Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dział Notowań GPW kwiecień 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dział Notowań GPW kwiecień 2005."— Zapis prezentacji:

1 Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dział Notowań GPW kwiecień 2005

2 2 Plan þ Podstawowe informacje o indeksie mWIG40 þ Podstawowe informacje o kontrakcie þ Zasady obrotu þ Nieco statystyk þ Przykłady wykorzystania kontraktów þ Ryzyko związane z inwestycjami w kontrakt þ Podatki dla inwestorów indywidualnych þ Gdzie szukać dodatkowych informacji

3 3 Podstawowe informacje o indeksie mWIG40 þ Indeks obliczany od 31 grudnia 1997, þ Indeks cenowy, nie uwzględnia dochodów z tytułu dywidend i praw poboru, þ Indeks obejmuje 40 spółek średnich, þ Kwartalna korekta składu indeksu. þ Przed 19 marca 2007 roku indeks nazywał się MIDWIG

4 4 Spółki indeksu mWIG40 10 spółek o największym udziale w indeksie (na koniec 2006 r.)

5 5 Wykres indeksu mWIG40 w 2006 r.

6 6 Podstawowe informacje o kontrakcie (1) þ Konstrukcja instrumentu identyczna z innymi kontraktami na indeksy (FW20, FTEC), þ Mała zmienność indeksu bazowego = mała zmienność kontraktu (mniejszy depozyt zabezpieczający), þ Instrument bazowy –indeks spółek średnich mWIG40, þ Wartość 1 pkt indeksu bazowego (mnożnik) - 10 zł, þ Jednostka notowania –1 punktu indeksowy þ Wartość kontraktu –mnożnik x kurs kontraktu

7 7 Podstawowe informacje o kontrakcie (2) þ Miesiące wygaśnięcia –Trzy najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień þ Dzienny kurs rozliczeniowy –Kurs zamknięcia kontraktów danej serii þ Ostateczny kurs rozliczeniowy –średnia arytmetyczna z wszystkich wartości indeksu mWIG40 w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych, oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięciu sesji giełdowej

8 8 Kalendarz obrotu kontraktami w ciągu roku

9 9 Zasady obrotu þ Zasady obrotu obrotu są jednolite dla wszystkich kontraktów terminowych, þ Godziny notowań: 9:00 - 16:20, þ Kontrakty na mWIG40 uczestniczą w dogrywce – tak jak inne instrumenty þ ograniczenia wahań kursów: +/- 5% od kursu odniesienia z możliwością rozszerzenia do 15% þ maksymalny wolumen zlecenia – 500 kontraktów þ obrót wspomagany działaniem animatora rynku Szczegóły dotyczące obrotu obrotu opisane są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego i Regulaminie GPW – dostępne na stronie internetowej giełdy

10 10 Zasady rozliczania þ Zasady rozliczania jednolite dla wszystkich kontraktów terminowych, þ Depozyty zabezpieczające (wysokość zabezpieczenia ustala KDPW), þ Codzienne proces rozrachunków rynkowych – naliczania i uzupełniania depozytów, þ Możliwe wezwanie do uzupełnienia depozytu ze strony domu maklerskiego þ Wstępny depozyt zabezpieczający dla inwestora þ Właściwy depozyt zabezpieczający dla uczestnika rozliczającego þ Aktualne informacje o poziomie depozytów na stronie internetowej KDPW

11 11 Kontrakty na mWIG40 – nieco statystyk

12 12 Wykorzystanie þ Spekulacja –Zarabianie na zmianach cen kontraktów (wykorzystanie efektu dźwignie finansowej) þ Hedging –Zabezpieczanie ryzyka inwestowania w spółki wchodzące w skład indeksu bazowego þ Arbitraż –Zarabianie na niedopasowaniu cenowym pomiędzy kontraktem terminowym a indeksem bazowym

13 13 Spekulacja - cechy podstawowe þ Zarabianie na zmianach cen kontraktów, þ Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej, þ Możliwość zarabiania na: –Wzroście wartości indeksu - kupno kontraktu (pozycja długa), –Spadku wartości indeksu - sprzedaż kontraktu (pozycja krótka).

14 14 Spekulacja - specyfika kontraktów na mWIG40 þ Mniejsze w stosunku do pozostałych kontraktów na indeksy, ryzyko inwestycyjne, –mała zmienność kontraktu (mała zmienność indeksu mWIG40), þ Duża dywersyfikacja portfela indeksu mWIG40 –zmiana wartości indeksu i kontraktu uzależniona od zmian wartości spółek indeksu bazowego (indeks stanowi 40 spółek),

15 15 Spekulacja - przykład (1) 1. Otwarcie pozycji długiej w kontrakcie na mWIG40: –kurs otwarcia pozycji 1300pkt, –wartość otwartej pozycji 13000zł (1300pkt x 10zł). 2. Zaangażowanie finansowe = depozyt zabezpieczający: –założenie – depozyt * = 5%, –wymagana wartość depozytu 650 zł (13000 zł x 5%) * wartość depozytu przyjęta dla uproszczenia przykładu w przykładzie pominięto opłaty transakcyjne

16 16 Spekulacja - przykład (2) 3. Zamknięcie pozycji długiej w kontrakcie na mWIG40: –kurs zamknięcia pozycji 1350pkt, –wartość zamknięcia pozycji 13500zł (1350pkt x 10zł) 4. Kwota zysku. –500zł (13500zł - 13000zł; wartość pozycji otwartej - wartość pozycji zamkniętej) 5. Stopa zwrotu. –77% (500 zł / 650 zł; kwota zysku / depozyt)

17 17 Czynniki ryzyka - ryzyko płynności þ Wynika z: –potencjalnej trudność w zawarciu transakcji (otwarciu, zamknięciu pozycji), –wpływ większych transakcji na kurs instrumentu, –różnej płynność na różnych seriach kontraktu

18 18 þ Wynika z: –ryzyka związanego ze zmianami kursu kontraktu terminowego, który zależy od ceny instrumentu bazowego, –ryzyko jest potęgowane przez efekt dźwigni finansowej, –równania do rynku (konieczność uzupełniania depozytu). Czynniki ryzyka - ryzyko rynkowe

19 19 Podatki dla osób fizycznych þ Od 1.01.2004 r. dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia kontraktów terminowych oraz z realizacji praw wynikających z tych kontraktów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach szczególnych, według stawki 19 %. þ Szczegóły - ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 17 ust. 1 oraz art. 30b (w brzmieniu wg ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 202, poz. 1956).

20 20 Gdzie szukać dodatkowych informacji ? þ Strona internetowa - www.gpw.pl –Notowane instrumenty > instrumenty pochodne > kontrakty terminowe > na indeks mWIG40 þ „ Warunki obrotu programu kontraktów terminowych na indeks mWIG40” – dostępne na stronie internetowej GPW þ Domy maklerskie


Pobierz ppt "Kontrakty terminowe na indeks mWIG40 Prezentacja dla inwestorów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dział Notowań GPW kwiecień 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google