Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ramowa dyrektywa wodna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ramowa dyrektywa wodna"— Zapis prezentacji:

1 Ramowa dyrektywa wodna
Ocena jakości wód w świetle Dyrektywy Ramowej materiały wg. opracowania prof.P.Kowalika PG OW - ZOZW ISIŚ

2 Official Journal of the European Communities,
Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23.XI. 2000r. określająca zakres obowiązków Unii w dziedzinie polityki wodnej. Official Journal of the European Communities, L 327/(1-21); Artykuły: 0. Wstęp Cele Definicje Koordynacja władz administracyjnych w regionach zlewniowych OW - ZOZW ISIŚ

3 6. Rejestracja obszarów szczególnie chronionych.
4. Cele środowiskowe 5. Charakterystyka regionów zlewniowych, wpływ działań ludzkich, analizy ekonomiczne użytkowania wód. 6. Rejestracja obszarów szczególnie chronionych. 7. Zaopatrzenie w wodę wodociągową (wodę do picia) 8. Monitorowanie stanu obszaru wód powierzchniowych, wód podziemnych i obszarów szczególnie chronionych. 9. Zwrot poniesionych kosztów usług wodnych. 10. Łączne podejście do punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń. 11. Programy działań. 12. Wymagania które nie dotyczą krajów w Unii. OW - ZOZW ISIŚ

4 13. Plany gospodarowania wodą w zlewni.
14. Informacje społeczne i konsultacje. 15. Raporty. 16. Strategie zwalczania zanieczyszczenia wód. 17. Strategie nastawione na ochronę i kontrolę zanieczyszczeń wód podziemnych. 18. Raport Komisji UE. 19. Plany przyszłych działań Unii. 20. Wdrożenia techniczne niniejszej dyrektywy. 21. Komitet regulacyjny. 22. Ograniczenia terminów oraz postanowienia przejściowe. OW - ZOZW ISIŚ

5 25. Wejście w życie niniejszej Dyrektywy. 26. Adresy.
23. Kary. 24. Wdrożenia. 25. Wejście w życie niniejszej Dyrektywy. 26. Adresy. Aneksy do Dyrektywy. Wymagane informacje dotyczące kompetentnego regionalnego zarządu zlewni rzecznej (adres, opis zlewni, stan prawny, zakres odpowiedzialności, współpraca międzynarodowa). Wody powierzchniowe, ich klasyfikacje; wody podziemne, ich charakterystyki. OW - ZOZW ISIŚ

6 III. Analizy ekonomiczne. IV. Obszary szczególnie chronione.
V. Stan jakości wód – powierzchniowych i podziemnych, wraz z definicjami klas ekologicznych dla wód powierzchniowych oraz ocen ilości i jakości wód podziemnych. VI. Lista działań koniecznych do podjęcia – różne pokrewne dyrektywy, m.in.. kontrola emisji, odtwarzanie bagien i mokradeł, oszczędność zużycia wody w rolnictwie. VII. Plany gospodarki wodnej w zlewni. VIII. Wykaz najważniejszych zanieczyszczeń (bez wskaźników ilościowych). OW - ZOZW ISIŚ

7 X. Substancje szczególnie niebezpieczne .
IX. Wartości graniczne dopuszczalnych emisji oraz standardy jakości środowiska (odesłanie do innych Dyrektyw, m.in.. rtęć, kadm, substancje toksyczne). X. Substancje szczególnie niebezpieczne . XI. Mapy ekoregionów w Europie. OW - ZOZW ISIŚ

8 W dyrektywie rozpatruje się: 1. Wody powierzchniowe
- stawy, jeziora, rzeki strumienie, okresowe rozlewiska, mokradła i bagna; - sztuczne kanały i zbiorniki retencyjne; - estuaria rzeczno-morskie; morskie wody przybrzeżne; 2. Wody podziemne. OW - ZOZW ISIŚ

9 Cel dyrektywy ramowej -
Zapewnienie ochrony wód w państwach członkowskich poprzez: zapobieganie ich dalszej degradacji, ochronę wód przed zanieczyszczeniem, poprawę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów lądowych w stosunku do potrzeb wodnych, promocję zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych, OW - ZOZW ISIŚ

10 oparcie gospodarowania o zlewnie rzeczne,
Osiągnięcie globalnego celu planuje się poprzez realizację podstawowych zadań jak: oparcie gospodarowania o zlewnie rzeczne, spełnienie założonych celów środowiskowych w określonych terminach, rozszerzenie zakresu prawnej ochrony wód na wody powierzchniowe (śródlądowe i morskie) oraz wody podziemne, uwzględnienie ilości wód, ustanowienie zlewniowej procedury ochrony zasobów wodnych, OW - ZOZW ISIŚ

11 przyjęcie strategii dla ochrony wód przed zanieczyszczeniem,
ustanowienie podstaw ekonomicznych gospodarki wodnej, - włączenie się całego społeczeństwa w ochronę wód. OW - ZOZW ISIŚ

12 Cele cząstkowe: Przewiduje się 15 lat na osiągnięcie dobrego stanu jakości wód, dobrego potencjału oraz dobrego stanu chemicznego w wodach dotychczas silnie zanieczyszczonych; Za 15 lat nie będzie wolno odprowadzać do wód żadnych substancji szczególnie szkodliwych; Za 15 lat musi być ustalona równowaga zasilania i poboru wód podziemnych wraz z „dobrym stanem” ilości i jakości tych wód; Wody silnie zmodyfikowane mają zmienioną charakterystykę hydro-morfologiczną oraz mają wpływ na: żeglugę, porty, rekreację wodną, gromadzenie wody ... OW - ZOZW ISIŚ

13 Wymagania wobec monitoringu:
W odniesieniu do wód powierzchniowych monitoring powinien obejmować: - przepływy, - stany i objętości, - stan ekologiczny, - stan chemiczny, - potencjał ekologiczny; W odniesieniu do wód podziemnych obowiązkowe jest monitorowanie - stanu chemicznego - stanu ilościowego; W odniesieni udo obszarów chronionych monitorowanie obejmuje kąpieliska, siedliska (ostoje) ptaków, rezerwaty przyrody przewiduje się, że za co najmniej 6 lat monitoring prowadzony będzie z dużą częstotliwością próbkowania. OW - ZOZW ISIŚ

14 Określenie stanu ekologicznego wód.
W dyrektywie podane jest szereg aneksów, zawierających opis stanu ekologicznego wód. Wprowadza się tam następujące klasy czystości wód powierzchniowych: - wysoka - dobra - średnia - niedostateczna - zła oraz podobne klasy potencjału ekologicznego wód silnie zanieczyszczonych i przekształconych. W odniesieniu do wód podziemnych wprowadza się dwie klasy: wobec stanu ilościowego oraz stanu chemicznego. OW - ZOZW ISIŚ

15 8. Konieczność rozróżnienia diagnostycznego od operacyjnego.
3. Wszystkie te wskaźniki wymagają precyzyjnych wskaźników ilościowych. 4. Wprowadza się jednolite wskaźniki dla wszystkich wód powierzchniowych, bez względu na hydromorfologię i warunki fizyko-chemiczne wód. 5. W wodach powierzchniowych maja być monitorowane „elementy biologiczne”: flora, (m.in.. fitoplankton, makrofity i fitobentos) fauna bezkręgowców bentosu (np.skorupiaki), skład gatunkowy i wiek ryb. 6. W wielu krajach np.. Holandii, trudno jest znaleźć jakiekolwiek wody o składzie zbliżonym do naturalnego tła. Stąd trudności interpretacyjne dyrektywy. 7. Pojawia się nowe wyzwanie wobec całej europejskiej hydrobiologii, dotyczące nowych ekologicznych klasyfikacji wód. 8. Konieczność rozróżnienia diagnostycznego od operacyjnego. OW - ZOZW ISIŚ

16 Definicje bardzo dobrego, dobrego i umiarkowanego stanu w jeziorach
Definicje bardzo dobrego, dobrego i umiarkowanego stanu w jeziorach. Przykład fitoplanktonu (element jakości biologicznej). OW - ZOZW ISIŚ

17 System A: Ekoregiony dla rzek i jezior Region Iberyjski Pireneje
Włochy, Korsyka i Malta Alpy Zachodnie Bałkany Dynarskie Zachodnie Bałkany Helleńskie Bałkany Wschodnie Wyżyna zachodnia Wyżyna centralna Karpaty OW - ZOZW ISIŚ

18 15. Region Morza Bałtyckiego 16. Równiny wschodnie
11. Niziny Węgierskie 12. Region Pontyjski 13. Równiny zachodnie 14. Równiny centralne 15. Region Morza Bałtyckiego 16. Równiny wschodnie 17. Irlandia i Irlandia Północna 18. Wielka Brytania 19. Islandia 20. Wyżyny Borealne OW - ZOZW ISIŚ

19 22. Tarcza Feno-Skandynawska 23. Tajga 24. Kaukaz
21. Tundra 22. Tarcza Feno-Skandynawska 23. Tajga 24. Kaukaz 25. Depresja Morza Kaspijskiego OW - ZOZW ISIŚ

20 Ekoregiony i typy zbiorników wód powierzchniowych SYSTEM A
Ekoregion Ekoregion przedstawiony w Aneksie Typ Typologia wysokości: wysoki > 800m średnio wysoki: m nizina: < 200 m Typologia rozmiaru na podstawie zlewni: mały: 10 do 100 km2 średni: > 100 do km2 duży: > 1000 do km2 bardzo duży: > km2 Geologia: wapienne, krzemionkowe, organiczne OW - ZOZW ISIŚ

21 parametry obowiązkowe: wysokość szerokość geograficzna
SYSTEM B Char. alternatywna – Parametry fiz. chem., określaja cechy rzeki lub jej części, strukturę i skład populacji biologicznych. parametry obowiązkowe: wysokość szerokość geograficzna długość geograficzna geologia rozmiar parametry nieobowiązkowe : odległość od źródła rzeki energia przepływu średnia szerokość wody średnia głębokość wody średnie nachylenie lustra wody OW - ZOZW ISIŚ


Pobierz ppt "Ramowa dyrektywa wodna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google