Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rozwoju Regionalnego XV Posiedzenie Podkomitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju Edward Reszkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rozwoju Regionalnego XV Posiedzenie Podkomitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju Edward Reszkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Rozwoju Regionalnego XV Posiedzenie Podkomitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju Edward Reszkowski Toruń, 19.09.2014 r.

2 Departament Rozwoju Regionalnego Sprawozdanie z zakresu wypełniania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WK-P za I półrocze 2014 rok

3 Departament Rozwoju Regionalnego Łącznie w zakresie przestrzegania procedury oceny formalnej dotyczącej oddziaływania projektów na środowisko do końca 2013 roku oceniono 1. 416 projektów {podpisano 1.757 umów}: w tym kwalifikujące się do przedsięwzięć:  mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko /Aneks I Dyrektywy Rady 2011/92/UE - 1 projekt  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko /Aneks II Dyrektywy Rady 2011/92/UE - 406 projektów  dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko 58 projektów, w tym 25 indywidualnych projektów kluczowych  dla których odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 348 projektów, w tym 34 indywidualne projekty kluczowe  przedsięwzięcia poza Dyrektywą, dla których przeprowadzenie procedury nie było wymagane - 971 projektów, w tym 32 indywidualnych projektów kluczowych

4 Departament Rozwoju Regionalnego Przedsięwzięcia mogące wywierać wpływ na obszar Natura 2000  projekty, dla których odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (Postanowienie Dyrektora RDOŚ) 3 projekty, w tym 1 indywidualny projekt kluczowy  projekty, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 2 projekty, w tym 2 indywidualne projekty kluczowe Monitorowanie osiągania wskaźników środowiskowych na poziomie projektów:

5 Departament Rozwoju Regionalnego w I półroczu 2014 oceniono 648 projektów 3 projekty - z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko {ooś} 94 projekty - uzyskały stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko {ooś} 551 projektów - poza dyrektywą {ooś} 4 projekty realizowane na obszarach chronionych 430 projektów wykazywało pozytywny wpływ na środowisko 218 projektów wykazywało neutralny wpływ na środowisko

6 Departament Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa: 5 projektów Działanie 1.4. Infrastruktura portu lotniczego: 3 projekty Działanie 2.2. Gospodarka odpadami: 3 projekty Działanie 2.3.Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza: 1 Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku: 2 Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska: 3 projekty Działanie 2.6.Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych: 4 projekty Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT: 2 projekty Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu: 8 projektów Działanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 4 wzmocnienie konkurencyjności: 360 projektów Działanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Schemat: wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi: 134 projekty Działanie 5.4. wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii: 7 projektów Działanie 5.6. kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje: 9 projektów Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast: 44 projekty

7 Departament Rozwoju Regionalnego W w I półroczu 2014 roku ogłoszono 15 konkursów - liczba złożonych wniosków - 340 podpisano 191 umów łącznie z I półroczem 2014 roku ogłoszono - 125 konkursów, w ramach których złożono 5.114 wniosków o dofinansowanie do 30 czerwca 2014 roku podpisanych umów na realizację - 1.946 projektów

8 Departament Rozwoju Regionalnego W UWAGI w zakresie oddziaływania na środowisko {procedury ooś} do wniosków składanych do RPO 1.korzystanie/zaniechanie korzystania z procedury screeningu - czyli badanie przesiewowe, czy dany projekt jest w załączniku I lub II grupy i czy należy przeprowadzić procedurę ooś {na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia }. Często powinno się to zakończyć wydaniem postanowienia i następnie decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny ooś. (scoping - to badanie, uzgadnianie zakresu raportu lub prognozy). 2.problemowe: dzielenie przedsięwzięć, oddziaływanie skumulowane, powiązania technologiczne {gdzie powinno być jedno postępowanie a dla powiązań funkcjonalnych nie ma takiego obowiązku (tylko w określonych przypadkach)}, brak w procedurze ooś czy badano efekty skumulowane danego przedsięwzięcia. 3.informacja czy badano wpływ planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność to znaczy wpływ na florę i faunę w szczególności na chronione porosty, grzyby, rośliny, owady, ptaki, nietoperze?.

9 Departament Rozwoju Regionalnego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Departament Rozwoju Regionalnego XV Posiedzenie Podkomitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju Edward Reszkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google