Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Problemy opieki nad osobami niesamodzielnymi w świetle.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Problemy opieki nad osobami niesamodzielnymi w świetle."— Zapis prezentacji:

1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Problemy opieki nad osobami niesamodzielnymi w świetle badania PolSenior Piotr Błędowski Szkoła Główna Handlowa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

2 Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce Niski poziom sprawności jako przesłanka pomocy Zapotrzebowanie na pomoc obejmuje zapotrzebowanie na świadczenia opiekuńcze oraz pielęgnacyjne. Najważniejsze przesłanki popytu na takie świadczenia to między innymi: zaawansowany wiek, pozostawanie w jednopokoleniowym gospodarstwie domowym, niska sprawność w zakresie skal ADL i IADL, występowanie chorób przewlekłych. Celem badania było ustalenie skali subiektywnie definiowanego zapotrzebowania na uwarunkowaną stanem zdrowia i samodzielności pomoc ze strony osób trzecich.

3 Kobiety i mężczyźni w wieku 65 lat i więcej zdecydowanie wymagający pomocy innych (w %) Wniosek: feminizacja starości przesłanką dla podjęcia działań

4 Ludzie starsi według częstotliwości zapotrzebowana na pomoc ze strony innych (w %) zdecydowa nie tak n=576 raczej tak n=722 Ogółem n=1298 stale68,416,639,6 kilka razy dziennie16,117,016,6 raz dziennie5,011,28,5 kilka razy w tygodniu6,420,514,3 raz w tygodniu1,614,18,6 rzadziej niż raz w tygodniu 1,915,59,5 trudno powiedzieć0,55,03,0 Wniosek: profilaktyka – rehabilitacja - opieka

5 Opinie respondentów na temat częstotliwości potrzebnej pomocy i częstotliwości jej udzielania (w %) Jak często potrzebuje Pan(i) takiej pomocy? Jak często otrzymuje Pan(i) taką pomoc? stale kilka razy dzienni e raz dzienni e kilka razy w tygodni u raz w tygodni u rzadziej niż raz w tygodni u trudno powied zieć stale 922420149718 kilka razy dziennie 6(91) 67195010 raz dziennie 03(90) 512310 kilka razy w tygodniu 125(89) 6811110 raz w tygodniu 0003(85) 62127 rzadziej niż raz w tygodniu 00224(90) 689 nie otrzymuję pomocy 23461169 trudno powiedzieć 00000446 Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle???

6 Osoby udzielające pomocy według typu gospodarstwa domowego respondentów (w %) członkowie rodziny opiekunka z ośrodka pomocy społecznej sąsiedzi, przyjaciele osoba obca mieszkająca z respondente m osoba obca mieszkająca oddzielnie inna osoba z innymi osobami 96,12,25,32,51,32,0 samotnie87,79,022,704,11,7 p< 0,001 <0,01NS Wniosek: główny (i przytłaczający) ciężar opieki spoczywa na rodzinie. Rodzina udziela pomocy 93,5% osobom starszym, inni opiekunowie nieformalni – 9,3%, a pomoc społeczna – 4,0%. Potrzeba wsparcia dla rodziny.

7 Osoby udzielające pomocy według miejsca zamieszkania respondentów (w %) wielkość miejscowości członkowie rodziny opiekunka z ośrodka pomocy społecznej sąsiedzi, przyjaciele inna osoba wieś 96,41,68,14,0 miasto <20 tys. 93,16,19,96,7 miasto ≥ 20 tys-50000 91,55,111,27,2 miasto ≥ 50001-200000 87,67,111,49,1 miasto ≥ 200001-500000 88,43,915,07,7 miasto ≥ powyżej 500000 94,05,57,49,5 Ogółem 93,54,09,36,5 p<0,001<0,05NS Wniosek: szczególna potrzeba wzmocnienia pomocy formie usług opiekuńczych na wsi

8 Zapotrzebowanie na pomoc w Polsce i struktura świadczeniobiorców społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego w Niemczech według wieku (w %) Wniosek: zapotrzebowanie na pomoc wzrasta w miarę demograficznego starzenia się społeczeństwa

9 Respondenci według płci i wysokości dochodu w miesiącu poprzedzającym badanie (w %) Wniosek: potrzeba rozszerzenia zakresu finansowania świadczeń dla osób niesamodzielnych ze środków publicznych

10 Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce Wnioski

11 wiek ponad 80 lat, a szczególnie 90 lat i więcej, zamieszkiwanie na terenach wiejskich i słabo zurbanizowanych, płeć, wielkość i skład gospodarstwa domowego. Skala i intensywność zapotrzebowania na pomoc zależy od kilku czynników natury społeczno-demograficznej. Należą do nich: Rodzina jest instytucją, zdecydowanie najczęściej udzielającą wsparcia i pomocy. Dalszej analizy wymaga ustalenie czynników natury biologicznej i medycznej, a zwłaszcza ocena poziomu sprawności respondentów jako przyczyn występowania zapotrzebowania na pomoc ze strony osób trzecich.

12

13 Dziękuję za uwagę piotr.bledowski@sgh.waw.pl


Pobierz ppt "Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Problemy opieki nad osobami niesamodzielnymi w świetle."

Podobne prezentacje


Reklamy Google