Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku"— Zapis prezentacji:

1 Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku
Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej XI Posiedzenie Grupy roboczej ds. MSP przy KK NSRO Warszawa, 23 października 2012 r.

2 „Polskie klastry i polityka klastrowa” – kontekst przedsięwzięcia
Cele przedsięwzięcia: Wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej. Grupa docelowa: koordynatorzy i animatorzy klastrów podmioty funkcjonujące w klastrach i współpracujące z klastrami, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców instytucje otoczenia biznesu jednostki naukowe specjalne strefy ekonomiczne administracja rządowa i samorządowa

3 „Polskie klastry i polityka klastrowa” – główne działania
Działanie 1: Wsparcie rozwoju klastrów w Polsce 16 konferencji i wystaw promujących klastry i ich osiągnięcia 16 katalogów promujących klastry w regionach katalog zbiorczy promujący polskie klastry 6 ponadregionalnych paneli dyskusyjnych (raport końcowy) 11 publikacji drukowanych 10 artykułów sponsorowanych, materiały informacyjne Działanie 2: Wsparcie instytucji kształtujących politykę klastrową Grupa robocza ds. polityki klastrowej - wypracowanie kierunków i założeń polityki klastrowej do 2020 roku, na podstawie wniosków i rekomendacji wynikających z obecnie realizowanej polityki z uwzględnieniem doświadczeń i dobrych praktyk oraz zaleceń KE

4 Instytucjonalny skład Grupy roboczej
Ministerstwo Gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sejmowa Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Konwent Marszałków RP Związek Województw RP Unia Metropolii Polskich Business Centre Club Krajowa Izba Gospodarcza Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej PKPP Lewiatan Konferencja Specjalnych Stref Ekonomicznych Przedstawiciele klastrów Eksperci

5 Proponowane cele dla przyszłej polityki klastrowej (1)
Cel główny: wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o: intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy (czyli wzmacnianie rozwoju istniejących i powstających klastrów); wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych (czyli wybór kluczowych klastrów krajowych i regionalnych oraz skoncentrowanie na nich części wsparcia publicznego)

6 Proponowane cele dla przyszłej polityki klastrowej (2)
Cele szczegółowe: zewnętrzne usieciowienie – międzysektorowe i międzynarodowe wspólne i zintegrowane planowanie strategiczne innowacyjne towary i usługi oraz wzrost eksportu mobilizacja inwestycji prywatnych w klastrach lepsze dostosowanie otoczenia – eko-system instytucji efektywne wykorzystanie nakładów publicznych – koncentracja i synergie

7 Inspiracje dla polityki klastrowej z dokumentów strategicznych Polska 2030, KSRR, KPR Europa 2020
wspomaganie rozwoju gospodarczego opartego na specjalizacjach regionalnych i lokalnych, szczególnie w ramach inicjatyw klastrowych „każdy kraj i region powinien skoncentrować wysiłki i zasoby na określonej, niewielkiej liczbie priorytetów, czy też specjalizacji gospodarczych o istotnym potencjale innowacyjnym, w których ma rzeczywiste kompetencje i zasoby oraz może osiągnąć doskonałość i konkurencyjność w skali globalnej” wsparcie skierowane szczególnie do klastrów o największym potencjale konkurencyjnym; wyselekcjonowane inicjatywy klastrowe powinny być preferowane w ramach systemu wydatkowania funduszy strukturalnych za selekcją najbardziej konkurencyjnych klastrów powinna iść koncentracja środków publicznych (w tym funduszy z UE) w tych klastrach wspierane klastrów w obszarach: działalności badawczo-rozwojowej, wsparcia międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, rozwoju jakości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, stymulowania współpracy branżowej, powstawania nowych przedsiębiorstw

8 Proponowane zasady dla przyszłej polityki klastrowej
szerokie wspieranie sieciowania i współpracy łączenie podejścia oddolnego i odgórnego przy wspieraniu rozwoju klastrów tworzenie ekosystemu instytucji na rzecz rozwoju klastra koncentracja wsparcia na klastrach o największym potencjale rozwoju i tworzenia inteligentnych specjalizacji koordynacja polityk i instrumentów publicznych wokół kluczowych klastrów rozwój klastrów - inwestycje prywatne firm, ale także inwestycje publiczne (infrastruktura, wiedza, kapitał ludzki), te ostatnie stopniowo wygaszane

9 Kluczowe klastry krajowe Kluczowe klastry regionalne
Mapa klastrów w Polsce 2020 klastry o największym potencjale konkurencyjnym i znaczeniu dla polskiej gospodarki powiązane i konkurencyjne w skali międzynarodowej posiadające znaczący potencjał naukowo-technologiczny klastry o największym potencjale konkurencyjnym i znaczeniu dla gospodarki regionu powiązane i konkurencyjne w skali regionu/ kraju wpisują się w regionalne inteligentne specjalizacje Kluczowe klastry krajowe Kluczowe klastry regionalne Klastry lokalne mobilizacja oddolnego powstawania i angażowania się aktorów klastrów w procesy wspólnego, strategicznego planowania rozwoju oraz definiowania wspólnych przedsięwzięć

10 Rekomendacje dla przyszłej polityki klastrowej (1)
wspieranie inicjatyw klastrowych i koordynatorów klastrów ukierunkowanie wsparcia także bezpośrednio do aktorów klastrów (poziom krajowy i regionalny) wystandaryzowane wsparcie koordynatorów klastrów we wszystkich regionach – program notyfikowany w KE wprowadzenie mechanizmów skutkujących ukierunkowywaniem różnego rodzaju nakładów publicznych alokowanych w gospodarce – system przyznawania projektom zgłaszanym przez podmioty z klastrów kluczowych dodatkowych punktów w systemie oceny priorytetyzacja regionalnej polityki rozwojowej poprzez wskazanie kluczowych klastrów regionalnych – koncentracja i koordynacja środków na poziomie regionalnym Współdziałanie regionów w celu skoordynowania wsparcia dla klastrów ponadregionalnych

11 Mapa wsparcia dla klastrów
dodatkowe punkty na poziomie krajowym i regionalnym wsparcie dla aktorów klastrów (na poziomie krajowym i regionalnym) dedykowane wsparcie dla klastrów przewidziane w przyszłym programie operacyjnym, wynikającym z SIEG (na poziomie krajowym) Kluczowe klastry krajowe dodatkowe punkty tylko na poziomie regionalnym stymulowanie powstawania nowych klastrów i inicjatyw klastrowych na styku różnych sektorów i branż lub w obszarach rozwiązywania istotnych problemów społeczno-ekonomicznych Kluczowe klastry regionalne na zasadach ogólnych (bez dodatkowych punktów) Klastry lokalne dedykowane wsparcie koordynatorów klastrów na działania w zakresie internacjonalizacji klastrów kluczowych krajowych (uruchamiane z poziomu krajowego) podstawowe wsparcie dla koordynatorów klastrów (uruchamiane z poziomu regionalnego)

12 Rekomendacje dla przyszłej polityki klastrowej (2)
wybór krajowych klastrów kluczowych (KKK) – koncentracja i koordynacja wsparcia na poziomie krajowym i regionalnym wybór KKK w trybie konkursowym w oparciu o precyzyjnie zdefiniowane kryteria oraz analizę ekspercką i jakościową ocenę (w szczególności strategii i planów działania) kryteria wyboru KKK: zgodność ze strategicznymi kierunkami rozwoju kraju i regionów, masa krytyczna, potencjał rozwojowy, partnerstwo i synergie, dotychczasowe przykłady współpracy, doświadczenie i potencjał koordynatora; zdolność do mobilizacji środków prywatnych komisja konkursowa ds. wyboru KKK – przedstawiciele ministerstw i agend oraz niezależni eksperci z różnych dziedzin szerokie i kompleksowe wsparcie KKK – B+R+I, inwestycje, rozwój kapitału ludzkiego, promocja oraz internacjonalizacja dedykowane wsparcie na internacjonalizację dla krajowych klastrów kluczowych + możliwość pozyskiwania dodatkowego finansowania na realizację określonych funkcji i usług

13 Proces selekcji i wsparcia krajowych klastrów kluczowych
Przygotowanie aplikacji Wybór krajowych klastrów kluczowych Alokacja wsparcia Koordynacja i sieciowanie (dla koordynatora jeżeli jeszcze nie ma dofinansowania; poziom regionalny) Przygotowanie aplikacji w tym: analizy (masa krytyczna, benchmarking) strategia i plan działania wstępny opis projektów kluczowych instytucjonalizacja inicjatywy potencjał koordynatora przykłady dotychczasowej współpracy Internacjonalizacja (dla koordynatora; poziom krajowy) Dokonanie wyboru przez Komisję i przyznanie statusu krajowego klastra kluczowego na okres od 3-5 lat Projekty realizowane przez konsorcja aktorów klastra (lub koordynatora) w zakresie: B+R / innowacji Inwestycji infrastrukturalnych edukacji/szkoleń ekspansji międzynarodowej doradztwa innowacyjnego transferu technologii

14 klastry@parp.gov.pl; joanna_podgorska@parp.gov.pl
Raport z rekomendacjami oraz szczegółowe informacje nt. przebiegu prac Grupy roboczej ds. polityki klastrowej znajdują się na stronie Portalu Innowacji Kontakt: Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP tel.: (22)


Pobierz ppt "Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google