Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU"— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU
PRZEBIEG PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI Urząd Morski w Szczecinie Wrzesień 2009

2 Lokalizacja - plan orientacyjny

3 Widok ogólny obszaru inwestycji
(stan obecny)

4 W dniu 20 września 2007 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 167/2007 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”. Na mocy tej Uchwały Urząd Morski w Szczecinie jest Inwestorem odpowiedzialnym za realizację zadania.

5 W roku 2008 powstały dwa istotne dokumenty, potwierdzające zamiar kontynuowania inwestycji:
Uchwała przyjęta przez Radę Ministrów w dniu r. w sprawie działań mających na celu dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski, Zarządzenie Nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Terminalu LNG w Świnoujściu. W roku 2009 ( r.) uchwalono ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z dnia r. nr 84 poz. 700) - SPECUSTAWA.

6 Urząd Morski w Szczecinie, jako jednostka administracji rządowej, wykonuje zadania wynikające z przepisów, a w szczególności z Ustawy o portach i przystaniach morskich. W związku z zapisami tej ustawy Urząd realizuje: falochron osłonowy, tor podejściowy, obrotnicę statków, jako infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (porty Świnoujście i Szczecin). Budowę stanowisk statkowych i terminalu LNG realizują: podmiot zarządzający portem - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Polskie LNG Sp. z o.o.

7 WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE
I POSTĘP PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH W PODZIALE NA GRUPY TEMATYCZNE stan na dzień 21 września 2009 r.

8 Opracowania przedinwestycyjne
1.Badania geologiczno – inżynierskie. Urząd Morski zlecił dokumentację geologiczno-inżynierską w czerwcu 2007 w celu skrócenia cyklu przygotowania inwestycji. Założenia konstrukcyjne falochronu i związany z tym zakres badań geologii określono na podstawie Studium Wykonalności. Badania geologiczne zlecone przez UMS w roku 2007 firmie GEOPROJEKT” ze Szczecina zostały zakończone z opóźnieniem, z uwagi na trudności wykonania wierceń na morzu przy długich okresach złej pogody. Wymieniona dokumentacja geologiczno-inżynierska, objęta umową z firmą „GEOPROJEKT” ze Szczecina została wykonana zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Środowiska projektem prac geologicznych. Dokumentacja została ostatecznie przyjęta przez MŚ w lipcu 2008 (zawiadomienie o przyjęciu z dnia r.). W związku z faktem, że w trakcie projektowania uzgodniono zmianę niektórych wstępnych założeń konstrukcyjnych, co wymagało większego zakresu informacji o podłożu (m.in. głębsze posadowienie – wymaga głębszych wierceń) zaszła konieczność opracowania uzupełniającej dokumentacji geotechnicznej. Dokumentacja ta została zlecona umową z dnia firmie PROJMORS z Gdańska z terminem wykonania r. Dokumentacja została wykonana i odebrana przez UMS.

9 Platforma wiertnicza wykonuje wiercenia podczas badań geotechnicznych podłoża gruntowego

10 2. Raport oddziaływania przedsięwzięcia „Budowa falochronu osłonowego” na środowisko
Wykonawcą „Raportu” jest Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie Umowę o wartości zł brutto zawarto w dniu r. Termin umowny przekazania opracowania r. wynikał z terminów wymaganych dla prawidłowego przeprowadzenia pełnego cyklu badań przyrodniczych. Po sprawdzeniu i konsultacjach „Raport” odebrano w dniu r. 3.Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Usuwanie do morza urobku z pogłębiania akwenów związanych z budową falochronu osłonowego i portu zewnętrznego” Wykonawca tego opracowania – Instytut Morski w Gdańsku - został wyłoniony w przetargu nieograniczonym z dnia r., oferując cenę zł brutto. Umowę podpisano w dniu r. Termin umowny zakończenia prac to r. Opracowanie zostało przekazane do UMS w terminie umownym i odebrane. Opracowanie to będzie niezbędne dopiero na etapie rozpoczęcia robót i nie ma wpływu na uzyskanie pozwolenia na budowę.

11 Uzyskano Decyzję Ministra Infrastruktury nr 48/08 z dnia19.06.2008 r.
Decyzje administracyjne wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia robót 1. Pozwolenie Ministerstwa Infrastruktury na wznoszenie konstrukcji w polskich obszarach morskich Uzyskano Decyzję Ministra Infrastruktury nr 48/08 z dnia r.

12 2. Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej
W dniu r. uzyskano zawiadomienie Ministra Środowiska o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń, znak: DGiKGkdgi /1167/4763/08/AC. Wykonana została uzupełniająca dokumentacja geotechniczna, która nie wymaga zatwierdzenia. 3. Decyzja o zmianie granic portu Urząd Morski, we współpracy z ZMPSiŚ, uzyskał decyzję o zmianie granic portu w Świnoujściu. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu zostało opublikowane w Dz.U. nr 131 z dnia 23 lipca 2008 r. poz. 831.

13 Nowe granice portu w Świnoujściu

14 4. Decyzje zwalniające z zakazu lokalizowania na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji: Decyzja z dnia r. Urzędu Morskiego w Szczecinie, znak: GPG I /2/09, Decyzja z dnia r. Urzędu Morskiego w Szczecinie, znak: GPG I /4/09, Decyzja z dnia r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej znak: OKI /09-ew.jm, zwalniająca UMS od zakazu lokalizowania na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

15 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Decyzja dla części morskiej została wydana przez RDOŚ w dniu r., znak: RDOŚ-32-WOOŚ /09/mł/ac oraz decyzja znak: RDOŚ-32-WOOŚ-6613/6/09/mł/ac z dnia r. (uchylająca niektóre zapisy ww. decyzji), Decyzja dla części lądowej została wydana przez Prezydenta Miasta Świnoujście w dniu r., znak: WGK-7624/BZ/26-5/2008/2009.

16 6. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym
Decyzja z dnia r. wydana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, znak: WRiOŚII/MU/6250/18-1/09, umarzająca postępowanie w części dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Decyzja z dnia r. wydana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, znak: WRiOŚII/MU/6250/17-4/09,  udzielająca   pozwolenia wodnoprawnego  w części dot.  wprowadzania do wód ścieków opadowych.

17 7. Pozwolenie na budowę Dnia r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał Decyzję nr 196/2009 o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu - zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (pismo znak: I.I-AŚ-7111/210-5/09).

18 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa (projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, projekty wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót). 1. Warunki realizacji umowy Dokumentację projektową wykonuje Biuro Projektów Budownictwa Morskiego PROJMORS Gdańsk, zgodnie z umową z dnia r. oraz umową z dnia r. Wartość umów wraz z aneksami wynosi łącznie zł brutto (bez geologii); termin zakończenia projektowania, który określono na 30 kwietnia 2009 r., uległ przesunięciu w związku z oczekiwaniem na decyzję środowiskową. Aktualny termin umowny wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę – r., zakończenie ostatnich prac projektowych – r. Uwaga: W związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę (w dniu r.) w terminie o 41 dni krótszym niż termin umowny (wyznaczony na r. tzn. 127 dni po uzyskaniu decyzji środowiskowych) zwrócono się do firmy projektowej (BPBM Projmors) o przyspieszenie opracowania projektu wykonawczego oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych i kosztorysu inwestorskiego.

19 2. Aktualny terminarz opracowania dokumentacji*
Lp. Rodzaj opracowania Termin* 1. Projekt budowlany (z pozwoleniem na budowę) r. 2. Projekty wykonawcze (wszystkie branże) r. 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wszystkie branże) r. 4. Przedmiar robót w układzie kosztorysowym 5. Kosztorys inwestorski 6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy * terminy zostały ustalone zgodnie z warunkami umownymi. Istnieje możliwość ich skrócenia.

20 3. Dotychczas wykonane i odebrane opracowania
Inwentaryzacja podwodna w rejonie istniejącego falochronu wschodniego oraz poszukiwanie przeszkód nawigacyjnych na dnie przyszłego akwenu portowego (luty 2008 r.), Badania hydrodynamiczne, w tym zjawiska falowe i transport rumowiska (maj 2008 r.), Analiza nawigacyjna z projektem oznakowania nawigacyjnego portu zewnętrznego w Świnoujściu (sierpień 2008 r.), Uzupełniające badania geotechniczne (październik 2008 r.). Projekt budowlany (luty 2009 r. – przekazany do uzgodnień i zaopiniowania). Niezależna Opinia Politechniki Gdańskiej (marzec 2009r.) Kompletny projekt budowlany (lipiec 2009 r.) stanowi załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej w dniu r. Inwentaryzacja drzew ul. Ku Morzu (lipiec 2009 r.)

21 Ukształtowanie falochronu w planie

22 Wybrany wariant konstrukcji – przekrój poprzeczny

23 Obsługa formalno - prawna inwestycji
Z uwagi na bardzo dużą wartość inwestycji Urząd Morski zatrudnił podmiot wyspecjalizowany w obsłudze formalno-prawnej tego typu przedsięwzięć (wyspecjalizowana kancelaria prawna lub firma konsultingowa). Ogólny nadzór od strony prawnej będzie również prowadzony przez Wydział Prawno - Organizacyjny Urzędu Morskiego. Najważniejszym zadaniem podmiotu zewnętrznego będzie: przygotowanie i obsługa prawna przetargów na wybór Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, opracowanie kontraktu na roboty, nadzór prawny w imieniu Inwestora (UMS) nad realizacją zadań Inżyniera i Wykonawcy. Dnia r, została podpisana umowa z Kancelarią Prawną Skoczyński, Wachowiak, Strykowski Spółka Komandytowa z Poznania.

24 Finansowanie inwestycji i harmonogram realizacji
Wartość całkowitą inwestycji określono w „Programie wieloletnim” m.in. na podstawie Studium Wykonalności z 2007 roku i wynosi ona 1 mld 075 mln 601 tys. złotych. W 2008 roku Urząd Morski w Szczecinie wydał środki finansowe w wysokości ,45 zł w związku z wykonaniem projektu i innych niezbędnych opracowań. Na rok 2009, w wyniku aktualizacji ustawy budżetowej zaplanowano do wydatkowania kwotę ,00 zł.

25 2. Harmonogram realizacji inwestycji*
* UWAGA: Terminy dot. zakończenia prac projektowych i wykonawstwa robót zostały zaktualizowane zgodnie terminem uzyskania decyzji środowiskowych oraz z projektem zmian Uchwały 167/07 oraz Programu Wieloletniego.

26 Współpraca z głównymi partnerami
W dniu 20 czerwca 2008 r. w Szczecinie zawarte zostało nowe porozumienie pomiędzy ZMPSiŚ S.A., Skarbem Państwa – Dyrektorem UMS Szczecinie i Polskim LNG Sp. z o.o., dotyczące współpracy stron na etapie projektowania poszczególnych inwestycji – głównie w celu zapewnienia koordynacji projektów pod względem technicznym. W okresach wcześniejszych partnerzy również zawierali porozumienia (dwu lub trójstronne), dotyczące współpracy, wzajemnego udostępniania dokumentów i opracowań itp. W dniu r. w Szczecinie zostało zawarte porozumienie pomiędzy PLNG Sp. z o.o., OGP GAZ-SYSTEM SA oraz UMS dotyczące współpracy w zakresie terminowej realizacji inwestycji w zakresie terminalu LNG w Świnoujściu. W dniu r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy OGP GAZ-SYSTEM S.A., Urzędem Morskim w Szczecinie, Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Polskim LNG Sp. z o.o. w sprawie budowy na polskim wybrzeżu terminalu do odbioru gazu skroplonego.

27 Urząd Morski w Szczecinie od początku przyjął zasadę uzgadniania i konsultacji projektów obiektów infrastruktury dostępu (falochron, tor wodny i obrotnica statków) z przyszłymi użytkownikami tych obiektów. Zasada ta była realizowana m.in. przez: uzgodnienie danych wyjściowych do projektowania obiektów na etapie tworzenia specyfikacji przetargowej (SIWZ) na wykonanie projektu, organizowanie okresowych narad koordynacyjnych z projektantem falochronu, na które są zapraszani partnerzy z ZMPSiŚ i Polskiego LNG Spółka z o.o. Z narad sporządzane są szczegółowe notatki, dokumentujące przyjmowane ustalenia. Jednym z istotnych elementów współpracy było uzgodnienie rozgraniczenia inwestycji PLNG i UMS na działkach wspólnych dla obu przedsięwzięć (narada w UMS w dniu r.)

28 Problemy i zagrożenia dla terminowej realizacji inwestycji
Dotychczasowe przesunięcia terminów w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia były spowodowane: wydłużeniem terminu uzyskania decyzji środowiskowych, spowodowane przedłużaniem się procedur administracyjnych, trudnościami w wykonaniu badań geologiczno-inżynierskich na otwartym morzu, dla następnych terminów mogą wystąpić: ewentualne niepowodzenie planowanych postępowań przetargowych (dotychczas wszystkie przetargi organizowane przez UMS kończyły się rozstrzygnięciem i podpisaniem umowy).

29 Port zewnętrzny w Świnoujściu z Terminalem LNG
Stanowisko postojowe LNG 2 (rezerwa) Miejsce schronienia LNG 1 Ro-Ro 1 Ro-Ro 2 Terminal LNG

30 Urząd Morski w Szczecinie
Dziękuję za uwagę! Urząd Morski w Szczecinie 21 września 2009


Pobierz ppt "BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO DLA PORTU ZEWNĘTRZNEGO W ŚWINOUJŚCIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google