Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIERWSZY ROK WDRAŻANIA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim Gdańsk, 10 grudnia 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIERWSZY ROK WDRAŻANIA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim Gdańsk, 10 grudnia 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 PIERWSZY ROK WDRAŻANIA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim Gdańsk, 10 grudnia 2008 r.

2 CELE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
CEL GŁÓWNY: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce; Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; Zwiększanie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa; Wzrost spójności terytorialnej.

3 PROCEDURA KONKURSOWA

4 KONKURSY OGŁOSZONE W ROKU 2007
Uruchomione zostały tylko wybrane formy wsparcia w ramach konkursów pilotażowych, Konkursy zamknięte (6 listopad 2007 r. – 7 stycznia 2008 r.), Zasady konkursów zostały określone przez Instytucję Zarządzającą PO KL, Zakres wsparcia w ramach konkursów pilotażowych: Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

5 KONKURSY OGŁOSZONE W ROKU 2008
Zakres realizowanych form wsparcia w konkursach ogłaszanych w roku 2008: Konkursy zostały ogłoszone we wszystkich Działaniach i Poddziałaniach w ramach priorytetów komponentu regionalnego PO KL, z wyjątkiem Działania 9.5 na które konkurs ogłoszony był w ramach pilotażu, Zakres ogłoszonych w roku 2008 konkursów objął wszystkie typy projektów określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów, Preferencje, co do kierunków wsparcia z punktu widzenia potrzeb wynikających z rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, zostały określone przez Instytucję Pośredniczącą w ramach kryteriów szczegółowych (dostępu i strategicznych), Szczególną rolę w procesie wdrażania PO KL w województwie pomorskim odegrała idea budowania partnerstw lokalnych na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej.

6 Powiatowe Programy na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej
PARTNERSTWO jako istotny instrument wspierający osiągnięcie celów PO KL Powiatowe Programy na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Międzysektorowe, kompleksowe, zintegrowane podejście do lokalnych problemów i celów w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, Obszary: rynek pracy, integracja społeczna, przedsiębiorczość, edukacja, rozwój obszarów wiejskich, Zgodność z celami i kierunkami interwencji EFS w Polsce w latach

7 Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
KONKURSY – ZAKRES WSPARCIA Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Działanie 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA Działanie 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

8 Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
KONKURSY – REALIZACJA Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Instytucje organizujące konkursy: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UM WP (Dz. 6.2, 6.3), Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (Dz. 6.1), PRIORYTET VI *dane wg stanu na dzień r. Liczba Kwota (PLN) Ogłoszone konkursy 6, w tym 1 pilotaż Wnioski po pozytywnej ocenie formalnej 285 Wnioski odrzucone po ocenie formalnej 19 Wnioski po pozytywnej ocenie merytorycznej 205 Wnioski rekomendowane do dofinansowania 59

9 Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
KONKURSY – ZAKRES WSPARCIA Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej Działanie 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI

10 Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
KONKURSY – REALIZACJA Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Instytucja organizująca konkursy: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UM WP PRIORYTET VII *dane wg stanu na dzień r. Liczba Kwota (PLN) Ogłoszone konkursy 7 Wnioski po pozytywnej ocenie formalnej 164 Wnioski odrzucone po ocenie formalnej 19 Wnioski po pozytywnej ocenie merytorycznej 97 Wnioski rekomendowane do dofinansowania 72

11 Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki
KONKURSY – ZAKRES WSPARCIA Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Działanie 8.2 TRANSFER WIEDZY Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

12 Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki
KONKURSY – REALIZACJA Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki Instytucja organizująca konkursy: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UM WP PRIORYTET VIII *dane wg stanu na dzień r. Liczba Kwota (PLN) Ogłoszone konkursy 5, w tym 1 pilotaż Wnioski po pozytywnej ocenie formalnej 352 Wnioski odrzucone po ocenie formalnej 6 Wnioski po pozytywnej ocenie merytorycznej 78 Wnioski rekomendowane do dofinansowania 33

13 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
KONKURSY – ZAKRES WSPARCIA Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Działanie 9.3 UPOWSZECHNIENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH SZKOLNYCH Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY

14 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
KONKURSY – REALIZACJA Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Instytucja organizująca konkursy: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UM WP PRIORYTET IX *dane wg stanu na dzień r. Liczba Kwota (PLN) Ogłoszone konkursy 6, w tym 1 pilotaż Wnioski po pozytywnej ocenie formalnej 504 Wnioski odrzucone po ocenie formalnej 81 Wnioski po pozytywnej ocenie merytorycznej 301 Wnioski rekomendowane do dofinansowania 133

15 KOMPONENT REGIONALNY PO KL
PROCEDURA KONKURSOWA 2007/2008 PODSUMOWANIE REALIZACJI KOMPONENT REGIONALNY PO KL Liczba ogłoszonych konkursów: 24 konkursy Alokacja na konkursy: PLN Liczba wniosków złożonych: 1 455 Liczba wniosków po ocenie formalnej:1 305 Liczba wniosków po ocenie merytorycznej:681 Kwota wniosków po pozytywnej ocenie merytorycznej: PLN Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania: 297 Kwota wniosków rekomendowanych do dofinansowania: PLN

16 PROCEDURA SYSTEMOWA

17 Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Projekty systemowe Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich DZIAŁANIE 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Beneficjent systemowy: Powiatowe Urzędy Pracy Zakres projektu: wsparcie osób bezrobotnych w oparciu o instrumenty wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Liczba projektów po ocenie formalnej: 21 Liczba projektów zatwierdzonych: 21 Wartość projektów przyjętych do realizacji: PLN

18 Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Projekty systemowe Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich DZIAŁANIE 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Beneficjent systemowy: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Zakres projektu: podniesienie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy województwa pomorskiego Liczba projektów po ocenie formalnej: 1 Liczba projektów zatwierdzonych: 1 Wartość projektu przyjętego do realizacji: PLN

19 Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
Projekty systemowe Priorytet VII – Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Beneficjent systemowy: Ośrodki Pomocy Społecznej / Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Zakres projektu: wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach instrumentów aktywnej integracji Liczba projektów po ocenie formalnej: 92 Liczba projektów zatwierdzonych: 85 Wartość projektów przyjętych do realizacji: PLN

20 Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
Projekty systemowe Priorytet VII – Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Beneficjent systemowy: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Zakres projektu: szkolenia dla kadr pomocy społecznej Liczba złożonych projektów: 2 Liczba projektów przyjętych do realizacji: 2 Wartość projektów przyjętych do realizacji: PLN

21 Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki
Projekty systemowe Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki DZIAŁANIE 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE Poddziałanie Przewidywanie zmiany gospodarczej Beneficjent systemowy: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres projektu: projekt badawczy - prognoza w zakresie gospodarki i rynku pracy dla województwa pomorskiego do 2020 roku Liczba złożonych projektów: 1 Liczba projektów przyjętych do realizacji: 1 Wartość projektu przyjętego do realizacji: PLN

22 Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki
Projekty systemowe Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki DZIAŁANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji Beneficjent systemowy: Departament Rozwoju Gospodarczego Zakres projektów: 1. kampania informacyjna dot. innowacji na Pomorzu 2. stypendia naukowe dla doktorantów Liczba złożonych projektów: 2 Liczba projektów przyjętych do realizacji: 2 Wartość projektów przyjętych do realizacji: PLN

23 Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Projekty systemowe Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY Poddziałanie Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Beneficjent systemowy: Departament Edukacji i Sportu Zakres projektu: stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych Liczba złożonych projektów: 1 Liczba projektów przyjętych do realizacji: 1 Wartość projektu przyjętego do realizacji: PLN

24 PODSUMOWANIE REALIZACJI KOMPONENT REGIONALNY PO KL
PROCEDURA SYSTEMOWA 2007/ 2008 PODSUMOWANIE REALIZACJI KOMPONENT REGIONALNY PO KL Alokacja na projekty systemowe: PLN Liczba wniosków zatwierdzonych: 113 Kwota wniosków zatwierdzonych: PLN

25 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , fax


Pobierz ppt "PIERWSZY ROK WDRAŻANIA Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim Gdańsk, 10 grudnia 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google