Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RPO WM Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RPO WM Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011"— Zapis prezentacji:

1 RPO WM 2007-2013 Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011

2 Plan prezentacji Stan realizacji RPO WM – osiągnięcie celu certyfikacji Informacja na temat przeglądu i renegocjacji RPO WM Plany na 2011 r. - wskaźniki strategiczne dla RPO WM Cele na 2011 r. Warszawa, 26 marca 2017

3 Stan realizacji RPO WM na dzień 31 grudnia 2010 r.
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programu: złożono wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na wartość mln zł, złożono wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) mln zł, w trakcie oceny merytorycznej jest 653 wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) mln zł, zatwierdzono do realizacji wniosków* na kwotę dofinansowania (środki unijne) mln zł, co stanowi 70 % alokacji na lata podpisano z beneficjentami 929 umowy o wartości dofinansowania ogółem mln zł, w tym dofinansowanie UE wynosi mln zł, co stanowi 57,84 % alokacji na lata , Całkowita wartość projektów wynikająca z podpisanych umów wynosi mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowią mln zł, wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę certyfikacji ,7 mln zł, a w części dofinansowania UE ,6 mln zł, co stanowi 23,20 % alokacji na lata *wg uchwał przyjętych przez Zarząd WM. Do KSI ze statusem „zatwierdzony” zostało wprowadzonych wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) mln zł. Warszawa, 26 marca 2017

4 Stan realizacji Programu na dzień 31. 12. 2010 r
Stan realizacji Programu na dzień r. (w ujęciu wartościowym* i ilościowym) * środki UE w mln zł (dane dot. Wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem, tj. środki UE + dofn. z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej) Warszawa, 26 marca 2017

5 Wartość zawartych umów o dofinansowanie projektu
+273 +538 +278 +165 +537 +358 +365 + 50 5 Warszawa, 26 marca 2017

6 Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach Programu
+101 +310 +198 +186 +210 +120 +51 + 58 6 Warszawa, 26 marca 2017

7 Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność
+99 +295 +287 +205 +208 +236 +151 + 161 7 Warszawa, 26 marca 2017

8 Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM 2007-2013 na 2010 r
Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM na 2010 r. przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa, 26 marca 2017

9 Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM 2007-2013 na 2010 r
Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM na 2010 r. przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Warszawa, 26 marca 2017

10 Zmiany w RPO WM będą ukierunkowane na realizację następujących celów:
dokonanie alokacji z Krajowej Rezerwy Wykonania, dokonanie alokacji środków dostosowania technicznego, realokację środków między priorytetami RPO WM, ponowne oszacowanie wartości ilościowych wskaźników, tzw. zmiany techniczne, włączenie nowych obszarów oraz nowych beneficjentów do realizacji w ramach RPO WM, realizacja zapisów Strategii EUROPA 2020 (np. włączenie możliwości korzystania z inicjatywy JEREMIE i JESSICA; wprowadzenie mechanizmu cross-financingu w ramach Priorytet I i II; nowe mechanizmy finansowania innowacji) W celu umożliwienia aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych jak największej grupy interesariuszy, na stronie internetowej MJWPU została utworzona - w menu głównym – zakładka tematyczna pod nazwą ,,Przegląd i renegocjacje RPO WM ’’. Również na stronie internetowej Urzędu zostało uruchomione przekierowanie na stronę MJWPU. Materiały prezentowane w tej zakładce powinny ułatwić wszystkim zainteresowanym zgłaszanie propozycji modyfikacji programu (w tym celu został udostępniony formularz Karty zmian RPO WM), ale także zapoznanie się z aktualnym etapem prac nad modyfikacją programu (Harmonogram przeglądu i renegocjacji programów operacyjnych). Dzięki uczestnictwu w debacie szerokiej grupy interesariuszy RPO WM, zaproponowane zmiany programu operacyjnego będą miały charakter kompleksowy, uwzględniając w możliwie najszerszy sposób priorytetowe obszary merytoryczne. Uwagi przesłane drogą ową do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionlengo, zostaną poddane analizie w ramach koordynowanej przez DSiRR międzydepartamentalnej grupy konsultacyjnej, a następnie będą opublikowane (w zestawieniu tabelarycznym) na stronie internetowej MJWPU. Sprawozdanie na temat zgłoszonych uwag zostanie przedstawione pod obrady Komitetu Monitorującego RPO WM, w skład którego wchodzą przedstawiciele szerokiego grona odbiorców programu operacyjnego. Debata nad zmianą programu przez Komitet Monitorujący będzie stanowiła drugi etap procesu konsultacji społecznych programu. Ze względu na bardzo krótki termin prowadzenia konsultacji, określony w przesłanym przez MRR harmonogramie, datą graniczną zgłaszania uwag jest 4 lutego br. Liczba wejść w zakładkę ,,Przegląd programu” na dzień 01 luty 2011 r. –: wynosi 220. Warszawa, 26 marca 2017

11 Podział Krajowej Rezerwy Wykonania dla Regionalnych Programów Operacyjnych
RPO Województwo K R Y T E R I U M : SUMA ( ) Kryterium dopuszcza-jące Przyznane środki (środki UE) EURO Przyznane środki jako% alokacji RPO (środki UE) EURO Alokacja środków EFRR w RPO (EURO) Certyfikacja (2.1) Kontraktacja (2.2) 1. Opolskie 0,5 1,0 45,8258% 12,7% 427  2. Lubuskie 1,5 2,5 35,8110% 11,7% 439  3. Wielkopolskie 3,5 4,0 33,0599% 3,8% 1 272  4. Pomorskie 3,0 2,0 5,0 31,5434% 5,1% 885  5. Podkarpackie 6,0 26,1442% 3,7% 1 136  6. Małopolskie 6,5 27,3876% 3,1% 1 290  7. Kujawsko-Pomorskie 4,5 7,0 25,7589% 951  8. Świętokrzyskie 5,5 7,5 29,6734% 4,6% 725  9. Łódzkie 8,0 26,5005% 3,0% 1 006  10. Podlaskie 8,5 28,1166% 4,3% 636  11. Warmińsko-Mazurskie 10,0 22,0297% 2,4% 1 036  12. Lubelskie 12,5 23,5698% 1,9% 1 155 854 549 13. Mazowieckie 13,5 22,0136% 1,0% 1 831  14. Dolnośląskie 14,5 25,7549% 1,3% 1 213  15. Zachodniopomorskie 24,6788% 1,5% 835  16. Śląskie 21,8464% 0,6% 1 712  Ranking województw został sporządzony w oparciu o dwa kryteria: - poziom certyfikacji, - wartość podpisanych umów na projekty realizujące Strategię Lizbońską. Obie wartości były odnoszone do całkowitej alokacji na program operacyjny. Wydatkowanie tego samego 1 mln euro w programie o stosunkowo niewielkiej alokacji powodowało szybszy przyrost wskaźników procentowych, niż w programach o większym poziomie alokacji. Należy pamiętać, że Mazowsze dysponuje najwyższą kwotą środków w skali kraju. Dodatkowe środki uzyskane przez województwa w wyniku podziału KRW nie zmieniły tej sytuacji. Przełożyło się to na liczone procentowo tempo wydatkowania środków. Wyższa alokacja oznacza większą liczbę chętnych do otrzymania dotacji, więcej wniosków o dofinansowanie, więcej dokumentów do weryfikacji przed zatwierdzeniem projektów i podpisaniem umów. Ostrożne podejście na etapie weryfikacji wniosków o dotację przekłada się na skuteczność wydatkowania na etapie realizacji projektów. Warto zauważyć, że pod względem kwoty certyfikowanych środków Mazowsze osiągnęło drugi wynik w kraju (biorąc pod uwagę kwoty bezwzględne objęte certyfikacją), nieznacznie ustępując jedynie województwu wielkopolskiemu. Rezultat po stronie kryterium kontraktacji wynika także z koncentracji wysiłków w początkowej fazie realizacji programu na projektach „nielizbońskich”, nie branych pod uwagę przy podziale KRW. Konieczność przeprowadzenia notyfikacji do Komisji Europejskiej największego z projektów indywidualnych, „Internetu dla Mazowsza”, opóźniła zakontraktowanie kwoty ok. 100 mln euro, czyli ponad 5% alokacji na cały Program. To także nie pozostało bez wpływu na końcowy wynik. Nie zmienia to faktu, że poziom kontraktacji w skali całego RPO WM to już przeszło 57%. Warszawa, 26 marca 2017

12 Kierunki alokacji środków z Krajowej Rezerwy Wykonania
Zidentyfikowane w RPO WM obszary, w ramach w których planuje się wykorzystanie dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania to: infrastruktura drogowa (w szczególności w zakresie dróg o znaczeniu regionalnym ) odnawialne źródła energii; innowacyjność (wsparcie dla projektów B+R oraz MŚP); projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (w szczególności sieci kanalizacyjne) JESSICA (w szczególności na inwestycje realizowane w ramach działania Rewitalizacja miast – 30 mln EURO, oraz 4.3. Ochrona powietrza, energetyka mln Euro). Warszawa, 26 marca 2017

13 Kierunki alokacji środków z dostosowania technicznego
Część środków z tej puli zostanie przeznaczona na zwiększenie alokacji w zakończonych konkursach, cieszących się dużym zainteresowaniem wnioskodawców, o alokacji niewystarczającej w stosunku do liczby projektów które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną. Premiowane będą projekty, których realizacja przyczyni się w sposób optymalny do osiągnięcia wskaźników docelowych określonych dla poszczególnych priorytetów. Dodatkowym dofinansowaniem zostaną objęte następujące priorytety: III – działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (dodatkowe środki mogłyby zostać przeznaczone na sfinansowanie projektów z listy rezerwowej IWIPK). IV – działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa (przede wszystkim w zakresie projektów z listy rezerwowej) VII – działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia (na Działanie 7.1 RPO WM  powinna zostać skierowana kwota nie mniejsza niż 12 mln zł, w celu sfinansowania 1 projektu kluczowego pn. Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tytusa Chałubińskiego, wraz z jego wyposażeniem oraz 4 projektów konkursowych) Warszawa, 26 marca 2017

14 Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013
Wskaźnik kontraktacji (wyłącznie środki UE) Planowany poziom kontraktacji na koniec 2011 roku osiągnie poziom około 87% alokacji, czyli w przybliżeniu euro (co w chwili obecnej stanowi kwotę ok PLN). Kwartał 2011 roku Poziom kontraktacji narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII (w euro) I II III IV Kwartał 2011 roku Poziom kontraktacji w 2011 roku w Priorytetach I – VIII (w euro) I II III IV RAZEM Warszawa, 26 marca 2017

15 Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013
Wskaźnik certyfikacji dla Priorytetów I- VIII (podstawa certyfikacji – czyli środki UE + krajowe środki publiczne) Certyfikacja narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII osiągnie poziom 3 661 134 297,50 PLN Wskaźniki strategiczne dla RPO WM Kwartał 2011 roku Wartość wydatków kwalifikowanych certyfikowanych w Priorytetach I – VIII (w PLN) w 2011 r. I II III IV RAZEM Warszawa, 26 marca 2017

16 Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013
Wskaźnik wydatkowania środków dla Priorytetów I – VIII (wyłącznie środki UE) Wydatkowanie narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII osiągnie poziom 3 229 558 983,72 PLN Kwartał 2011 roku Poziom wydatkowania w 2011 roku w Priorytetach I – VIII (w PLN) I II III IV RAZEM Warszawa, 26 marca 2017

17 Cele na rok 2011 Podtrzymanie tempa wydatkowania środków z II połowy 2010 roku Skuteczne renegocjacje RPO WM Zwiększenia tempa kontraktacji (kwestia interpretacji zapisów ustawy o finansach publicznych w zakresie limitów rocznych) Utworzenie Funduszu Powierniczego dla realizacji Inicjatywy JESSICA (umowa z EBI), przeprowadzenie konkursu i wybór operatora Funduszu/y Rozwoju Obszarów Miejskich Koncentracja na realizacji projektów kluczowych, w szczególności tych mających wpływ na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności regionu (IDM, Modlin, projekty parków technologicznych, stref badawczych oraz przestrzeni technologicznych) Koncentracja na ukierunkowanych konkursach mających wpływ na zwiększenie potencjału innowacyjnego firm i instytucji naukowych zgodnie z założeniami Strategii EUROPA 2020 dotyczącymi wspierania rozwoju inteligentnego i zrównoważonego (konkursy w działaniach: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.1 i 2.3) Warszawa, 26 marca 2017

18 Dziękuję za uwagę Warszawa, 26 marca 2017

19 Wykorzystanie środków
Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wykorzystano środki w wysokości tys. zł (99,48% limitu określonego w części 34 budżetu państwa – Rozwój regionalny – w wysokości tys. zł), w tym: tys. zł środków budżetu środków europejskich („7”) (99,97% limitu w wysokości tys. zł); Limit wynosił tys. zł. IZ RPO WM zawnioskowała – na podstawie wniosków MJWPU – o dodatkowe środki w wysokości tys. zł, w tym: tys. zł w dniu 20 października 2010 r. tys. zł w dniu 3 grudnia 2010 r. tys. zł w dniu 14 grudnia 2010 r. tys. zł w dniu 21 grudnia 2010 r. Wszystkie środki zostały przyznane. tys. zł środków dotacji celowej w formie Pomocy Technicznej („8”) (88,13% limitu w wysokości tys. zł) tys. zł środków dotacji celowej w formie współfinansowania („9”) (97,36% limitu w wysokości tys. zł) Warszawa, 26 marca 2017

20 Realizacja projektów kluczowych (stan na dzień 31.12. 2010 r.)
Warszawa, 26 marca 2017

21 Wartość zawartych umów (środki UE w mln zł) - % alokacji stan na 31.12.2010 r.
Warszawa, 26 marca 2017

22 Harmonogram przeglądu i renegocjacji RPO WM
Lp. Zadania określone w harmonogramie MRR Plan działań IZ RPO WM Termin realizacji 1. Wyliczenie poziomu podziału Krajowej Rezerwy Wykonania Instytucje odpowiedzialne za realizację: IK RPO, IK NSRO, IC Konsultacje społeczne oraz z departamentami merytorycznymi w celu określenia skutków implementacji regulacji unijnych dla procesu wdrażania RPO WM oraz wskazanie przez potencjalnych beneficjentów RPO WM obszarów nieobjętych interwencją programu (w tym: identyfikacja potrzeb modyfikacji priorytetów w ramach). Koordynator zadania: DSiRR (SR.II, SR.RPO.I) 31 stycznia 2011 r. 2. Przedłożenie do akceptacji KK NSRO uchwały określającej wysokość środków KRW oraz dostosowania technicznego przypadających poszczególnym PO lub ich priorytetom oraz RPO Instytucje odpowiedzialne za realizację: Przewodniczący KK NSRO Weryfikacja planowanych i zrealizowanych już badań ewaluacyjnych, niezbędnych dla dokonania przeglądu programu oraz wdrożenie rekomendacji wynikających z dotychczas przeprowadzonych badań ewaluacyjnych dot. zmiany programu, w tym: - analiza wskaźników przeprowadzona przez PSDB; - analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” RPO WM ; - identyfikacja barier w realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 RPO WM Koordynator zadania: DSiRR (SR.II, SR.PO KL.III., SR.RPO.II) do 8 lutego 2011 r. 3. Opracowanie przez IZ RPO projektu zmian RPO Instytucja odpowiedzialna za realizację: IZ RPO Wprowadzenie niezbędnych zmian technicznych w RPO WM wynikających z: - przeprowadzonych konsultacji z MRR i KE, - badań ewaluacyjnych oraz - z kierunków alokowania dodatkowych środków. Wymaga to przyjęcia projektu zmian w programie przez ZWM, KM oraz konsultacji z przedstawicielem KE (p. Dworakiem). 2. Realokacje pomiędzy działaniami/priorytetami w celu wdrożenia wyników przeprowadzonych konsultacji oraz badań (przyjcie przez ZWM informacji o realokacji, a następnie przedstawienie Komitetowi Monitorującemu celem podjęcia uchwały). Koordynator zadania: DSiRR do 28 lutego 2011 r. 22 Warszawa, 26 marca 2017 22

23 Harmonogram przeglądu i renegocjacji RPO WM
Lp. Zadania określone w harmonogramie MRR Plan działań IZ RPO WM Termin realizacji 4. Opiniowanie projektu Programu przez MRR Instytucje odpowiedzialne za realizację: IS, IK NSRO, IK RPO, ew. inny departament MRR do 18 marca 2011 r. 5. Zatwierdzenie projektu RPO przez właściwy Komitet Monitorujący Instytucja odpowiedzialna za realizację: Właściwy KM Przedstawienie projektu zmian w RPO WM w drodze uchwały Komitetowi Monitorującego RPO WM Koordynator zadania: DSiRR do 15 kwietnia 2011 r. 6. Przedłożenie do akceptacji KK NSRO uchwały dot. przyjętych przez KM zmiany w PO/ RPO* Instytucje odpowiedzialne za realizację: Przewodniczący KK NSRO do 6 maja 2011 r. 7. Przyjęcie projektu RPO w drodze uchwały przez Zarząd Województwa Instytucje odpowiedzialne za realizację: Zarząd Województwa Przedstawienie projektu zmiany w RPO WM w drodze uchwały przez Zarząd Województwa do 23 maja 2011r. 8. Przekazanie wniosku o dokonanie przeglądu RPO do KE przy użyciu odpowiedniego modułu SFC2007 Instytucja odpowiedzialna za realizację: IZ RPO do 31 maja 2011 r. (nie później niż do 30 czerwca 2011 r.) 9. Wydanie decyzji KE oraz wprowadzenie zmian do treści RPO Instytucja odpowiedzialna za realizację: KE nie później niż do 31 grudnia 2011 r. 23 Warszawa, 26 marca 2017 23


Pobierz ppt "RPO WM Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google