Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 2"— Zapis prezentacji:

1 JAK REALIZOWAĆ W SZKOLE ZALECENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ?

2 1. Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 2
1. Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 2. Specjalne potrzeby 3. Zadania szkoły wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

3 Kryteria organiczne: 1. Uczniowie z zaburzeniami lub dysfunkcjami ruchowymi ( zaburzenia artykulacji, manipulacji, synkinezja, zaburzenia koordynacji, kalectwa, zaburzenia napięcia mięśniowego).

4 2. Uczniowie z zaburzeniami sensorycznymi: - słabo widzący i niewidomi, - słabo słyszący i niesłyszący. 3. Uczniowie z zaburzeniami OUN ( mpd, epilepsja, afazja i inne). 4. Uczniowie z deficytami rozwojowymi w zakresie poszczególnych funkcji poznawczych będących przyczyną specyficznych trudności w uczeniu się.

5 5. Uczniowie chorzy przewlekle ( cukrzyca, epilepsja, astma) Kryterium psychiczne/psychologiczne 1. uczniowie szczególnie uzdolnieni, 2. uczniowie upośledzeni umysłowo, 3. uczniowie z zaburzeniami rozwoju psychicznego ( zaburzony rozwój mowy, języka, umiejętności szkolnych, funkcji motorycznych).

6 Inteligencja niższa niż przeciętna
Dzieci o niższej niż przeciętne sprawności intelektualnej stanowią ok..14 % populacji W tej grupie dzieci J. Kostrzewski wyróżnia 5 podgrup o odmiennym obrazie klinicznym: 1. Dzieci zaniedbane pedagogicznie, które uzyskują niskie wyniki wskutek braku stymulowania rozwoju. 2. Dzieci z deficytami parcjalnymi niektórych funkcji, np.. Percepcji wzrokowej, przy ogólnej inteligencji w normie

7 3. Dzieci o powolnym, choć poprawnym przebiegu procesów intelektualnych
4.Dzieci upośledzone w stopniu lekkim, które uzyskują wyższe ilorazy inteligencji wskutek stymulowania ich rozwoju umysłowego przez środowisko 5. Dzieci o niższym niż przeciętny poziom funkcjonowania intelektualnego( w zakresie wszystkich procesów poznawczych) i społecznych.

8 4. Uczniowie z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ( autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta ). 5. Uczniowie z zaburzeniami zachowania i emocji ( zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, nadpobudliwość, zaburzenia funkcjonowania społecznego ).

9 W/w uczniowie nie mogą podołać wymaganiom obowiązujących programem nauczania. Potrzebują pomocy w formie: - odpowiednio dobranych programów nauczania dopasowanych do ich możliwości i potrzeb, - odpowiednich metod nauczania, - dodatkowych zajęć rewalidacyjnych,

10 Winni być nauczani przez specjalistów oraz w odpowiednich warunkach lokalowych. Mają więc specjalne potrzeby edukacyjne

11 Specjalne potrzeby edukacyjne Specjalne potrzeby edukacyjne wynikają z niepełnosprawności lub są efektem innych przyczyn trudności w uczeniu się. Możemy w odniesieniu do specjalnych potrzeb edukacyjnych mówić o dwóch koncepcjach edukacyjnych:

12 I. Koncepcja to stanowisko zorientowania się na ucznia droga do segregacji opiera się na założeniu: * można zidentyfikować grupę dzieci ,,specjalnych,” * dz. z problemami potrzebują nauczania specjalnego, * najlepiej uczyć dz. razem z dziećmi z normą intelektualną w szkole.

13 II. Koncepcja to stanowisko na program i warunki otoczenia droga do integracji * każde dz. może mieć trudności w szkole; * trudności te mogą być dla drogowskazem dla nauczyciela do zmiany bądź udoskonalenia nauczania, stylu pracy;

14 *zmiany w stylu pracy nauczyciela prowadzą do poprawy warunków nauczania wszystkich uczniów; *nauczyciele pragnący osiągać lepsze efekty dydaktyczno - wyrównawcze powinni otrzymywać wsparcie od władz oświatowych.

15 Akty prawne Ustawa z dnia 7września 1991r. O systemie oświaty ( Dz. U
Akty prawne Ustawa z dnia 7września 1991r. O systemie oświaty ( Dz. U. z Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz i Nr 28 poz oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) Rozporządzenie MEN i S z dnia 11 grudnia 2002r. W sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 5, poz.46);

16 Akty prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. z 30 września 2008r. Nr ). Akty prawne stanowią podstawę wydawania opinii o dostosowaniu wymagań edukacyjnych.

17 Rodzaje opinii o różnych formach dostosowania wymagań:
Rodzaje opinii o różnych formach dostosowania wymagań: *zwolnienie ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka; * dostosowanie wymagań edukacyjnych z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

18 i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się ( dysleksje rozwojową uniemożliwiającą sprostanie tym wymaganiom); * dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia , u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się ( dysleksja rozwojowa);

19 udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
* udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki; *praca z uczniem w klasie terapeutycznej.

20 Zadania szkoły wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zadaniem szkoły jest zapewnienie tym uczniom odpowiednich warunków realizacji potrzeb edukacyjnych.

21 Szkoła realizuje te zadania poprzez: - dobór programów nauczania, stosowanie odpowiednich kryteriów oceniania; - zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych i form pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

22 określenie zasad, metod i form pracy z uczniem na lekcji; - zatrudnienie kadry z odpowiednimi kwalifikacjami; - zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych.

23 Wymagania edukacyjne - program nauczania - wymagania formułowane przez nauczyciela - kryteria wymagań ( zakres, sposoby, formy sprawdzania i oceniania osiągnięć dydaktycznych uczniów)

24 Dostosowanie wymagań - opracowanie zasad opieki i pomocy oraz metod i form pracy z uczniem; - indywidualny program nauczania dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

25 Indywidualny program powinien zawierać: - informację o uczniu, - charakterystykę psychologiczno-pedagogiczną ucznia, - cele edukacyjno- terapeutyczne - treści nauczania, - procedury osiągania celów, - rodzaje pomocy i wsparcia, - ocenę osiągnięć ucznia, - raport roczny.

26 Rewalidacja Każdemu uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługują zajęcia: - rozwijające, - kompensujące, - korygujące, - usprawniające, - terapeutyczne, - wyrównujące.

27 Formy terapii, stymulacji, usprawnienia - terapia logopedyczna, - socjoterapia, - terapia rodziców, oraz inne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej( muzykoterapia, dogoterapia), - zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, - zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, - terapia ADHD, - szkoła dla rodziców i wychowanków.

28 Zasady świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania, - zasada poglądowości – wielostronna aktywności ucznia wiążąca się ze spostrzeganiem , aktywność, - zasada stopniowania trudności, - zasada systematyczności, - zasada łączenia teorii z praktyką, - zasada trwałości wiedzy i umiejętności, - zasada indywidualizacji , zespołowość, - zasada samodzielności, - zasada efektywności,

29 - zasada kształtowania umiejętności uczenia się, - zasada ustawicznego kształcenia się , -zasada pracy na zasobach potencjalnych ucznia, czyli bazowanie na mocnych stronach ucznia, - zasada współpracy z rodzicami, - zasada tolerancji, - zasada dodatkowej pracy, - zasada współpracy koleżeńskiej.

30 Standardy dostosowywania wymagań edukacyjnych wobec uczniów z SPE
I. Ogólne-będące w gestii szkoły, placówki: 1. Podjęcie działań diagnostycznych i interwencyjnych wraz z ich dokumentacją. W/w działania powinny wynikać z wcześniejszych wypracowanych w szkole procedur i zasad wobec uczniów z różnego typu trudnościami 2. Poznanie i zrozumienie przez nauczyciela konsekwencji i ograniczeń wynikających z określonych dysfunkcji ucznia na podstawie posiadanej wiedzy, informacji zawartych w opinii z PPP oraz konsultacji ze specjalistami z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

31 II. Szczegółowe- będące w gestii nauczyciela:
1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, polega na takiej modyfikacji pracy edukacyjnej wobec ucznia z SPE, która umożliwi mu sprostanie tym wymaganiom 2. Obszary dostosowywania wymagań: -warunki procesu edukacyjnego, w tym w szczególności zasady, metody, formy i środki dydaktyczne, - zewnętrzna organizacja nauczania ( np. posadzenie ucznia słabosłyszącego w pierwszej ławce). 3. Warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności: -metody i formy sprawdzania -kryteria oceny (normy ilościowe lub jakościowe dla poszczególnych kryteriów).

32 Każdy uczeń ma w szkole takie same prawa
Każdy uczeń ma w szkole takie same prawa. Rodzice mają prawo egzekwować od nauczycieli , aby stosowali w pracy z dziećmi zalecenia określone w opiniach i/lub orzeczeniach, ponieważ taki był cel samego diagnozowania dziecka ( aby określić kierunek , sposoby i formę pomocy, niwelując tym samym potencjalne braki, czyli starać się pomóc , „ naprawić” to, na co szkoła swym działaniem ma wpływ .

33 Warto jednak dodać, że nikt nie jest w stanie wiele zdziałać bez chętnej pracy samego ucznia i rodziców oraz realnych możliwościach nauczyciela na lekcji ( czas, warunki lokalowe, sprzęt dydaktyczny, liczebność uczniów w klasie , środki finansowe na odpowiednią ilość różnorodnych zajęć wspomagających rozwój określonych funkcji dziecka ).

34 Opracowała: Joanna Chmielewska
na podstawie informacji zdobytych podczas warsztatów doskonalących ODN w Łomży


Pobierz ppt "1. Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google