Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKRES AUDYTU cd. 4. Audyt powinien zawierać inwentaryzację techniczno-budowlaną obejmującą: a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji.

Коpie: 1
ZAKRES AUDYTU cd. 4. Audyt powinien zawierać inwentaryzację techniczno-budowlaną obejmującą: a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKRES AUDYTU cd. 4. Audyt powinien zawierać inwentaryzację techniczno-budowlaną obejmującą: a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji."— Zapis prezentacji:

1 ZAKRES AUDYTU cd. 4. Audyt powinien zawierać inwentaryzację techniczno-budowlaną obejmującą: a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji i technologii, nazwę systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu b) co najmniej uproszczoną dokumentację techniczną, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem układu przerw dylatacyjnych oraz stron świata c) opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi d) charakterystykę energetyczną budynku, dane dotyczące takich parametrów jak ilość mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowanie na ciepło, zużycie energii, wysokość taryf i opłat,

2 ZAKRES AUDYTU Inwentaryzacja c.d.: e)
charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności sprawności składowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników, a dla budynków, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - opis tej modernizacji, f) charakterystykę instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolację pionów, g) charakterystykę węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku, h) charakterystykę systemu wentylacji, w tym w szczególności rodzaj i typ wentylacji i) charakterystykę instalacji gazowej oraz instalacji przewodów kominowych, w przypadku gdy mają one wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne, j) charakterystykę instalacji elektrycznej, w przypadku gdy ma ona wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne

3 ZAKRES AUDYTU 5. ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych; 6. zestawienie wskazanych rodzajów ulepszeń oraz przedsięwzięć wykonanych zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i poddanych optymalizacji, 7. dokumentacji wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia Termomodernizacyjnego 8. opisu technicznego, niezbędnych szkiców i przedmiaru robót optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji.

4 Kolejność czynności przy opracowaniu audytu en. Budynku.
inwentaryzacja budowlana Poznanie bezpośrednie budynku- wizja lokalna,( technologia, problemy eksploatacyjne, rozmowy z zarządcą i z mieszkańcami zdjęcia budynku, Zapoznanie się z posiadaną dokumentacją: książka obiektu budowlanego (data oddania: zapisy z przeprowadzonych remontów; uwagi służb kontrolujących) dokumentacja projektowa ( architektoniczna, instalacyjna, geodezyjna; inwentaryzacje, Zebranie danych: - lista mieszkań z Fuż, ; ilości mieszkańców Zestawienie faktur za ciepło za 2-3 lata, Zestawienie zużycia cwu. lub zużycie wody do podgrzania,( lub faktury za gaz – z określeniem grupy taryfowej W1..... Zużycie paliwa –w przypadki kotłowni ( amortyzacje urządzeń , koszty stałe i zmienne, ceny paliwa,

5 Kolejność czynności przy opracowaniu audytu en. Budynku.
inwentaryzacja budowlana -techniczna Instalacji c.o. Instalacje cwu, Rodzaj wentylacji ( stopień szczelności stolarki i budynku), Instalacje wentylacyjne, Zapoznanie się z węzłami wymiennikowymi, rozdzielaczowymi, stanem przewodów c.o. – jaki zakres jest do wykonania, jakie są możliwości modernizacji,

6 Kolejność czynności przy opracowaniu audytu en. Budynku.
Obliczenie jednostkowych opłat za zużycie ciepła OZ i OM. dla poszczególnych rodzajów energii. Obliczenie skorygowanych wartości jednostkowych opłat za zużycie ciepła średnich ważonych OZ i OM. energii uwzględniających udziały kubaturowe ( lub powierzchniowe) Zi ogrzewanych mieszkań , dla stanu przed termomodernizacją dla poszczególnych rodzajów energii . Zestawienie kubatur ( Fuż) i obliczenie udziałów we współwłasności i w ogrzewaniu Zi w stanie przed termomodernizacją.

7 ZAKRES AUDYTU - PODSUMOWANIE
Strona tytułowa Karta audytu Dokumenty i dane źródłowe Inwentaryzacja techniczno-budowlana Ocena stanu technicznego Zestawienie ulepszeń Dokumentacja optymalizacji Opis techniczny wybranego wariantu

8 4. Dane klimatyczne i wyznaczanie liczby stopniodni Sd dla przegród zewnętrznych
Tablica danych klimatycznych zawiera: t e(m) -średnia wieloletnia temp. miesiąca m , a w przypadku stropów nad nieogrzewanymi piwnicami lub pod nie ogrzewanymi poddaszami – temperatura wynikająca z obliczeń bilansu cieplnego budynku, w oC Ld(m) – liczbę dni ogrzewania w miesiącu m , Lg – liczba miesięcy ogrzewania w sezonie grzewczym Lg Sd = ∑[two – te(m)]Ld(m) {dzień*/rok} m=1 two – obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego

9 6. Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji
Wyznaczanie miesięcznej raty kapitałowej A ( wraz z odsetkami): A = 0,80 * S * qm (q -1) / (qm-1 ) - przy odliczeniu uzyskanej premii termomodernizacyjnej w wysokości 20% wartości kredytu; A = 1,00 * S *qm (q -1) / (qm-1 ) - dla kredytu bez przyznanej premii ; Gdzie: q=1 + r/12 – parametr zależny od r = …% - oprocentowanie kredytu bankowego, m- okres spłaty kredytu; S – kwota kredytu uzgodniona z bankiem

10 6. Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji
SPBT – prosty okres zwrotu inwestycji ( wskaźnik statyczny) SPBT = NU / ∑ DOrU Wskaźniki dynamiczne: NPV – zaktualizowana wartość inwestycji netto: NPV = ∑ DKt *at - Nu NPV ≥ 0 PLN → max Gdzie DKt – obniżenie kosztów eksploatacyjnych w roku t 3. IRR – wewnętrzna stopa zwrotu – jest to wartość stopy oprocentowania przy której NPV = 0 PLN , czyli: IRR = r NPV = 0

11 6. Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji
4. NPVR – wskaźnik wartości bieżącej NPVR = NPV / Nu 5. Efektywność ekonomiczna inwestycji termomodernizacyjnej Ef = (NPV / K) x DEs K – część kosztów inwestycji finansowana kredytem DEs – wyliczona oszczędność energii w standardowym sezonie grzewczym [ kWh/m2 ]

12 6. Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji
6. Efekt energetyczny Ei ( zmniejszenie strat energii pierwotnej dla lokalnego źródła ciepła) oblicza się ze wzoru: hi - hw EI = *100% hi * (1 - hw) Gdzie: hw – sprawność eksploatacyjna źródła dla stanu przed termomodernizacją, hi – sprawność eksploatacyjna źródła dla rozpatrywanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego


Pobierz ppt "ZAKRES AUDYTU cd. 4. Audyt powinien zawierać inwentaryzację techniczno-budowlaną obejmującą: a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google