Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Perspektywy i plany wdrażania komponentu regionalnego PO KL W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM na rok 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Perspektywy i plany wdrażania komponentu regionalnego PO KL W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM na rok 2009."— Zapis prezentacji:

1 1 Perspektywy i plany wdrażania komponentu regionalnego PO KL W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM na rok 2009

2 2 Proces konstruowania PLANÓW DZIAŁANIA PO KL na rok 2009 Współpraca Departamentu EFS z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego dotycząca konstrukcji i zawartości formularzy Planów działania obowiązujących w roku 2009 (lipiec 2008); Rozpoczęcie procesu wewnętrznych i zewnętrznych konsultacji założeń Planów działania: – robocze spotkania z przedstawicielami Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (lipiec-sierpień 2008); – prezentacje głównych założeń Planu działania dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej podczas spotkań z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej z regionu (wrzesień 2008); – konsultacje społeczne w postaci spotkania dotyczącego Planów działania 2009 z koordynatorami Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej z całego regionu (wrzesień 2008); – posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Pomorskiego poświęcone konsultacjom i dyskusji nad założeniami Planów działania 2009 (wrzesień- październik 2008).

3 3 Główne przesłanki i założenia przyjęte przy tworzeniu PLANÓW DZIAŁANIA Dążenie do zapewnienia komplementarności działań PO KL z działaniami współfinansowanymi z innymi Programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich; Zachowanie i premiowanie partnerskiego i międzysektorowego podejścia do wdrażania PO KL w województwie pomorskim; Ograniczenie liczby konkursów na rzecz selektywności i intensywniejszego wsparcia (większe środki finansowe) realizacji wybranych - najistotniejszych i najbardziej efektywnych - typów projektów; Bazowanie na praktycznych doświadczeniach wdrażania zapisów Planów działania na lata 2007-2008 PO KL przez Departament EFS, np. konstrukcja i jasność kryteriów wyboru projektów; Uwzględnienie wiedzy, doświadczenia i potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów i środowisk (jst, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych gospodarczych, uczelni wyższych, przedsiębiorców itd.), w szczególności skupionych w partnerstwach lokalnych; Uwzględnienie wniosków i rekomendacji płynących z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

4 4 KRYTERIA DOSTĘPU w PLANÓW DZIAŁANIA PO KL 2009 w województwie pomorskim Przesłanki i cele formułowania kryteriów dostępu: Elastyczność i efektywność wsparcia udzielanego odbiorcom projektów: – Skoncentrowanie wsparcia przede wszystkim na grupach docelowych (osobach, podmiotach) zamieszkujących/posiadających siedzibę/pracujących w określonej części lub całości Pomorza bez obowiązku realizacji wszystkich działań projektowych na terenie województwa pomorskiego; Zapewnienie realizacji projektów przez projektodawców dysponujących odpowiednim potencjałem oraz pomysłami inicjatyw wynikających z rzeczywistych potrzeb regionu: – Wprowadzenie ograniczenia liczby składanych wniosków przez jednego projektodawcę w ramach jednego konkursu (eliminacja projektodawców nie dysponujących wystarczającym potencjałem, generujących projekty nie uwzględniające specyfiki i potrzeby regionu); – Wprowadzenie maksymalnej dopuszczalnej wartości projektów oraz ograniczenie okresu realizacji projektu; – Wymóg funkcjonowania biura projektu na terenie województwa pomorskiego do czasu całkowitego rozliczenia projektu. Zapewnienie komplementarności z działaniami finansowanymi z innych funduszy europejskich (w ramach RPO) : – Zaplanowanie konkursu na wsparcie mieszkańców obszarów zdegradowanych, które zostały wymienione w Nocie Intencyjnej stanowiącej załącznik do porozumienia podpisanego pomiędzy uprawnionymi miastami a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2007 – 2013 (Priorytet VII).

5 5 KRYTERIA STRATEGICZNE w PLANACH DZIAŁANIA PO KL 2009 w województwie pomorskim (1/2) Przesłanki i cele formułowania kryteriów strategicznych: Zapewnienie komplementarności z działaniami finansowanymi z innych funduszy europejskich (w ramach RPO WP oraz PROW) oraz uwzględnienie potrzeb słabszych strukturalnie obszarów województwa: Premiowanie projektów skierowanych do osób i podmiotów mieszkających/zlokalizowanych poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013); Premiowanie projektów realizowane przez podmioty będące członkami/partnerami Lokalnych Grup Działania z terenu województwa pomorskiego (Priorytet VII); Wspieranie projektów wynikających z kompleksowej analizy problemów i potrzeb charakterystycznych dla każdego z pomorskich powiatów: – Premiowanie projektów realizowanych na rzecz grup docelowych wyłącznie z obszaru jednego powiatu, zgodnie z priorytetowymi kierunkami działań i/lub rodzajami/typami projektów wskazanymi w Powiatowym Programie Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwym dla obszaru zamieszkania/zlokalizowania grup docelowych określonych w projekcie.

6 6

7 7 Przesłanki i cele formułowania kryteriów strategicznych: Uwzględnienie celów PO KL i bieżących kierunków polityk rządowych i potrzeb regionalnych związanych z aktywizacją zawodową osób starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym: – Premiowanie inicjatyw, w których co najmniej 50% grupy docelowej objętej wsparciem w ramach projektu będą stanowić osoby, które ukończyły 45 rok życia (Priorytet VI, Priorytet VIII); – Premiowanie projektów wspierających tworzenie i funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej (Priorytet VII); Gotowość na potencjalne procesy adaptacyjne i modernizacyjne mogące negatywnie oddziaływać na gospodarkę regionu i sytuację osób pracujących: Premiowanie projektów skierowanych do osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne) przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (Priorytet VI); Premiowanie projektów adaptacyjnych i modernizacyjnych skierowanych wyłącznie do średnich i dużych przedsiębiorstw i ich pracowników (Priorytet VIII). KRYTERIA STRATEGICZNE w PLANACH DZIAŁANIA PO KL 2009 w województwie pomorskim (2/2)

8 8 Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2009 r. PROCEDURA KONKURSOWA: Liczba konkursów planowanych do głoszenia przez UMWP: – 16 na kwotę alokacji 138 759 200 zł Liczba konkursów planowanych do głoszenia przez WUP: – 3 na kwotę alokacji 13 572 705 zł PROCEDURA SYSTEMOWA: Liczba projektów systemowych realizowanych przez UMWP: – 8 projektów własnych na wartość całkowitą 14 361 787 zł – 130 projektów OPS / PCPR na kwotę 33 500 000 zł Liczba projektów systemowych realizowanych przez WUP: – 3 projekty własne na wartość całkowitą 1 358 955 zł – 17 projektów PUP na wartość całkowitą 55 000 000 zł

9 9 HARMONOGRAM KONKURSÓW w roku 2009 KwartałDziałaniePoddziałanie Lp. konkursu Alokacja PLNForma konkursu WUP I 6.16.1.118 144 589Otwarty II 6.16.1.121 500 000Otwarty III 6.16.1.233 928 116Otwarty DEFS I 9.19.1.2120 000 000Otwarty 9.2x28 000 000Otwarty 7.27.2.133 000 000Zamknięty 9.19.1.1419 459 200Otwarty 9.3x55 000 000Otwarty 9.4x64 000 000Otwarty II 8.18.1.1716 800 000Otwarty 8.18.1.1815 000 000Otwarty 8.18.1.296 000 000Otwarty 6.2x1015 500 000Otwarty III 7.27.2.11112 000 000Otwarty 7.27.2.1132 000 000Zamknięty 7.3x122 000 000Zamknięty Projekty ponadnarodowe7.2.2143 000 000Zamknięty Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym Priorytet VIII155 000 000Zamknięty Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym Priorytet IX162 000 000Zamknięty

10 10 PROJEKTY SYSTEMOWE w roku 2009 DziałaniePoddziałanie Beneficjent systemowy Wartość projektów Termin realizacji 6.16.1.2WUP258 9552008-2009 6.16.1.2WUP600 0002009-2010 6.16.1.2WUP500 0002009 6.16.1.3PUP 55 000 000 (Fundusz Pracy) 2009 7.17.1.1 i 7.1.2OPS/PCPR33 500 0002009 7.17.1.3ROPS1 000 0002009 8.18.1.4DEFS1 028 9042008-2010 8.18.1.4DRRiP1 200 0002009-2010 8.28.2.2DRG3 564 0002008-2009 8.28.2.2 DRG 1 650 0002008-2009 8.28.2.2 DRG 2 000 0002009-2010 9.19.1.3DES1 878 0832008-2009 9.19.1.3 DES2 040 8002009-2010

11 11 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "1 Perspektywy i plany wdrażania komponentu regionalnego PO KL W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM na rok 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google