Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Punkt Konsultacyjny Oferta Punktu Konsultacyjnego KSU w Lesznie Joanna Kośniewska Konsultant PK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Punkt Konsultacyjny Oferta Punktu Konsultacyjnego KSU w Lesznie Joanna Kośniewska Konsultant PK."— Zapis prezentacji:

1 Punkt Konsultacyjny Oferta Punktu Konsultacyjnego KSU w Lesznie Joanna Kośniewska Konsultant PK

2 Usługi Punktu Konsultacyjnego w Lesznie Punkt Konsultacyjny – co to takiego? Punkt Konsultacyjny jest miejscem, w którym osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy mogą uzyskać bezpłatną informację nt.:  podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej  możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych  możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych  inne informacje

3 Usługi Punktu Konsultacyjnego w Lesznie Usługi Punktu Konsultacyjnego: Punkt Konsultacyjny świadczy usługi:  bezpośrednio – podczas wizyty w Punkcie (budynek Urzędu Wojewódzkiego), ul. Plac Kościuszki 4, pokój nr 27 i 28  podczas dyżuru – w Starostwie Powiatowym w Grodzisku, Rawiczu, Wolsztynie  telefonicznie – 65 526 31 65  w formie elektronicznej: poprzez Formularz Zapytania znajdujący się na stronie www.warp.org.plwww.warp.org.pl

4 Usługi Punktu Konsultacyjnego: Usługi informacyjne są:  bezpłatne  udzielane w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa Na terenie całego kraju została utworzona ogólnopolska sieć Punktów Konsultacyjnych licząca 111 PK. Usługi Punktu Konsultacyjnego w Lesznie

5 Szczegółowe informacje: Informacje odnośnie Punktu Konsultacyjnego w Lesznie można sprawdzać na stronie: www.warp.org.pl Usługi Punktu Konsultacyjnego w Lesznie

6 DORADZTWO Usługa pilotażowa Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Beneficjenci usługi Przedsiębiorcy – bez względu na wielkość i wiek firmy

7 ZAKRES USŁUGI DORADZTWA Moduł I – Spełnianie wymogów formalno prawnych prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy), Moduł II – Marketing przedsiębiorstwa (m.in. konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej), Moduł III – organizacja przedsiębiorstwa (m.in. Organizacja czasu pracy, zarządzania personelem, dobór personelu, itp.), Moduł IV – Finanse przedsiębiorstwa (opracowywanie kosztorysów przedsięwzięć, konsultacje w zakresie zasad korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania itp.)

8 ETAPY I CZAS ŚWIADCZENIA USŁUGI ASYSTY Etap I – diagnoza potrzeb biznesowych Klienta – do 4 godzin, Etap II – wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w Etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania – do 20 godzin,

9 KOSZT USŁUGI -Dofinansowanie projektu wynosi 95 %, -Odpłatność za usługę wynosi 5 % ( usługa 24 godziny – odpłatność 120 PLN ze strony Klienta ). Pilotaż usługi doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej finansowany jest w ramach projektu systemowego PARP, Poddziałanie 2.2.1 PO KL

10 Informacje Punkt Konsultacyjny KSU w Lesznie Plac Kościuszki 4, pok. 27,28 tel. 065 526 31 65 E-mail: doradztwo-leszno@warp.org.pldoradztwo-leszno@warp.org.pl Szczegółowe informacje na temat projektu www.warp.org.pl

11 Możliwości pozyskania środków finansowych na etapie zakładania firmy lub na rozwój firmy Zewnętrzne źródło finansowania JEREMIE Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

12 Fundusz Pożyczkowy JEREMIE:  stanowi alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego  udziela pożyczek przede wszystkim mikro i małym przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, mającym trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego  udziela pożyczek celowych związanych z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

13 Dla kogo: O pożyczkę mogą się ubiegać:  osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego  mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i planujący inwestycję na terenie województwa wielkopolskiego UWAGA! Osoby zamierzające założyć własna firmę w momencie składania wniosku o pożyczkę nie muszą jej mieć jeszcze zarejestrowanej Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

14 Oferta Funduszu Pożyczkowego: Pożyczki udzielane są:  w kwocie od 10.000 zł do 1.000.000 zł  max. na okres 5 lat  z karencją w spłacie pożyczki – max. do 6 m-cy  na cel inwestycyjny: zakup środków trwałych, transportowych, wyposażenia, budowę i modernizację  na cel obrotowy: zakup towarów, surowców, materiałów  na zakup usług reklamowych Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

15 Wykluczenia:  zakupy nie mające charakteru gospodarczego  agroturystyka, działalność rolnicza oraz działy specjalne produkcji rolnej  wynagrodzenia pracowników  zakupy paliw (chyba, że służą do dalszej odsprzedaży)  leasingowa opłata wstępna  spłatę innych posiadanych zobowiązań finansowych Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

16 Rodzaje pożyczek: START UP  firma od 0 do 12 m-cy  kwota pożyczki: od 10 tys. zł do 300.000 zł  karencja do 6 m-cy  oprocentowanie od 8,26%  wkład własny min. 10% Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

17 STANDARD  firma powyżej 12 m-cy  kwota pożyczki: od 10 tys. zł do 1 mln zł*  karencja do 6 m-cy  oprocentowanie od 5,26%  wkład własny min. 15% * do dowołania pożyczki udzielane są w kwocie do 300 tys. zł Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

18 Formy wkładu własnego:  gotówka na rachunku w banku przeznaczona na realizację projektu  koszty już poniesione, bezpośrednio związane z realizacją projektu, udokumentowane stosownymi dowodami księgowymi  majątek przedsiębiorcy, który będzie przeznaczony na realizację projektu Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

19 Koszty udzielenia pożyczki:  prowizja: 1% kwoty pożyczki  opłata za rozpatrzenie wniosku: 200 zł ( zwrotna w przypadku sfinalizowania umowy pożyczki ) Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

20 Zabezpieczenie spłaty pożyczki:  weksel własny in blanco  poręczenie wekslowe  zastaw rejestrowy na środkach transportu  wpis do Księgi Wieczystej Nieruchomości  inne Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

21 Wymagane dokumenty:  wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualne do 1 roku)  zaświadczenie o numerze REGON  zaświadczenie o numerze NIP  zaświadczenie z banków prowadzących rachunki firmowe oraz prywatne Wnioskodawcy i Współmałżonka o obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

22  wyciągi bankowe za ostatnie 3 m-ce z rachunków firmowych i prywatnych Wnioskodawcy i Współmałżonka  zaświadczenia z innych instytucji finansowych o zaciągniętych zobowiązaniach, wysokości zadłużenia oraz terminowości ich spłat lub oświadczenie o braku takich zobowiązań  kserokopie umów kredytowych, pożyczkowych, leasingowych itp.  aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 m-ca) Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

23  kwestionariusze osobowe Wnioskodawcy i Współmałżonka (według wzoru WARP)  zaświadczenie o zatrudnieniu Współmałżonka (wg wzoru)  kserokopie dokumentu tożsamości Wnioskodawcy oraz Współmałżonka  jeśli Wnioskodawca jest rozwodnikiem, posiada rozdzielność majątkową, jest w separacji lub wdowcem, należy dostarczyć stosowne dokumenty  rozliczenie Wnioskodawcy oraz Współmałżonka z Urzędem Skarbowym (PIT) za 2 poprzednie lata Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

24  informacja księgowa o uzyskanych przychodach, poniesionych kosztach oraz wyniku finansowym za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżacego (narastająco od początku roku)  umowa dzierżawy/najmu/użyczenia nieruchomosci, w której Wnioskodawca prowadzi/zamierza prowadzić działalność gospodarczą lub potwierdzenie własności takiej nieruchomości  udokumentowanie wkładu własnego  przedstawienie dowodu dokonania opłaty za rozpatrzenie wniosku Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

25 Dane adresowe: Składanie wniosków: Wnioski dostępne są na stronie www.warp.org.pl oraz przyjmowane są na bieżąco w:www.warp.org.pl  Punkcie Konsultacyjnym w Lesznie,  siedzibie WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Piekary 19, X piętro Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o.

26 Punkt Konsultacyjny w Lesznie Plac Kościuszki 4 64 – 100 Leszno Tel. 65 526 31 65 e-mail: pk-leszno@warp.org.pl Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19 61 – 823 Poznań tel. 61 656 53 06 e-mail: info@warp.org.pl, www.warp.org.pl WARP Sp. z o.o.

27 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Punkt Konsultacyjny Oferta Punktu Konsultacyjnego KSU w Lesznie Joanna Kośniewska Konsultant PK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google