Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Adriana Dembowska, Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Adriana Dembowska, Departament Planowania i Zasobów Wodnych"— Zapis prezentacji:

1 dr Adriana Dembowska, Departament Planowania i Zasobów Wodnych
Gospodarowanie wodami w Polsce w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE I Krajowe Forum Wodne Warszawa, 3 kwietnia 2007 dr Adriana Dembowska, Departament Planowania i Zasobów Wodnych

2 RDW Dlaczego? Lepsza ochrona wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb wynikających ze specyfiki państw członkowskich Od kiedy? Publikacja: Dz. Urz. WE z 22 grudnia 2000 r. Obowiązywanie: UE15 – od dnia publikacji Polska – od 1 maja 2004 (akcesja) Jak? Ramy działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, przejściowych, przybrzeżnych oraz podziemnych Racjonalne wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju.

3 CHAOS Idea ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI
POGARSZAJĄCY SIĘ STAN WÓD ZAGROŻENIE POWODZIOWE RÓŻNE MODELE GOSPODAROWANIA WODAMI CHAOS NIESPÓJNE INSTRUMENTY EKONOMICZNE BRAK JEDNOLOTEGO SYSTEMU KLASYFIKACJI I MONITORINGU WÓD PROCES ROZSZERZANIA UNII EUROPEJSKIEJ BRAK SPÓJNEJ BAZY DANYCH ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI Uspołecznienie procesu podejmowania decyzji Integralne podejście do wód powierzchniowych i podziemnych Uwzględnienie aspektów środowiska naturalnego Podejście zlewniowe

4 osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku
Cel osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku czyli zapobieganie dalszemu pogarszaniu się ekosystemów wodnych oraz ochrona i poprawa stanu tych ekosystemów zaspokojenie zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu propagowanie zrównoważonego korzystania z wody opartego na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów wodnych realizacja przedsięwzięć służących stopniowemu ograniczeniu zrzutów, emisji i strat priorytetowych substancji niebezpiecznych zapewnienie stopniowego ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych, zmniejszenie skutków powodzi i suszy

5 osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku
Cel osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku Jak? wprowadzenie odpowiednich programów działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy zarządzanie, ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi realizowane w obszarach o granicach hydrograficznych (zarządzanie zlewniowe).

6 Definicje RDW: podstawowa jednostka hydrograficzna DORZECZE
obszar, z którego całkowity odpływ wód powierzchniowych następuje ciekami naturalnymi przez jedno ujście do morza Prawo wodne: zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce realizowane jest z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne Szczegółowy przebieg granic obszarów dorzeczy: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych

7 Dorzecza

8 Polityka wodna UE ELEMENTY POLITYKI WODNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 1
WDRAŻANIE RDW CELE ŚRODOWISKOWE 2 POLITYKA MIĘDZYREGIONALNA I MIĘDZYNARODOWA 9 ELEMENTY POLITYKI WODNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 3 UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA 8 TYPOLOGIA, WARUNKI REFERENCYJNE I SYSTEMY KLASYFIKACJI WÓD INSTRUMENTY EKONOMICZNE MONITORING 4 7 PROGRAMY DZIAŁAŃ PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI 6 5

9 Polityka wodna UE - 1 Wdrażanie RDW Transpozycja przepisów
Instrumenty ekonomiczne Kontrola i egzekucja Edukacja i dialog społeczny PRAWO WODNE Prawo ochrony środowiska Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Inne akty prawne

10 Osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 r.
Polityka wodna UE - 2 Cele środowiskowe Ochrona wszystkich wód powierzchniowych i podziemnych Zintegrowanie gospodarowania wodami w oparciu o obszary dorzecza Regulacja emisji i standardów jakościowych wody oraz stopniowe eliminowanie substancji szczególnie niebezpiecznych Analiza ekonomiczna oraz zwrot kosztów usług wodnych w celu zrównoważonego użytkowania wody Zaangażowanie społeczeństwa oraz użytkowników wody w proces gospodarowania wodami Cel główny: Osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 r.

11 Polityka wodna UE - 3 Klasyfikacja… WODY POWIERZCHNIOWE WODY PODZIEMNE
TYPOLOGIA 5 KATEGORII, 2 SYSTEMY OKREŚLENIE WARUNKÓW REFERENCYJNYCH Ocena stanu ekologicznego Ocena stanu chemicznego Ocena stanu ilościowego Wskaźniki biologiczne Wskaźniki fizykochemiczne Wskaźniki ilościowe

12 DIAGNOZA ELEMENTÓW ŚRODOWISKA CYKL MONITORINGU
Polityka wodna UE - 4 DIAGNOZA ELEMENTÓW ŚRODOWISKA CYKL MONITORINGU

13 Plany gospodarowania wodami Analiza stanu dorzecza
Polityka wodna UE - 5 Plany gospodarowania wodami Analiza stanu dorzecza Programy działań Analiza ekonomiczna

14 Polityka wodna UE - 6 PROGRAMY DZIAŁAŃ Rolnictwo
Wdrażanie dobrych praktyk rolniczych Przemysł Racjonalizacja gospodarki wodnej PROGRAMY DZIAŁAŃ Zmiany hydromorfologiczne - programy małej retencji, ochrona przeciwpowodziowa Gospodarka komunalna Zbieranie i oczyszczanie ścieków, rozwój wodociągów projekty i programy inwestycyjne Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Programy ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego Programy poprawy jakości wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do picia Programy działań ujęte w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy dla osiągnięcia celów środowiskowych Programy monitoringu wód w obszarach dorzeczy ………..

15 Polityka wodna UE - 7 ANALIZA EKONOMICZNA Koszty Korzyści
Element procesu podejmowania decyzji Narzędzie racjonalnego osiągania celów środowiskowych

16 Konsultacje społeczne
Polityka wodna UE - 8 Dostęp społeczeństwa do informacji Konsultacje społeczne Aktywny udział społeczeństwa Wymóg obligatoryjny RDW Zalecany przez RDW

17 Polityka międzyregionalna i międzynarodowa
Polityka wodna UE - 9 Polityka międzyregionalna i międzynarodowa Obszary współpracy Dorzecza międzynarodowe Działania koordynacyjne Prace naukowo-badawcze (R&D) Nowe technologie Interkalibracja Formy współpracy Komisje Programy bliźniacze Programy pilotażowe Warsztaty Inne działania

18 RAMOWA DYREKTYWA WODNA Dyrektywy uzupełniające
RDW + … 96/61/WE 91/271/EWG Dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC) Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 80/778/EWG 86/278/EWG Zm. 98/83/WE Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych Dyrektywa w sprawie wody pitnej Dyrektywy „córki” 91/676/EWG 76/160/EWG Dyrektywa w sprawie azotanów Dyrektywa w sprawie wód przeznaczonych do kąpieli RAMOWA DYREKTYWA WODNA 2000/60/WE Dyrektywa w sprawie siedlisk 92/43/EEC Dyrektywa w sprawie ptaków 79/409/EEC Dyrektywy uzupełniające Dyrektywa w sprawie dużych katastrof (Seveso) 96/82/EC Dyrektywa w sprawie środków ochrony roślin 91/414/EEC Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 85/337/EEC

19 Więcej informacji:

20


Pobierz ppt "dr Adriana Dembowska, Departament Planowania i Zasobów Wodnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google