Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zainwestujmy razem w środowisko Systemy wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zainwestujmy razem w środowisko Systemy wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w."— Zapis prezentacji:

1 Zainwestujmy razem w środowisko Systemy wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Leszek Katkowski Departament Energii i Innowacji Kraków, 30.03.- 31.03.2016

2 Zainwestujmy razem w środowisko Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej System świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów” Fundusz Termomodernizacji i Remontów Programy priorytetowe realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

3 Zainwestujmy razem w środowisko System świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów” System „białych certyfikatów” (Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. z późn.zm.) - mechanizm rynkowy prowadzący do uzyskania wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

4 Zainwestujmy razem w środowisko System świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów” Pozyskanie białych certyfikatów jest obowiązkowe od 1 stycznia 2013 r. dla firm sprzedających energię (energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło) odbiorcom końcowym, w celu przedłożenia ich Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia. Obowiązkowa do pozyskania liczba certyfikatów jest uzależniana od wielkości sprzedawanej energii. Przedsiębiorca może uzyskać daną ilość certyfikatów w drodze przetargu ogłaszanego przez Prezesa URE na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.

5 Zainwestujmy razem w środowisko System świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów” W latach 2012-2015 Prezes URE ogłosił 4 przetargi: Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Liczba wszystkich ofert/wartość [toe] Liczba wybranych ofert/wartość [toe] I przetarg31.12.2012 r.31.08.2013 r.212/550 000 toe102/20 698,73 toe II przetarg27.12.2013 r.29.09.2014 r.484/1 386 296 toe302/57 180,146 toe III przetarg19.12.2014 r.21.09.2015 r.736/2 179 481 toe502/149 886,169 toe IV przetarg29.12.2015 r.______

6 Zainwestujmy razem w środowisko Program termomodernizacji budynków wprowadzony w 1999 r. na podstawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termo- modernizacyjnych. Zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Główne formy pomocy: premia termomodernizacyjna premia remontowa Fundusz Termomodernizacji i Remontów

7 Zainwestujmy razem w środowisko Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie może wynosić więcej niż: 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. W latach 1999-2014 termomodernizacji poddano ok. 35 tys. budynków przy łącznym dofinansowaniu ok. 1 886 mln zł. Fundusz Termomodernizacji i Remontów

8 Zainwestujmy razem w środowisko PP dotyczące efektywności energetycznej w budynkach PP dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach PP realizowane przez NFOŚiGW

9 Zainwestujmy razem w środowisko 1.Green Investment Scheme Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Część 5) - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych 2.Środki norweskie i EOG - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii 3.LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Beneficjenci: j.s.t., OSP, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, podmioty lecznicze prowadzące działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe, instytucje gospodarki budżetowej, PAN wraz z instytutami, państwowe i samorządowe instytucje kultury, KP i KM PSP, podmioty niepubliczne i przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne, spółki prawa handlowego, w których JST posiadają 100% udziałów lub akcji PP realizowane przez NFOŚiGW – EE w budynkach użyteczności publicznej

10 Zainwestujmy razem w środowisko PP dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Rodzaje przedsięwzięć: 1.termomodernizacja budynków (izolacja cieplna przegród budowlanych, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji grzewczych i wentylacji, modernizacja lub wymiana istniejących źródeł energii, w tym wykorzystanie OZE), 2.wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne;

11 Zainwestujmy razem w środowisko Forma i warunki dofinansowania Dotacje i pożyczki: dla budynków użyteczności publicznej - dotacja: max. 30% kosztów kwalifikowanych + pożyczka: max. 60 % kosztów kwalifikowanych, przy czym łączne dofinansowanie nie może być wyższe niż 95 % kosztów kwalifikowanych, dla budynków podmiotów sektora finansów publicznych – dotacja: do 100% kosztów kwalifikowanych Green Investment Scheme Forma i warunki dofinansowania Wysokość dofinansowania w formie dotacji jest uzależniona od uzyskanego efektu ekologicznego (redukcji lub uniknięcia emisji CO2) i nie może być wyższa niż 80 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Środki norweskie i EOG. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii PP dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

12 Zainwestujmy razem w środowisko Efekty: 1.Liczba budynków poddanych termomodernizacji: 1 533, 2.Łączna wielkość zaoszczędzonej energii: ok. 2 317 TJ/rok, 3.Efekt ekologiczny- redukcja emisji CO 2 : ok. 205 570 Mg/rok. Green Investment Scheme Środki norweskie i EOG. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Planowane efekty: zmniejszenie emisji CO 2 : 75 000 Mg/rok zwiększenie zainstalowanej mocy OZE: 15 MW PP dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

13 Zainwestujmy razem w środowisko Rodzaje przedsięwzięć Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Forma i warunki dofinansowania Pożyczka na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej od 1200 zł za m 2 (klasa A) do 1000 zł za m 2 (klasa B i C) Dotacja w zależności od klasy energooszczędności dla klasy A do 60% k.k., dla klasy B do 40% k.k., dla klasy C do 20% k.k. Warunki umorzenia w zależności od klasy energooszczędności: dla klasy A do 60%, dla klasy B do 40%, dla klasy C do 20% PP dotyczące budowy energooszczędnych budynków użyteczności publicznej LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

14 Zainwestujmy razem w środowisko Beneficjenci Małe i średnie przedsiębiorstwa - MŚP PP realizowane przez NFOŚiGW – EE w przedsiębiorstwach Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Rodzaje przedsięwzięć: przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie: poprawy efektywności energetycznej, w tym wdrożenie systemu zarządzania energią zastosowania odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków Forma i warunki dofinansowania Dotacja do 15% na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

15 Zainwestujmy razem w środowisko POIiŚ 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu oraz transport i bezpieczeństwo energetyczne. W ramach I Osi priorytetowej dedykowanej zmniejszeniu emisyjności gospodarki wspierane będą projekty związane m.in. z poprawą efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym, promowaniem efektywności energetycznej i korzystania z OZE w przedsiębiorstwach, rozwijaniem i wdrażaniem inteligentnych systemów dystrybucji energii elektrycznej, efektywną dystrybucją ciepła i chłodu oraz promowaniem wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

16 Zainwestujmy razem w środowisko Na I Oś priorytetową przeznaczona jest kwota 1 828 430 978 EUR z Funduszu Spójności w okresie kwalifikowalności wydatków od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2023 roku. Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 Program administrowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera m.in. projekty obejmujące głęboką, kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Budżet programu wynosi 986 mln EUR dla budynków użyteczności publicznej i 481 EUR dla budynków mieszkalnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

17 Zainwestujmy razem w środowisko Dziękuję za uwagę www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Zainwestujmy razem w środowisko Systemy wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google