Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania działalności edukacyjnej w roku 2016 w ramach: PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania działalności edukacyjnej w roku 2016 w ramach: PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania działalności edukacyjnej w roku 2016 w ramach: PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PROGRAMU ERASMUS + PROGRAMU ERASMUS + Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów będą na bieżąco zamieszczane na stronie www.projekty.us.edu.pl

2 Poddziałanie 3.1 Poddziałanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków: marzec 2016 r. Dział Projektów Konkurs obejmuje podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane np. poprzez: certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, wizyty studyjne u pracodawców.

3 Dział Projektów DODATKOWE ZAŁOŻENIA: Projekt musi obejmować swym działaniem od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Projekt może trwać nie krócej niż rok i nie dłużej niż 3 lata Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie prowadzi do uzyskania następujących kompetencji lub kwalifikacji: zawodowe komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencje interpersonalne i kompetencje językowe w zakresie przedsiębiorczości informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów

4 Wdrażanie zaplanowanych w ramach projektu działań zostanie obligatoryjnie: poprzedzone przeprowadzeniem na wstępie bilansu kompetencji i/lub kwalifikacji posiadanych przez każdego uczestnika projektu, podsumowane analogicznym badaniem, pozwalającym określić stan kompetencji i/lub kwalifikacji po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie, powiązane z co najmniej 12 miesięcznym monitorowaniem losu absolwenta będącego uczestnikiem projektu, zapewnieniem, iż co najmniej 40% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenie (na studiach I, II lub III stopnia) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia udziału w projekcie. Wskazane powyżej cztery elementy muszą zostać spełnione łącznie.

5 Planowana alokacja na konkurs: 250.000.000,00 Wkład własny: 3% Maksymalny koszt na jednego uczestnika: 20.000,00 Maksymalna wartość projektu: 10.000.000,00 Kryteria premiujące: Wszystkie działania w ramach projektu odbywają się w języku obcym – 5 Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną, współpracę z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia – 5, Projekty przewidujące na każdym z kierunków objętych projektem zajęcia o charakterze warsztatowym (każde w wymiarze co najmniej 10% wymiaru godzinowego wszystkich działań przewidzianych w ramach projektu dla danego kierunku) – 10,

6 Zaangażowanie do organów kolegialnych uczelni, w ciągu 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, co najmniej trzech przedstawicieli pracodawców – 5, Ocena parametryczna co najmniej połowy jednostek organizacyjnych wnioskującej uczelni wynosi A lub jest wyższa – 5, Wnioskodawca posiada wyróżniającą ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na każdym kierunku studiów, na którym będzie realizowany projekt – 5, Wnioskodawca deklaruje, że co najmniej 50% działań merytorycznych przeprowadzonych w projekcie, będzie realizowane również w okresie minimum 2 lat po zakończeniu projektu, bez wsparcia środków europejskich – 5.

7 Poddziałanie 3.1 Poddziałanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków: luty 2016 r. Dział Projektów Celem konkursu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Konkurs obejmuje realizację programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno- gospodarczych, działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

8 Dodatkowe założenia: Projekt musi obejmować swym działaniem cały cykl kształcenia na studiach pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Projekt może trwać nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 72 miesiące Składany w konkursie projekt musi posiadać pozytywną opinię samorządu województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z RSI województwa, w którym uczelnia ma siedzibę. Opinia musi zostać złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie. (!!!) Wnioskodawcy w toku procedury składania wniosków będą zobowiązani do złożenia wniosku w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, a następnie przekazania go do samorządu województwa w celu uzyskania opinii (wyrażonej w formie papierowej na formularzu określonym w regulaminie konkursu). Po uzyskaniu opinii zostanie ona przekazana do IP wraz z wnioskiem w formie papierowej, o tej samie sumie kontrolnej, co wniosek zarejestrowany w SOWA. IP zapewni odpowiednio długi okres naboru wniosków, by wnioskodawcy byli zdolni do skutecznego pozyskania opinii.

9 Planowana alokacja na konkurs: 200.000.000,00 Wkład własny: 3% Maksymalny koszt na jednego uczestnika: 29.400,00 Maksymalna wartość projektu: 12.000.000,00 Kryteria premiujące: Na przynajmniej jednym kierunku objętym projektem realizacja całości programu tego kierunku lub wszystkie zajęcia w ramach projektu odbywają się w języku obcym – 5, Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną, współpracę z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia – 5, Wnioskodawca posiada wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 5,

10 Projekty przewidujące na każdym z kierunków objętych projektem zajęcia o charakterze warsztatowym (każde w wymiarze co najmniej 10% wymiaru godzinowego wszystkich działań przewidzianych w ramach projektu dla danego kierunku, prowadzone przez przedstawicieli pracodawców) – 5, Zaangażowanie do organów kolegialnych uczelni, w ciągu 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, co najmniej trzech przedstawicieli pracodawców – 5, Projekt uzyskał pozytywną opinię samorządu województwa w zakresie zgodności z RSI więcej niż jednego województwa – od 1 do 15,

11 Poddziałanie 3.3 Poddziałanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków: wrzesień 2016 r. Dział Projektów Celem konkursu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. TYPY DZIAŁAŃ W PROJEKCIE: Realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców studiujących w Polsce. Realizacja międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach (pobyty wykładowców nie mogą być krótsze niż jeden semestr). Dodatkowe założenia: Projekt musi obejmować swym działaniem cały cykl kształcenia na studiach pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Projekt może trwać nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 72 miesiące

12 Planowana alokacja na konkurs: 145.000.000,00 Wkład własny: 3% Maksymalny koszt na jednego uczestnika: 30.000,00 Maksymalna wartość projektu: 5.000.000,00 Kryteria premiujące: Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną, współpracę z pracodawcami krajowymi w zakresie praktycznych elementów kształcenia – 5, Wnioskodawca posiada wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 10, Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną, współpracę z pracodawcami zagranicznymi w zakresie praktycznych elementów kształcenia – 5, Wnioskodawca prowadzi studia międzynarodowe I lub II stopnia lub jednolite magisterskie o podwójnym dyplomowaniu – 5, Wnioskodawca koordynuje lub uczestniczy w programach międzynarodowej wymiany studenckiej – 5.

13 Celem konkursu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Konkurs obejmuje działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją Poddziałanie 3.4 Poddziałanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego PODNIESIENIE KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków: sierpień 2016 r.

14 Dodatkowe założenia: Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące. Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej trzech z ww. elementów. Projekt zakłada praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji projektu zdobytych przez kadrę kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami. Zajęcia muszą mieć wymiar co najmniej jednego semestru (zrealizowanego lub też rozpoczętego w trakcie realizacji projektu). Planowana alokacja na konkurs: 132.000.000,00 Wkład własny: 3% Maksymalny koszt na jednego uczestnika: korzystającego z form wsparcia realizowanych poza granicami kraju nie może przekroczyć 24 000 PLN. W przypadku uczestników korzystających ze wsparcia jedynie na poziomie krajowym maksymalny koszt nie może przekroczyć 9 000 PLN na osobę.

15 Kryteria premiujące: Projekt zakłada zachowanie trwałości poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną objętą wsparciem w ramach projektu co najmniej przez 4 semestry po zakończeniu projektu: zajęć w języku obcym, zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych, zajęć z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, zajęć z wykorzystaniem baz danych. Rodzaj zajęć determinujących zachowanie trwałości musi być adekwatny do zakresu merytorycznego wsparcia w ramach projektu uzyskanego przez danego uczestnika – 10, Wnioskodawca posiada wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 10.

16 WSKAŹNIK ZATRUDNIALNOŚCI – zatrudnienie rozumiane jest jako: zawarcie umowy pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu, umowy/ów cywilnoprawnej/ych zawartej/ych na okres co najmniej 3 miesięcy, samozatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej trwające co najmniej 3 miesiące. Wskaźniki nie podlegają negocjacjom podczas realizacji projektu.

17 Dział Projektów „ Partnerstwa strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. PARTNERSTWA STRATEGICZNE nabór wniosków do: 31 marca 2016 r. Erasmus+

18 Przykładowe cele projektów: podnoszenie jakości i zwiększanie adekwatności oferty edukacyjnej do potrzeb społeczeństwa, rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym przedsiębiorczości, znajomości języków, znajomości technik informatycznych, zwiększanie liczby osób kształcących się i zwiększanie ich szans na zatrudnienie, wprowadzanie nowych ścieżek kształcenia, indywidualizacja, elastyczność kształcenia, podnoszenie kompetencji, wspieranie rozwoju zawodowego pracowników uczelni (nowe metody, techniki, otwarte zasoby edukacyjne itp.), rozwój biur karier, doradztwa dla absolwentów itp., rozwój współpracy regionalnej, transgranicznej, współpracy na rzecz regionu, rozwój instytucji działających w sferze kształcenia (strategie rozwoju, polepszanie zarządzania, internacjonalizacja).

19 Przykładowe działania: opracowywanie programów kształcenia (przedmiot, moduł, kierunek), w tym wspólnych studiów, wprowadzanie większej różnorodności form kształcenia, w tym wirtualnych. opracowywanie nowych metod kształcenia/ dydaktycznych (stymulowanie kreatywności, umiejętności związanych z przedsiębiorczością itp.), opracowywanie materiałów, metod, narzędzi dydaktycznych, wypracowywanie standardów jakościowych, rozwój współpracy uczelni z przedsiębiorstwami (np. angażowanie studentów i pracowników uczelni we wspólne projekty z przedsiębiorstwami), opracowywanie i wdrażanie strategii współpracy (w instytucjach), badania, analizy, studia przypadku (dotyczące kształcenia, edukacji w danej dziedzinie). Projekt może dodatkowo obejmować „małe” mobilności (szkolenia wyjazdowe, wizyty studyjne, kursy, wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych) oraz mobilności wirtualne (korzystanie z wirtualnych form kształcenia)

20 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY nabór wniosków do: 26 lutego 2016 r. „Sojusze na rzecz wiedzy” to międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami. W działaniu mogą uczestniczyć organizacje/instytucje publiczne i prywatne z krajów programu oraz z krajów partnerskich (np. szkoły wyższe, przedsiębiorstwa, instytucje/placówki naukowe, instytucje edukacyjne, stowarzyszenia przedsiębiorstw itp.).

21 Pobudzanie innowacyjności w szkolnictwie wyższym, biznesie i szerszym środowisku społeczno-ekonomicznym: wspólne opracowywanie i wdrażanie nowych metod uczenia się i nauczania organizowanie ciągłych programów i działań edukacyjnych we współpracy z przedsiębiorstwami i wewnątrz nich; wspólne opracowywanie rozwiązań trudnych problemów, innowacji produktowych i procesowych (wspólna praca studentów, nauczycieli akademickich i praktyków). Rozwijanie podejścia przedsiębiorczego i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości: tworzenie systemów uczenia się umiejętności przekrojowych we współpracy z przedsiębiorstwami, mających na celu zwiększenie szans na zatrudnienie, pobudzanie kreatywności oraz tworzenie nowych ścieżek kariery; wprowadzanie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w ramy każdej dyscypliny, aby zapewnić studentom, naukowcom, kadrze i pedagogom wiedzę, umiejętności i motywację niezbędne do angażowania się w działania w zakresie przedsiębiorczości na różnorodnych polach;

22 otwieranie nowych możliwości uczenia się poprzez praktyczne stosowanie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, co może obejmować komercjalizację nowych usług, produktów i prototypów oraz tworzenie podmiotów gospodarczych typu start-up i spin- off i/lub do tego prowadzić. Pobudzanie przepływu i wymiany wiedzy między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami: związane z zakresem studiów działania w przedsiębiorstwach, które stanowią nieodłączny element programu nauczania, które są uznawane i za które przysługują punkty zaliczeniowe; struktury do badania i testowania innowacyjnych rozwiązań; ograniczona w czasie wymiana studentów, naukowców, kadry dydaktycznej i pracowników firm; zaangażowanie kadry z firm w nauczanie i prowadzenie badań.

23 BUDOWANIE POTENCJAŁU W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (W KRAJACH PARTNERSKICH) BUDOWANIE POTENCJAŁU W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (W KRAJACH PARTNERSKICH) nabór wniosków do: 10 lutego 2016 r. Międzynarodowe projekty zmierzające do budowania potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich są realizowane przez grupę współpracujących ze sobą instytucji (przede wszystkim uczelni) z krajów programu i uprawnionych krajów partnerskich. Projekty tego typu ukierunkowane są na pomoc i wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego oraz systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. Rodzaje projektów: projekty wspólne (Joint Projects)

24 Projekty wspólne (Joint Projects) Projekty wspólne mają na celu przyniesienie korzyści w pierwszej kolejności i bezpośrednio organizacjom/instytucjom z krajów partnerskich zaangażowanych w projekt. Projekty te zwykle skupiają się na trzech rodzajach działań: opracowywaniu programów nauczania; modernizacji zarządzania uczelnią i funkcjonowania uczelni; wzmacnianiu związków między uczelniami i szerszym otoczeniem społeczno- gospodarczym. Przykładowe działania: opracowanie, testowanie, dostosowywanie, wdrażanie programów kształcenia, narzędzi, metod kształcenia; szkolenia dla pracowników; poprawa infrastruktury dydaktycznej.

25 DODATKOWE INFORMACJE: SKŁAD KONSORCJUM: partnerstwa strategiczne: minimalny skład konsorcjum realizującego projekt (różnego typu organizacje: instytucje, przedsiębiorstwa), to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu. sojusze na rzecz wiedzy: w projekcie musi uczestniczyć co najmniej sześć organizacji z minimum trzech krajów programu, w tym minimum dwie uczelnie i dwa przedsiębiorstwa. budowanie potencjału: kraje programu (minimum 3 kraje – z każdego minimum 1 uczelnia), kraje partnerskie (minimum 1 kraj + minimum dwie uczelnie z każdego kraju partnerskiego. W projekcie musi uczestniczyć co najmniej tyle uczelni z kraju partnerskiego/krajów partnerskich, ile z krajów programu (czyli min. 3 uczelnie z krajów programu i minimum 3 uczelnie z kraju partnerskiego; jeżeli 2 kraje partnerskie, to minimum łącznie 4 uczelnie z tych krajów). CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy).

26 WSPÓLNE STUDIA MAGISTERSKIE Erasmus Mundus nabór wniosków do: 18 lutego 2016 r. Studia drugiego stopnia o międzynarodowym charakterze, prowadzone przez konsorcjum uczelni, w skład którego muszą wchodzić co najmniej trzy uczelnie z trzech różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+ (tj. z krajów programu). W uzasadnionych przypadkach w projekcie mogą dodatkowo brać udział instytucje z krajów partnerskich z innych regionów świata. Studia muszą być innowacyjne i unikatowe w skali Europy oraz musi je cechować bardzo wysoka jakość oferowanych treści oraz metod kształcenia. Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o dyscyplinę akademicką. Program studiów może trwać rok, półtora roku lub dwa lata i musi odpowiadać 60, 90 lub 120 punktom ECTS. W Polsce studia drugiego stopnia muszą liczyć minimum 90 punktów ECTS. W momencie składania wniosku program studiów musi być w pełni opracowany i gotowy do realizacji trzech kolejnych edycji (naborów studentów), oraz musi być w pełni akredytowany do czasu naboru pierwszych studentów.

27 Program studiów musi być zintegrowany na wszystkich poziomach: dydaktycznym, organizacyjnym i finansowym. Konsorcjum uczelni prowadzących studia musi stosować: wspólne kryteria rekrutacji i selekcji studentów, wspólny system oceniania osiągnięć studentów, wspólne mechanizmy zapewniania jakości, wspólną politykę finansową, wspólną politykę marketingową. Program kształcenia każdego studenta musi obejmować ścieżkę mobilności zakładającą realizację programu w co najmniej dwóch różnych krajach programu. Studia muszą kończyć się wydaniem minimum podwójnych bądź wspólnych dyplomów, zgodnie z prawem krajów, w których są prowadzone. Stypendia dla najlepszych studentów z Europy (25%) i z krajów partnerskich (75%).

28 Dziękuję za uwagę i zapraszam do Działu Projektów Rektorat, Bankowa 12, pok. 86-89 www.projekty.us.edu.pl projekty@us.edu.pl


Pobierz ppt "Możliwości finansowania działalności edukacyjnej w roku 2016 w ramach: PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google