Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja ochrony przeciwpożarowej"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja ochrony przeciwpożarowej

2 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE
Podstawowe akty prawne Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. – ustawa zasadnicza (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2011 r. Nr 46 poz. 230)

3 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE
Konstytucja RP Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

4 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Ustawa o ochronie przeciwpożarowej Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenie działań ratowniczych.

5 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Ustawa o ochronie przeciwpożarowej Art. 15. Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

6 1) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

7 1a) jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

8 2) zakładowa straż pożarna,

9 3) zakładowa służba ratownicza,

10 4) gminna zawodowa straż pożarna,
4a) powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, 5) terenowa służba ratownicza,

11 6) ochotnicza straż pożarna,
7) związek ochotniczych straży pożarnych,

12 8) inne jednostki ratownicze.

13 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE
Ustawa o PSP Art. 8. Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są:

14 1) Komenda Główna;

15 2) komenda wojewódzka;

16 3) komenda powiatowa (miejska);

17 4) Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły;

18 5) jednostki badawczo-rozwojowe;
6) Centralne Muzeum Pożarnictwa.

19 1a. W skład komendy wojewódzkiej mogą wchodzić ośrodki szkolenia.

20 2. W skład komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej wchodzą jednostki ratowniczo-gaśnicze.

21 W ramach jednostek ratowniczo-gaśniczych mogą być wyodrębnione czasowe posterunki

22 Art. 19. Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

23 1. Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

24 Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze.

25 2. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut.

26 3. Wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w statucie ochotniczej straży pożarnej i ich związku, wymagają uzgodnienia z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej właściwym ze względu na teren działania lub Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w przypadku związku ochotniczych straży pożarnych działającego na terenie całego kraju.

27 Art. 29. Koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z: budżetu państwa, 2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

28 3) dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,
4) środków własnych podmiotów,

29 Art. 32. 2. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.

30 3. Gmina ma również obowiązek:
1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej,

31 2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne.

32 3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich,

33 3a. Wójt (burmistrz) może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej może być także zatrudniony komendant gminny związku ochotniczych straży pożarnych.

34 3b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.

35 Art. 33. Budżet państwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, jeżeli jednostki te działają w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

36 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określi, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych i ich podział miedzy podmioty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.

37 Art. 35. 1. Szkolenie członków ochotniczej straży pożarnej, o których mowa w art. 28 ust.6, prowadzi nieodpłatnie Państwowa Straż Pożarna.

38 Odszkodowania Strażakowi jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym członkowi ochotniczej straży pożarnej, który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu przysługuje:

39 jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.

40 Odpowiednie rekompensaty przysługują też rodzinom poszkodowanych.

41 Ochrona prawna Strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkowie ochotniczych straży pożarnych biorący udział w działaniu ratowniczym lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową (np. przeglądy przeprowadzane przez gminę), korzystają z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

42 Kodeks karny – ochrona funkcjonariusza publicznego
Art. 222. §1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

43 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

44 Krajowy system ratowniczo-gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca szereg przedsięwzięć podejmowanych w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie i rozpoznawanie zagrożeń.

45 System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty (organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa) które dobrowolnie w drodze umowy cywilno-prawnej zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.

46 Organizacja KSRG Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy organizowany jest na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim, krajowym.

47 Na poziomie powiatowym wykonuje się wszystkie podstawowe zadania systemu, związane z obszarem powiatu.

48 Poziom wojewódzki i krajowy spełniają rolę wspomagającą i koordynującą w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza danego powiatu lub województwa.

49 Za realizację polityki państwa w zakresie ochrony ppoż
Za realizację polityki państwa w zakresie ochrony ppoż. i bezpieczeństwa powszechnego odpowiada minister do spraw wewnętrznych.

50 Organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSRG jest komendant główny PSP podległy ministrowi do spraw wewnętrznych.

51 Komendant główny PSP, wojewoda, starosta na obszarze odpowiednio kraju, województwa i powiatu określają zadania KSRG, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie wynikających z tym zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska kierują tym systemem.

52 Na poziomie powiatowym system tworzą:
komenda powiatowa (miejska) PSP,

53 jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na obszarze powiatu włączone do systemu,

54 włączone do systemu inne służby, inspekcje, straże i instytucje, specjaliści w sprawach ratownictwa i inne podmioty, włączeni do systemu w drodze umowy cywilnoprawnej.

55 Przynależność jednostek OSP do KSRG
Wyznaczenie jednostki OSP do systemu następuje w drodze porozumienia pomiędzy właściwym komendantem powiatowym PSP, a podmiotem utrzymującym jednostkę oraz tą jednostką.

56 Ilość jednostek wchodzących w skład systemu wynika z wojewódzkich planów ratowniczych.
Decyzję o włączeniu danej jednostki do systemu wydaje Komendant Główny PSP, na wniosek komendanta wojewódzkiego.

57 Zadania KSRG Zadania KSRG zostały sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, i zostały podzielone na poszczególne rodzaje ratownictw.

58 Organizacja odwodów operacyjnych

59 Odwód operacyjny na obszarze województwa
i centralny odwód operacyjny jest to wydzielony zasób ratowniczy na poziomie wojewódzkim i krajowym, organizowany w celu prowadzenia działań ratowniczych, w sytuacji gdy prowadzenie działań ratowniczych przekracza możliwości podmiotów ratowniczych z terenu powiatu lub województwa.

60 Siły i środki odwodu operacyjnego na obszarze
województwa realizują zadania na obszarze województwa. Siły i środki centralnego odwodu operacyjnego realizują zadania na obszarze kraju oraz mogą być kierowane do działań ratowniczych prowadzonych poza granicami kraju.

61 Pododdziały odwodów operacyjnych wyróżnia głównie:
ustalony stały skład pododdziału, ustalona struktura dowodzenia, wraz z przydzielonymi pojazdami, mobilność podczas prowadzenia działań, odpowiednio zorganizowana struktura i sieć łączności.

62 Oddziałami taktycznymi Centralnego odwodu są bataliony COO.
W skład batalionu COO wchodzą minimum dwie kompanie gaśnicze COO.

63 Pododdziałami taktycznymi odwodów operacyjnych są:
Kompanie gaśnicze, Kompanie specjalne, Kompanie powodziowe, Specjalistyczne grupy ratownicze

64 Pododdziałami logistycznymi Odwodów są kompanie lub plutony logistyczne.
Odwody operacyjne muszą być zdolne do prowadzenia działań w określonym czasie (batalion COO przez 36 godzin, kompania WOO – 12 godzin).

65 Wynika to z założenia, iż nie każde województwo jest przygotowane na przyjęcie sił i środków COO, czy też konieczności stworzenia pełnej samowystarczalności w przypadku działania poza granicami kraju.

66 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Organizacja ochrony przeciwpożarowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google