Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych „Bezpieczny na Drodze” Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych „Bezpieczny na Drodze” Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego."— Zapis prezentacji:

1 Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych „Bezpieczny na Drodze” Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

2 Definicje Ubezpieczający – jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony – osoba fizyczna, której życie i zdrowie są objęte ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczający = Ubezpieczony* * ( występuje gdy Ubezpieczający zawiera umowę na własny rachunek) Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

3 Wypadek Komunikacyjny Jest to szczególny przypadek nieszczęśliwego wypadku mający miejsce na drodze z udziałem pojazdu w rozumieniu ustawy Prawo o ruchy drogowym.  Występuje w sytuacji gdy Ubezpieczony był: kierowcą pojazdu pasażerem pojazdu poruszał się jako pieszy został uderzony przez pojazd uległ zdarzeniu podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Definicje cd.

4 Pojazd – Środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane tj. pojazd samochodowy ciągnik rolniczy motorower pojazd wolnobieżny rower Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Definicje cd.

5 Bezpieczny na Drodze Nieszczęśliwy wypadek (NW) – zdarzenie nagłe, wywołane przyczyna zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego. Uwaga: Do kategorii NW nie zalicza się chorób ujawnionych w następstwie NW lub stanowiących przyczynę NW, a także czynników chorobotwórczych wywołujących chorobę – bakterie, wirusy, pasożyty. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Definicje cd.

6 Trwały uszczerbek na zdrowiu – zaburzenie czynności uszkodzonego układu, narządu, organu, powodujące jego trwałą dysfunkcję Trwała całkowita niezdolność do pracy – całkowitą utratę zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej – Uwaga (orzeczenie na okres pow. 5 lat przez podmiot uprawniony do orzekania o niezdolności do pracy). całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Bezpieczny na Drodze Definicje c.d. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

7 dzień pobytu w szpitalu – rozumie się przez to każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, z uwzględnieniem dnia przyjęcia do szpitala i dnia wypisu ze szpitala. Bezpieczny na Drodze Definicje c.d. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

8 Czas pobytu w szpitalu Bezpieczny na Drodze MAKSYMALNY ŁĄCZNY OKRES ZA JAKI WYPŁACANE JEST ŚWIADCZENIE: Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

9 Zakres ochrony Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego RyzykaWysokość świadczenia Zgon (ZU) 1% sumy ubezpieczenia Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego (ZNWK) 1000% sumy ubezpieczenia Renta z tytułu trwałej całkowitej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego (RNK) 10% sumy ubezpieczenia (wysokość miesięcznej raty renty) Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego (TNNWK) 1% sumy ubezpieczenia za 1% orzeczonego uszczerbku Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego (PSNWK) 1% sumy ubezpieczenia za 1 dzień pobytu trwającego 4 lub więcej dni Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na Oddziale Intensywnej Terapii wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego (OITNWK) 1% sumy ubezpieczenia za 1 dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni

10 Zakres ochrony - RENTA Renta z tytułu orzeczenia u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego płatna jest przez okres kolejnych 120 miesięcy począwszy od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawiadomienie o zajściu zdarzenia, lecz nie dłużej niż do dnia zgonu Ubezpieczonego. Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

11 Zakres ochrony Suma ubezpieczenia jest stała i wynosi: 2.500,00 zł 5.000,00 zł 7.500,00 zł 10.000,00 zł 15.000,00 zł 20.000,00 zł Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

12 Zakres ochrony Składka ubezpieczeniowa może być opłacana: 1) jednorazowo za cały okres ubezpieczenia, 2) okresowo: a) rocznie, b) półrocznie - UWAGA wyłącznie w przypadku gdy suma ubezpieczenia jest wyższa niż 10.000,00zł). Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

13 Zakres ochrony i wysokości składek Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego wariant ubezpieczenia suma ubezpieczenia 2 500 zł 5 000 zł 7 500 zł 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł ZU25 zł50 zł75 zł100 zł150 zł200 zł ZNWK25 000 zł50 000 zł75 000 zł100 000 zł150 000 zł200 000 zł RNK250 zł500 zł750 zł1 000 zł1 500 zł2 000 zł TNNWK25 zł za 1 %50 zł za 1 %75zł za 1 %100 zł za 1 %150 zł za 1 %200 zł za 1 % PSNWK25 zł50 zł75 zł100 zł150 zł200 zł OITNWK25 zł50 zł75 zł100 zł150 zł200 zł składka roczna razem 50 zł70 zł105 zł140 zł210 zł280 zł

14 wysokości składek UWAGA w przypadku jeśli Ubezpieczony w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych kieruje samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 850 kg bądź autobusem poza obszarami zabudowanymi, składka roczna jest podwyższona o 50%. **** 25% zniżkaW przypadku zawierania umowy przez partnerów/współmałżonków przewidziana jest 25% zniżka. Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

15 wysokości składek  Wysokość składki dla danego ryzyka jest zależna od: Wysokości świadczenia z tytułu danego ryzyka, Okresu na jaki została zawarta umowa Wykonywanego zawodu Częstotliwości opłacania składki Zniżki określonej w taryfie Składka ubezpieczeniowa jest sumą składek za poszczególne ryzyka. Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

16 Warunki zawarcia umowy: uzupełnienie i podpisanie wniosku wybór wysokości sumy ubezpieczenia wskazanie sposobu opłacania składki wskazanie beneficjenta potwierdzenie opłacenia pierwszej składki Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

17 Warunki zawarcia umowy: Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta jeżeli – Ubezpieczony ukończył 18 rok życia i nie ukończył 69 roku życia.

18 Okres ubezpieczenia: Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas oznaczony, określony w pełnych latach polisowych, nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż do końca roku polisowego, w którym Ubezpieczony ukończy 70 rok życia ***** Uwaga – Ubezpieczony może być objęty ochroną tylko z tytułu jednej umowy ubezpieczenia. Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

19 Początek odpowiedzialności Odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia wskazanego na polisie, nie wcześniej niż od następnego dnia po złożeniu wniosku i wpłaceniu składki ubezpieczeniowej. Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

20 Koniec odpowiedzialności: Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Odpowiedzialność wygasa w dniu: 1) odstąpienia od umowy 2) wypowiedzenia umowy 3) braku opłacenia składki 4) upływu okresu na który umowa została zawarta 5) orzeczenia u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku NWK 6) orzeczenia 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NWK 7) zgonu Ubezpieczonego

21 Umowa ubezpieczenia: Odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” w zakresie zdarzeń będących wynikiem wypadku komunikacyjnego, nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem: 1) wypadków zaistniałych przed datą objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, 2) zaistniałych z udziałem motocykla lub quada, w przypadkach, gdy Ubezpieczony jest kierowcą lub pasażerem Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

22 Odstąpienie i Wypowiedzenie umowy:  Odstąpienie od umowy  Odstąpienie od umowy – w ciągu 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni - skuteczne od dnia otrzymania pisemnej informacji  Wypowiedzenie umowy  Wypowiedzenie umowy – w każdym czasie – z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

23 Wypowiedzenie Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Ubezpieczonego od obowiązku opłacenia składki za czas trwania odpowiedzialności „Polisa- Życie” w okresie wypowiedzenia. Odstąpienie Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczonego od obowiązku opłacenia składki za czas udzielania ochrony. Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Odstąpienie i Wypowiedzenie umowy:

24 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności (I): Odpowiedzialność „Polisa-Życie” jest wyłączona w przypadku:  popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa umyślnego,  działań wojennych,  stanu wyjątkowego i wojennego,  udziału w zamieszkach, rozruchach,  samookaleczenia,  usiłowania popełnienia samobójstwa- w okresie 24 miesięcy trwania umowy. Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

25 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności (II):  Ubezpieczony kierował pojazdem: gdy znajdował on się w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2‰ stężenia we krwi) pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających bez wymaganych i ważnych uprawnień do kierowania tym pojazdem pojazdem niezarejestrowanym nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub aktualnych badań technicznych pojazdu Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

26  Ubezpieczony działał: w stanie nietrzeźwości (od 0,5 ‰ stężenia alkoholu we krwi) pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających  Ubezpieczony uprawiał sporty samochodowe: wyścigi samochodowe rajdy samochodowe Bezpieczny na Drodze Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności (III): Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

27 Osoby uprawnione do otrzymania świadczeń: Ubezpieczony Beneficjent lub Beneficjenci wskazani przez Ubezpieczonego we wniosku. * * Przy braku beneficjenta – osoby powołane do spadku po Ubezpieczonym Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

28 Wypłata świadczenia Zgłoszenie pisemne do „Polisa-Życie” Niezbędne dokumenty do ustalenia odpowiedzialności Realizacja świadczeń – maksymalnie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

29 Umowa dodatkowa Ubezpieczający może rozszerzyć z każdą rocznicą zakres ochrony o umowę gromadzenia środków w ramach oferowanych przez „Polisa-Życie” Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

30 Podsumowanie Innowacyjny zakres ochrony Atrakcyjna wysokość składki Prosta forma zawarcia umowy Konkurencyjna wysokość składki Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków - UFK Świadczenie z tytułu umowy może być przedmiotem cesji Możliwość wskazania i zmiany Beneficjenta Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

31 Dziękuję za uwagę Bezpieczny na Drodze Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego


Pobierz ppt "Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych „Bezpieczny na Drodze” Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google