Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH ( PPWOW ) PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH ( PPWOW ) PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH ( PPWOW ) PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

2 Program finansowany jest z pożyczki zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym), a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 kwietnia 2006 r. Całość środków przeznaczonych na realizację PPWOW wynosi 72,2 mln EURO. Z tej kwoty 47,21 mln euro przeznaczone zostanie na realizację części poświęconej integracji społecznej, w tym 40 mln euro na usługi społeczne w ramach Programu Integracji Społecznej.

3 CELE PROGRAMU 1. Budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na poziomie lkolanym. Wypracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych metodami partycypacyjnymi. Program Integracji Społecznej zakłada, iż proces wypracowywania gminnych strategii będzie procesem uspołecznionym czyli takim, w którym wezmą udział mieszkańcy gminy. Program Integracji Społecznej zakłada, iż proces wypracowywania gminnych strategii będzie procesem uspołecznionym czyli takim, w którym wezmą udział mieszkańcy gminy.

4 CELE PROGRAMU 2. Zbudowanie partnerstwa lokalnego, w którym uczestniczą podmioty działające na terenie gminy: organizacje społeczne, pozarządowe, przedsiębiorcy, Kościół, lokalni liderzy. Wzrost liczby inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną. Zwiększenie udziału mieszkańców w doraźnych i bardziej trwałych formach zorganizowanej aktywności.

5 CELE PROGRAMU Wykształcenie umiejętności aplikowania po środki zewnętrzne. 3. Wykształcenie umiejętności aplikowania po środki zewnętrzne. 4. Zwiększenie ilości wniosków o partnerskim charakterze złożonych z terenu gminy do zewnętrznych źródeł finansowania.

6 CELE PROGRAMU 5. Zwiększenie ilości usług w gminie świadczonych przez podmioty zewnętrzne. Budowanie sieci usługodawców. 6. Wystąpienie w gminie nowych usług i usługodawców. Zwiększenie oferty i standardu usług dla mieszkańców gminy.

7 PRZYKŁADOWE USŁUGI – OSOBY STARSZE usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze – zależnie od indywidualnych potrzeb – zaczynając od pomocy sąsiedzkiej, a kończąc na usługach profesjonalnie przygotowanych opiekunek; usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze – zależnie od indywidualnych potrzeb – zaczynając od pomocy sąsiedzkiej, a kończąc na usługach profesjonalnie przygotowanych opiekunek; środowiskowe formy opieki nad osobami starszymi; środowiskowe formy opieki nad osobami starszymi; rozwój usług wspomagających (np.: transport, gastronomia, kształcenie ustawiczne, wypożyczalnie sprzętu ułatwiającego samodzielne funkcjonowanie czy pielęgnację); rozwój usług wspomagających (np.: transport, gastronomia, kształcenie ustawiczne, wypożyczalnie sprzętu ułatwiającego samodzielne funkcjonowanie czy pielęgnację); pomoc w okresowym wyręczaniu rodziny w sprawowaniu opieki nad osobą starszą; pomoc w okresowym wyręczaniu rodziny w sprawowaniu opieki nad osobą starszą; działania wspierające w wykonywaniu drobnych prac remontowych; działania wspierające w wykonywaniu drobnych prac remontowych; mieszkania chronione; mieszkania chronione; wspieranie różnych form samopomocy; wspieranie różnych form samopomocy; rozwój lokalnych instytucjonalnych form opieki, itp. rozwój lokalnych instytucjonalnych form opieki, itp.

8 PRZYKŁADOWE USŁUGI – DZIECI I MŁODZIEŻ rozwój sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań z szeroką ofertą dającą możliwość rozwoju zainteresowań, promującą pożądane zachowania, kształtującą właściwe postawy; rozwój sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań z szeroką ofertą dającą możliwość rozwoju zainteresowań, promującą pożądane zachowania, kształtującą właściwe postawy; tworzenie specjalistycznych placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci o szczególnych potrzebach; tworzenie specjalistycznych placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci o szczególnych potrzebach; tworzenie Klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną do potrzeb nastolatków; tworzenie Klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną do potrzeb nastolatków; doradztwo i interwencja kryzysowa; doradztwo i interwencja kryzysowa; organizacja wolontariatu młodzieży; organizacja wolontariatu młodzieży; wspieranie zastępczych form opieki rodzinnej dla dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych, itp. wspieranie zastępczych form opieki rodzinnej dla dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych, itp.

9 PRZYKŁADOWE USŁUGI - RODZINY doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne, doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne, opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych, opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych, opieka dzienna w niepełnym wymiarze czasowym, mini przedszkola i żłobki, opieka dzienna w niepełnym wymiarze czasowym, mini przedszkola i żłobki, rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od narkotyków, rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od narkotyków, dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych (fizycznie i intelektualnie), włączając w to opiekę dzienną, opiekę w domu i usługi instytucjonalne (tzn. terapia, rehabilitacja). Usługi, nie mogą powielać już istniejących usług publicznych świadczonych przez instytucje publiczne (w tym NFZ), chyba że są niewystarczające dla wybranych grup, dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych (fizycznie i intelektualnie), włączając w to opiekę dzienną, opiekę w domu i usługi instytucjonalne (tzn. terapia, rehabilitacja). Usługi, nie mogą powielać już istniejących usług publicznych świadczonych przez instytucje publiczne (w tym NFZ), chyba że są niewystarczające dla wybranych grup, asystent osoby niepełnosprawnej, asystent osoby niepełnosprawnej, transport umożliwiający udział w życiu społecznym i publicznym, itp. transport umożliwiający udział w życiu społecznym i publicznym, itp.

10 PRZYKŁADOWE USŁUGI Tworzenie innych usług (mieszczących się w trzech wymienionych powyżej grupach), ich łączenie oraz zmienianie jest jak najbardziej wskazane. Tworzenie innych usług (mieszczących się w trzech wymienionych powyżej grupach), ich łączenie oraz zmienianie jest jak najbardziej wskazane. Najważniejsze jest to, czy dana usługa jest odpowiedzią na istniejące potrzeby zapisane w strategii rozwiązywania problemów społecznych. Najważniejsze jest to, czy dana usługa jest odpowiedzią na istniejące potrzeby zapisane w strategii rozwiązywania problemów społecznych.

11 PRZYKŁADOWE USŁUGI - SZKOLENIA Wsparcie szkoleniowe i usługi eksperckie: są to usługi dla kadry gmin i partnerów społecznych, które mają wspomóc w podniesieniu jakości usług (lub ich zaplanowaniu) świadczonych na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin. Wsparcie szkoleniowe i usługi eksperckie: są to usługi dla kadry gmin i partnerów społecznych, które mają wspomóc w podniesieniu jakości usług (lub ich zaplanowaniu) świadczonych na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin.

12 ALOKACJA ŚRODKÓW MAX 30% ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ DANEGO DZIAŁANIA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANE NA INWESTYCJE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z TYM ZADANIEM. MAX 30% ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ DANEGO DZIAŁANIA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANE NA INWESTYCJE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z TYM ZADANIEM. MAX 10% CAŁEJ KWOTY ALOKACJI NA WSPARCIE SZKOLENIOWE. MAX 10% CAŁEJ KWOTY ALOKACJI NA WSPARCIE SZKOLENIOWE. POZOSTAŁE ŚRODKI NA USŁUGI SPOŁECZNE WYNIKAJĄCE Z POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY. POZOSTAŁE ŚRODKI NA USŁUGI SPOŁECZNE WYNIKAJĄCE Z POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY.

13 UPRAWNIENI USŁUGODAWCY Organizacje pozarządowe traktowane jako osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem Art.3 ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje pozarządowe traktowane jako osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem Art.3 ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje pozarządowe traktowane jako organizacje prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej Organizacje pozarządowe traktowane jako organizacje prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej

14 UPRAWNIENI USŁUGODAWCY Organizacje kościelne traktowane jako osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej (w tym parafie). Organizacje kościelne traktowane jako osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej (w tym parafie). Organizacje kościelne traktowane jako osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pożytku publicznego (w tym parafie). Organizacje kościelne traktowane jako osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pożytku publicznego (w tym parafie).

15 UPRAWNIENI USŁUGODAWCY Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Firmy Firmy Prywatni usługodawcy Prywatni usługodawcy Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne Samorządy zawodowe Samorządy zawodowe

16 DZIECI I MŁODZIEŻ RODZINY OSOBY STARSZE ? PROBLEMY PROPONOWANE DZIAŁANIA

17 WDRAŻANIE PROGRAMU 1. 30% ŚRODKÓW JEST DOSTĘPNYCH OD ZARAZ. 2. 70% ŚRODKÓW BĘDZIE DOSTĘPNYCH PO USPOŁECZNIENIU I ZATWIERDZENIU GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH.

18 WDRAŻANIE PROGRAMU – KROK PO KROKU 1. NA PODSTAWIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ORAZ KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINA OPRACOWUJE PLAN DZIAŁANIA. 2. PO ZATWIERDZENIU PLANU DZIAŁANIA GMINA ROZPISUJE KONKURSY NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA. 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I KONTRAKTOWANIE USŁUG. 4. REALIZACJA USŁUG.

19 JESTEM DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI AGNIESZKA WRÓBLEWSKA KONSULTANT REGIONALNY PPWOW E-MAIL: A.WROBLEWSKA5@WP.PL TEL. 664 779 803 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH ( PPWOW ) PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google