Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O czym będziemy mówić Świadectwa charakterystyki energetycznej w Polsce – historia Dyrektywa 2002/91 z –wprowadzenie certyfikacji jako jeden.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O czym będziemy mówić Świadectwa charakterystyki energetycznej w Polsce – historia Dyrektywa 2002/91 z –wprowadzenie certyfikacji jako jeden."— Zapis prezentacji:

1 ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ – REGULACJE PRAWNE Warszawa 2009

2 O czym będziemy mówić Świadectwa charakterystyki energetycznej w Polsce – historia Dyrektywa 2002/91 z –wprowadzenie certyfikacji jako jeden z elementów wspierania termomodernizacji Realizacja innych celów dyrektywy w polskim systemie prawnym Inne przepadki zastosowania świadectw charakterystyki energetycznej Świadectwa charakterystyki energetycznej – uregulowania obecne i proponowane

3 Świadectwa charakterystyki energetycznej w Polsce – historia implementacji
16 grudnia 2002 roku – Parlament Europejski przyjmuje Dyrektywę 2002/91/WE przełom 2003/ W ramach współpracy polsko-duńskiej, na mocy porozumienia podpisanego przez ówczesnego Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury i jednocześnie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, określono założenia oraz przygotowano koncepcję wdrażania dyrektywy 2002/91/WE w Polsce i Danii. czerwiec 2004 roku - Utworzenie przy Departamencie Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury eksperckich grup roboczych, mających stanowić wsparcie działań wdrażających podejmowanych przez Departament. rok Prace pięciu grup roboczych koordynowanych przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych nad projektem regulacji prawnych w ramach działań Departamentu Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury

4 rok Przygotowanie wstępnego projektu ustawy i wstrzymanie prac legislacyjnych na szczebli ministerstwa (czerwiec 2005) początek 2006 roku – Ponowne podjęciem prac nad projektem ustawy II i III kwartał 2006 roku - Projekt ustawy jest przedmiotem uzgodnień środowiskowych, społecznych i międzyresortowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów i Komisji Prawniczej, 24 października 2006 roku – projekt Ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej trafia pod obrady Rady Ministrów. RM postanawia odroczyć rozpatrzenie projektu i zobowiązuje Ministra Budownictwa do jego ponownego zanalizowania. styczeń 2007 roku – Minister Budownictwa informuje o rezygnacji z koncepcji odrębnej ustawy na rzecz koncepcji dużej nowelizacji ustawy Prawo budowlane

5 16 czerwca 2007 roku - Minister Budownictwa kieruje projekt nowego Prawa budowlanego do konsultacji międzyresortowych. Projekt zawiera przepisy dotyczące certyfikacji energetycznej budynków. 29 czerwca 2007 roku - Komisja Europejska ogłasza , iż podejmuje działania prawne przeciwko Polsce w zawiązku z niewywiązaniem się rządu polskiego z wdrożenia Dyrektywy 2002/91/EC. 28 sierpnia 2007 roku - Pierwsze czytanie nowelizacji ustawy Prawo budowlane w sejmowej komisji infrastruktury. 6 września 2007 roku - Drugie czytanie projektu ustawy Prawo budowlane na ostatnim posiedzeniu Sejmu V kadencji. 7 września 2007 roku - Trzecie czytanie projektu ustawy, głosowanie i Sejm przyjmuje projekt ustawy Prawo budowlane. 19 września 2007 roku - Sejm zatwierdza 4 z 5 redakcyjnych poprawek. senackich co oznacza, że nowelizacja Ustawy Prawo budowlane implementująca Dyrektywę 2002/91/WE została przyjęta i czeka tylko na podpis Prezydenta. 5 października 2007 roku – Prezydent Lech Kaczyński podpisuje ustawę.

6 charakterystyki energetycznej budynków
Dyrektywa 2002/91 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Cel dyrektywy „Promowanie poprawiania charakterystyki energetycznej budynków we Wspólnocie” art. 1 Dyrektywy 2002/91

7 Przedmiot regulacji Ogólne ramy dla metodologii obliczania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków Zastosowanie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej nowych budynków Zastosowanie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dużych budynków istniejących, podlegających ważniejszej renowacji Certyfikacja energetyczna budynków Regularna kontrola kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach oraz oceny instalacji grzewczych, w których kotły mają więcej niż 15 lat

8 Metodologia Ogólne ramy dla metodologii obliczania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków określa Załącznik nr 2 do Dyrektywy. Na poziomie krajowym - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 201 poz. 1240)

9 Minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków
Dyrektywa nakłada obowiązek wprowadzenia minimalnych wymogów odnośnie charakterystyki energetycznej budynków zarówno nowych jak i starych (weryfikacja norm min. co 5 lat) Dopuszczalne wyłączenia według dyrektywy: Budynki i zabytki urzędowo chronione Budynki używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej Budynki okresowe o planowanym czasie użycia 2 lat lub mniej, obiekty przemysłowe, warsztaty i budynki niemieszkalne rolnicze o niskim zapotrzebowaniu energetycznym i budynki niemieszkalne rolnicze używane przez sektor objęty krajowym porozumieniem sektorowym w sprawie charakterystyki energetycznej Budynki mieszkalne przeznaczone do użycia mniej niż 4 miesiące w roku Budynki wolnostojące o całkowitej powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 metrów

10 Budynki nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1238)

11 Szczególna kategoria: budynki nowe o
powierzchni powyżej metrów kw. Obowiązek zapewnienia, aby możliwości techniczne, środowiskowe i ekonomiczne systemów alternatywnych takich jak: Zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii odnawialnej CHP (Combined Heat and Power) – systemy kogeneracyjne Ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe Pompy cieplne były rozważane i brane pod uwagę przed rozpoczęciem budowy

12 Powyższy cel na gruncie prawa krajowego realizuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 toku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego: „w stosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż m2, określonej zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie oraz określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.”

13 Minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej
dużych budynków istniejących, podlegających ważniejszej renowacji Regulacja na poziomie krajowym - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Kiedy stosuje się wymogi określone w Rozporządzeniu? „przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2” - §2 Rozporządzenia

14 Definicja przebudowy – „należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego” – art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane.

15 Brak definicji „dużego budynku”
Pośrednie rozróżnienie w § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: „2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania: 1) budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej m2, (...) wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. (...) 3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących o powierzchni użytkowej przekraczającej m2 wymagania, o których mowa w § 1, z wyłączeniem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań, o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy .”

16 Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 roku nr 223 poz. 1459) Art. 1 Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

17 Premia termomodernizacyjna – dla kogo ?
Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana dalej "premią termomodernizacyjną", jeżeli z audytu energetycznego wynika, że: nastąpi: (i) w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na ulepszeniu, którego następstwem ma być zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię: - w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10 %, - w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15 %, - w pozostałych budynkach - co najmniej o 25 %, lub

18 (ii) zmniejszenie rocznych strat energii, w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na ulepszeniu, którego następstwem ma być zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków - co najmniej o 25 %, lub (iii) zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej o 20 %, lub (iv) zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

19 Premia termoizolacyjna - w jakiej wysokości?
Art. 5 Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z zastrzeżeniem, iż wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż: - 16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i - dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

20 Premia Termoizloacyjna – Wyłączenia
Art. 4 Kredyt nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które: zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa; uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

21 Premia remontowa - Dla kogo?
Art. 6 Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. Art. 7 Inwestorowi będącemu osobą fizyczną, wspólnotą mieszkaniową z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa społecznego, przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, zwana dalej "premią remontową", jeżeli: - w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 10 %, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, i - wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.

22 Premia remontowa - w jakiej wysokości?
Art. 9.1 Wysokość premii remontowej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, nie więcej jednak niż 15 % kosztów przedsięwzięcia remontowego. 2. Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z ust. pierwszym i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku

23 Premia remonotowa - Wyłączenia
Kredyt nie może być przeznaczony na: remont lokali, z wyjątkiem prac, polegających na wymianie w budynkach wielorodzinnych okien lub remoncie balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali; prace prowadzące do zwiększenia powierzchni użytkowej budynku; sfinansowanie prac, na które zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa lub uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

24 Obowiązek regularnej kontroli kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach oraz oceny instalacji grzewczych, w których kotły mają więcej niż 15 lat. Art. 62 ustawy Prawo budowlane: „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: (...) ust 1. pkt 5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych: co najmniej raz na 2 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW, co najmniej raz na 4 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem; pkt 6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW (...) ust. 1b. Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.”

25 Zmiana art. 62 ustawy Prawo budowlane proponowana w projekcie nowelizacji:
Ust. 1b. „Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jedno razowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać. Kontrolę tę przeprowadza się roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła, a kontrolę kotłów, które z dniem wejścia w życie ustawy użytkowane są już ponad 15 lat, przeprowadza się w roku wejścia ustawy w życie.” Planowana jest też zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134) w przedmiocie szczegółów kontroli kotłów

26 Aktualne regulacje polskiego prawa dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej

27 Podstawowe akty prawne
Prawo budowlane (znowelizowane Ustawą z dnia 19 września 2007 roku, Dz. U. nr 191 poz.1373) b) Rozporządzenia wykonawcze: - metodologia obliczeń Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 201 poz. 1240); - szkolenia i egzaminy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. nr 17 poz. 104).

28 Dla jakich obiektów sporządza się świadectwo energetyczne
budynki (bez względu na przeznaczenie) definicja Prawa budowlanego: obiekt budowlany, który jest trwale związany gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach części budynków stanowiących samodzielną całość; lokale – nieprecyzyjne i wewnętrznie sprzeczne przepisy- art. 5 ust. 4-5 Prawa budowlanego wymienia tylko lokale mieszkalne (obowiązek sporządzenia świadectwa przed wydaniem osobie trzeciej) - art. 63a odnosi się ogólnie do lokali (świadectwo energetyczne powinno być udostępnione nabywcy i najemcy lokalu), o ile przepisy ustawy tego wymagają - budynki z lokalami ze wspólną instalacją grzewczą – świadectwo tylko dla budynku - budynki z lokalami z oddzielnymi instalacjami grzewczymi – świadectwo dla całego budynku i dla reprezentatywnego lokalu - ustawa nie odnosi się do spółdzielczych praw do lokalu – powstaje wątpliwość, czy przy zbyciu takiego prawa sprzedający jest zobowiązany do udostępnienia nabywcy świadectwa energetycznego.

29 Obowiązek sporządzenia certyfikatu
budynki oddawane do użytkowania po 1 stycznia 2009 roku wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy po 1 stycznia 2009 roku każda przebudowa lub remont budynku skutkujące zmianą charakterystyki energetycznej; budynki, samodzielne części budynków lub lokale podlegające zbyciu lub wynajmowi; w przypadku zbycia lokalu – nabywcy powinno być udostępnione świadectwo dla lokalu; w przypadku wynajmu lokalu – najemcy powinno być udostępnione świadectwo dla budynku Ustawa nie wymienia dzierżawy, leasingu ani innych typów umów.

30 Wyjątki od obowiązku sporządzenia certyfikatu
budynki zabytkowe - budynki używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej; - przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata; budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej; budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie -większym niż 50 kWh/m2/rok; - budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

31 Obowiązek prezentacji świadectwa
W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku.

32 Sankcja za brak certyfikatu
w przypadku nowych budynków: brak możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie (ryzyko sprzeciwu ze strony organu w przypadku tzw. zgłoszenia zakończenia robót); sankcja karna (grzywna) za brak świadectwa w przypadku istniejących budynków: w myśl stanowiska Krajowej Rady Notarialnej ustawa nie uniemożliwia sprzedaży lokali bez świadectwa, ale KRN zaleca pouczenie nabywcy o możliwości domagania się tego dokumentu; w obecnym stanie prawnym raczej wątpliwa jest możliwość podnoszenia roszczeń z rękojmi – nakaz udostępnienia a nie wydania świadectwa; teoretycznie nabywca może zatem domagać się od sprzedającego udostępnienia świadectwa, ale w praktyce odmowa spełnienia prośby kupującego może doprowadzić co najwyżej do fiaska transakcji.

33 Minimalne normy efektywności energetycznej
Dział X Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Załącznik 2 – Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii (nowelizacja Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 (Dz. U. 201 poz. 1238). Do budynków, wobec których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został złożony wniosek o wydanie takich decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe. W pozostałych przypadkach wskaźniki stwierdzone w świadectwie efektywności energetycznej muszą się mieścić w normie określonej w Rozporządzeniu.

34 Uprawnienie do sporządzania świadectw
Świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; ukończyła co najmniej studia magisterskie, nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (minister prowadzi rejestr osób, które zdały egzamin) albo ukończyła min. roczne studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

35 Sporządzanie świadectwa przez obywateli innych państw UE
Świadectwo może sporządzić obywatel państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach zgodnie z przepisami ustawy z 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

36 Odpowiedzialność za treść świadectwa efektywności energetycznej
Odpowiedzialność autora świadectwa: umowa o dzieło; rękojmia za wady świadectwa; uprawnienie nabywcy do odstąpienia od umowy lub obniżenia wynagrodzenia; odpowiedzialność odszkodowawcza autora świadectwa za wydanie wadliwego świadectwa; roczny termin na zgłoszenie wady (od dowiedzenia się).

37 Odpowiedzialność osoby posługującej się wadliwym certyfikatem:
odpowiedzialność inwestora wobec organu administracji budowlanej: prawo nie przewiduje takiej odpowiedzialności; kierownik budowy składa oświadczenie o zgodności obiektu z przepisami (konieczność spełniania minimalnych wymagań);

38 b) odpowiedzialność sprzedającego budynek lub lokal:
art. 5 ust. 6 Prawa budowlanego: świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów o rękojmi za wady; poważne konsekwencje: 1) uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy sprzedaży lub żądania obniżenia ceny; 2) kupujący nie może odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy sprzedający niezwłocznie usunie wadę, co w przypadku wadliwych danych w świadectwie oznaczałoby konieczność „niezwłocznego” poprawienia efektywności energetycznej obiektu; 3) jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do wartości wadliwej rzeczy: należy ocenić, w jakim stopniu mniejsza niż podana efektywność energetyczna wpływa na wartość obiektu; 4) jeżeli kupujący odstępuje od umowy może on dodatkowo domagać się odszkodowania.

39 Projektowane zmiany w przepisach
W marcu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Projekt ustawy trafi teraz do Parlamentu.

40 Najistotniejsze zmiany proponowane w projekcie:
świadectwo charakterystyki energetycznej będzie zawierać również wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych mogących poprawić pod względem opłacalności charakterystykę energetyczną, obowiązek wydania nabywcy budynku, części budynku lub lokalu świadectwa charakterystyki energetycznej, (otwiera to kupującemu możliwość podnoszenia roszczeń z rękojmi – art. 556 k.c. rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym) obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej również dla lokali ze wspólną instalacją grzewczą; uproszczone opracowanie – na podstawie świadectwa dla budynku (obowiązek właściciela lub zarządcy budynku do sporządzenia świadectwa) bądź dla danej grupy lokali, tj. lokali o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych i takim samym stopniu zużycia; przyznanie prawa do sporządzania świadectw rnież inżynierom (architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka i pokrewne);

41 dodatkowe obowiązki dla osób sporządzających świadectwa: obowiązek przechowywania sporządzonych świadectw przez 10 lat, obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, obowiązek dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu świadectw; zakaz sporządzania świadectw przez osoby, których może dotyczyć konflikt interesów: uczestników procesu budowlanego, wykonawców robót budowlanych, właścicieli i zarządców budynku, osoby powiązane kapitałowo z tymi podmiotami lub związane umowami cywilnoprawnymi, które podważałyby obiektywność i rzetelność; zagrożenie utratą uprawnień w przypadku niedopełnienia obowiązków lub naruszenia zakazów przez osobę sporządzającą świadectwo; w przypadku przebudowy lub remontu budynku skutkujących zmianą charakterystyki energetycznej, świadectwo jest niezbędne tylko w przypadku, gdy koszt robót budowlanych jest wyższy niż 25% wartości odtworzeniowej budynku z chwili rozpoczęcia przebudowy lub remontu; świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być dołączone do książki obiektu budowlanego; tym samym objęcie obowiązku sporządzenia i przechowywania świadectwa sankcją karną.

42 Dziękujemy


Pobierz ppt "O czym będziemy mówić Świadectwa charakterystyki energetycznej w Polsce – historia Dyrektywa 2002/91 z –wprowadzenie certyfikacji jako jeden."

Podobne prezentacje


Reklamy Google