Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zespoły problemowo-zadaniowe w szkole”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zespoły problemowo-zadaniowe w szkole”"— Zapis prezentacji:

1 „Zespoły problemowo-zadaniowe w szkole”
Lilianna Iwona Zabierowska doradca metodyczny biologii

2 ZAŁOŻENIA: DEFINICJA ZESPOŁU I FORMY DZIAŁANIA ZESPOŁOWEGO. PODSTAWA PRAWNA POWOŁYWANIA ZESPOŁÓW W SZKOLE. ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU.

3 „Zespół i praca zespołowa”- czas 10 min.
Ćwiczenie 1. „Zespół i praca zespołowa”- czas 10 min. Proszę ustalić w grupie, jak należałoby zdefiniować zespół i pracę zespołową. Propozycje definicji proszę napisać na kartce i przedstawić na forum.

4 Zespół to mała grupa osób, która ma wspólny cel, uzupełnia się umiejętnościami, a członkowie czują się odpowiedzialni za rezultaty wspólnej pracy. Praca zespołowa to taki rodzaj działań zbiorowych, gdzie wykonanie pewnych uporządkowanych zbiorów czynności i operacji powierza się określonej grupie osób lub gdy grupa osób wykonuje zespołowo zadania zlecone indywidualnie dla każdego z nich. /B.House/. Praca zespołowa jest to podstawowa forma organizacji pracy, przez którą rozumiemy określony stopień organizacyjnego zespolenia wykonawców w procesie pracy dla wykonania określonych zadań. /A.Sejhiewicz/.

5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
Podstawa prawna powoływania zespołów w szkole Ustawa o systemie oświaty Ustawa – Karta Nauczyciela Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz organizacji kuratoriów oświaty w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

6 „Zespół a prawo oświatowe”- czas 20 min.
Ćwiczenie 2. „Zespół a prawo oświatowe”- czas 20 min. Proszę przeanalizować zapisy rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym i odszukać, te które mówią, że nauczyciele powinni pracować zespołowo.

7 FORMY DZIAŁANIA ZESPOŁOWEGO
zespoły o specjalizacji jednorodnej zespoły o specjalizacji różnorodnej

8 „Zespoły w mojej placówce”- czas 10 min.
Ćwiczenie 3. „Zespoły w mojej placówce”- czas 10 min. Proszę podać przykłady zespołów działających w Państwa placówce.

9 PRZYKŁADY ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH W SZKOLE
Zespół nauczycieli uczących w jednej klasie Zespól nauczycieli uczących Janka Kowalskiego Zespoły wychowawcze Zespoły przedmiotowe Zespoły zadaniowe np. do opracowania wyników egzaminów zewnętrznych Zespoły problemowe np. do przeciwdziałania wagarom Zespól nauczycieli prowadzących projekt edukacyjny Zespół pomocnych (krytycznych) przyjaciół Zespól nauczycieli doskonalących się Zespól do spraw ewaluacji wewnętrznej Zespół do spraw projektów edukacyjnych

10 CECHY PRACY ZESPOŁOWEJ
Łączenie zawodów i specjalności Współpraca: zorganizowane działanie zmierzające do realizacji wspólnego celu oraz pełnienie funkcji w zależności od kwalifikacji, umiejętności, zdolności i aktualnych możliwości Partnerstwo: możliwość i chęć udzielania sobie pomocy oraz zbiorowa odpowiedzialność za rezultaty

11 „Narodziny zespołu problemowego”- czas 20 min.
Ćwiczenie 4. „Narodziny zespołu problemowego”- czas 20 min. Proszę podane sformułowania uporządkować tak, aby odzwierciedlały kolejne etapy tworzenia i pracy zespołu problemowego.

12 ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU
ZDIAGNOZOWANIE PROBLEMU ZDEFINIOWANIE CELU OKREŚLENIE DOWODÓW NA REALIZACJĘ CELÓW POWOŁANIE ZESPOŁU USTALENIE ZASAD WYZNACZENIE RÓL WYZNACZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ZADANIA ZAPLANOWANIE DZIAŁAŃ PRZYPOMNIENIE ZASAD USTALENIE TERMINÓW DZIAŁANIE MONITOROWANIE EWALUACJA

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Zespoły problemowo-zadaniowe w szkole”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google