Certyfikaty energetyczne budynków to:
nowe źródło oceny jakości użytkowej i wartości rynkowej budynku obiektywna ocena cech energetycznych budynków, ich wyodrębnionych części i lokali mieszkalnych pełna świadomość jakości energetycznej budynków i lokali dla ich właścicieli, nabywców i najemców impuls skłaniający do projektowania i budowy budynków energooszczędnych oraz do termomodernizacji budynków istniejących rynkowe narzędzie stymulowania oszczędności energii w budynkach i lokalach mieszkalnych

19 Toryfter Dorota Zakrzewska Marta
Certyfikacja energetyczna budynków - wskazówka na racjonalne wykorzystanie energii na etapie planowania i eksploatacji. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Toryfter Dorota Zakrzewska Marta


Pobierz ppt "Toryfter Dorota Zakrzewska Marta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google