Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne Rozporządzenie 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych Rozporządzenie 1681/94 zmienione Rozporządzeniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne Rozporządzenie 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych Rozporządzenie 1681/94 zmienione Rozporządzeniem."— Zapis prezentacji:

1 System informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych

2 Podstawy prawne Rozporządzenie 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych Rozporządzenie 1681/94 zmienione Rozporządzeniem 2035/2005 dotyczące nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot nieprawidłowo wypłaconych w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004r. Nr 116, poz.1206 ze zm.) Rozporządzenie RM w sprawie przyjęcia NPR (Dz.U. z 2004r. Nr 149, poz.1567 ze zm.) System informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych Procedury poszczególnych Instytucji Zarządzających

3 Definicje - Nieprawidłowość
naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot Europejskich w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku z budżetu Wspólnoty (Art. 1 a Rozporządzenia Komisji (WE)nr 1681/94)

4 Nieprawidłowość - cechy
naruszenie przepisów prawa wspólnotowego działanie lub zaniedbanie ze strony podmiotu gospodarczego potencjalna lub rzeczywista szkoda w ogólnym budżecie Wspólnot Europejskich polegająca na sfinansowaniu nieuzasadnionego wydatku z budżetu Wspólnoty

5 Definicje - Nieprawidłowość
Naruszenie prawa Wspólnotowego Do skutecznego działania prawa wspólnotowego konieczne jest odpowiednie stosowanie prawa krajowego, dlatego jakiekolwiek naruszenie prawa krajowego oznacza jednocześnie naruszenie prawa Wspólnotowego. Nieprawidłowość występuje także wtedy, gdy prawo krajowe jest bardziej restrykcyjne niż przepisy wspólnotowe.

6 Definicje - Nieprawidłowość
Podmiot gospodarczy każda osoba fizyczna lub prawna bądź inny podmiot biorący udział w administrowaniu pomocą z Funduszy z wyjątkiem Państw Członkowskich podczas wykonywania przez nie uprawnień władzy publicznej

7 Definicje - Nieprawidłowość
Szkoda w ogólnym budżecie UE rzeczywista –środki Wspólnoty, które zostały już nieprawidłowo wypłacone beneficjentowi potencjalna – środki Wspólnoty, które mogłyby zostać nieprawidłowo wypłacone beneficjentowi gdyby nieprawidłowość nie została wykryta

8 Zakres stosowania System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych odnosi się do wszystkich programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999

9 Instytucje zaangażowane w proces informowania o nieprawidłowościach
Instytucja Wdrażająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Zarządzająca Instytucja Płatnicza (Minister Finansów) - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonujący swoje zadania poprzez Departament Kontroli Skarbowej Inne podmioty (organy ścigania, RIO, NIK, UKS)

10 Obowiązek informowania o nieprawidłowościach
Zgodnie z Rozporządzeniem RM z r. w sprawie przyjęcia NPR (Dz.U.z 2004r. Nr 149 ze zm) wraz rozporządzeniami w sprawie przyjęcia poszczególnych programów operacyjnych IW, IP, IZ i IP są zobowiązane do informowania o nieprawidłowościach.

11 Narzędzia informowania o nieprawidłowosciach
Raport bieżący o nieprawidłowości Raport kwartalny o nieprawidlowości Kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu Informacja o braku nieprawidłowości podlegających raportowaniu

12 Raporty bieżące Informacje o nieprawidłowości szczególnego znaczenia, która była przedmiotem wstępnego ustalenia administracyjnego/sądowego przekazuje się w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty dokonania wstępnego ustalenia. Niezależnie od tego, czy nieprawidłowość wykryto przed czy po dokonaniu płatności.

13 Wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe
wynik kontroli lub inny dokument kończący kontrolę/audyt wynik weryfikacji dokumentacji - decyzja o odmowie finansowania projektu, odmowie refundacji/rozliczenia wydatków, lub zmniejszenia dofinansowania z uwagi na naruszenie prawa przez podmiot gospodarczy, inny dokument sporządzany w procesie zarządzania i kontroli środków z UE stwierdzający wystąpienie nieprawidłowości, postanowienie o wszczęciu postępowania przez organy ścigania, orzeczenie sądu

14 Raporty kwartalne Instytucje Wdrażające i Pośredniczące informują Instytucję Zarządzającą o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE oraz działaniach podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości

15 Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE
Niezależnie od kwoty KE wyraźnie zażądała przekazywania informacji dotyczących danej nieprawidłowości nieprawidłowość może mieć wkrótce negatywne następstwa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprawidłowość ukazuje, że zastosowano nową nielegalną praktykę (metodę oszustwa)

16 Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE
nieprawidłowości odnoszące się do kwot poniżej EUR W przypadku gdy zostały zgłoszone do Komisji Europejskiej przed 28 lutym 2006 r. i sprawa nie została zakończona

17 Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE
nieprawidłowości odnoszące się do kwot EUR i wyższych wszystkie z wyjątkiem przypadków określonych w rozporządzeniu 1681/94

18 Wyjątki od obowiązku raportowania do KE
Zaniechanie całkowitego lub częściowego wykonania projektu współfinansowanego przez budżet Wspólnoty na skutek upadłości ostatecznego beneficjenta i/lub ostatecznego odbiorcy. Należy jednak zgłaszać nieprawidłowości poprzedzające upadłość oraz wszelkie podejrzenia oszustwa finansowego

19 Wyjątki od obowiązku raportowania do KE (zgodnie z Rozp. 1681/94
Przypadki zgłaszane organom administracyjnym przez beneficjenta lub ostatecznego odbiorcę z własnej woli lub przed wykryciem przez właściwe organy, przed lub po przyznaniu środków publicznych Przypadki, w których organy administracyjne wykrywają błąd w związku z kwalifikacją finansowanego projektu i przystępują do jego usunięcia przed dokonaniem płatności ze środków publicznych

20 Informacja o braku nieprawidłowości podlegających raportowaniu
W przypadku braku nieprawidłowości podlegających raportowaniu w danym kwartale, instytucja odpowiedzialna za wykrywanie nieprawidłowości informuje o tym fakcie instytucję szczebla wyższego w terminach, jakie obowiązują przy sporządzaniu raportów kwartalnych.

21 Zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu
Kwartalne zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu informują o wszystkich nieprawidłowościach w rozumieniu Rozporządzenia 1681/94. Informowanie o nieprawidłowościach wykrytych przez instytucje zewnętrzne

22 Schemat przepływu informacji o nieprawidłowościach
Komisja Europejska Informacje o wykrytych naruszeniach prawa od zewnętrznych Instytucji kontrolnych i organów ścigania Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej IZ PWW, IP Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Wdrażająca

23 Dziękuję za uwagę Anna Lizis


Pobierz ppt "Podstawy prawne Rozporządzenie 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych Rozporządzenie 1681/94 zmienione Rozporządzeniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google