Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach programów ograniczenia emisji POE (PONE) i KAWKA Katowice, kwiecień 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach programów ograniczenia emisji POE (PONE) i KAWKA Katowice, kwiecień 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach programów ograniczenia emisji POE (PONE) i KAWKA Katowice, kwiecień 2016 r.

2 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej polityki ekologicznej. Podstawowe dokumenty, na których opiera się jego działalność, są zgodne z polityką ekologiczną państwa i województwa. Z dniem 1 stycznia 2010 r. WFOŚiGW w Katowicach zmienił status prawny z wojewódzkiego funduszu celowego na samorządową osobę prawną.

3 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wpływy i wydatki Podstawowe przychody WFOŚiGW:  opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska,  zwroty pożyczek i kredytów,  odsetki od pożyczek i kredytów oraz oprocentowanie czasowo wolnych środków.

4 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wpływy i wydatki Wpływy i wydatki Funduszu w poszczególnych latach (w mln zł)

5 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Specyfika regionu Przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłu i benzoalfapirenu na obszarze całego województwa Problem „niskiej emisji” Duże zużycie energii przez wszystkie sektory gospodarki (pochodzącej głównie ze spalania węgla) Stosunkowo mały udział energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych

6 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Udzielone dofinansowanie na ochronę atmosfery Pomoc udzielona na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery w latach 2004 – 2014 (w mln zł)

7 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Zadania z zakresu ochrony atmosfery Zmniejszanie emisji pyłowo – gazowej, w tym tzw. „niskiej emisji”, zwiększenie efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii: 1.Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii. 2.Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie. 3.Budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych. Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach

8 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach 4.Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo – gazowej. 5.Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego (zadania mogą obejmować również demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest). 6.Wykorzystanie metanu z kopalń węgla kamiennego. 7.Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych i biopaliw. 8.Wymiana autobusów komunikacji miejskiej z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów z napędem hybrydowym. 9.Inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, dofinansowane ze środków zagranicznych.

9 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach Zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii: Wdrażanie programów lub projektów zwiększających efektywność energetyczną, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii. Wspieranie budownictwa niskoenergetycznego: Inwestycje polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii (w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE), realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

10 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Formy dofinansowania zadań:  pożyczki, w tym pożyczki pomostowe,  dotacje i przekazanie środków,  umorzenia części wykorzystanej pożyczki,  dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,  kredyty i dotacje ze środków Funduszu w bankowych liniach kredytowych. Zasady dofinansowania zadań

11 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Udzielone dofinansowanie Rodzaje pomocy udzielonej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery w poszczególnych latach (w mln zł)

12 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wysokość dofinansowania (pożyczka + dotacja) może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych. Pożyczki Podstawową formą dofinansowania są preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki. Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki może nie może być krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 12 lat od daty zakończenia zadania, w tym możliwy jest maksymalnie 12 miesięczny okres karencji. Dotacje Inwestycje wymagające szczególne wsparcia są dofinansowywane również w formie dotacji (OZE, obiekty użyteczności publicznej). Zasady dofinansowania zadań

13 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery Rocznie dofinansowywanych jest od 200 do 300 zadań z zakresu ochrony atmosfery, z tego kilkanaście dotyczy Programów ograniczenia emisji. Rezultatem wszystkich zadań jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, rezultatem zdecydowanej większości jest dodatkowo zmniejszenie zużycia energii. W każdym roku Fundusz dofinansowuje zadania, których efektem jest zmniejszenie zużycia energii użytkowej (netto) o około 200.000 GJ – ilość mogąca pokryć potrzeby cieplne mieszkańców 20 tysięcznego miasta.

14 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Od 2002 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako pierwsza instytucja w kraju finansuje wdrożenie obszarowych programów ograniczenia emisji, tzw. POE (PONE). Pierwszy program zrealizowała Gmina Tychy, dokonując modernizacji 2.200 kotłowni w budynkach jednorodzinnych. Środki WFOŚiGW przekazywane są, za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, na modernizacje systemów grzewczych, montaż odnawialnych źródeł energii lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych. Programy ograniczenia emisji finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach

15 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wymagania dotyczące instalowanych urządzeń w ramach POE: kotły węglowe z załadunkiem automatycznym winny spełniać wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium źródła ciepła opalane biomasą udzielenie dofinansowanie możliwe jest na kotły, spełniające wymogi 4 lub 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, Programy ograniczenia emisji finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach

16 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wymagania dotyczące instalowanych urządzeń (ciąg dalszy): instalacje fotowoltaiczne – urządzenia winny posiadać certyfikat, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzający, iż moduły fotowoltaiczne posiadają zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646, kolektory słoneczne – urządzenia winny posiadać certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinasowanie, potwierdzający, iż kolektory posiadają: a)zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806; lub b)europejski znak jakości „Solar Keymark”. Programy ograniczenia emisji finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach

17 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Dofinansowanie POE ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki stanowi ok. 50-70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Programy ograniczenia emisji finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach

18 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Maksymalne koszty kwalifikowane typowych przedsięwzięć realizowanych w ramach POE: a) modernizacje źródeł ciepła na: kotłownie wyposażone w kocioł węglowy lub opalany biomasą, spełniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012: 18.000 zł pozostałe kotłownie np. gazową/olejową: 12.000 zł powietrzne pompy ciepła (układ freonowy) 30.000 zł pompy ciepła (pozostałe) 50.000 zł wymiennikownie 8.000 zł Programy ograniczenia emisji finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach

19 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Maksymalne koszty kwalifikowane typowych przedsięwzięć realizowanych w ramach POE (ciąg dalszy): b) Wykonanie odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych 15.000 zł instalacji fotowoltaicznych 25.000 zł c) Termoizolacje budynków jednorodzinnych: docieplenie ścian 25.000 zł docieplenie dachów/stropów 15.000 zł wymiana okien/drzwi zewnętrznych 20.000 zł Programy ograniczenia emisji finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach

20 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Od 2002 r. Fundusz dofinansował Programy realizowane w 79 gminach województwa śląskiego. W ramach POE zmodernizowano ponad 18 tysięcy kotłowni oraz zabudowano prawie 6 tysięcy instalacji solarnych. Do chwili obecnej zawarto 277 umów o dofinansowanie zadań polegających na wdrożeniu POE na łączną kwotę 211,6 mln zł. Koszt realizowanych inwestycji wyniósł około 390 mln zł. Programy ograniczenia emisji finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach

21 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Przykładowe POE: Gmina Bielsko – Biała: modernizacja 1.200 kotłowni, Gmina Bieruń: modernizacja ponad 1.300 kotłowni, zabudowa ponad 400 instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych, Gmina Piekary Śląskie: modernizacja prawie 800 kotłowni, zabudowa ponad 300 instalacji kolektorów słonecznych, docieplone budynki, Gmina Zabrze: modernizacja prawie 900 źródeł ciepła, ponad 700 instalacji solarnych, 100 instalacji fotowoltaicznych, docieplone budynki jednorodzinne. Programy ograniczenia emisji finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach

22 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program NFOŚiGW wdrażany w WFOŚiGW w Katowicach –„KAWKA” Program „KAWKA” – wdrażany przez NFOŚiGW za pośrednictwem wojewódzkich funduszy program, którego celem jest likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, poprzez realizację przedsięwzięć ujętych w programach ochrony powietrza, polegających m.in. na: -likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, -rozbudowie sieci ciepłowniczych w celu podłączenia istniejących obiektów, -zastosowaniu kolektorów słonecznych.

23 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program NFOŚiGW wdrażany w WFOŚiGW w Katowicach –„KAWKA” Dofinansowanie w ramach program „KAWKA” – do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym: do 45% dotacji ze środków NFOŚiGW oraz 35% pożyczki dofinansowania ze środków WFOŚiGW

24 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program NFOŚiGW wdrażany w WFOŚiGW w Katowicach –„KAWKA” Dotychczas wdrożone zostały dwie edycje Programu „KAWKA” – w roku 2013 i 2014. W obu edycjach uczestniczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach pierwszych dwóch edycji dofinansowano 51 zadań, których koszt wyniósł 41,8 mln zł. Łączne dofinansowanie wyniosło 29,8 mln zł w tym 15,5 mln zł dotacji ze środków NFOŚiGW i 14,3 mln zł dofinansowania ze środków WFOŚiGW.

25 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program NFOŚiGW wdrażany w WFOŚiGW w Katowicach –„KAWKA” Aktualnie trwa w NFOŚiGW ocena wniosków w ramach trzeciej edycji programu KAWKA. W województwie śląskim ramach trzeciej edycji przewidziano dofinansowanie 32 zadań, których koszt sięga 41,1 mln zł. Łączne planowane dofinansowanie wyniesie ok. 26,4 mln zł, z czego ze środków NFOŚiGW 14,8 mln zł.

26 Dziękuję za uwagę Zapraszam na www.wfosigw.katowice.pl


Pobierz ppt "Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach programów ograniczenia emisji POE (PONE) i KAWKA Katowice, kwiecień 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google