Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie."— Zapis prezentacji:

1 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Katowice 08.02.2016 r. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-053/16 w ramach RPO WSL 2014-2020

2 Podstawowe informacje wybór do dofinansowania projektów w największym stopniu przyczyniających się do realizacji celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego 10iv, jakim jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia Cel konkursu

3 Podstawowe informacje Grupa docelowa  Uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;  Młodociani pracownicy  Szkoły ponadgimnazjalne i placówki prowadzące kształcenie zawodowe  Szkoły specjalne przysposabiające do pracy  Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia  Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami  Doradcy zawodowi i brokerzy edukacyjni  Rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku szkolnym  Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organy prowadzące szkoły zawodowe

4 Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu Typ 1 Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu; podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia; rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym; rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego. Typ 2 Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

5 Wszystkie formy wsparcia planowane przez Projektodawcę powinny wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Wszystkie formy wsparcia planowane przez Projektodawcę powinny wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu

6  kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem,  praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka prowadząca kształcenie zawodowe,  studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne), Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami (typ 1 projektu) Szczegółowe informacje dotyczące konkursu Zakres wsparcia udzielanego nauczycielom zawodu i instruktorom praktycznej nauki zawodu

7  budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,  realizację programów wspomagania  programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,  wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach POKL. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami (typ 1 projektu) Szczegółowe informacje dotyczące konkursu Zakres wsparcia udzielanego nauczycielom zawodu i instruktorom praktycznej nauki zawodu

8 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu  praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,  staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego,  wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,  dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,  organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,  udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,  wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, Zakres wsparcia udzielanego na rzecz uczniów

9 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu  doradztwo edukacyjno-zawodowe,  wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,  przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy. Realizacja ww. formy wsparcia powinna być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Zakres wsparcia udzielanego na rzecz uczniów Obowiązkowy element projektu stanowi realizacja wysokiej jakości praktyk i/lub staży zawodowych dla uczniów u pracodawców. IOK zastrzega możliwość zweryfikowania czy podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy zapewni wysoką jakość staży, w tym poprzez spełnienie wymogów wskazanych w Regulaminie konkursu m. in. przygotowanie odpowiedniego stanowiska pracy praktykanta lub stażysty, wyposażonego w niezbędne sprzęty i narzędzia, udostępnienie warsztatu, czy pomieszczenia oraz zaplecza technicznego. Obowiązkowy element projektu stanowi realizacja wysokiej jakości praktyk i/lub staży zawodowych dla uczniów u pracodawców. IOK zastrzega możliwość zweryfikowania czy podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy zapewni wysoką jakość staży, w tym poprzez spełnienie wymogów wskazanych w Regulaminie konkursu m. in. przygotowanie odpowiedniego stanowiska pracy praktykanta lub stażysty, wyposażonego w niezbędne sprzęty i narzędzia, udostępnienie warsztatu, czy pomieszczenia oraz zaplecza technicznego.

10 Ważne informacje dla Projektodawców  włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, w tym m. in.: tworzenie przez pracodawców lub przedsiębiorców ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów  tworzenie klas patronackich w szkołach  współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy  opracowanie lub modyfikację programów nauczania  wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL  współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi  organizację praktyk lub staży zawodowych Organizacja praktyk lub staży zawodowych nie może stanowić jedynej formy współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym Zakres wsparcia udzielanego na rzecz rozwoju współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmuje m. in.:

11 Ważne informacje dla Projektodawców Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Typ 2 projektu Zakres wsparcia obejmującego wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych musi być zgodny z następującymi warunkami:  zakupione wyposażenie powinno być zgodne z katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez MEN (katalog udostępniono na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl)www.koweziu.edu.pl  możliwe jest sfinansowanie w ramach projektów kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni lub warsztatów szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;  wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe;

12  inwestycje infrastrukturalne są finansowane ze środków EFRR w ramach PI 10(a) albo ze środków EFS w ramach cross-financingu, na warunkach, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;  inwestycje infrastrukturalne są kwalifikowalne, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury; potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb; infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania; Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach cross finanacingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeśli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS. Ważne informacje dla Projektodawców Wsparcie w postaci wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych (typ projektu nr 2) musi być realizowane łącznie z typem projektu nr 1 Wsparcie w postaci wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych (typ projektu nr 2) musi być realizowane łącznie z typem projektu nr 1

13 Wskaźniki pomiaru stopnia osiągnięcia założeń konkursu Wskaźnikiem obligatoryjnym dla wszystkich Projektodawców bez względu na formę wsparcia jest:  Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy. Wskaźnikami obligatoryjnymi dla wszystkich Projektodawców z uwzględnieniem charakteru grupy docelowej i formy wsparcia są:  Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS;  Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego;  Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie;  Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu;

14 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów Finansowanie ogółem: 39 936 763,52 PLN Kwota dofinansowania: 37 939 925,34 PLN Poziom dofinansowania wynosi 95 % Poziom wkładu własnego 5 % W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza 5% wartości alokacji na procedurę odwoławczą – 1 896 996,27 PLN Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs.

15 Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przeprowadza Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie od dnia 19.02.2016 r. do dnia 07.03.2016 r. Wniosek aplikacyjny należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym, dostępnym pod adresem lsi.slaskie.pl oraz przesłać w formie elektronicznej (w formacie.pdf) z wykorzystaniem platform elektronicznych: Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl, lubwww.sekap.pl Skrzynki podawczej ePUAP, dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.plwww.epuap.gov.pl O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem: jednostek samorządu terytorialnego będących członkami związku ZIT/RIT, osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Nabór wniosków o dofinansowanie

16 Kryteria wyboru projektów – ocena formalna Ogólne kryteria formalne  Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów  Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  Potencjał finansowy  Uproszczone metody rozliczania wydatków (jeżeli dotyczy)  Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków w RPO WSL  Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  Prawidłowość określenia wartości projektu

17 Kryteria wyboru projektów – ocena formalna Szczegółowe kryteria dostępu Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu nie wykracza poza wrzesień 2016 r. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu nie wykracza poza wrzesień 2016 r.

18  W przypadku gdy projekt przewiduje wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, obligatoryjnym elementem jest doradztwo edukacyjno- zawodowe.  Wnioskodawca zakłada udział w stażach i/ lub praktykach zawodowych co najmniej 50% uczniów w ramach jednego projektu.  W projekcie realizowana jest współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami/przedsiębiorcami. Kryteria wyboru projektów – ocena merytoryczna Szczegółowe kryteria dostępu Ocena 0/1

19 Ogólne kryteria horyzontalne 0/1 Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi Zgodność projektu z prawodawstwem krajowym Zgodność z zasadami pomocy publicznej (lub pomocy de minimis) Ogólne kryteria merytoryczne 0/1 Zgodność z Regulaminem konkursu Wpisywanie się projektu we właściwe działanie/poddziałanie/typ projektu RPO WSL 2014-2020 zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych i Regulaminem konkursu Prawidłowość wyboru partnerów w projekcie (jeżeli dotyczy) Zasadność nawiązania partnerstwa w projekcie (jeżeli dotyczy) Skierowanie projektu do grupy docelowej z terenu województwa śląskiego Lokalizacja biura projektu Realizacja wskaźników kluczowych i specyficznych dla Programu Wkład własny Kwalifikowalność wydatków w projekcie Kryteria wyboru projektów – ocena merytoryczna

20

21 a)Studia podyplomowe/ kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo tworzenia nowych kierunków nauczania wynikających z zapotrzebowania regionalnego/ lokalnego rynku pracy (2 pkt). b)Projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (3 pkt). c)Udział finansowy pracodawców w organizacji staży i/ lub praktyk zawodowych wynosi co najmniej 5% (1 pkt). Kryteria wyboru projektów – szczegółowe kryteria dodatkowe (20 pkt)

22 Kryteria wyboru projektów – szczegółowe kryteria dodatkowe d) Formy wsparcia realizowane w projekcie przyczyniają się do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i obowiązującego „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010–2020 (8 pkt). e) Projekt zakłada objęcie wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2 pkt). f) Minimum 50% uczniów szkół/ placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w projekcie uzyskuje tytuł czeladnika (3 pkt). g) Projekt będzie wykorzystywał konkretne, pozytywnie zweryfikowane produkty w ramach projektów innowacyjnych i ponadnarodowych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2004-2006 lub PO KL 2007-2013 oraz projektów systemowych w ramach komponentu centralnego PO KL, których opisy są dostępne m.in. na stronach: http://www.equal.org.pl oraz http://kiw-pokl.org.pl (1 pkt).http://kiw-pokl.org.pl

23 Wymagania dotyczące partnerstwa Realizacja projektów partnerskich w ramach RPO WSL 2014-2020 wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: a)posiadania lidera partnerstwa (partnera wiodącego), który jest jednocześnie Beneficjentem projektu (stroną umowy o dofinansowanie), b)uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko w części zadań w projekcie, c)adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (wniesienie zasobów, ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom) na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie partnerskiej. Partnerami w projekcie mogą być również jednostki samorządu terytorialnego będące członkami związku ZIT/RIT

24 Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością  Każdy projekt powinien zawierać analizę uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn na danym obszarze oraz ocenę wpływu projektu na sytuację płci.  Standard minimum – narzędzie używane do oceny realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS;  Mechanizm racjonalnych usprawnień - możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych w tym nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością (łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 000 PLN);  Koncepcja uniwersalnego projektowania – projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania;

25 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google