Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Urszula Banaszczak - Soroka. 1. forma organizacyjna - organ administracji państwowej 2. ustawa regulująca funkcjonowanie - Ustawa z dnia 21 lipca 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Urszula Banaszczak - Soroka. 1. forma organizacyjna - organ administracji państwowej 2. ustawa regulująca funkcjonowanie - Ustawa z dnia 21 lipca 2006."— Zapis prezentacji:

1 Dr Urszula Banaszczak - Soroka

2 1. forma organizacyjna - organ administracji państwowej 2. ustawa regulująca funkcjonowanie - Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2006 Nr 157 poz. 119) 3. cel działania - celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilność, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego a także zapewnienie ochron interesu uczestników tego rynku przez realizację celów wskazanych w ustawach sektorowych (ustawa prawo bankowe, ustawa o otwartych funduszach emerytalnych itd.) 4. nadzór nad instytucją sieci bezpieczeństwa – Prezes Rady Ministrów Komisja Nadzoru Finansowego

3 Skład a/ przewodniczący ( powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję) b/ dwóch zastępców przewodniczącego ( powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego) c/ czterech członków komisji ( członkami komisji są: minister właściwy ds. instytucji finansowych albo jego przedstawiciel; minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel; Prezes NBP albo delegowany przez niego wiceprzewodniczący NBP; przedstawicie Prezydenta RP) Wymagania wobec przewodniczącego a/ posiada obywatelstwo polskie, b/korzysta z pełni praw publicznych c/posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze, d/ posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe uzyskane w pracy naukowej, pracy w podmiotach wykonujących działalność na ryku finansowym bądź pracy w organie nadzoru nad rynkiem finansowym e/ posiada co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, f/ nie był karany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, g/ cieszy się nieposzlakowana opinią i daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych mu zadań c.d KNF

4 Zadania KNF a/ sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym b/ podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego c/ podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności, d/ podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego e/ udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych f/ stwarzanie możliwości pobudowanego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty g/ wykonywanie innych zadań określonych innymi ustawami c.d. KNF

5 Nadzór nad rynkiem obejmuje: a/ nadzór nad bankami b/ nadzór emerytalny c/ nadzór ubezpieczeniowy d/ nadzór nad rykiem kapitałowym (dodatkowa ustawa nadzór nad rynkiem papierów wartościowych, nad funduszami inwestycyjnymi, nadzór nad rynkiem towarowym) e/ nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, f/ nadzór nad agencjami ratingowymi g/ nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych h/ nadzór uzupełniający i/ nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi c.d. KNF

6 Forma organizacyjna – posiada osobowość prawną Ustawa regulująca funkcjonowanie: - ustawa z dnia 14 grudnia 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Dz. U. 1995 nr 4 poz. 18 ze zm) Cel działania – jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności poprzez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych, udzielanie pomocy i wsparcia oraz udzielanie lub wykonywanie gwarancji rekapitalizacyjnej, na zasadach określonych w ustawie ( działając na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, będzie mógł udzielać bankom krajowym, które przeprowadzają postępowanie naprawcze, gwarancji zwiększania funduszy własnych (tzw. gwarancji rekapitalizacyjnej). Środki na ten cel pochodzić będą z funduszu stabilizacyjnego, który zostanie utworzony jako nowy fundusz własny BFG. Fundusz stabilizacyjny tworzony będzie z opłaty ostrożnościowej wnoszonej przez podmioty objęte systemem gwarantowania) Bankowy Fundusz Gwarancyjny

7 Organ funduszu a/ rada funduszu składa się z - przewodniczącego oraz siedmiu członków ( przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do/s instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii prezesa NBP, i przewodniczącego KNF) - członków rady powołują: dwóch – minister włsciwy ds. instytucji finansowych; dwóch – prezes NBP; dwóch przewodniczący KNF; dwóch – związek banków polskich osoby powołane muszą spełniać łącznie następujące warunki - posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, - posiadać wyższe wykształcenie - nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, - posiada wiedze i doświadczenie w zakresie bankowości. b/ zarząd funduszu składa się trzech do pięciu członków, w tym prezes i jego zastępca, którzy mogą być w każdej chwili odwołani - zarząd jest powoływany przez radę na okres 3 lat, - rada wybiera prezesa i jego zastępcę c.d. BFG

8 zadania BFG a/ obowiązek tworzenia i wykonywania obowiązków związanych z organizacją funduszu ochrony środków gwarantowanych, b/ nadzór nad umownymi systemami gwarantowania depozytów c/ gromadzenie i analiza informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania opracowywanie prognoz dotyczących sektora bankowego d/ udzielanie zwrotnej pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania, e/ nabywanie wierzytelności podmiotów objętych systemem gwrantowania, f/ kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy i wsparcia oraz kontrola realizacji programu naprawczego ( art. 4.1 ustawy o BFG) c.d. BFG

9 forma organizacyjna –bank centralny ustawa – ustawa o NBP z dnia 29 sierpnia 1997 ze zm) Cel podstawowy – utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP Zadania; a/ organizowanie rozliczeń pieniężnych b/ prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, c/ prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami d/ prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa e/ regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie, f/ kształtowanie warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego, g/ działanie na rzecz stabilności systemu finansowego h/ opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej i/ wykonywanie zadań określonych ustawami j/ emitowanie znaków pieniężnych NBP – Narodowy Bank Polski

10 Organy NBP a/ prezes – powoływany i odwoływany przez sejm na wniosek prezydenta na 6 lat ( nie ma nic o wymaganiach) b/ rada polityki pieniężnej – 3 powołuje sejm, 3 senat, 3 prezydent (ustala stopy procentowe, wielkość rezerwy obowiązkowej, zatwierdza paln finansowy NBP – swoista rada nadzorcza ze szczególnymi uprawnieniami) na 6 lat c/ zarząd – członków zarządu powołuje i dowołuje prezydent na wniosek prezesa c.d. NBP

11 Forma organizacyjna – ciało doradcze przy Ministrze Finansów Akt prawny - ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej Cel działania - Celem działania Komitetu jest zapewnienie efektywnej współpracy w zakresie wspierania i utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego poprzez wymianę informacji, opinii i ocen sytuacji w systemie finansowym w kraju i za granicą oraz koordynację działań w tym zakresie. Zadania KSF 1) dokonywanie ocen sytuacji w krajowym systemie finansowym i na rynkach międzynarodowych oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji pomiędzy członkami Komitetu dotyczących istotnych zdarzeń i tendencji mogących stanowić zagrożenie dla stabilności krajowego systemu finansowego; 2) opracowywanie i przyjmowanie procedur współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego; 3) koordynowanie działań członków Komitetu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego. 3. Członkami Komitetu są: 1) Minister Finansów; 2) Prezes Narodowego Banku Polskiego; 3) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Przewodniczącym Komitetu jest Minister Finansów. Komitet Stabilności Finansowej


Pobierz ppt "Dr Urszula Banaszczak - Soroka. 1. forma organizacyjna - organ administracji państwowej 2. ustawa regulująca funkcjonowanie - Ustawa z dnia 21 lipca 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google