Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Prawny i Kadr Wydział Obronności i Bezpieczeństwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Prawny i Kadr Wydział Obronności i Bezpieczeństwa"— Zapis prezentacji:

1 Departament Prawny i Kadr Wydział Obronności i Bezpieczeństwa
OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA SIŁ I ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PODMIOTÓW LECZNICZYCH DO RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI W RAZIE ZAROŻENIA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY Szkolenie Obronne • Wrocław, 14 grudnia 2012 r.

2 Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
KONSTYTUCJA RP Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. (Art. 84) Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. (Art. 85. ust. 1) Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

3 USTAWA O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY
Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, (…) należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela(…) Z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

4 CELE NADRZĘDNE FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW LECZNICZYCH
Zapewnienie ciągłości świadczenia usług medycznych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny W ramach zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności w czasie pokoju i wojny, wykonując zadania obronne w Dziale Zdrowie, określone postanowieniami obowiązujących aktów prawnych, należy mieć na uwadze zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia, skutkom klęsk żywiołowych i innym nadzwyczajnym zagrożeniom, Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, tryb realizacji zadań, na potrzeby obronne państwa w zakresie m.in. warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Ustawa o powszechnym obowiązku obrony…) Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

5 Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
USTAWA O WOJEWODZIE… Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) Art. 22 pkt 2 - wojewoda zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania : - zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, - zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego /.../, - klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania skutków ww. zagrożeń Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

6 USTAWA O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA
Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa - Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1590, z późn. zm.; Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie: promocji i ochrony zdrowia, gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, obronności, bezpieczeństwa publicznego, Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

7 Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
PRAWO ATOMOWE Zgodnie z art. 91a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe przy realizacji działań interwencyjnych (takich jak np. ewakuacja, podawanie preparatów ze stabilnym jodem czy czasowe lub stałe przesiedlenie ludności) organy i jednostki organizacyjne administracji samorządu województwa są podporządkowane wojewodzie. Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

8 PODSTAWOWE ZADANIA OBRONNE OCHRONY ZDROWIA
stworzenie warunków do zabezpieczenia zdrowia i życia ludności (formalno-prawnych, planistycznych, organizacyjnych, logistycznych, itp.); przygotowanie i utrzymanie gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny; łagodzenie (likwidacja) skutków kryzysu oraz ograniczenie powstawania strat masowych; wsparcie systemu ochrony zdrowia Służb Mundurowych RP (MON, MSWiA, ABW) realizacja obowiązków Państwa - Gospodarza względem wojsk sojuszniczych, wynikających z programu „Wsparcie Państwa - Gospodarza” (HNS - Host Nation Support) Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

9 ROZPORZĄDZENIE RM Z DNIA 27 CZERWCA 2012
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach – Dz.U. z 2012r.poz. 741 Organami właściwymi do organizowania, nakładania, nadzorowania i uruchamiania realizacji zadań obronnych, są: 1) wojewoda - w odniesieniu do właściwych terytorialnie: a) jednostek samorządu terytorialnego, b) podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z podmiotem tworzącym c) podmiotów leczniczych innych niż niebędących przedsiębiorcami, na wniosek właściwego miejscowo starosty; 2) Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - w odniesieniu do podmiotów leczniczych utworzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

10 ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI
nowe lub pojawiające się choroby; przypadkowe uwolnienie lub celowe użycie środków biologicznych, chemicznych lub promieniotwórczych; klęski żywiołowe (pożary, powodzie, susze, trzęsienia ziemi, huraganowe wiatry); Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

11 Następstwa wtórne sytuacji kryzysowej o niepomyślnym przebiegu:
zniszczenie infrastruktury sanitarnej, prowadzące do wzrostu zagrożenia epidemicznego; rozprowadzenie drobnoustrojów chorobotwórczych i substancji toksycznych na obszarze objętych działaniami terrorystycznymi; skażenie / zakażenie dostępnych zapasów żywności oraz sieci wodociągowej; wyczerpanie możliwości leczniczych jednostek ochrony zdrowia, niewydolność dostępnego na co dzień transportu sanitarnego; wyczerpanie zapasów leków w magazynach szpitalnych, aptekach, hurtowniach; Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

12 Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok


Pobierz ppt "Departament Prawny i Kadr Wydział Obronności i Bezpieczeństwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google