Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca licencjacka i magisterska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca licencjacka i magisterska"— Zapis prezentacji:

1 Praca licencjacka i magisterska
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Praca licencjacka i magisterska miejsce wśród prac promocyjnych, wymagania, ocena, struktura dr hab. inż. Andrzej Glen Zakład Zarządzania Kryzysowego p.148, tel. (22) (6) WARSZAWA

2 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
Literatura: W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1985 Z. Stachowiak, Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, AON, Warszawa 2001 Red. M. Cieślarczyk, Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych, podyplomowych, AON, Warszawa 2002 K.Wójcik, Piszę akademicka pracę promocyjną licencjacką, magisterską, doktorską, Placet, Warszawa 2005

3 UKŁAD WYSTĄPIENIA 1. Wprowadzenie 2. Charakter i usytuowanie
3. Wymagania 4. Ocena i struktura 5. Podsumowanie

4 PRACE LICENCJACKA I MAGISTERSKA I ICH USYTUOWANIE POŚRÓD
INNYCH PRAC PROMOCYJNYCH Prace promocyjne Poziom naukowy licencyjne magisterskie doktorskie habilitacyjne Charakt. wiedzy Wiedza empiryczna OPIS- JAK BYŁO, JAK JEST? Wiedza naukowa WYJAŚNIENIE - DLACZEGO TAK BYŁO, JEST ? I JAK BĘDZIE? Rodzaj pracy

5 WŁAŚCIWOŚCI DZIAŁAŃ POZNAWCZYCH LICENCJATA I MAGISTRANTA
umiejętność dostrzegania problemów, stawiania pytań, ścisłość w formułowaniu sądów i twierdzeń, komunikatywność języka, umożliwiająca porozumiewanie się, sprawdzanie przekazywanych w pracy sądów i twierdzeń, zasadność, logiczne powiązanie oraz pewność przekazywanych sądów i twierdzeń konstruktywny krytycyzm wobec napotykanych, istniejących sądów oraz postawa ciągłego sprawdzania własnych sądów (twierdzeń), rzetelny ( uzasadniony) charakter wyników działań zamieszczonych w pracy

6 WYMAGANIA WOBEC PRAC LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ
LICENCJAT MAGISTRANT SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PRZEJAWIAJĄCYCH SIĘ W: zbieraniu, przetwarzaniu, opracowywaniu materiału wykonawstwie badań: zbieranie materiału, dokonywanie spostrzeżeń, obserwacji, analiz, ocen, uogólnień, interpretacji, uzasadnień (dowodzenie, sprawdzanie) itp ujmowaniu wyników działań poznawczych w formę pracy licencjackiej pisarskim opracowaniu wyników badań i ich przedstawieniu w formie pracy magisterskiej a także 1. Krytycznego korzystania z piśmiennictwa 2. Krytycyzmu odnośnie podejmowanej tematyki 3. Krytycyzmu odnośnie własnych badań

7 WYMAGANIA WOBEC PRAC LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ
LICENCJAT MAGISTRANT STANOWI PODSTAWĘ DO OCENY elementarnych umiejętności analizy i oceny zjawisk oraz opracowania wyników i umiejętności ich wyłożenia umiejętności metodycznych badania zjawisk oraz opracowania wyników i umiejętności ich wyłożenia Ujmowania wyników działań poznawczych w formę pracy licencjackiej Pisarskie opracowanie wyników badań i ich przedstawienie w formie pracy magisterskiej 1. Znajomości podstawowej literatury tematycznej 2. Orientacji w wyuczonych przedmiotach 3. Sumienności i dociekliwości 4. Adekwatności doboru materiałów i metod do potrzeb pracy 5. Umiejętności tworzenia spójnego, logicznego układu pracy

8 PRAC LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ
WYMAGANIA WOBEC PRAC LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ WSPÓLNE 1. Zgodność tematyki z kierunkiem studiów 2. Oryginalność 3. Rzetelność korzystania z dorobku innych autorów 4. Jasność i zwięzłość, spójność logiczna wywodu 5. Zachowanie zasad redakcyjnych

9 WYMAGANIA WOBEC PRAC PROMOCYJNYCH
Praca kwalifikacyjna na studiach pierwszego stopnia jest pisemnym sprawozdaniem z zaplanowanego przy znacznym udziale kierownika pracy procesu gromadzenia, opracowywania i przetwarzania materiałów Od autora pracy licencjackiej oczekuje się przede wszystkim właściwie zorganizowanego myślenia, uwidocznionego w porządku wywodu pisarskiego wyrażonego logicznym związkiem wynikania między tytułem, przedmiotem pracy, pytaniem ogólnym, pytaniami szczegółowymi a układem treści (strukturą) pracy Praca licencjacka ma nauczyć rozwiązywania określonej klasy problemów (inform.,dydakt.) i przedstawienia tego rozwiązania w formie opracowania zwartego Praca kwalifikacyjna na studiach drugiego stopnia jest pisemnym sprawozdaniem z przeprowadzonych badań Od autora pracy magisterskiej oczekuje się przede wszystkim pomysłowości i samodzielności myślenia, wyrażającej się porządkiem wywodów, wyeksponowaniem przewodniej myśli oraz ładem i krytycznym ujmowaniem treści o charakterze teoretycznym, analityczno-diagnostycznym (ocenowym), syntetyzująco-projektowo-postulatywnym Praca magisterska ma nauczyć samodzielnego rozwiązywania określonego problemu (pracy koncepcyjnej) i przedstawienia tego rozwiązania w formie opracowania zwartego Wymóg samodzielności merytorycznej spełniany jest przez własny wkład autora

10 LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ
OCENA PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ 1. Cel pracy 2. Czy występuje zgodność między tytułem a treścią? Ocena poziomu zgodności między tytułem a treściami 3. Charakterystyka doboru literatury i jej wykorzystanie 4. Ocena struktury pracy 5. Ocena redakcyjnej strony pracy 6. Metodologiczna ocena pracy 7. Merytoryczna ocena pracy Czy praca spełnia wymogi pracy, licencjackiej (mgr) ? Ocena pracy

11 MOŻLIWA STRUKTURA PRACY KWALIFIKACYJNEJ
TYTUŁ PRACY Wstęp 1. Tytuł rozdziału Zakończenie Uzasadnienie wyboru tematu Refleksja – Uogólnienie wniosków kończących rozdziały pracy Tytuł podrozdziału Zbiór trudności 1. ?. ……………………. Przedmiot badań Problem ogólny Co w pracy zrobiono? 1 - Ustalono, opisano 2 - Oceniono, określono, porównano, itd.. 3 – Wyjaśniono, wskazano kierunki, itd. Opis wyników badań Identyfikacyjnych, analityczno-diagnostycznych, porządkujących, prognostycznych, wyjaśniających uzasadnienie dedukcyjno-indukcyjne tez- wniosków Opis wyników analizy i oceny zgromadzonego, opracowanego i przetworzonego materiału uzasadnienie wniosków Metody Cel badań Pytanie ogólne Problemy szczegółowe 2 1 3 Pytania szczegółowe Hipotezy robocze 2 1 3 Samoocena poziomu osiągnięcia celu pracy, rozwiązania problemu ogólnego 1. ?. Wnioski Odpowiedź na pytanie szczegółowe 1. ?. Wnioski Tezy (należycie uzasadnione twierdzenia, rozwinięcie hipotezy roboczej ) Odpowiedzi na pytanie – problem szczegółowy Krytyczna ocena osiągnięć pracy, wskazanie kierunku dalszych badań Układ wykładu (struktura pracy)

12 Posumowanie Praca licencjacka zawiera przede wszystkim wiedzę empiryczną, co nie wyklucza pewnej zawartości wiedzy twórczej Licencjat musi w toku jej opracowania potwierdzić nabytą wiedzę merytoryczną i podstawowe umiejętności metodyczne Pracę musi cechować oryginalność i jasność wywodu Praca umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i nie musi zawierać pierwiastka naukowości Praca magisterska równoważy (+, -) w swej objętości wiedzę empiryczną z wiedzą naukową Magistrant musi w toku jej opracowania potwierdzić nabytą wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne Pracę musi cechować oryginalność i jasność wywodu Praca umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego magistra, ale musi zawierać pierwiastek naukowości, co powinno wyrażać się w potwierdzeniu w niej przez magistranta umiejętności twórczego rozwiązywania problemów Korelacja – współzależność, wzajemne powiązanie; Związek między zmiennymi przypadkowymi, scharakteryzowana tendencja, żeby przyrostowi jednej cechy zmiennej towarzyszył przyrost lub ubytek drugiej.

13

14 WYMAGANIA WOBEC PRACY MAGISTERSKIEJ
Wkład autora pracy magisterskiej może polegać na: zebraniu i uporządkowaniu zróżnicowanych poglądów na określony temat, porównaniu rozwiązań polskich z rozwiązaniami wybranego kraju lub ze standardami regionalnymi, konfrontacji z jej zastosowaniem w praktyce (istotne są własne postulaty), próbie własnej periodyzacji (szczególnie w pracach o charakterze historycznym i ewolucyjnym) zdarzeń lub wykazaniu niekonsekwencji przepisów prawa itp.


Pobierz ppt "Praca licencjacka i magisterska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google