Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Darsa.pl 13-200 DZIAŁDOWO 23/ 69 70 666 Witamy Państwa!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Darsa.pl 13-200 DZIAŁDOWO 23/ 69 70 666 Witamy Państwa!"— Zapis prezentacji:

1 darsa.pl 13-200 DZIAŁDOWO 23/ 69 70 666 darsa@darsa.pl Witamy Państwa!

2 darsa.pl 13-200 DZIAŁDOWO 23/ 69 70 666 darsa@darsa.pl Działdowska Agencja Rozwoju Spółka Akcyjna powołana została w 1994 roku w celu wspomagania rozwoju gospodarczego oraz kulturalnego i społecznego powiatu działdowskiego, Współpracuje z instytucjami państwowymi oraz samorządem terytorialnym w zakresie kształtowania i realizacji polityki regionalnej, Cel powstania NASZA MISJA

3 darsa.pl 13-200 DZIAŁDOWO 23/ 69 70 666 darsa@darsa.pl Ważnym zadaniem DAR S.A. jest również organizowanie szkoleń, kursów, konferencji oraz promocja regionu, Jednym z priorytetów DAR S.A. jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz podejmowanie wszelkich inicjatyw, które zmierzają do ograniczenia bezrobocia NASZA MISJA Zarząd DAR S.A. w roku 1996: Zenon Szacherski, Anna Kraśniewska Zbigniew Nowak Założyciele: Grażyna Gęsicka, Jerzy Drążkiewicz

4 darsa.pl 13-200 DZIAŁDOWO 23/ 69 70 666 darsa@darsa.pl O spółce STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA Akcjonariusz ilość akcji% Miasto Działdowo293481,91 Gmina Działdowo56015,63 Powiat Działdowski501,40 osoby fizyczne381,06 RAZEM3582100

5 darsa.pl 13-200 DZIAŁDOWO 23/ 69 70 666 darsa@darsa.pl ZARZĄD: Prezes - Zenon Szacherski Wiceprezesi: Anna Kraśniewska Roman Dawidowski Zarząd FOTOGRAFIA

6 darsa.pl 13-200 DZIAŁDOWO 23/ 69 70 666 darsa@darsa.pl

7 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

8 Ośrodek szkoleniowo-informacyjny przedsiębiorczości Efekt końcowy

9 darsa.pl 13-200 DZIAŁDOWO 23/ 69 70 666 darsa@darsa.pl Centrum Obsługi Biznesu  Fundusz pożyczkowy  Fundusz poręczeń kredytowych  Fundusz gwarancyjny  Punkt konsultacyjny Centrum Kształcenia Ustawicznego  Niepubliczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Edukacji Szkoły języków obcych  Działdowski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego Obecna działalność

10 darsa.pl 13-200 DZIAŁDOWO 23/ 69 70 666 darsa@darsa.pl Od lipca 2008 roku rozpoczęła funkcjonowanie Stefa Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Działdowo. Strefa ma służyć poprawie organizacji ruchu w zabytkowym centrum miasta poprzez zwiększenie rotacji samochodów w jego obrębie. Działdowska Agencja Rozwoju S.A. jest administratorem SPP na podstawie umowy z Urzędem Miasta Działdowo. FOTOGRAFIA Strefa Płatnego Parkowania NOWE PROJEKTY

11 Fundusz Poręczeń Kredytowych historia :  Pierwsze poręczenie – styczeń 1995  Kapitał funduszu – 10,5 mln. zł  Obejmował bezrobotnych i MSP  Dotychczasowy zasięg /lokalny/regionalny/– woj. warmińsko- mazurskie i mazowiecki

12 Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Procedura: - standardowy wniosek funduszu; - kserokopie dokumentów składanych do banku; - okres oczekiwania max 2 tyg.; - przekazanie poręczenia – bezpośrednio do banku; - zawieranie umów z klientem w siedzibie DAR / w późniejszym etapie również w banku/.

13 Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych OGRANICZENIA: - poręczenie do 80% ; - kwota poręczenia – max 500 000zł; - przeznaczenie kredytu – dopuszczalne ustawą o udzieleniu pomocy de minimis; - możliwość udzielania poręczeń w konsorcjum z innym funduszem; - współpraca z Mazowieckim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o..

14 Działdowska Agencja Rozwoju S.A. Pozostałe programy wspierania MSP: - poręczenia wadium i właściwego wykonania umowy do 750 000 zł. - poręczenia i dotacje dla członków spółdzielni socjalnych - poręczenia do dotacji z PUP w Działdowie dla osób rozpoczynających działalność.

15 Lokalny Fundusz Pożyczkowy historia: - pierwsze pożyczki w styczniu 2000 r. w kwotach od 3 do 10 tys. zł; - w 2001 r. dotacja z PARP w kwocie 1.000.000 zł; - kwoty pożyczek do 15 tys. Euro; - dotychczasowy zasięg – głównie powiat działdowski i powiaty przylegające; - obecny kapitał funduszu ok. 35 mln. zł; - Współpraca z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym.

16 Lokalny Fundusz Pożyczkowy Procedura: - standardowy wniosek funduszu z załącznikami; - biznes plan/plan przedsięwzięcia; - okres oczekiwania max 2 tyg.; - świadczymy pomoc doradczą przy wypełnianiu dokumentów; - zawieranie umów z klientem w siedzibie DAR lub w punkcie w Mławie; - możliwa wypłata w transzach; - rozliczenie transzy – 30 dni; - możliwość wcześniejszej spłaty.

17 Punkt Konsultacyjny

18 Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o.

19 „Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw’’ Pożyczka Pierwszy Krok Plus - dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy, kwota pożyczki od 20.000 zł do 120.000 zł, Pożyczka Rozwój Plus - dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy, kwota pożyczki: od 20 000 zł do 500.000 zł, Oprocentowanie od 3,75 % do 6,75 %, Okres spłaty do 60 miesięcy, Karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy, Wymagany wkład własny w wysokości 5% kapitału pożyczki, Brak opłat za rozpatrzenie i udzielenie pożyczki dla wniosków pożyczkowych do kwoty 250 000 zł. Przy wyższych kwotach opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 200 zł, a za udzielnie pożyczki 1-2% od wartości kapitału pożyczki. RODZAJE POŻYCZEK

20 ”Wzrost Potencjału Mazowieckich Przedsiębiorstw’’ Pożyczka Mała - dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy, kwota pożyczki od 20.000 zł do 120.000 zł, Pożyczka Duża - dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy, kwota pożyczki: od 120. 000 zł do 250. 000 zł, Pożyczka Innowacyjna – na wdrożenie działań innowacyjnych, kwota pożyczki: od 20.000 zł. do 120. 000 zł, Okres spłaty do 48 miesięcy, Oprocentowanie od 3,75 % do 6,75 %, Karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy, Wymagany wkład własny w wysokości 5% kapitału pożyczki, Brak opłaty za rozpatrzenie i udzielenie pożyczki. RODZAJE POŻYCZEK

21 Inicjatywa ”JEREMIE’’ Pożyczka Globalna - kwota pożyczki od 20.000 zł do 250.000 zł, Okres spłaty do 60 miesięcy, Oprocentowanie od 3,75 % do 6,75 %, Karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy, Wymagany wkład własny w wysokości 5% kapitału pożyczki, Brak opłaty za rozpatrzenie i udzielenie pożyczki. RODZAJE POŻYCZEK

22 Wsparcie w starcie: Pożyczka podstawowa Pożyczka dla absolwentów szkół wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu oraz studentów ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich, Kwota pożyczki do 60 000 zł, Oprocentowanie na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualnie 0,69%), ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowić będzie pomoc de minimis, okres spłaty: do 7 lat (84 miesięcy), możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku, Brak opłaty za rozpatrzenie i udzielenie pożyczki.

23 I.Złożenie wniosku, wymagane dokumenty Wniosek o pożyczkę; Informacja o przedsięwzięciu lub biznes plan dla pożyczek powyżej 60.000 zł; Oświadczenie majątkowe; Tabele finansowe; Dokumenty rejestrowe firmy ; Zaświadczenie z US oraz z ZUS-u o niezaleganiu; Opinia bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów lub informacja o kredytach z BIK; Dokumenty finansowe firmy: VAT, PIT/CIT, KPiR, sprawozdanie finansowe; Dokumenty dotyczące zabezpieczenia; Dokumenty dotyczące prawa do lokalu w którym wykonywana jest działalność lub umowa najmu; Umowa i numer rachunku bankowego. PROCEDURA POŻYCZKOWA

24 II.Rozpatrzenie wniosku przez Fundusz do 30 dni roboczych Rozpatrzenie wniosku pożyczkowego odbywa się w terminie do 30 dni roboczych od daty rejestracji wniosku o pożyczkę. W przypadku przyznania pożyczki przez Komitet Pożyczkowy: III.Podpisanie umowy pożyczki IV.Ustanowienie zabezpieczeń V.Uruchomienie środków PROCEDURA POŻYCZKOWA

25 Udzielenie pożyczki uzależnione jest od ustanowienia zabezpieczenia jej spłaty. Fundusz akceptuje następujące formy zabezpieczenia: obligatoryjnie : weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,Opcjonalnie: poręczenie osób trzecich; hipoteka; przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej lub sądowy zastaw rejestrowy; kaucja środków pieniężnych na lokacie; poręczenie instytucji finansowych: poręczenie Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., maksymalnie do 50% wartości pożyczki; zastaw na akcjach lub udziałach; przelew wierzytelności; akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 k.p.c.

26 Pożyczkę można przeznaczyć na cele związane z działalnością gospodarczą z wyłączeniem współfinansowania wydatków z innych funduszy UE, refinansowania zadłużenia oraz zakupów o charakterze konsumpcyjnym m. in. na: sfinansowanie nabycia gruntu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów, zakup, instalacja lub uruchomienie linii technologicznych i ich elementów, maszyn, urządzeń i aparatów, zakup ręcznych narzędzi pracy i wyposażenia, zakup środków transportu pionowego i poziomego, zakup pojazdów, zakup towarów handlowych, zakup materiałów i surowców do produkcji, zakup usług do prowadzonej działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej i naukowo-badawczej, w tym na marketing i promocję, zakup wartości niematerialnych i prawnych.

27 darsa.pl 13-200 DZIAŁDOWO 23/ 69 70 666 darsa@darsa.pl Dziękuję Państwu za uwagę…


Pobierz ppt "Darsa.pl 13-200 DZIAŁDOWO 23/ 69 70 666 Witamy Państwa!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google