Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VI EAP na półmetku Strategia Lizbońska (2000, 2006)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VI EAP na półmetku Strategia Lizbońska (2000, 2006)"— Zapis prezentacji:

1 VI EAP na półmetku Strategia Lizbońska (2000, 2006)
VI program działań UE na rzecz środowiska VI EAP ustanawia wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska na okres od lipca 2002 r. do lipca 2012 r. Stanowi on środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii zrównoważonego rozwoju i wytycza priorytety w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności:   1. zmiany klimatu; 2. przyrodę i różnorodność biologiczną; 3. zdrowie i jakość życia; 4. zasoby naturalne i odpady. VI EAP na półmetku

2 Zmiany klimatu Kraje członkowskie UE powinny ograniczyć emisje gazów cieplarnianych oraz przejść do gospodarki niskoemisyjnej. Każde państwo członkowskie zobowiązało się do prawnie wiążących działań w ramach „porozumienia o dzieleniu ciężaru zobowiązań”, aby osiągnąć cel określony w Protokole z Kioto. Komisja uważa, że ogólnoeuropejski system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) został wprowadzony z powodzeniem i jest mechanizmem, który można rozwinąć w globalny system ograniczania emisji. W pakiecie energetycznym i klimatycznym przyjętym w marcu br. przez Radę, kraje UE zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % do roku 2020, a redukcja ta może być zwiększony do 30 %, o ile do tego porozumienia przystąpią inne uprzemysłowione kraje świata. Częścią pakietu są zobowiązania dotyczące 2020 roku: 20 % udział energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii i 10 % udział biopaliw. Działaniom w tym zakresie ma towarzyszyć istotna poprawa efektywności energetycznej w UE i zmniejszenie zużycia energii w UE o 20 % w stosunku do przewidywań na 2020 rok. VI EAP na półmetku

3 Komisja planuje w 2007 r. m.in.:
UE będzie wspierać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i badania nad nowymi technologiami, takimi jak sekwestracja i magazynowanie związków węgla (CCS), wykorzystanie wodoru jako paliwa oraz biopaliw drugiej generacji. Komisja przygotuje ramy strategii ograniczania emisji związków węgla do końca 2007 r. W 2007 r. Komisja przedstawi zieloną księgę dotyczącą dostosowania się do zmian klimatu, w której zaproponuje warianty działania. Komisja planuje w 2007 r. m.in.: · przedłożyć wniosek w sprawie poprawy działania dyrektywy dotyczącej systemu handlu uprawnieniami do emisji w trzecim okresie zobowiązania rozpoczynającym się w 2013 r. · zaproponować ramy regulacyjne promujące technologie sekwestracji CO2 i składowania w utworach geologicznych. · przedstawić decyzję w sprawie racjonalnego gospodarowania energią w skali globalnej oraz decyzje w sprawie funduszu na rzecz energii odnawialnej przeznaczonego dla krajów i obszarów rozwijających się i będących w okresie przemian. · opublikować komunikat w sprawie niedoboru wody i zjawiska suszy, aby przeanalizować potrzebę działań na poziomie UE. VI EAP na półmetku

4 Zdrowie i jakość życia Podstawą obecnego wspólnotowego podejścia do ograniczania zagrożeń środowiskowych dla zdrowia ludzi są: ·   ramowa dyrektywa wodna, · rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń na stosowanie substancji chemicznych (REACH), · wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i w sprawie czystszego powietrza dla Europy, ·   wniosek dotyczący ramowej dyrektywy w sprawie pestycydów. Komisja uważa, że należy nasilić starania dotyczące wdrażania ramowej dyrektywy wodnej w skali krajowej, a w tym celu władze krajowe powinny udostępnić wystarczające fundusze. Usprawnione wprowadzanie dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz prawodawstwa dotyczącego wód gruntowych w znacznym stopniu ograniczy emisje ze źródeł punktowych. VI EAP na półmetku

5 Realizacja celów wyznaczonych w Strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza będzie wymagała przyjęcia, a następnie wdrożenia dyrektywy w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i w sprawie czystszego powietrza dla Europy, jak również przyjęcia wspierających środków wspólnotowych w sprawie emisji spalin pojazdów oraz zmiany istniejącego prawodawstwa w zakresie emisji przemysłowych (dyrektywa IPPC). Rozporządzenie REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, w tym promowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń związanych z substancjami, jak również swobodnego obiegu substancji na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym wspieraniu konkurencyjności i innowacji. Będzie ono prowadzić do lepszego i szybszego identyfikowania właściwości substancji chemicznych oraz do stosowania właściwych środków zarządzania ryzykiem. VI EAP na półmetku

6 W 2007 r. Komisja przedłoży: średniookresowy przegląd planu działania na rzecz środowiska i zdrowia. nowy wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji oraz dokona przeglądu obowiązującego prawodawstwa w dziedzinie emisji przemysłowych. Przedłoży również wspólnotowy plan wdrożenia w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie ochrony zwierząt laboratoryjnych i ustanowienia jednolitych zasad dla przemysłu i naukowców w tym zakresie. VI EAP na półmetku

7 Zasoby naturalne i odpady
Strategia tematyczna w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu stanowi podstawę przyszłej wspólnotowej polityki zarządzania odpadami. Wdrażanie strategii, w tym proponowanej ramowej dyrektywy w sprawie odpadów, dyrektywy w sprawie składowania odpadów oraz rozporządzenia w sprawie transportu odpadów, będzie priorytetem w najbliższych latach. W trybie szczególnie pilnym będą traktowane sektory odpowiedzialne za największe zużycie zasobów (mieszkalnictwo, transport i produkcja żywności) oraz obszary w których wdrażanie strategii jest opóźnione. Komisja jest zdeterminowana, aby powstrzymać nielegalny przewóz odpadów niebezpiecznych do państw trzecich i przyjmie środki konieczne do lepszego wdrażania wspólnotowego prawodawstwa w tym obszarze. VI EAP na półmetku

8 zaproponuje działania na rzecz proekologicznej polityki przemysłowej,
Jednym z celów VI EAP jest zerwanie powiązania między wzrostem gospodarczym a degradacją środowiska. Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych ma zapewnić długoterminowe ramy dla osiągnięcia tego celu i ma być podstawą do uczynienia z UE najbardziej efektywnej na świecie gospodarki pod względem wykorzystania zasobów. W 2007 r. Komisja: przygotuje zieloną księgę w sprawie zrównoważonej konsumpcji i produkcji w UE.W 2007 r. Komisja zamierza: zaproponuje działania na rzecz proekologicznej polityki przemysłowej, podejmie działania na rzecz intensyfikacji realizacji w UE „zielonych zamówień publicznych”, sporządzi sprawozdanie na temat stanu wdrażania planu działań na rzecz technologii dla środowiska (ETAP), będzie wspierać stosowanie technologii środowiskowych i innowacji proekologicznych poprzez program ramowy UE na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz VII program ramowy w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji podejmie działania na rzecz lepszego wdrożenia przepisów dotyczących transportu odpadów oraz dyrektywy w sprawie urządzeń portowych do odbioru odpadów. przedstawi zieloną księgę na temat demontażu statków. VI EAP na półmetku


Pobierz ppt "VI EAP na półmetku Strategia Lizbońska (2000, 2006)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google