Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 41 W ZABRZU NA LATA 2012-2015  PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 41 W.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 41 W ZABRZU NA LATA 2012-2015  PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 41 W."— Zapis prezentacji:

1  PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 41 W ZABRZU NA LATA 2012-2015  PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 41 W ZABRZU NA LATA 2012-2015

2  W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 41w Zabrzu wchodzi: Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum.  Placówka nasza kształci uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu: umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci i młodzież z autyzmem z terenu całego miasta Zabrze.  Przed przystąpieniem do realizacji Programu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, na terenie naszej placówki została przeprowadzona diagnoza wstępna w formie ankiety, która skierowana była do rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz uczniów. Na jej podstawie zostały wyłonione najistotniejsze cele działań w zakresie promocji zdrowia.

3  wdrażanie właściwych nawyków żywieniowych  zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży  dbanie o higienę osobistą  edukacja ekologiczna.

4  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  Szkolny Program Profilaktyki  -Statut ZSS nr 41 w Zabrzu.

5 ZadanieMetodyEfekty/cele operacyjne - uczeń poznaje piramidę żywieniową (produkty wartościowe pod względem odżywczym) - poprawa sposobu żywienia, promowanie zdrowej żywności - praca z prezentacją multimedialną przedstawiającą kilka modeli piramid żywienia - wizyta w sklepie ze zdrową żywnością, rozmowa z pracownikami sklepu - wykorzystanie zasobów internetowych, wyszukiwanie informacji na temat zdrowej żywności - samodzielne przygotowywanie posiłków z produktami wartościowymi pod względem odżywczym - wycieczka (gospodarstwo rolne, ogródki działkowe) - pogadanka z kucharką szkolną, obserwacja jej pracy - spożywanie posiłków o określonych porach - uczeń zna pojęcie „piramida żywieniowa” - uczeń potrafi prawidłowo odczytać piramidę - uczeń zna produkty przedstawione na „piramidzie żywieniowej” oraz ich właściwości odżywcze - uczeń zna miejsca, w których można kupić zdrową żywność -uczeń potrafi korzystać z Internetu, w celu zdobycia informacji o zdrowej żywności

6  Wzrost świadomości uczniów w zakresie zdrowego odżywiania. Uczniowie chętnie będą spożywać zdrowe posiłki (warzywa, owoce, jogurty).

7 ZadanieMetodyEfekty/cele operacyjne - poprawa sprawności fizycznej uczniów poprzez udział w zajęciach rewalidacji ruchowej i rehabilitacji - organizacja wyjść, wycieczek, spacerów - udział uczniów w sekcji olimpiad specjalnych - prowadzenie zajęć na basenie - zajęcia rewalidacji ruchowej i rehabilitacji, prowadzone przez specjalistów -treningi prowadzone na terenie placówki oraz wyjazdy do kręgielni w CH „Plaza” w Rudzie Śląskiej - zajęcia na basenie - uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych - uczeń wie jakie są zalety zajęć prowadzonych na świeżym powietrzu - uczeń potrafi prawidłowo wykonywać ćwiczenia fizyczne - uczeń wie jak prawidłowo rzucać kulą -uczeń potrafi wykonywać ćwiczenia w wodzie

8  Wzrost aktywności fizycznej uczniów. Uczniowie chętnie będą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach sportowych.

9 ZadanieMetodyEfekty/cele operacyjne - uświadomienie konieczności dbania o higienę osobistą (mycie zębów po posiłkach, częste mycie rąk w ciągu dnia, higiena miejsc intymnych) - pogadanka z pielęgniarką szkolną - spotkanie ze stomatologiem - projekcja filmów dotyczących higieny jamy ustnej - fluoryzacja zębów (uczniowie szkoły podstawowej) -uczeń rozumie konieczność dbania o higienę osobistą - uczeń wie na czym polega praca stomatologa - uczeń potrafi szczotkować zęby

10  Wzrost świadomości uczniów w zakresie konieczności dbania o higienę osobistą.

11 ZadanieMetodyEfekty/cele operacyjne - kształtowanie postaw proekologicznych - rozwijanie wrażliwości i szacunku dla zwierząt - obchody Dnia Ziemi - udział w akcji Sprzątanie Świata -racjonalne gospodarowanie materiałami podczas zajęć - oszczędne gospodarowanie wodą - impreza o tematyce ekologicznej na terenie placówki - zbiórka żywności dla schroniska dla zwierząt „Psitulmnie” w Zabrzu - zajęcia dogoterapii - uczeń wie kiedy obchodzimy Dzień Ziemi - uczeń potrafi racjonalnie gospodarować materiałami - uczę wie dlaczego należy oszczędzać wodę - uczeń bierze udział w akcji Sprzątanie Świata - uczeń uczestniczy w imprezach o tematyce ekologicznej na terenie placówki - uczeń chętnie bierze udział w zajęciach dogoterapii

12  Wzrost świadomości uczniów w zakresie konieczności dbania o środowisko naturalne. Uwrażliwienie uczniów na los zwierząt.

13  Program Szkoły promującej zdrowie będzie poddany ewaluacji na zakończenie roku szkolnego poprzez :  Diagnozę zamierzonych efektów uwzględnionych w planie działań

14  Ankiety skierowane do nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły  Obserwacja  Wywiad, rozmowa  Analiza dokumentacji szkolnej  Raport z ewaluacji będzie przedstawiony Radzie Pedagogicznej oraz koordynatorowi Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Katowicach.   Podczas realizacji programu wskazane jest prowadzenie przez nauczycieli obserwacji uczniów oraz gromadzenie materiałów, które zostały wykorzystane do realizacji treści zadań promujących zdrowy styl życia.

15  mgr GRAŻYNA KISIEL  mgr MARLENA POKUSIŃSKA  DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt " PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 41 W ZABRZU NA LATA 2012-2015  PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 41 W."

Podobne prezentacje


Reklamy Google