Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Forum Polska Efektywna Energetycznie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Forum Polska Efektywna Energetycznie"— Zapis prezentacji:

1 Forum Polska Efektywna Energetycznie
Ministerstwo Infrastruktury Ministry of Infrastructure Departament Rynku Budowlanego i Techniki Forum Polska Efektywna Energetycznie Efektywność Energetyczna - dobre praktyki w polskich realiach Tomasz Żuchowski Ministerstwo Infrastruktury 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 1 1

2 Zużycie energii końcowej w krajach UE-27
Źródło: EU Energy and Transport in Figures. Co z tym możemy zrobić? Czy się opłaca? 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 2

3 Skąd efektywność energetyczna
Już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku opracowano założenia, a w roku 2005 przyjęto tzw. Zieloną Księgę w sprawie efektywności energetycznej, czyli osiągając więcej zużywając mniej. Jest to dokument przedstawiający istniejące możliwości i obszary działań jakie należałoby podjąć, aby rzeczywiście doprowadzić do racjonalnego zużywania energii. Według obliczeń ekspertów Unia Europejska mogłaby zaoszczędzić ok. 20 % obecnej konsumpcji energii poprzez jej efektywne wykorzystanie. 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 3

4 DYREKTYWY UE DYREKTYWA 2004/8/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii oraz wnosząca poprawki do Dyrektywy 92/42/EWG DYREKTYWA 2005/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 lipca r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 4

5 Dyrektywy dotyczące sprzętu AGD
DYREKTYWY UE Dyrektywy dotyczące sprzętu AGD 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 5

6 Ustawa o efektywności energetycznej
DYREKTYWY UE Promocja efektywności usług energetycznych i efektywności zużycia energii przez odbiorców końcowych (2006/32/WE) Najważniejszym celem tej dyrektywy jest doprowadzenie do bardziej efektywnego zużycia energii przez użytkowników końcowych, poprzez wspieranie rozwoju sprawnie działającego, uzasadnionego ekonomicznie i konkurencyjnego rynku opłacalnych kosztowo sposobów podnoszenia efektywności energetycznej. Ustawa o efektywności energetycznej DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Celem tej dyrektywy jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w sektorze gospodarki. Efektywność energetyczna w budownictwie (2002/91/WE)--- > 2010/31/UE Celem tej dyrektywy jest wspieranie efektywności energetycznej w budownictwie. Nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków – 2012 r. 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental)

7 PROJEKTY NOWYCH DYREKTYW UE
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy efficiency and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie efektywności energetycznej i uchylająca dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 7

8 - Ramowy Program dot. konkurencyjności i innowacyjności,
INNE DOKUMENTY Oprócz Zielonej Księgi aktualne są także inne inicjatywy polityczne Unii, jej akty prawne oraz zalecenia dotyczące efektywności energetycznej: - Ramowy Program dot. konkurencyjności i innowacyjności, - Nowy Program „Inteligentna energia dla Europy”, - Decyzja dot. Efektywności Energetycznej „Program SAWE II, - Komunikat „Strategia w kierunku racjonalnego zużycia energii”, - Plan działań w celu poprawy efektywności wykorzystania energii w UE, Zalecenia dot. Efektywności zużycia energii w produktach. inne 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 8

9 DZIAŁANIA Dokumenty i ich rola:
Świadectwa charakterystyki energetycznej ( od r.) Audyty energetyczne, Projektowane charakterystyki energetyczne dla budynków nowych ( od r.) inne, ( ) D ( ) F ( ) E (>221) G (51-80) B (26-50) A (0-25) A+ (81-120) C EP=52,27 [kWh/(m2rok)] 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 9

10 DZIAŁANIA Jaka jest nasza świadomość, czy ogranicza się jedynie do wiedzy eksperckiej, panelowej, konferencyjnej czy jest również realizowana w praktyce? Jeśli tak, to jakie przynosi efekty i czy są one wystarczające? Dokumenty, a praktyka Moda na ocieplanie budynków, montaż kolektorów słonecznych, żarówki energooszczędne ( co dalej ?) 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 10

11 „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”
Projekt strategiczny obejmuje 7 zadań badawczych: 1. Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie. 2. Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiałowych i instalacyjnych budynków. 3. Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie. 4. Rozwój diagnostyki cieplnej budynków. 5. Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach 6. Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła. 7. Działania promocyjne na rzecz zmniejszenia energochłonności budynków – rozpropagowanie efektów strategicznego projektu badawczego (realizacja zadania odłożona). 8. Warunki i możliwości oszczędzania energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej. 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 11

12 Budynek o niemal zerowym zużyciu energii?!
WYBRANE ART. DYREKTYW 2010/31/UE Artykuł 2 Definicje Budynek o niemal zerowym zużyciu energii?! Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu ze źródeł OZE ( wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu. Określenie ile to jest: 10?15?20?25 40?czy więcej 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 12

13 i minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej
GŁÓWNE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA PODYKTOWANE WDROŻENIEM NOWEJ DYREKTYWY 2010/31/UE Artykuł 4 Ustalanie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej Artykuł 5 Obliczanie optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej i minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 13

14 ? ? = poziom optymalny pod względem kosztów
DEFINICJE – ART. DYREKTYW 2010/31/UE poziom optymalny pod względem kosztów wg. EPBD. „oznacza optymalny poziom charakterystyki energetycznej charakteryzujący się najlepszym wynikiem ekonomicznym uzyskanym w trakcie szacunkowego ekonomicznego cyklu życia budynku lub jego elementu”. ? ? == = 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 14

15 Artykuł 7 Budynki istniejące
GŁÓWNE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA PODYKTOWANE WDROŻENIEM NOWEJ DYREKTYWY 2010/31/UE Artykuł 6 Budynki nowe Artykuł 7 Budynki istniejące Artykuł 8 Systemy techniczne budynku 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 15

16 GŁÓWNE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA PODYKTOWANE WDROŻENIEM NOWEJ DYREKTYWY 2010/31/UE
Systemy techniczne budynku - ustanowienie nowych wymagań odnoszących się do instalacji technicznych w budynkach – zarówno nowych jak i poddawanych modernizacji. Kraje członkowskie zostały zobligowane do ustalenia wymagań systemowych (dla nowych, wymienianych i modernizowanych) w zakresie systemów ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej oraz ich kombinacji). == 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 16

17 GŁÓWNE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA PODYKTOWANE WDROŻENIEM NOWEJ DYREKTYWY 2010/31/UE
Wprowadzenie obowiązku ujmowania i uwzględniania w nowo projektowanych budynkach energii ze źródeł odnawialnych. == 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 17

18 Państwa członkowskie zapewniają, aby:
Art. 9. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii Państwa członkowskie zapewniają, aby: do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii; oraz b) po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Komisja do dnia 31 grudnia 2012 r., a następnie co 3 lata, publikuje sprawozdanie z postępów państw członkowskich w zwiększaniu liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 18

19 Budynek o niemal zerowym zużyciu energii?!
WYBRANE ART. DYREKTYW 2010/31/UE Budynek o niemal zerowym zużyciu energii?! Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu ze źródeł OZE ( wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu. Określenie ile to jest: 10?15?20?25 40?czy więcej 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 19

20 Art. 9. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii
EP=? KWh/m2/rok 2012 r. 2017 r. r. 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 20

21 Artykuł 11 Świadectwa charakterystyki energetycznej
GŁÓWNE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA PODYKTOWANE WDROŻENIEM NOWEJ DYREKTYWY 2010/31/UE Artykuł 11 Świadectwa charakterystyki energetycznej Dokonanie zmian w zakresie obecnie obowiązujących świadectw Świadectwo zawiera oprócz aktualnej wielkości zużycia energii również wymagania minimalne, które umożliwią właścicielom lub nabywcom dokonanie porównania i oceny jego charakterystyki energetycznej. Świadectwo zawiera optymalne rekomendacje efektywne ekonomicznie. 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 21

22 Sprawozdania z przeglądu systemów ogrzewania i klimatyzacji
GŁÓWNE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA PODYKTOWANE WDROŻENIEM NOWEJ DYREKTYWY 2010/31/UE Artykuł 16 Sprawozdania z przeglądu systemów ogrzewania i klimatyzacji Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić wdrożenie systemu regularnych i niezależnych przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz obowiązek udostępniania sprawozdań z tych przeglądów właściwym władzom lub organom na ich wniosek. Artykuł 15 22

23 Artykuł 18 Niezależny system kontroli
GŁÓWNE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA PODYKTOWANE WDROŻENIEM NOWEJ DYREKTYWY 2010/31/UE Artykuł 18 Niezależny system kontroli Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić niezależny systemu kontroli świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz wprowadzić obowiązek udostępnienia świadectwa charakterystyki energetycznej właściwym władzom lub organom na ich wniosek. Artykuł 15 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental) 23

24 Dziękuję za uwagę Tomasz Żuchowski MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
telefon: (022) fax: (022) 3 października 2011 r., Warszawa ( InterContinental)


Pobierz ppt "Forum Polska Efektywna Energetycznie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google