Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 Poznań, czerwiec 2010 Raport z audytu 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 Poznań, czerwiec 2010 Raport z audytu 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 11 Poznań, czerwiec 2010 Raport z audytu 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Poznaniu

2 2 Liczba łóżek ogółem

3 3 Liczba leczonych ogółem Powyższe zestawienie nie obejmuje SOR

4 4 Liczba pacjentów na łóżko (przelotowość) - szpital  O ile w 2000 r. 111 Szpital Wojskowy miał niższy wskaźnik przelotowości niż średnia dla Polski i Wielkopolski, to w 2008 r. jego wskaźnik przekraczał poziom dla kraju i regionu

5 5 Średni czas leczenia  Średni czas leczenia w 111 Szpitalu Wojskowym był w 2004 r. krótszy zarówno od średniej dla polskich szpitali, jak i dla szpitali w innych krajach Unii Europejskiej  W latach 2007-2009 średni czas leczenia w Szpitalu uległ dalszemu skróceniu

6 6 Liczba porad w SOR

7 7 Zabiegi operacyjne  Ogólnie w Szpitalu liczba wykonywanych zabiegów operacyjnych znacząco wzrosła od 2005 r.  Od 2006 r. większość zabiegów operacyjnych wykonywana jest na oddziałach  W 2009 r. tendencja ta uległa wyraźnemu wzmocnieniu

8 8 Badania tomografii komputerowej - szpital  Do 2000 r. praktycznie nie wykonywano w Szpitalu tomografii komputerowych  Od 2006 r. występuje dynamiczny wzrost liczby badań TK, a więc i kosztów tych badań, które w 2009 r. wyniosły 746 tys. zł.  Średni koszt badania TK wyniósł w 1999 r. 257 zł., a w 2009 r. 304 zł. (wzrost o 18%)

9 9 „Złota reguła bilansowa”  Aby nie stwarzać zagrożenia dla płynności finansowej, środki na inwestycje w majątek trwały powinny pochodzić z kapitałów własnych lub kapitału obcego (np. kredytów) o długim okresie spłaty  Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym (tzw. „złota reguła bilansowa”) odzwierciedla prawidłowość struktury finansowania majątku trwałego  Wartość wskaźnika wyższa od 1 oznacza, że struktura finansowania majątku trwałego jest bezpieczna i prawidłowa

10 10 Koszt dodatkowych podwyżek wynagrodzeń („203”)  W 2001-2008 szpital musiał ponieść dodatkowy koszt podwyżek wynagrodzeń w łącznej wysokości ponad 9 mln. zł., na które nie otrzymał dodatkowych środków z NFZ

11 11 Średni budżet na pacjenta – porównanie  Pod względem średniego poziomu środków przeznaczonych na leczenie szpitalne jednego pacjenta sytuacja szpitali w Wielkopolsce była według danych GUS gorsza niż średnio dla całej Polski  Finansowanie leczenia szpitalnego w 111 Szpitalu Wojskowym było według danych liczbowych nieco niższe niż średnio dla Województwa, lecz wpływ na to może mieć struktura realizowanych świadczeń medycznych, która nie jest identyczna jak średnia dla kraju czy województwa

12 12 Wynik finansowy netto

13 13 Dotacje otrzymane

14 14 SOR - kontrakt NFZ a koszty

15 15 Udział kosztów płacowych w kosztach ogółem  W powyższym zestawieniu uwzględniono koszt pracowników kontraktowych. Koszty ogółem nie zawierają kosztów towarów handlowych  Według OECD udział kosztów płacowych nie powinien przekroczyć 60% łącznych kosztów działalności szpitala.  W polskich szpitalach publicznych udział kosztów płacowych wynosi około 60%. Przykładowo: udział kosztów płacowych (bez wynagrodzeń „kontraktowych”) w szpitalach woj. małopolskiego w 2008 r. wyniósł 56,0%. Z wynagrodzeniami kontraktowymi wskaźnik ten prawdopodobnie przekroczył 60%.

16 16 Koszty badań laboratoryjnych w 2009 r.

17 17 Koszty badań laboratoryjnych  Za wysoki wzrost kosztów badań laboratoryjnych odpowiada głównie znaczący wzrost liczby badań zlecanych przez SOR, szczególnie w latach 2008-2009  Koszty badań laboratoryjnych w okresie 2002-2009 najbardziej wzrosły w O. Dermatologii (z 5.479 zł. do 59.959 zł., czyli o 994%)

18 18 Koszty zużycia antybiotyków  Zużycie antybiotyków w Szpitalu wzrasta  Największy wzrost od 2005 r. nastąpił w IOM, gdzie zużycie antybiotyków w ciągu czerech lat zwiększyło się ośmiokrotnie  W oddziałach Neurologii, Ortopedii i Urologii zużycie antybiotyków uległo zmniejszeniu w stosunku do 2005 r. Dane w złotych

19 19 Koszty zużycia antyseptyków  Zużycie antyseptyków w Szpitalu wzrasta  Największy wzrost od 2007 r. nastąpił w oddziale Okulistyki (o 73%), SOR (71%) i IOM (63%)  W oddziałach Chirurgii, Dermatologii, Gastrologii, Neurologii oraz w Centralnej Sterylizatorni koszty antyseptyków spadły

20 20 Inwestycje

21 21 Źródła finansowania inwestycji i remontów

22 22 Inwestycje i modernizacje 22

23 23 Zakupy środków trwałych 23

24 24 Zakupy innego sprzętu, remonty i konserwacje  Ponadto szpital korzysta na zasadach leasingu z samochodu Fiat Doblo ambulans. Wartość pojazdu 91,8 tys. zł. netto, miesięczna opłata leasingowa 2.987 zł. netto 24

25 25 Koszty napraw sprzętu  Sprzęt medyczny jest w znaczącym stopniu zdekapitalizowany  Koszty jego napraw przekraczają 200 tys. zł. rocznie 25

26 26 Liczba leczonych na lekarza / pielęgniarkę  Zdecydowanie zmniejszyła się średnia liczba leczonych przypadających na 1 lekarza. Wynika to ze wzrostu liczby lekarzy pomimo utrzymywania się liczby pacjentów szpitala na podobnym poziomie w latach 2006-2009

27 27 Przychody na zatrudnionego Obejmuje również zatrudnionych na kontraktach w przeliczeniu na etaty

28 28 Wydajność personelu medycznego  W obliczeniach uwzględniono również zatrudnionych na kontraktach  W latach 2007-2008 zarówno w szpitalu, jak i przychodni wystąpił wzrost wydajności mierzonej przychodami na zatrudnionego lekarza / pielęgniarkę, co wynikało ze znacznego wzrostu przychodów w roku 2008

29 29 Przyczyny strat  Główne przyczyny strat na działalności Szpitala to zdaniem audytorów:  Bardzo wysoki wzrost kosztów usług obcych – z 3,6 mln zł. w 2006 r. do 8,7 mln. zł. w 2009 r.) w związku ze wzrostem kosztów obsady kontraktowej dyżurów lekarskich itp.  Relatywnie niski poziom kontraktowania świadczeń w stosunku do możliwości realizacji  Posiadanie SOR który przy obecnym poziomie finansowania oddziałów ratunkowych z NFZ nie ma szans na pokrycie kosztów  Bardzo wysokie koszty badań laboratoryjnych w SOR w ostatnich latach  Niefunkcjonalny budynek szpitala – niekorzystne proporcje części medycznej i „techniczno-socjalnej”  Stosunkowo wysokie zatrudnienie w części techniczno-administracyjnej, wynikające z niskiego stopnia informatyzacji oraz zdekapitalizowania majątku trwałego, który trzeba poddawać naprawom i remontom


Pobierz ppt "11 Poznań, czerwiec 2010 Raport z audytu 111 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google