Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 v. 4.0 projekt zatwierdzony przez Zarząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 v. 4.0 projekt zatwierdzony przez Zarząd."— Zapis prezentacji:

1 Departament Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 v. 4.0 projekt zatwierdzony przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego 8 kwietnia 2014 r.

2 Departament Rozwoju Regionalnego 10 kwietnia 2014 r. – czwarta wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została przekazana Komisji Europejskiej uwagi KE – lipiec/sierpień 2014 r. konieczność dostosowania RPO do ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa 2014-2020 przewidywane zakończenie negocjacji – październik/listopad 2014 r.

3 Departament Rozwoju Regionalnego Osie priorytetoweEFRR w euro EFS w euro% alokacji Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 445 686 970,00 23,4% Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region30 169 580,00 1,6% Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 271 526 216,00 14,3% Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku111 078 906,00 5,8% Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu216 672 435,00 11,4% Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry256 441 426,00 13,5% Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność39 768 991,00 2,1% Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy 168 126 550,008,8% Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo 124 636 401,006,6% Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja 127 818 607,006,7% Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 49 854 560,002,6% Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna 59 931 546,003,2% 1 371 344 524,00530 367 664,00100%

4 Departament Rozwoju Regionalnego Zmiany wynikające z negocjacji Umowy Partnerstwa 2014-2020

5 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 1 CT 1 PI 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje wsparcie głównie dla MŚP, dla dużych przedsiębiorstw pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R+I do gospodarki. Preferencje dla projektów podejmowanych wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

6 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 1 CT 3 PI 3.1. Promowanie przedsiębiorczości ograniczenia dot. tworzenia terenów inwestycyjnych. Preferencje dla projektów realizowanych na nieużytkach, terenach w pobliżu inwestycji transportowych, wymagających rewitalizacji w związku ze zintensyfikowanym i udokumentowanym zapotrzebowaniem firm poszukujących lokalizacji dla prowadzenia działalności. zakaz powielania dostępnej infrastruktury, chyba że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany.

7 Departament Rozwoju Regionalnego Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełniający element projektu kompleksowego (mogą stanowić jedynie mniejszą część projektu). Realizacja zadań związanych z promocją gospodarczą pod warunkiem wypracowania wspólnie z partnerami gospodarczymi spójnej polityki inwestycyjnej regionu.

8 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 3 CT 4 PI 4.2. Promowanie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wsparcie skierowane wyłącznie dla MŚP.

9 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 3 CT 4 PI 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych ograniczenie wsparcia w zakresie projektów transportowych do obszarów objętych ZIT wojewódzkim i subregionalnymi/ regionalnymi.

10 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 4 CT 5 PI 5.2 Ratownictwo, klęski żywiołowe warunkiem realizacji projektów w ramach CT5 jest ujęcie projektów w Masterplanach dla Odry i Wisły, aktualizowanych planach gospodarowania wodami w dorzeczach oraz w planach zarządzania ryzykiem powodziowym od 2016r.

11 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 4 CT 6 PI 6.1 Gospodarka odpadami na poziomie regionalnym wspierane będą kompleksowe inwestycje w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano termicznego przekształcania odpadów (z poziomu krajowego inwestycje realizowane w regionach gospodarki odpadami, w których uwzględniono komponent dot. termicznego przekształcania odpadów).

12 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 4 CT 6 PI 6.2 Gospodarka wodno-ściekowa brak możliwości realizacji przedsięwzięć poza KPOŚK ze środków EFRR aglomeracje 2-10 tys. RLM w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne wsparcie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (oczyszczalni przydomowych, przyzakładowych) na terenach objętych KPOŚK.

13 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 4 CT 6 PI 6.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego Nie będą finansowane projekty dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym np. festiwale, wystawy, które nie przynoszą efektów w dłuższej perspektywie czasowej. Nie będzie też finansowana budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej (możliwe inwestycje mające na celu dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych). Konieczność wykazania trwałości finansowania projektu w okresie eksploatacyjnym.

14 Departament Rozwoju Regionalnego Na poziomie regionalnym wsparcie uzyskają inwestycje w obiekty zabytkowe, ważne z punktu widzenia rozwoju regionu, wynikające ze strategii rozwoju województwa (kwestia maksymalnej wartości projektu będzie negocjowana indywidualnie na poziomie regionów – Kontrakt Terytorialny)

15 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 5 CT 7 PI 7.2 Transport drogowy i 7.4 Transport kolejowy inwestycje w drogi lokalne w ramach CT 7 nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji Programu przeznaczonej na transport drogowy (w tym we wszystkich RPO nie może przekroczyć 450 mln euro, a w RPO WK-P 20 417 895 euro) pod warunkami: gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

16 Departament Rozwoju Regionalnego drogi lokalne możliwe w CT 9 (rewitalizacja PI 9.2) i CT 4 (mobilność miejska PI 4.5) ale tu wydatki na drogi lokalne powinny stanowić mniejszość wydatków w danym PI. zgodnie z UP alokacja na sektor kolejowy wzrośnie o 80% w stosunku do 2007-2013. wykluczenie możliwości finansowania wodnego transportu turystycznego

17 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 8 CT 8 Precyzyjne określenie linii demarkacyjnej pomiędzy CT8 i CT9 poprzez wskazanie, iż wsparcie w CT8 będzie skierowane do osób bezrobotnych zakwalifikowanych do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy (zgodnie z profilowaniem bezrobotnych wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

18 Departament Rozwoju Regionalnego ukierunkowanie interwencji na wspieranie przejścia od bezrobocia do zatrudnienia. Przedsięwzięcia skoncentrowane na wsparciu osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz nisko wykwalifikowanych. w związku z rozszerzeniem grupy docelowej w PO WER na wszystkie osoby poniżej 30 r. ż. zaistnieje konieczność wykreślenia takich osób ze wsparcia w RPO w ramach PI 8.7

19 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 8 CT 8 PI 8.7 Samozatrudnienie Wsparcie dla grup innych, niż znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ograniczone do 20% (nie stanowi więcej niż 20% alokacji).

20 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 8 CT 8 PI 8.5 Dostęp do zatrudnienia W przypadku wsparcia reorientacji zawodowej rolników niezbędne jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS).

21 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 8 CT 8 PI 8.9 Adaptacyjność koncentracja wsparcia na MŚP. wspieranie adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników będzie oparte na podejściu popytowym - centralnym podmiotem wsparcia jest przedsiębiorstwo i jego potrzeby, więc to on będzie decydować o zakresie udzielanego wsparcia.

22 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 9 CT9 PI 9.7 Dostęp do usług Wskazanie że realizacja usług społecznych i zdrowotnych będzie zgodna z kierunkami rozwoju usług wskazanymi w Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

23 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 8, 9, 10 Działania świadomościowe będą służyć jedynie realizacji większych przedsięwzięć i nie mogą stanowić głównego elementu projektu

24 Departament Rozwoju Regionalnego Oś 6 CT 10 PI 10.4 Inwestowanie w kształcenie priorytet: wsparcie szkolnictwa wyższego i szkolnictwa zawodowego. uzupełniająco: wsparcie kształcenia ogólnego ograniczone do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (UP wskazuje wprost: ICT, matematyczno-przyrodniczy, języki obce), nauczania eksperymentalnego – czyli tylko w zakresie kwestii istotnych z punktu widzenia przyszłego zatrudnienia

25 Departament Rozwoju Regionalnego Kwestie horyzontalne: tryby wyboru projektów odstępstwo od zastosowania trybu konkursowego (których wybór w trybie konkursowym byłby nieefektywny):

26 Departament Rozwoju Regionalnego EFRR prawny obowiązek realizacji zadań przez dany podmiot (monopol kompetencyjny) uprzednie bezpośrednie zidentyfikowanie konkretnych projektów: projekty wynegocjowane w KT, strategii rozwoju, dokumenty przygotowane na potrzeby warunkowości ex ante, projekty zidentyfikowane w strategii ZIT oraz pozytywnie zaopiniowane przez właściwe IZ na podstawie kryteriów wskazanych przez IZ

27 Departament Rozwoju Regionalnego EFS zastosowanie trybu pozakonkursowego ogranicza się do realizacji lub koordynacji zadań określonych w przepisach prawa projekty pozakonkursowe o charakterze koncepcyjnym (identyfikacja, wypracowanie, testowanie, trwałe wdrożenie określonych rozwiązań) – tylko na poziomie krajowym

28 Departament Rozwoju Regionalnego Zachowanie maksymalnego poziomu dofinansowania (85%) na poziomie osi priorytetowych. W CT 3 zgodnie z mapą pomocy regionalnej

29 Departament Rozwoju Regionalnego konieczność przesunięcia 550 mln euro na poziomie regionalnym z CT7 do CT 4 (PI 4.5), w RPO WK-P przesunięcie kwoty 25 699 357 euro z CT7 do CT 4

30 Departament Rozwoju Regionalnego zwiększenia alokacji na CT 1 kosztem CT 9 PI 9.1 i 9.2 i CT 6 PI 6.3 (łącznie w RPO ok 450 mln EUR). w RPO WK-P przesunięcie kwoty 3 555 790 euro z CT 9 PI 9.2 do CT1 oraz kwoty 380 627 euro z CT6 6.3 do CT 1.

31 Departament Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Departament Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 v. 4.0 projekt zatwierdzony przez Zarząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google