Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolnośląski Zarząd Melioracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolnośląski Zarząd Melioracji"— Zapis prezentacji:

1 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych

2 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Dobre praktyki w utrzymaniu cieków naturalnych 1. Definicja cieku naturalnego. 2. Definicja terminu „dobra praktyka”. 3. Definicja terminu „utrzymanie”. 4. Ocena istniejącego stanu urządzenia cieku ( uregulowanego i cieku nieuregulowanego ). 5. Inwentaryzacja dobrych i złych praktyk w kontekście przyrodniczym i społeczno – gospodarczym, – katalog dobrych praktyk.

3 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych 1. Definicja cieku naturalnego. Zgodnie z Art. 9.1 – Prawo wodne, przez ciek naturalny rozumie się rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami.

4 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych 2. Definicja terminu „dobra praktyka”. a. „Dobra praktyka” Społecznie akceptowana forma realizacji nałożonych przez prawo obowiązków dotyczących utrzymania wód i budowli. A ekolog b. „Praktyka dobra” B właściciel nieruchomości przy rzece C hydrotechnik (A i B) c. „Dobra praktyka”? - katalog nowatorskich pomysłów - katalog ogólnie akceptowanej gospodarności w prawidłowym utrzymaniu majątku i zasobów przyrody (długi okres praktykowania)

5 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych 3. Utrzymanie Zgodnie z Art – Prawo wodne, utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wody. 3.1 Dobro publiczne: - Śródlądowe wody powierzchniowe, grunty wodne pod ciekami. - Budowle regulacyjne. 3.2 Zasada gospodarności. - W stosunku do dobra Skarbu Państwa.

6 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych 3.3 Utrzymanie dla: kształtowania zasobów wodnych (zapewnienie swobodnego odpływu wody i lodów), - ochrony przeciwpowodziowej, - polepszenie zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, - utrzymanie stałości linii rozgraniczenia własności.

7 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych

8 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych 3.4 Utrzymanie cieków nieuregulowanych. Cele: - zachowanie stanu stałości dna, - zachowanie stanu stałości brzegów, - odtwarzanie stanu dna, - odtwarzanie stanu brzegów, zachowanie istniejącego dobrego stanu biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych.

9 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych 3.5 Utrzymanie regulacji – ciek uregulowany: zachowanie ustalonej prawnie i gospodarczo funkcji budowli regulacyjnej, - odtworzenie funkcji budowli regulacyjnej. Zaprzestanie utrzymania budowli regulacyjnych jest formą rezygnacji z urządzenia cieku i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

10 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych

11 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych wyrwa brzegowa ciek nieuregulowany – zabudowa wyrwy konieczna z uwagi na własność działek

12 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Zachowanie lub odtworzenie istniejącego dobrego stanu ekologicznego.

13 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych

14 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych

15 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych

16 Dolnośląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Podsumowanie Obecnie standardem staje się podejmowanie działań właściwych w utrzymywaniu cieków, które zachowują dobry lub poprawiają naruszony stan ekologiczny cieku. W świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej i zgodnie z obowiązującym Prawem wodnym, gospodarowanie wodami ma na celu ochronę, poprawę i zapobieganie dalszemu pogorszaniu się ekosystemów wodnych i ekosystemów od nich zależnych.


Pobierz ppt "Dolnośląski Zarząd Melioracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google