Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program wsparcia działań proinnowacyjnych w przemyśle okrętowym w Strategii Rozwoju Regionu i innych dokumentach planowania strategicznego Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program wsparcia działań proinnowacyjnych w przemyśle okrętowym w Strategii Rozwoju Regionu i innych dokumentach planowania strategicznego Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Program wsparcia działań proinnowacyjnych w przemyśle okrętowym w Strategii Rozwoju Regionu i innych dokumentach planowania strategicznego Województwa Pomorskiego Przemysław Marchlewicz Wiceprezes Zarządu

2 Istotna rola gospodarki morskiej w rozwoju regionu Specyfiką regionu jest rozwinięty sektor przemysłów morskich. Pomorskie generuje większość sprzedaży polskiego przemysłu okrętowego. W regionie funkcjonuje ponad połowa wszystkich krajowych podmiotów związanych z gospodarką morską, które generują większość sprzedaży polskiego przemysłu okrętowego. Czynnikiem ograniczającym poprawę konkurencyjności przemysłu okrętowego jest m.in. słaba dostępność portów od strony lądu oraz nie najlepiej rozwinięty rynek usług logistycznych. Szansą dla podniesienia efektywności gospodarki morskiej jest wzrost innowacyjności przemysłu morskiego oraz tworzenie sprzyjających warunków dla powstania Polskiego Klastra Morskiego.

3 Wsparcie działań proinnowacyjnych w przemyśle okrętowym– zapisy SRWP Priorytet I KONKURENCYJNOŚĆ Oddziaływanie na silną i trwałą pozycję regionu w skali europejskiej poprzez: rozwój przedsiębiorczości, innowacji i nowych technologii; budowę aktywnego społeczeństwa opartego na wiedzy; poprawę atrakcyjności osiedleńczej, inwestycyjnej i turystycznej. Cel strategiczny 1 Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji - Trwałe podnoszenie gotowości inwestycyjnej firm dzięki sprawnemu systemowi informacji gospodarczej, prawnej i technicznej oraz systemowi kształcenia kadr i doradztwa, w tym także doradztwa proinnowacyjnego. - Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnych MŚP poprzez wzmacnianie sektora B+R i wzrost efektywności współpracy sfer nauki i gospodarki, m.in. poprzez budowę sprawnych mechanizmów transferu innowacji wspartych odpowiednią infrastrukturą umożliwiającą tworzenie i rozwój firm innowacyjnych. - Promocja postaw rynkowych, innowacyjnych oraz nastawionych na aktywność międzynarodową (w tym eksportową) wśród przedsiębiorców, przedstawicieli nauki oraz sektora B+R. - Tworzenie warunków dla powstawania skupisk współpracujących przedsiębiorstw (grup branżowych i klastrów).

4 Wsparcie działań proinnowacyjnych w przemyśle okrętowym – zapisy SRWP Cel strategiczny 3 - Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne - Wsparcie rentownych branż i przedsiębiorstw o wysokiej zdolności tworzenia miejsc pracy lub charakteryzujących się wysokim zatrudnieniem, a także tworzenie warunków dla rozwoju bieguna innowacji przemysłu, m.in. na bazie tradycyjnych dla województwa branż. - Tworzenie warunków dla rozwoju przemysłów morskich i branż kooperujących oraz usług logistycznych.

5 Realizacja SRWP Jednym z priorytetów w procesie wdrażania SRWP jest tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnego sektora przemysłów morskich jako istotnego czynnika rozwoju polskich regionów nadmorskich, obejmującego m.in. produkcję i remonty statków, łodzi i jachtów; uczelnie morskie i sferę badawczo-rozwojową, przemysł i usługi portowe oraz przyportowe, sektor usług transportowo- logistycznych.

6 Wsparcie działań proinnowacyjnych w przemyśle okrętowym – zapisy RPOWP Cel strategiczny Programu Poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.

7 Wsparcie działań proinnowacyjnych w przemyśle okrętowym – zapisy RPOWP Cel 1. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz wzrost kompetencji mieszkańców - Finansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorstw - wsparcie kapitałowe w formie bezpośredniej i pośredniej dla mikro, małych i średnich firm. Ukierunkowane na inwestycje w przedsiębiorstwach, jak też na przedsięwzięcia innowacyjne w przedsiębiorstwach o wysokim potencjale rozwojowym i dużej zdolności do konkurowania na rynku krajowym i zagranicznym. - Otoczenie przedsiębiorstw - lepszy dostęp do wyspecjalizowanych usług doradczych. Istotnym elementem tworzącym sprawne otoczenie biznesu w regionie będzie rozwijana sieć innowacji, obejmująca instytucje zajmujące się generowaniem i skutecznym transferem rozwiązań innowacyjnych ze sfery badawczo-rozwojowej do sfery gospodarki regionu.

8 Alokacja środków na wsparcie działań proinnowacyjnych– zapisy RPOWP 1. Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 21,0% 2. Społeczeństwo wiedzy 7,0% 3. Funkcje miejskie i metropolitalne 12,0% 4. Regionalny system transportowy 23,0% 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 7,0% 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 5,0% 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa 4,0% 8. Lokalna infrastruktura podstawowa 14,0% 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie 4,0% 10. Pomoc techniczna 3,0%

9 Osie priorytetowe i kierunki wsparcia w RPOWP OŚ PRIORYTETOWA 1 - Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach PRIORYTET 1.1 - Finansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorstw Cele szczegółowe: Poprawa dostępu MŚP do kapitału. Zwiększenie inwestycji w sektorze MŚP. Rozwój innowacyjnych branż i przedsiębiorstw. Realizacja Priorytetu przyniesie się w długim horyzoncie czasowym następujące efekty: - Zwiększony dostęp do finansowych instrumentów wsparcia dla firm. - Zwiększona ilość nowoczesnych, konkurencyjnych przedsiębiorstw gwarantujących trwałe miejsca pracy. - Wysoka konkurencyjność i innowacyjność pomorskich przedsiębiorstw.

10 Osie priorytetowe i kierunki wsparcia w RPOWP PRIORYTET 1.2 - Otoczenie biznesu Cele szczegółowe: Wzmocnienie systemu wspierającego przedsiębiorczość. Tworzenie sprawnych mechanizmów generowania, transferu, upowszechniania i komercjalizacji innowacji. Wzrost międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw i atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Realizacja Priorytetu przyniesie się w długim horyzoncie czasowym następujące efekty: - Wysoka efektywność systemu wsparcia przedsiębiorstw. - Sprawnie funkcjonujący system współpracy między nauką a biznesem. - Wykreowanie wizerunku regionu atrakcyjnego dla inwestycji zagranicznych. - Wysoka wartość eksportu firm oraz rozpoznawalność marek produktów regionalnych.

11 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) Cel główny Zbudowanie skutecznego i sprawnego systemu wspomagania rozwoju innowacji dla osiągnięcia wysokiej konkurencyjności Regionu Priorytety - Priorytet 1 - Zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji. - Priorytet 2 - Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R. - Priorytet 3 - Zbudowanie systemu wdrażania RIS-P.

12 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) – narzędzia wsparcia Regionalne Centrum Zaawansowanych Technologii - wykorzystywanie możliwości potencjału B+R, który powinien być utrzymany i rozwijany we współpracy z firmami przemysłowymi. Centrum Zaawansowanych Technologii - główny regionalny ośrodek komercjalizowania wyników prac B+R, oparty o rozwinięte już wysokie kompetencje naukowe. Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych - regionalna infrastruktura wspomagająca rozwój innowacyjnych MSP. Parki technologiczne, inkubatory, centra edukacyjno-wdrożeniowe, centra rozwoju, to narzędzia pozwalające zwiększać liczbę firm innowacyjnych. Regionalne Centrum Transferu Innowacji – budowa regionalnego systemu pośrednictwa dla poszukiwania, kojarzenia i tworzenia innowacji oraz doradztwo biznesowe, technologiczne i innowacyjne dla firm. Regionalne Instytucje i Instrumenty Finansowania Innowacji (RIIFI) - regionalne źródła finansowego wspierania innowacji – Fundusze Strukturalne, regionalny fundusz B+R i inne fundusze pozwalające dotować innowacje. Regionalne źródła kredytowania i kapitału dla finansowania innowacji – fundusz poręczeń kredytowych, fundusze zalążkowe (seed capital), fundusze wysokiego ryzyka (venture capital), pozwalające kredytować i finansować innowacje.

13 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) – narzędzia wsparcia Program LeaderSHIP 2015 – kierunki strategiczne na poziomie europejskim Utrzymanie i dalszy rozwój silnej pozycji w wybranych segmentach rynku o wyższej wartości. Zapewnienie światowego przewodnictwa w odniesieniu do produktu i innowacji procesu. Silne zorientowanie na klienta. Dalsza poprawa sieciowej struktury przemysłu. Optymalizacja procesów produkcyjnych i większe skupienie uwagi na produktach opartych na wiedzy.


Pobierz ppt "Program wsparcia działań proinnowacyjnych w przemyśle okrętowym w Strategii Rozwoju Regionu i innych dokumentach planowania strategicznego Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google