Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu"— Zapis prezentacji:

1 Zasady stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu
Prof. Tadeusz Więckowski

2 Ustalenia ze spotkania zespołu przedstawicieli Uczelni technicznych:
Akademii - Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, które odbyło się w dniach 10 i 11 marca 2009 roku w Politechnice Wrocławskiej.

3 Podstawa prawna Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 14 poz.176 z późn. zm) oraz art.1ust.1ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późn. zm.) ustala się co następuje:

4 Stosowanie 50% kosztów uzyskania
§ 1 Nauczyciele akademiccy (twórcy)za wykonywanie działalności twórczej w ramach stosunku pracy mają prawo do stosowania 50% kosztów uzyskania. Ustala się, że wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autorskich wynosi dla:          pracowników naukowo- dydaktycznych 90% wynagrodzenia,          pracowników naukowych 80% wynagrodzenia,       -   pracowników dydaktycznych 80% wynagrodzenia,          pracowników dydaktycznych zatrudnionych w Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego 30% wynagrodzenia za opracowanie programów nauczania,          dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej 30% wynagrodzenia.

5 Stosowanie 50% kosztów uzyskania
§ 2 Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi (twórcy) za wykonywanie działalności twórczej w ramach stosunku pracy mają prawo do stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu. Zakres stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzeń pracowników nie będących nauczycielami akademickimi uzależniony jest od zakresu wykonywanych przez nich prac o charakterze twórczym, co powinno wynikać ze szczegółowo określonych obowiązków służbowych każdego pracownika. Dla informatyków - programistów 70% wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autorskich. Dla pozostałych pracowników nie będących nauczycielami 50% wynagrodzenia może stanowić wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autorskich.

6 Składniki wynagrodzenia
§ 3 Za wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autorskich uważa się: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za recenzję rozpraw doktorskich, recenzję rozpraw, habilitacyjnych, opracowanie ocen dorobku naukowego, dodatek specjalny, jeżeli przyznany jest w związku z realizacją prac twórczych,  zwiększone wynagrodzenie wypłacane na podstawie art. 151 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli wypłacane jest w związku z realizacją prac twórczych,  wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

7 Wyłączenia czasowe      § 4 Nie stosuje się 50% kosztów uzyskania przychodu od wynagrodzeń wypłacanych za okres: urlopu wypoczynkowego, urlopu dla celów szkoleniowych, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu macierzyńskiego, zwolnienia lekarskiego, opieki nad zdrowym dzieckiem – 2 dni, innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy przewidzianej przepisami prawa pracy, za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie.

8 Ewidencja § 5 1. Prace wykonywane w ramach stosunku pracy, do których stosowano 50% koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez pracowników z praw autorskich należy ewidencjonować i przechowywać w jednostce organizacyjnej. 2. Ewidencję prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, które są przedmiotem prawa autorskiego prowadzi się w: - bibliotece, - dla prac nie ewidencjonowanych w bibliotece w jednostce organizacyjnej zatrudniającej pracownika. 3. Zobowiązuje się nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników korzystających z praw autorskich do archiwizacji utworów powstałych w wyniku działalności twórczej przez okres 6 lat, dla potrzeb kontroli podatkowej.

9 Akty mianowania, umowy o pracę – dodatkowe uregulowania
§ 6 Podstawą zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy dla pracowników jest wprowadzenie odpowiednich zapisów w aktach mianowania bądź w umowie o pracę, stwierdzających, że pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autorskich, w odniesieniu do podjętej w tej sprawie uchwały Senatu.

10 Dodatkowe uregulowanie
Propozycja zapisu w akcie mianowania (w umowie o pracę ) zabezpieczającego prawa Uczelni i pracownika do dóbr intelektualnych stworzonych przez nich w ramach stosunku pracy: „Uczelnia nabywa prawa do rezultatów pracy, stanowiących przedmiot prawa własności intelektualnej, stworzonych przez pracownika w wyniku wykonywania przez niego obowiązków w w ramach stosunku pracy lub jest dysponentem praw do utworów naukowych. Pracownik ma prawo do części korzyści uzyskanych przez Uczelnię z komercjalizacji rezultatów pracy intelektualnej na podstawie odrębnych umów o wynagrodzenie albo obowiązujących w Uczelni tym zakresie zasad. Uczelni przysługuje prawo pierwokupu autorskich praw majątkowych pracownika do utworów naukowych”. w miejsce gdzie wpisana jest Uczelnia należy podać nazwę swojej Uczelni


Pobierz ppt "Zasady stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google