Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model integracji informacyjnej systemu zarządzania kryzysowego mgr Krzysztof Szwarc Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jerzy KISIELNICKI POLITECHNIKA WARSZAWSKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model integracji informacyjnej systemu zarządzania kryzysowego mgr Krzysztof Szwarc Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jerzy KISIELNICKI POLITECHNIKA WARSZAWSKA."— Zapis prezentacji:

1 Model integracji informacyjnej systemu zarządzania kryzysowego mgr Krzysztof Szwarc Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jerzy KISIELNICKI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SEMINARIUM ZAKŁADU INFORMATYKI GOSPODARCZEJ R.

2 PLAN PREZENTACJI 1.Wprowadzenie 2.Uzasadnienie wyboru tematu 3.Cele, pytania i hipotezy badawcze 4.Zakres przedmiotowy i podmiotowy badań 5.Metody i narzędzia badawcze 6.Charakterystyka próby badawczej 7.Literatura 8.Wykaz dorobku naukowego 2

3 Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Art. 2 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., Poz. 89 Nr 590 z póź. zm. 3

4 Więzi informacyjne i funkcjonalne w systemie zapewniania bezpieczeństwa SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PODMIOTU Podsystem zarządzania bezpieczeństwem Podsystem informacyjnyPodsystem decyzyjny Podsystem wykonawczy WIĘZI DYREKTYWNE WIĘZI DESKRYPTYWNE OBIEKTY PODMIOTU, ICH ŚRODOWISKO I OTOCZENIE Przeciwdziałanie zagrożeniom Opracowanie na podstawie: E. Kołodziński, Wspomaganie decyzji w bezpieczeństwie, WAT, Warszawa

5 POTRZEBY INFORMACYJNE ZK OBSZAR INFORMACYJNYCHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA przyczyny symptomy mierniki prawdopodobieństwo wystąpienia potencjalne skutki sposób zachowania w przypadku wystąpienia (ludność) ŚRODOWISKO położenie dane demograficzne ukształtowanie terenu warunki anemometryczne elementy IK / EIK stopień urbanizacji / uprzemysłowienia opady atmosferyczne warunki termiczne POTENCJAŁ ludzki (służby, straże, inspekcje, wolontariat, administracja) finansowy rzeczowy informacyjny PRAWO normy prawa powszechnie obowiązującego regulaminy i instrukcje porozumienia i umowy PLANY / PROCEDURY plan zarządzania kryzysowego plany sektorowe (np. budżet, plany modernizacji) plany i procedury szczegółowe np. ratownictwa, Sił Zbrojnych, OC DECYZJE / MELDUNKI Generowane na bieżąco oraz historyczne, wykorzystywane do oceny sposobu postępowania w sytuacjach kryzysowych ORGANIZACJA realizator umiejętności uprawnienia decyzyjne zakres wiedzy koniecznej prawo dostępu do zasobów … 5

6 W JAKIM STOPNIU WSKAZANE POTRZEBY SĄ / MOGĄ BYĆ ZASPOKAJANE? 6

7 PRZYKŁAD System Agregacji Raportów – Narzędzie Analityczne (SARNA) SZPITALE WOJEWÓDZKIE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRAJOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Wprowadzanie i podgląd danych z ankiet Weryfikacja ankiet szpitali, wprowadzanie lub aktualizacja ankiet, podgląd ankiet, agregacja danych i podsumowania ankiet w wymiarach czasowo- przestrzennych Gromadzenie danych z ankiet, obsługa centralnej bazy danych, wprowadzanie lub aktualizacja ankiet, podgląd ankiet, zobrazowanie mapowe w systemie ESRI GIS, aplikacje analityczno- statystyczne, aplikacje prognostyczne, generowanie i udostępnianie raportów tekstowo- graficznych 7

8 RCB WCZK SZPITALE PACJENCI RZZZK 8

9 Uzasadnienie wyboru tematu Wzrost zainteresowania problematyką e-administracji oraz oceną sprawności i skuteczności usług informacyjnych administracji publicznej Integracja usług informacyjnych zarządzania bezpieczeństwem jako przedmiot projektowania Potrzeba usprawnienia realizacji procesów informacyjnych w ramach systemu zarządzania kryzysowego 9

10 Uzasadnienie wyboru tematu Luka teoretyczna: Wynikająca z niedostatecznego rozpoznania wpływu integracji informacyjnej na sprawność i skuteczność systemów zapewniania bezpieczeństwa Luka empiryczna: Badania skoncentrowane na wybranych funkcjach, nie dotyczą systemowego podejścia do realizacji procesów informacyjnych 10

11 Cel główny: Opracowanie modelu integracji informacyjnej systemu zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów interoperacyjności oraz bezpieczeństwa informacji. 11

12 Cele szczegółowe: rozpoznanie podmiotów (aktorów) w ramach analizowanego systemu oraz ich potrzeb informacyjnych; identyfikacja determinantów sprawnej integracji informacyjnej; analiza istniejących rozwiązań w wybranych państwach oraz wyodrębnienie komponentów istotnych z punktu widzenia projektowanego rozwiązania; analiza wpływu integracji informacyjnej na sposób pracy w warunkach stabilnych oraz sytuacji kryzysowej – porównanie stanu aktualnego oraz modelowanego; 12

13 PROBLEM BADAWCZY Wpływ sposobu organizacji procesów informacyjnych na realizację zadań systemu zarządzania kryzysowego 13

14 PYTANIA BADAWCZE: Jakie cele i funkcje powinien spełniać system informacyjny zarządzania kryzysowego? Czy aktualny system informacyjny zarządzania kryzysowego wymaga usprawnienia? Jakie praktyki biznesowe, związane z informatyzacją działalności gospodarczej mogą być adaptowane na poziomie administracji publicznej; Jakie wymagania i ograniczenia wiążą się z integracją informacyjną systemu zarządzania kryzysowego. 14

15 HIPOTEZA GŁÓWNA Integracja informacyjna systemu zarządzania kryzysowego zwiększa jego skuteczność, ponieważ zapewnia decydentom dostęp do odpowiedniej informacji, umożliwia standaryzację procedur gromadzenia i przetwarzania danych, ułatwia wymianę informacji pomiędzy podmiotami systemu. 15

16 HIPOTEZY ROBOCZE Informacja to zasób warunkujący realizację zadań zarządzania kryzysowego Aktualny system informacyjny ogranicza sprawność realizacji procesów zarządzania kryzysowego Proces integracji informacyjnej może prowadzić do istotnych zmian organizacyjnych zarządzania kryzysowego 16

17 CEL I ZAKRES INTEGRACJI Cele integracji: – wzmocnienie zdolności operacyjnych? – wsparcie decydentów? – bezpieczeństwo informacji? – reorganizacja systemu zarządzania kryzysowego? Zakres integracji: – sprzęt komputerowy – systemy informatyczne – sieci – zbiory danych – użytkownicy / administratorzy 17

18 Zakres przedmiotowy i podmiotowy badań Zakres podmiotowy: Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW, Centra zarządzania kryzysowego oraz centra powiadamiania ratunkowego Zakres przedmiotowy:  Sposób gromadzenia oraz wymiany informacji pomiędzy podmiotami systemu zarządzania kryzysowego  Identyfikacja wymagań dla systemów wspomagających ZK - potrzeby informacyjne podmiotów ZK  Wpływ technologii teleinformatycznej na kooperację podmiotów kierowniczych i wykonawczych, a także rozproszonych geograficznie  Kompetencje informatyczne podmiotów zarządzania kryzysowego 18

19 Metody i narzędzia badawcze analiza – zwłaszcza literatura przedmiotu, akty prawne; synteza – wnioski z badań teoretycznych i empirycznych; porównanie – identyfikacja zróżnicowania / spójności aktualnego systemu; analogia – identyfikacja wzorców / dobrych praktyk; uogólnienie – identyfikacja uniwersalnych zasad integracji informacyjnej. 19

20 Metody i narzędzia badawcze Studia bibliografii: – analiza potrzeb informacyjnych podmiotów ZK w kontekście ustawowych zadań; – analiza porównawcza organizacji przedmiotowych procesów informacyjnych w Polsce oraz wybranym państwem europejskim; – analiza wymagań konkursowych na stanowiska w podmiotach ZK; Badania ankietowe: – Ankietowanie z wykorzystaniem opracowanego kwestionariusza ankiety – potrzeby / oczekiwania podmiotów ZK w kontekście projektowanego rozwiązania; – zakres wykorzystania narzędzi informatycznych na różnych szczeblach ZK Studium przypadku: określenie zdolności kooperacji w przypadku sytuacji kryzysowej o różnym zasięgu terytorialnym 20

21 21

22 Charakterystyka próby badawczej – badania ankietowe I Etap: badania pilotażowe Analiza porównawcza 2 wybranych województw II Etap: badania właściwe Poziom centralny: 14 Poziom wojewódzki: 16 CZK + 17 CPR Poziom powiatowy: 335 Poziom gminy / miasta Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania, Dz.U nr 226 poz

23 Badania nad procesami informacyjnymi w świetle wybranych badań G. Sobolewski, J. Stempień, K. Żwirek, Model zarządzania przepływem informacji w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa M.in. Próba odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób dokonać konstruowania, wizualizacji i dokumentowania modelu przepływu informacji w ZK? M. Witkowski, Bezpieczeństwo teleinformatyczne w systemie zarządzania kryzysowego na poziomie regionalnym, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem P. Sienkiewicza, AON, Warszawa M.in. analiza teleinformatycznych systemów wykorzystywanych na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego. 23

24 Badania nad procesami informacyjnymi w świetle wybranych badań K. Żwirek, Sieciocentryczny model procesu zarządzania kryzysowego, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem P. Sienkiewicza, AON, Warszawa M.in. próba odpowiedzi na pytanie: jaki model sieciocentryczny procesu zarządzania kryzysowego zapewnia efektywne podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń M. Kędzierska, A. Banulska, E. Sobór, Zarządzanie kryzysowe w gminach i powiatach – stan faktyczny i oczekiwania w świetle badań ankietowych, BiTP Nr 33 Problem 1, Warszawa M.in. Badania dotyczące przepływów informacji pomiędzy ogniwami ZK, a także oczekiwań użytkowników co do funkcjonalności projektowanego systemu wspomagania tworzenia planów ZK 24

25 HARMONOGRAM REALIZACJI PRACY Przygotowanie kwestionariusza ankiety: styczeń 2015 Badania pilotażowe: luty 2015 Weryfikacja ankiety: marzec 2015 Badania właściwe: kwiecień – maj 2015 Przygotowanie do otarcia przewodu: czerwiec

26 BIBLIOGRAFIA: 1.Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 ze zm. 2.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa, Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r., w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania, Dz.U nr 226 poz Zarządzenie Nr 9 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw organizacji systemu łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, Dz. Urz. MAiC, Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity ver. 1, NIST, February ISO/IEC 27000:2014, Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary, Geneva ISO/IEC 27001:2013, Information technology - Security techniques - Information security management systems – Requirements, Switzerland ISO/IEC 27002:2013, Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls, Geneva Strategia Sprawne Państwo 2020, MAiC, Warszawa Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, RCB, Warszawa

27 1.Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Wyd. BEL Studio, Warszawa Glen A., Symulacja komputerowa w zarządzaniu kryzysowym, Praca naukowo-badawcza, AON, Warszawa Gopalakrishnan K., Peeta S., Sustainable and Resilient Critical Infrastructure Systems. Simulation, Modeling, and Intelligent Engineering, Springer, Berlin-Heidelberg Gryz J. (red. nauk.), System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej: struktura – charakter – obszary, Wyd. Adam Marszałek, Toruń Iannella R., Henricksen K., Managing information in the disaster coordination centre lessons and opportunities, 4th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management – Proceedings of ISCRAM Janczak J., Frączek M., Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym, AON, Warszawa Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1 i 2, PWN, Warszawa Kisielnicki J., Zarządzanie i informatyka, Placet, Warszawa Kisielnicki J., Chibowski R., Sobolewska O. (red.), Rola technologii informacyjnej w doskonaleniu systemów zarządzania. Studia przypadków, Elipsa, Warszawa Krzeszowski W., Analiza systemów zarządzania kryzysowego państw NATO i UE, AON, Warszawa Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa Pach A.R., Rau Z., Wągrowski M. (red. nauk.), Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa, Wolters Kluwers Polska, Warszawa Pederson P. I in., Critical Infrastructure Interdependency Modeling: A Survey of U.S. and International Research, Idaho National Laboratory, Idaho Put D., Integracja heterogenicznych zasobów informacyjnych w organizacjach dynamicznych, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków Sobolewski G. (red.), Model zarządzania przepływem informacji w sytuacjach kryzysowych, Praca naukowo-badawcza, AON, Warszawa Wang W.T., Belardo S., Strategic Integration: A Knowledge Management Approach to Crisis Management, Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on, Witkowski M., Bezpieczeństwo teleinformatyczne w systemie zarządzania kryzysowego na poziomie regionalnym, rozprawa doktorska pod kier. P. Sienkiewicza, AON, Warszawa Żwirek K., Sieciocentryczny model procesu zarządzania kryzysowego, rozprawa doktorska pod kier. P. Sienkiewicza, AON, Warszawa

28 DOROBEK NAUKOWY 1.K. Szwarc, Wyzwania wobec menedżera w dobie gospodarki opartej na wiedzy, [w:] J. P. Lendzion, M. Szczepanik (red. nauk.), Społeczne i organizacyjne aspekty zarządzania zmianą, Politechnika Łódzka, Łódź K. Szwarc, Zasoby niematerialne organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej u progu XXI wieku [w:] Załoga W. (red. nauk), Uwarunkowania wewnętrzne organizacji źródłem jej potencjału WAT, Warszawa K. Szwarc, Zaskórski P., Six Sigma Concept As A Comprehensive Take On Quality, Nowoczesne Systemy Zarządzania, Zeszyt nr 6, WAT, Warszawa, K. Szwarc, Integracja usług informacyjnych na bazie systemów klasy ERP [w:] W. Załoga (red. nauk.) Wybrane metody zarządzania w organizacjach XXI wieku, WAT, Warszawa K. Szwarc, P. Zaskórski, Identyfikacja zagrożeń dla ciągłości działania organizacji, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Zeszyt nr 3, WAT, Warszawa K. Szwarc, Wybrane ekonomiczne aspekty kreowania bezpieczeństwa państwa [w:] W. Śmiałek (red. nauk.) Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, WAT, Warszawa K. Szwarc, Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego RP [w:] W. Śmiałek (red. nauk.) Rola i miejsce RP w systemie / systemach bezpieczeństwa międzynarodowego, WAT, Warszawa P. Zaskórski, K. Szwarc, Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych w kontekście informatycznych technologii zarządzania, Zeszyty WWSI. Nr 9, WWSI, Warszawa P. Zaskórski, J. Woźniak, K. Szwarc, Ł. Tomaszewski, Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym, WAT, Warszawa K. Szwarc, P. Zaskórski, „Chmura” obliczeniowa jako usługa ograniczająca ryzyko utraty ciągłości działania [w:] M. Żuber (red. nauk.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i ochrona infrastruktury krytycznej, WSOWL, Wrocław K. Szwarc, Technologia teleinformatyczna w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Informatyka 2 Przyszłości, UW, Warszawa K. Szwarc, Uwarunkowania ciągłości działania systemu zarządzania kryzysowego, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Zeszyt nr 5, WAT, Warszawa

29 29


Pobierz ppt "Model integracji informacyjnej systemu zarządzania kryzysowego mgr Krzysztof Szwarc Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jerzy KISIELNICKI POLITECHNIKA WARSZAWSKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google