Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Publiczna radiofonia i telewizja jest odrębna od innych środków masowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Publiczna radiofonia i telewizja jest odrębna od innych środków masowego."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Publiczna radiofonia i telewizja jest odrębna od innych środków masowego przekazu  podlega ścisłym regulacjom dotyczącym częstotliwości i zasięgu nadawania  w większym stopniu oddziałowuje na odbiorcę niż słowo drukowane  wymaga dużo środków finansowych, co ogranicza liczbę potencjalnych nadawców Zasadnicze zmiany przepisów w 1992 r.  zniesienie cenzury  demonopolizacja – powstanie nadawców komercyjnych po uzyskaniu licencji  zmiana charakteru stacji państwowych - odseparowanie od rządu  utworzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 2

3 organ konstytucyjny poza schematem trójpodziału władz Skład 2 (Sejm) + 1 (Senat) + 2 (Prezydent) Sejm i Senat dokonują wyboru bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ustawowej liczby posłów Kadencja 6 lat brak możliwości ponownego wyboru na pełną kadencję 3

4 Odwołanie członka KRRiTV przez organ powołujący 1) zrzeczenie się swej funkcji 2) choroba trwale uniemożliwiająca sprawowanie funkcji 3) skazanie prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej 4) złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu 5) naruszenie przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunału Stanu 4

5 odwołanie całej Rady (odpowiedzialność in corpore) 1. Krajowa Rada przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. 2. Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzucają sprawozdanie. 3. W wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni, liczonych od dnia ostatniej uchwały, jednakże wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 5

6  zadania  stanie na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji  obowiązek ochrony samodzielności nadawców oraz interesów odbiorców  zapewnienie otwartego i pluralistycznego charakteru radia i telewizji  kompetencje  stanowienie aktów prawnych (rozporządzenia, uchwały)  projektowanie kierunków polityki państwa w dziedzinie Radiofonii i Telewizji  powoływanie składu rad nadzorczych w spółkach publicznych Radia i Telewizji  udzielanie i cofanie koncesji  kontrola działalności nadawców  określanie warunków prowadzenia działalności przez nadawców  określanie opłat abonamentowych 6

7  nie jest wartością absolutną  ustawa o Radiofonii i Telewizji nakłada na nadawców liczne obowiązki  negatywne  zakaz rozpowszechniania treści sprzecznych z prawem, polską racją stanu lub moralnością publiczną  ograniczenie godzin emisji programów mogących szkodzić rozwojowi dzieci i młodzieży  pozytywne  wymóg poszanowania uczuć religijnych oraz respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości  określenie minimalnego udziału audycji krajowych i europejskich  sposób wyodrębnienia reklam i audycji sponsorowanych 7

8  obowiązki  zapewnienie wewnętrznego pluralizmu  rzetelne ukazywanie różnorodności wydarzeń w kraju i zagranicą  sprzyjanie swobodnemu kształtowaniu się poglądów i opinii publicznej  umożliwianie obywatelom i ich organizacjom uczestnictwo w życiu publicznym  służenie umacnianiu rodziny i kształtowaniu postaw prozdrowotnych oraz zwalczaniu patologii społecznych  uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i grup etnicznych  umożliwianie naczelnym organom państwa prezentacji swojej polityki  stwarzanie partiom i związkom zawodowym możliwości przedstawienia stanowiska  nad przestrzeganiem obowiązków czuwa KRRiTV  może nakładać kary pieniężne  może cofnąć koncesję Działalność nadawców publicznych 8


Pobierz ppt "1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Publiczna radiofonia i telewizja jest odrębna od innych środków masowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google