Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia celów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia celów."— Zapis prezentacji:

1 Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. (DZ. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 868, z 2009 r. Nr 71, poz. 613) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Podstawa prawna

3 1. podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania: szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie; np. kursy dla przedsiębiorców, projekty edukacyjne warsztaty z zakresu ginących zawodów (np.: dla przyszłych kowali, snycerzy, tkaczek, koronkarek, zdunów, bednarzy, kołodziei, ludwisarzy, rymarzy, garncarzy, plecionkarzy…), warsztaty teatralne, muzyczne, Małe projekty - zakres pomocy

4 2. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: a)udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, np.: kafejka internetowa, b)organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; np. festyny, koncerty folklorystyczne, dożynki, zawody sportowe, spotkania integracyjne, … Małe projekty - zakres pomocy

5 3. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: a)promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, np. przeglądy zespołów folklorystycznych, zespołów kultywujących sztukę dawną, publikacje promujące lokalna kulturę, pokazy sztuki rzemieślniczej… b)kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, np. wyposażenie zespołów folklorystycznych, zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry OSP spotkania muzyczne, … c)kultywowanie języka regionalnego i gwary, d)kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; np. zakładanie warsztatów rzemieślniczych, tworzenie miejsc, gdzie można przekazać wiedzę następnym pokoleniom… Małe projekty - zakres pomocy

6 4. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: a)utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, Małe projekty - zakres pomocy

7 4. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: b) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, rowerowych, konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych; np.: zakup kajaków, rowerów dla turystów, budowa pomostów, stanic wodnych, budowa domków letniskowych na wynajem… Infrastruktura turystyczna - obiekty oraz urządzenia turystyczne, służące zaspokajaniu potrzeb związanych z bierną lub aktywną turystyką. Małe projekty - zakres pomocy

8 5. zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; np. przywrócenie rodzimych lokalnych gatunków roślin, odtworzenie zabytkowych parków, zabezpieczenie pomników przyrody, oznakowanie i rozpowszechnianie wiedzy o wartości i znaczeniu tych obiektów… W ramach tego pkt. zakresu pomocy nie przewiduje się zakupu urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Małe projekty - zakres pomocy

9 6. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez : a)odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, np. odnowienie zabytkowych: kapliczek, pomników, ogrodzeń, bram, dzwonnic, cmentarzy, mostków, altan… b)odnowienie elementów dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; Definicja obiektu małej architektury - zgodna z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) Małe projekty - zakres pomocy

10 6. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez : c) remont lub wyposażenie muzeów, Definicja muzeum zgodna w Ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5, poz. 204, z późn. zm.) d) remont lub wyposażenie świetlic wiejskich Świetlica wiejska - budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji dla mieszkańców wsi oraz miejsce integracji lokalnych społeczności. Małe projekty - zakres pomocy

11 7. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów; np. zakup urządzeń niezbędnych do produkcji, promocja, uzyskiwanie certyfikatów jakości, opłaty za uczestnictwo w targach produktów tradycyjnych lub specyficznych dla danego obszaru… Wprowadzenie produktu na rynek nie może się odbywać przez zakup produktu lokalnego od producenta w celu odsprzedania go osobom trzecim. Zakup sadzonek tradycyjnych odmian roślin uprawnych (winorośl, śliwy) nie może stanowić kosztu kwalifikowalnego ponieważ pomoc na operacje z zakresu działań Osi 3. nie może być przyznana na realizację celów osi 1. (wsparcie działalności rolniczej). Małe projekty - zakres pomocy

12 8. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej. np. zakładanie kolektorów słonecznych, instalacji pozwalających na wykorzystanie energii geotermalnej, wiatrowej lub wodnej; Uwaga!!! Zakup materiałów, przedmiotów, maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu czy oprogramowania nie może stanowić celu operacji! Małe projekty - zakres pomocy


Pobierz ppt "Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia celów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google