Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

2 2 SPO WKP - Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Informacje nt. elementów priorytetu I SPO WKP Zakres poddziałania 1.1.2. Rodzaje projektów podlegających wsparciu Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem Procedura aplikowania o wsparcie Istotne zagadnienia

3 3 SPO WKP - Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Cel: Poprawa dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje wspierania biznesu

4 4 SPO WKP - Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo - rozwojową a gospodarką Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on - line

5 5 SPO WKP - Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Podziałanie 1.1.1. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu

6 6 SPO WKP - Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Podziałanie 1.2.1. Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych Poddziałanie 1.2.2. Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych Poddziałanie 1.2.3. Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital

7 7 SPO WKP - Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Uprawnieni wnioskodawcy: Osoby prawne, których cele statutowe związane są z zadaniami realizowanymi przez PARP, posiadające siedzibę na terenie RP i spełniające jednocześnie następujące warunki: Nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe Zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz MSP Posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie świadczenia usług na rzecz MSP

8 8 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Rodzaje projektów podlegające wsparciu (1) Projekty zgłaszane przez instytucje otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu świadczące usługi wyspecjalizowane na rzecz przedsiębiorstw, m.in.: Projekty polegające na przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych usług dla przedsiębiorców, Projekty związane z poprawą istniejącej oferty usługowej dla przedsiębiorstw, Projekty związane z tworzeniem i utrzymywaniem standardów świadczenia usług dla przedsiębiorców przez sieci instytucji otoczenia biznesu oraz standardów funkcjonowania instytucji należących do sieci.

9 9 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Rodzaje projektów podlegające wsparciu (2) Projekty służące powstawaniu sieci instytucji otoczenia biznesu Projekty związane z: opracowaniem koncepcji nowych sieci instytucji otoczenia biznesu, zasad ich funkcjonowania, rodzajów świadczonych usług, określania grup docelowych (zarówno w kontekście tworzenia nowych sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu ponadregionalnym lub regionalnym, jak i wyodrębniania się podsieci o charakterze ponadregionalnym/regionalnym z sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu ogólnopolskim czy międzynarodowym).

10 10 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Rodzaje projektów podlegające wsparciu (3) Projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi wyspecjalizowane o charakterze ponadregionalnym/regionalnym na rzecz przedsiębiorstw. Wsparcie obejmuje następujące typy projektów: Projekty polegające na zakupie wyposażenia poprawiającego świadczenie realizowanych usług lub umożliwiającego świadczenie nowych usług, Projekty polegające na dostosowywaniu pomieszczeń w celu poprawy świadczenia istniejących lub nowych usług dla przedsiębiorców, Projekty inwestycyjne umożliwiające wdrożenie nowych pakietów usług dla przedsiębiorców, Projekty inwestycyjne służące poprawie funkcjonowania samych sieci instytucji otoczenia biznesu (np. wymiana informacji, produktów czy usług, wspólna obsługa klientów przez kilka ośrodków sieci).

11 11 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Rodzaje projektów podlegające wsparciu (4) Projekty o charakterze ponadregionalnym i regionalnym, realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu oraz z zagranicznymi sieciami instytucji otoczenia biznesu, w tym włączanie się do międzynarodowych sieci instytucji otoczenia biznesu: Projekty polegające na przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych usług dla przedsiębiorców, realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu oraz z zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu lub międzynarodowymi sieciami instytucji otoczenia biznesu, Projekty związane z poprawą istniejącej oferty usługowej dla przedsiębiorstw, wdrażane we współpracy z partnerami zagranicznymi lub międzynarodowymi sieciami instytucji otoczenia biznesu, Projekty przygotowujące krajowe sieci instytucji otoczenia biznesu do członkostwa w międzynarodowych sieciach instytucji otoczenia biznesu, w tym poprzez dostosowania zakresu usług i ich standardów.

12 12 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Rodzaje projektów podlegające wsparciu (5) Wsparciu będą podlegać projekty związane z działalnością promocyjną instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci. Wspierane będą również projekty mające na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania sieci instytucji otoczenia biznesu. Projekty mogą dotyczyć: Organizowania konferencji i seminariów informacyjnych, Tworzenia i utrzymywania stron internetowych, w tym głównie interaktywnych, zawierających aktualną ofertę dla przedsiębiorstw, Przygotowywania, wydawania i dystrybucji materiałów promocyjnych, w tym publikacji, jak również wspólnych materiałów promocyjnych sieci instytucji otoczenia biznesu.

13 13 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem (1) Wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, Podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia (wg stawek określonych w odpowiednich przepisach), Zakup nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji, Zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych i komunalnych, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku, Wynajem i eksploatację pomieszczeń w celach związanych bezpośrednio z przedsięwzięciem,

14 14 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem (2) Zakup towarów, w szczególności materiałów biurowych i eksploatacyjnych, Remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia, Tłumaczenia i druk materiałów i publikacji, Działania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest informacja, iż przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej, Obsługę księgową, usługi prawnicze oraz ekspertyzy techniczne i finansowe, bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia.

15 15 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Procedura aplikowania o wsparcie Przygotowanie wniosku o udzielenie wsparcia Przygotowanie załączników Złożenie wniosku z załącznikami w PARP Rejestracja wniosku w PARP Nadanie loginu i hasła Ocena formalna Uzupełnienie wniosku Ocena merytoryczna Podpisanie umowy o udzieleniu wsparcia

16 16 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Przygotowanie wniosku o udzielenie wsparcia Zapoznanie się z Wytycznymi dla Wnioskodawców oraz Instrukcją wypełnienia wniosku Przygotowanie elektronicznej oraz drukowanej wersji wniosku Wydrukowanie wniosku Zapisanie wniosku na dyskietce lub CD

17 17 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Przygotowanie załączników Kopia umowy/statutu wnioskodawcy Kopia bilansu oraz rachunek wyników za ostatnie 2 lata, oraz za zakończone kwartały roku bieżącego (od 21 dnia po zakończeniu kwartału) Oświadczenia o współfinansowaniu projektu od instytucji partycypujących w kosztach projektu Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów podmiotowych przez wszystkich uczestników projektu Kopia pełnego odpisu z KRS Informacja o numerze REGON Aktualne (wystawione nie później niż 3-mce) przed dniem złożenia wniosku zaświadczenie z US i ZUS o nie zaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa Pełnomocnictwo wystawione w formie notarialnej – jeśli umowa będzie podpisywana przez Pełnomocnika, w formie pisemnej – jeśli wniosek zostanie podpisany przez Pełnomocnika Harmonogram rzeczowo – finansowy Porozumienie tworzące sieć (tylko w przypadku projektów sieciowych)

18 18 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Złożenie wniosku z załącznikami w PARP Dokumenty: Jeden oryginał Jedna kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę, bądź osobę przez niego upoważnioną Wniosek zapisany na nośniku informatycznym Załączniki

19 19 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Złożenie wniosku z załącznikami w PARP Składany wiosek powinien być: Spięty (dotyczy każdego egzemplarza wniosku) Podpisany przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika umocowanego w formie pisemnej Parafowany na każdej stronie przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika Kopię wniosku oraz kopie załączanych dokumentów należy: Ponumerować oraz opatrzyć klauzulą za zgodność z oryginałem na każdej stronie wraz z czytelnym, własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub pełnomocnika LUB Ponumerować i parafować na każdej stronie oraz opatrzyć klauzulą za zgodność z oryginałem od strony nr … do strony nr … wraz z czytelnym, własnoręcznym podpisem złożonym przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika.

20 20 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Wnioski należy składać listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczyć do siedziby PARP w zamkniętej kopercie Koperta zawierająca wniosek wraz z załącznikami powinna: Być opatrzona następującym sformułowaniem: Wniosek o dofinansowanie do Działania 1.1., Poddziałania 1.1.2. – SPO WKP Zawierać pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres. Najbliższy termin składania wniosków: 30 listopada 2004 r. do godziny 1500

21 21 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Rejestracja wniosku w PARP PARP prowadzi rejestr wpływu wniosków o dofinansowanie oznaczając datę i godzinę wpływu wniosków do Agencji oraz nadając im kolejne nr referencyjne Login i hasło Po wpłynięciu wniosku do PARP i jego zarejestrowaniu Wnioskodawca otrzymuje w ciągu 3 dni login i hasło uprawniające go do zamieszczania na stronie PARP zaproszenia do składania ofert na wykonanie usług lub dostaw.

22 22 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Ocena formalna Wniosek został złożony w terminie Wniosek został wypełniony zgodnie z obowiązującym formatem Wnioskodawca jest osobą prawną, której cele statutowe związane są z zadaniami realizowanymi przez PARP, posiadającą siedzibę na terytorium RP, spełniającą jednocześnie następujące warunki Nie działa dla zysku, lub przeznacza zysk na cele statutowe Zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz MSP Posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie świadczenia usług na rzecz MSP

23 23 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Kryteria oceny formalnej - zgodność administracyjna Wniosek jest sporządzony w formie wydruku (nie odręcznie, w jęz. polskim) Wniosek jest przedłożony w jednym oryginale i jednej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej Wszystkie rubryki wniosku o dofinansowanie są poprawnie wypełnione (zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku) Wniosek jest podpisany przez osobę/y uprawnione Wniosek jest parafowany na każdej stronie Wniosek jest kompletny, tj. zarówno oryginał, jak i kopia zawierają wszystkie wymagane załączniki.

24 24 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Kryteria zgodności projektu z zasadami poddziałania Wnioskodawca ma siedzibę na terenie Polski Projekt jest zlokalizowany na terenie Polski Zakres przedmiotowy projektu jest zgodny z pkt. 4.2. Wytycznych Rodzaj wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest zgodny z pkt. 4.3. wytycznych Wartość wsparcia została wyliczona zgodnie z pkt. 4.4. wytycznych Okres trwania przedsięwzięcia jest zgodny z pkt. 4.4. wytycznych Wskaźniki realizacji celów zostały przedstawione

25 25 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Uzupełnienie wniosku – W przypadku uchybień formalnych PARP wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania. Możliwość usunięcia uchybień dotyczy jedynie wniosków złożonych do PARP nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania wniosków.

26 26 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Ocena merytoryczna – kryteria techniczno - ekonomiczne Zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania Wykonalność pod względem technicznym Zapewniono minimalny wymagany wkład własny Ocena wykonalności finansowej projektu Ocena kondycji finansowej beneficjenta Beneficjent jest instytucją otoczenia biznesu lub siecią instytucji otoczenia biznesu, która nie działa w celu osiągnięcia zysku, bądź przeznacza zysk na cele statutowe

27 27 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Ocena merytoryczna – kryteria merytoryczne Trwałość projektu w czasie Doświadczenie Innowacyjny charakter projektu Udział własny beneficjenta Efektywność kosztowa Poprawa oferty instytucji/sieci instytucji otoczenia biznesu Zasięg geograficzny projektu Tworzenie/wzmocnienie instytucji/sieci instytucji otoczenia biznesu Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami Realizacja polityk horyzontalnych: Ochrona środowiska Równości szans Rozwój społeczeństwa informacyjnego

28 28 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Podpisanie umowy o udzieleniu wsparcia Przygotowanie listy rankingowej wraz z uzasadnieniem oceny wraz oraz rekomendacjami odnośnie udzielenia lub odmowy udzielenia wsparcia i przekazanie jej do IZ (45 dni) Ostateczną decyzję ws. przyznania lub odmowy przyznania środków podejmuje instytucja zarządzająca na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego SPO WKP IZ informuje PARP o ostatecznym zatwierdzeniu listy (75 dni) W ciągu 30 dni od uzyskania informacji od IZ PARP zawiera umowę o udzielenie dofinansowania W ciągu 15 dni od zawarcia umowy Beneficjent dostarcza do PARP weksel in blanco opłacony do kwoty dofinansowania.

29 29 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Istotne zagadnienia Płatności pośrednie Płatności pośrednie dotyczą przypadków, gdy okres realizacji projektu jest dłuższy niż 12miesięcy oraz kwota przyznanego dofinansowania przekracza 120.000 PLN Zamówienia publiczne Beneficjenci są zobowiązani do stosowania procedur określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych


Pobierz ppt "1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google