Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewakuacja III stopnia na przykładzie „Planu przygotowania ewakuacji ludności dla Miasta Poznania - ewakuacja III stopnia.” EWAKUACJA Zadanie określone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewakuacja III stopnia na przykładzie „Planu przygotowania ewakuacji ludności dla Miasta Poznania - ewakuacja III stopnia.” EWAKUACJA Zadanie określone."— Zapis prezentacji:

1 Ewakuacja III stopnia na przykładzie „Planu przygotowania ewakuacji ludności dla Miasta Poznania - ewakuacja III stopnia.” EWAKUACJA Zadanie określone w artykule 61 I Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r.

2 Ewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności, zwierząt i transporcie mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. Z uwagi na uwarunkowania związane z rodzajem i skalą zagrożenia możemy wyróżnić ewakuację I, II i III stopnia. Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia, podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Przygotowanie ewakuacji związanej z czasem wojny obejmuje następujące jej warianty: – organizację ewakuacji z przewidywanych rejonów (miejsc) działań operacyjnych Sił Zbrojnych, – organizację ewakuacji ludności, która wyrazi chęć opuszczenia obszarów potencjalnie zagrożonych prowadzeniem działań militarnych. W ramach ewakuacji I, II i III stopnia należy przewidzieć zarówno ewakuację zorganizowaną, jak i samoewakuację. Rodzaje ewakuacji

3 Prezydent Miasta Poznania jest organem zarządzającym, organizującym oraz kierującym procesem ewakuacji III stopnia na terenie miasta Poznania. Prezydent kieruje procesem ewakuacji z Głównego Stanowisko Kierowania Prezydenta Miasta Poznania wspomagając sie przy pomocy Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Poznania. Zespół jest organem opiniodawczym oraz doradczym Prezydenta Miasta Poznania. Zarządzenie ewakuacji III stopnia Polega na samoistnym przemieszczeniu się ludności z rejonów w których może wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia poza strefę zagrożenia. Prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o własne możliwości (transportowe, zakwaterowania, itd.). Samoewakuacja W momencie ogłoszenie ewakuacji III stopnia, Prezydent Miasta Poznania wydaje stosowne zarządzenie w sprawie ewakuacji III stopnia ludności miasta Poznania, powołujące elementy organizacyjne, potrzebne do sprawnego wyewakuowania ludności z terenu miasta Poznania.

4 Pierwszeństwo ewakuacji powinno objąć m.in.: matki i dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne, osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, domach dziecka, szpitalach itp. Przy planowaniu ewakuacji III stopnia zachowane będą zasady określone w pkt. 9 wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 5.06.2008 r. w sprawie zasad planowania ewakuacji ludności i opracowania planów ewakuacji w województwie wielkopolskim. Są to następujące ustalenia:  zaplanować ewakuację do 50 % ludności miasta, wykluczając liczbę osób, która nie podlega ewakuacji zgodnie z instrukcją w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia,  podczas planowania ewakuacji przyjąć, że 75% ludności podlegającej ewakuacji dokona samoewakuacji. Zgodnie z ww. wytycznymi przyjęto, że z ogólnej liczby mieszkańców ~506 000 os. (liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy) do ewakuacji przewiduje się do 50% zamieszkałych (~253 000 os.), z czego 75 % (~189 000 os.) dokona samoewakuacji, a pozostałe 25% (~63 000) ewakuowanych będzie w sposób zorganizowany transportem zbiorowym.

5 Za ewakuację III stopnia ludności miasta Poznania odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Poznania. Kieruje on ewakuacją przy pomocy Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Skład osób tworzących ZZK określa zarządzenie nr 556/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 września 2010 r. Za zabezpieczenie ewakuacji odpowiadają:  za rozwinięcie ZEI i ZZ w wyznaczonych miejscach - kierownicy zespołów,  za przygotowanie w wyznaczonych szkołach miejsc do pracy ZEI – dyrektorzy wyznaczonych szkół,  za przygotowanie terenu dla ZZ przy boiskach szkolnych – dyrektorzy wyznaczonych szkół,  za koordynację działań związanych z przygotowaniem pomieszczeń przeznaczonych do działania zespołów ewidencyjno-informacyjnych - dyrektor Wydziału Oświaty,  za bezpieczeństwo i porządek publiczny – Komendant Miejski Policji w Poznaniu,  za porządek publiczny – Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania,  za zabezpieczenie medyczne – kierownicy/dyrektorzy publicznych placówek służby zdrowia,  za koordynację działań związanych z zabezpieczeniem opieki medycznej - dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania,  za przygotowanie transportu zbiorowego – dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, za rozplakatowanie obwieszczeń – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania. Osoby odpowiedzialne za ewakuację III stopnia

6 Do informowania ludności o zagrożeniach wykorzystuje się:  techniczne systemy alarmowania: SMS, syreny;  komunikaty podawane przez media;  komunikaty ostrzegawcze podawane przez urządzenia nagłaśniające zamontowane na pojazdach Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Straży Miejskiej Miasta Poznania;  funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz strażników Straży Miejskiej Miasta Poznania;  stronę internetową Urzędu Miasta Poznania - komunikaty o ewakuacji lub ostrzeżenia o zagrożeniu będą zamieszczane na stronie internetowej www.poznan.pl,  obwieszczenia wywieszane w miejscach publicznych. Sposoby powiadamiania ludności

7 Dla sprawnego przebiegu procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności tworzy się następujące elementy organizacyjne: a) w rejonach objętych ewakuacją: - zespoły ewidencyjno – informacyjne (ZEI); - zespoły zbiórki (ZZb); - zespoły załadowcze na środki transportu (ZZ); - zespoły pomocy medycznej (ZPM); b) na trasach ewakuacji: - zespoły pomocy medycznej (ZPM); - zespoły pomocy logistycznej, w tym technicznej (ZPL); c) w docelowym miejscu przeznaczenia - zespoły wyładowcze (ZW); - zespoły rozdzielcze (ZR); - zespoły pomocy medycznej (ZPM). Elementy organizacyjne ewakuacji ludności Zespoły powinny osiągnąć pełen stan gotowości do 24h od podjęcia decyzji o ewakuacji. Zgodnie z planem przygotowania ewakuacji na terenie 42 osiedli z terenu miasta Poznania wyznaczono po 17 punktów.

8 ZEI – prowadzi ewidencję ewakuowanej ludności, jest początkowym ogniwem procesu ewakuacji ludności. Koordynuje sprawy związane z rejestracją i wydawaniem kart ewakuacji. Rejestruje i wydaje karty osobom ewakuowanym. Informuje ludność o organizacji ewakuacji oraz kieruje ją do miejsc załadunku. Zespoły ewidencyjno – informacyjne zobowiązane są po zakończeniu pracy zespołu przekazać do Zespołu Zarządzania Kryzysowego uaktualniony wyciąg z zestawienia imiennego osób objętych ewakuacją. Kierownik zespołu: Odpowiada za wyszkolenie i utrzymanie stanu osobowego punktu w gotowości do działania, rozwija zespół w nakazanym miejscu i czasie, nadzoruje pracę poszczególnych sekcji. Utrzymuje łączność z kierownikami ZZ, do których wysyłana jest ludność. Referent sekcji informacyjnej: Udziela ludności przybyłej do ZEI informacji dotyczących organizacji ewakuacji ludności i zaopatrzenia w karty ewakuacji. Referent sekcji ewidencyjnej: Prowadzi ewidencję ewakuowanej ludności, wydaje karty ewakuacji. Zatrzymuje odcinki “A” kart ewakuacji oraz kieruje ludność do ZZ. Referent sekcji porządkowo – ochronnej: Zapewnia porządek na terenie ZEI. Zadania Dla Osób Stanowiących Obsadę Etatową Zespołu Ewidencyjno - Informacyjnego

9 ZZ – zlokalizowany jest w miejscu, w którym ludność rozmieszcza się w środkach transportu. Kierownik zespołu: Odpowiada za wyszkolenie i utrzymanie stanu osobowego zespołu w gotowości do działania, rozwija zespół w nakazanym miejscu i czasie, nadzoruje prace poszczególnych sekcji. Utrzymuje łączność z kierownikami ZEI, z których przysyłana jest ludność. Referent sekcji ewidencyjnej Prowadzi ewidencję ludności skierowanej do wyewakuowania środkami transportu. Referent sekcji porządkowo – ochronnej: Zapewnia porządek na terenie ZZ. Zadania dla osób stanowiących obsadę etatową zespołu załadowczego

10 Wzór karty ewakuacji

11 Zabezpieczenie porządkowo – ochronne procesu ewakuacji będzie organizowane na bazie sił i środków Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania. Organizacja zabezpieczenia porządkowo – ochronnego Zabezpieczenie porządkowo – ochronne w punktach ewidencyjno – informacyjnych oraz punktach załadowczych na terenie miasta Poznania zostanie zapewnione przez urzędników Miasta Poznania wchodzących w skład ZZI i ZZ. Organizacja zabezpieczenia medycznego, sanitarno – epidemiologicznego i psychologicznego Specjalistyczna pomoc medyczna i ochrona zdrowia dla ludności przebywającej w poznaniu, w stanie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, opierać się będzie na siłach 12 szpitali funkcjonujących na terenie miasta, ujętych w “Planie Obrony Cywilnej dla Miasta Poznania” oraz w oparciu o inne placówki zdrowia funkcjonujące w tym czasie w mieście. Za nadzór sanitarno – epidemiologiczny odpowiada Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Pomoc psychologiczną osobom ewakuowanym w przypadkach konieczności jej udzielenia zapewnią psychologowie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu, w oparciu o Punkt Interwencji Kryzysowej w Poznaniu, ul. Niedziałkowskiego 30. Dodatkowo psychologowie mogą świadczyć usługi pomocy psychologicznej w terenie.

12


Pobierz ppt "Ewakuacja III stopnia na przykładzie „Planu przygotowania ewakuacji ludności dla Miasta Poznania - ewakuacja III stopnia.” EWAKUACJA Zadanie określone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google