Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIŻAŃSKI PROGRAM WSPIERANIA SZKÓŁ Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIŻAŃSKI PROGRAM WSPIERANIA SZKÓŁ Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 NIŻAŃSKI PROGRAM WSPIERANIA SZKÓŁ Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cel główny projektu Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie niżańskim poprzez stworzenie w okresie od 1 sierpnia 2013r. do 30 czerwca 2015r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia

3 Cele szczegółowe projektu Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania szkoły/przedszkola do 30 czerwca 2015r. Wzrost kompetencji dyrektorów placówek w zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola w obszarze doskonalenia nauczycieli. Podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.

4 Projekt „Niżański program wspierania szkół” przeznaczony jest dla szkół oraz przedszkoli dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu niżańskiego.

5 Roczny Plan Wspomagania (RPW) Plan zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia, realizowany w szkole lub przedszkolu. Za poprawną realizację RPW odpowiada Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE), który bezpośrednio współpracuje z daną placówką. Proces RPW: diagnoza potrzeb; planowanie i realizacja konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje); pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmian; ewaluacja podjętych działań.

6 Oferty RPW – propozycje tematów 1.Ocenianie kształtujące. 2.Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 3.Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 4.Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się. 5.Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. 6.Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. 7.Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. 8.Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 9.Budowa koncepcji pracy szkoły. 10.Praca z uczniem młodszym. 11.Praca z uczniem zdolnym. 12.Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

7 Oferty RPW – propozycje tematów 13.Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet. 14.Projekt edukacyjny w szkole. 15.Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. 16.Rodzice są partnerami szkoły. 17.Nauczyciel 45+. 18.Szkoła promuje wartość edukacji. 19.Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole. 20.Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. 21.Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. 22.Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 23.Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 24.Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły.

8 Sieci współpracy i samokształcenia Zespół ok. 20-25 nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Spotkania członków sieci: 4 razy w roku szkolnym (co 2 miesiące). Między spotkaniami praca na platformie internetowej udostępnionej przez ORE. Osobą odpowiedzialną za sprawne funkcjonowanie sieci jest koordynator sieci.

9 Propozycje tematów sieci 1.Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. 2.Budowa spójności edukacyjnej 3.Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 4.Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły. 5.Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego. 6.Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania. 7.Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych. 8.Wycieczka jako forma organizacyjna nauczania przedmiotów przyrodniczych. 9.Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej. 10.Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

10 Propozycje tematów sieci 11.Praca ze źródłem historycznym. 12.Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków. 13.Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 14.Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego. 15.Jak budować własny program nauczania? 16.Promocja i budowanie wizerunku placówki. 17.Nauczyciele pracują zespołowo. 18.Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole. 19.Praca z nowoczesnymi technologiami TiK (rok I) – bezpieczny Internet. 20.Praca z nowoczesnymi technologiami TiK (rok II) – bezpieczny Internet.

11 Rekrutacja do projektu Kryteria rekrutacji placówek: -udział co najmniej 20% wszystkich szkół dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu niżańskiego (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie); -udział co najmniej 10% szkół podstawowych i gimnazjów, znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny za rok szkolny 2012/2013, a także co najmniej 10% tychże szkół, znajdujących się powyżej średniej; -udział przedszkoli, w których zatrudnionych jest co najmniej 3 nauczycieli; -udział placówek, które dotychczas nie uczestniczyły w realizacji projektu w ramach działania 3.5.

12 Rekrutacja do projektu Regulamin i załączniki niezbędne do procesu rekrutacji znajdują się na stronie internetowej: http://www.pppnisko.webd.pl/http://www.pppnisko.webd.pl/ w zakładce Dotacje unijne/Projekty. Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 11 października 2013r. w Biurze Projektu.

13 Więcej informacji na temat projektów konkursowych Działania 3.5 można znaleźć na stronach: http://www.ore.edu.pl/ http://doskonaleniewsieci.pl/

14 Kontakt Biuro Projektu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ul. Paderewskiego 4, 37-400 Nisko p. 9 Strona www: http://www.pppnisko.webd.pl/http://www.pppnisko.webd.pl/ (zakładka Dotacje unijne/Projekty) E-mail: projekt.pppnisko@onet.plprojekt.pppnisko@onet.pl Koordynator projektu: Marzena Harasiuk Tel. 880 320 248


Pobierz ppt "NIŻAŃSKI PROGRAM WSPIERANIA SZKÓŁ Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google