Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2015/2016 Spotkanie informacyjne dla uczniów – 19.02.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w roku szkolnym 2015/2016 Spotkanie informacyjne dla uczniów – 19.02.2016."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2015/2016 Spotkanie informacyjne dla uczniów – 19.02.2016

2 Przedmioty obowiązkowe Język polski – pisemnie i ustnie Język obcy nowożytny –pisemnie i ustnie Matematyka- pisemnie Pisemne egzaminy obowiązkowe są zdawane na poziomie podstawowym. Ustne egzaminy obowiązkowe są zdawane bez określenia poziomu.

3 Przedmioty dodatkowe  Każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego.  Każdy uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.  Przedmioty dodatkowe uczeń zdaje na poziomie rozszerzonym.

4 Aby zdać egzamin maturalny, uczeń musi: Otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i ustnej. Przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.

5  Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których uczeń przystępuje dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości.  Wyniki egzaminów z części pisemnej (z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych) podane będą w procentach oraz na skali centylowej, z części ustnej – w procentach.

6 Oznacza odsetek liczby maturzystów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż inni zdający. Np. dla zdającego, którego wynik centylowy wynosi 70 oznacza, że 70% wszystkich maturzystów uzyskało za zadania z tego zakresu wynik taki sam lub niższy, a 30% wynik wyższy. Wynik centylowy

7  Absolwent, który nie zda tylko jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, może do niego przystąpić ponownie w sierpniu. Prawo to nie dotyczy osób nieobecnych na egzaminie oraz tych, którym unieważniono egzamin.

8 Przybory Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku (http://oke.wroc.pl/images/library/File/pdfy/20150907_Komunik at_o_przyborach.pdf)

9 Materiały i przybory pomocnicze dla zdających maturę pisemną Każdy zdający powinien posiadać długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego, a ponadto może korzystać z materiałów pomocniczych, które będą przygotowane w każdej sali oraz z własnych przyborów i urządzeń. Nie wolno korzystać z ołówków!!

10 Nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną żadnych urządze ń telekomunikacyjn ych

11 Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze (przynosi własne):  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)- wszystkie przedmioty  linijka - matematyka, geografia  cyrkiel – matematyka  kalkulator prosty – biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

12 Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów ‎pomocniczych (przynosi własne): Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego:  linijka - biologia, chemia, fizyka  kalkulator prosty – wiedza o społeczeństwie  lupa - geografia, historia

13 Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

14 Każdy zdający może korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów zapewnianych przez szkołę :  słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny - język polski  Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki– biologia, chemia i fizyka  Wybrane wzory matematyczne– matematyka

15 Wybrane wzory

16 Kodowanie I strony arkusza trzyznakowy kod – zdający C 0 7

17 Kodowanie I strony arkusza  nr pesel - zdający C 0 7 1 0 0 4 1 8 1 2 0 1 3 10048801302

18 C 0 7 1 0 0 4 1 8 1 2 0 1 3 10048801302 Kodowanie I strony arkusza  dysleksja - ZN

19 C 0 7 1 0 0 4 1 8 1 2 0 1 3 10048801302 Kodowanie I strony arkusza  naklejka z kodem kreskowym - zdający

20 Kodowanie karty odpowiedzi  naklejka z numerem PESEL i kodem data urodzenia i numer PESEL Miejsce na naklejkę z numerem pesel i kodem na odwrocie trzyznakowy kod zdającego

21 Poprawianie błędów w zadaniach zamkniętych 7 A B C D odpowiedź B Złe zakodowanie arkusza nie stanowi powodu do jego wymiany!

22 Harmonogram egzaminów :  9-21 maja – egzamin ustny z języka polskiego przeprowadzany wg harmonogramu ustalanego w szkole  4 - 27 maja - egzaminy ustne z języków obcych przeprowadzane wg harmonogramu ustalanego w szkole

23 Harmonogram egzaminów pisemnych:  4 maja, środa, godz. 9:00 – język polski, egzamin pisemny, poziom podstawowy  4 maja, godz. 14:00 – język polski, egzamin pisemny, poziom rozszerzony

24 Harmonogram egzaminów pisemnych:  5 maja, czwartek, godz. 9:00 – matematyka, poziom podstawowy  6 maja, piątek, godz. 9:00 – język angielski, poziom podstawowy  6 maja, piątek, godz. 14:00 – język angielski, poziom rozszerzony

25 Harmonogram egzaminów  9 maja, poniedziałek, godz. 9:00 – matematyka, poziom rozszerzony  10 maja, wtorek, godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie  11 maja, środa, godz. 9:00 – biologia

26 Harmonogram egzaminów pisemnych:  12 maja, czwartek, godz. 9:00 – język niemiecki, poziom podstawowy  12 maja, czwartek, godz. 14:00 – język niemiecki, poziom rozszerzony  13 maja, piątek, godz. 9:00 – chemia  13 maja, piątek, godz. 14:00 – geografia

27 Harmonogram egzaminów pisemnych:  16 maja, poniedziałek, godz. 9:00 – fizyka  17 maja, wtorek, godz. 9:00 – historia http://oke.wroc.pl/images/library/File/pdfy/20150820Harme gza2016.pdf

28 Informacje dla zdających można znaleźć wybierając na stronie oke.wroc.pl w zakładce Egzamin maturalny część Informacje dla zdających http://oke.wroc.pl/staticpages/index. php/egzam-mat-informacje

29 Powodzenia!


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w roku szkolnym 2015/2016 Spotkanie informacyjne dla uczniów – 19.02.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google