Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Węgierski poeta odrodzenia. Tworzył po węgiersku i słowacku. Jeden z pierwszych, znaczących poetów piszących po węgiersku. Odebrał staranne wykształcenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Węgierski poeta odrodzenia. Tworzył po węgiersku i słowacku. Jeden z pierwszych, znaczących poetów piszących po węgiersku. Odebrał staranne wykształcenie."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Węgierski poeta odrodzenia. Tworzył po węgiersku i słowacku. Jeden z pierwszych, znaczących poetów piszących po węgiersku. Odebrał staranne wykształcenie cywilne i militarne. Posługiwał się 8 językami, m. in. językiem polskim. Los rzucił go do Polski po raz pierwszy, kiedy to jego ojciec, János, zwolennik Habsburgów musiał uciekać z kraju w 1570 r. Młody Bálint przebywał między innymi w Odrzykoniu koło Krosna i Rymanowie, poznał Kraków i małopolskie życie dworskie.

5 Hungarian poet of the Renaissance. He wrote in Hungarian and Slovak. He was one of the first major poets writing in Hungarian. He received a good civilian and military education. He spoke eight languages, Polish among others. He came to Poland for the first time when his father, János, a supporter of the Habsburgs had to flee the country in 1570. Young Bálint stayed in Odrzykoń near Krosno and Rymanów; he visited Krakow and got acquainted with the court life.

6 Po raz drugi trafił do naszego kraju, gdy podczas walk z Siedmiogrodem dostał się do niewoli Księcia Stefana Batorego, który po koronacji na króla Polski zabrał swego więźnia-poetę ze sobą do Polski.

7 The second time he came to our country, when in the Battle of Transylvania was captured by Prince Istvan Bathory, who, after the coronation for the Polish King, took his prisoner-poet to Poland.

8 Bálint Balassi trafił na zamek w Dębnie jesienią 1589r. i przebywał tam do maja1590r. Żona właściciela zamku Ferenca Wesselényiego - Anna z Sarkandych, została muzą Balassiego i bohaterką cyklu jego dziewięciu wierszy miłosnych zatytułowanych Do Celii.

9 Bálint Balassi came to the castle in Dębno in autumn 1589 and stayed there until May 1590.The wife of the owner of the castle Ferenc Wesselény – Anne of Sarkandi, was the Balassi’s muse and the character of nine love poem series entitled To Celia.

10

11 To szesnastowieczny węgierski lutnista, muzyk i kompozytor, a także dyplomata, pochodzący z Siedmiogrodu. Na przełomie lat 40. i 50. XVI wieku był nadwornym kompozytorem i muzykiem króla Polski i wielkiego księcia litewskiego, Zygmunta Augusta, który obdarzał Bekwarka ogromnym zaufaniem i dyskutował z nim nie tylko o sztuce, ale także o swych politycznych zamierzeniach. W 1556 roku miały jednak wyjść na jaw kontakty Bekwarka z Hohenzollernami, a on sam, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Prus, salwował się ucieczką z Polski. Osiadł w Wenecji, gdzie zmarł na dżumę w 1576 roku.

12 This sixteenth-century Hungarian lutenist, musician and composer, and also a diplomat, a native of Transylvania. At the turn of the 40s and 50s of the sixteenth century he was the court composer and musician of the great Polish king Duke of Lithuania, Sigismund Augustus, who had great confidence in Bakwark and discussed with him not only art, but also political intentions. In1556, however, his contacts with the Hohenzollerns were revealed and he was accused of spying for the Prussia. He escaped from Poland and settled in Venice, where he died of the plague in 1576.

13 W Polsce pamięć o węgierskim mistrzu lutni zachowała wyłącznie jego osiągnięcia z dziedziny muzyki. Jan Kochanowski poświęcił mu fraszkę O Bekwarku, a Jan Lechoń wydał w 1942 roku w Londynie tomik wierszy Lutnia po Bekwarku.

14 In Poland, the memory of the Hungarian lute master retained only for his achievements in the field of music. Jan Kochanowski wrote an epigram About Bekwark and Jan Lechoń published the book of poems The Lute after Bekwark in 1942.

15

16 Węgierski kompozytor i pianista, jedna z najwybitniejszych postaci romantyzmu w muzyce. Prócz niezwykłych osiągnięć jako pianista i dyrygent, nauczał ponad 400 uczniów, skomponował ponad 350 dzieł i napisał lub współpracował przy pisaniu przynajmniej 8 książek. Był jednym z inicjatorów użycia nowych dźwięków harmonicznych w XIX wieku, przede wszystkim skomplikowanych akordów. Badał nowe techniki muzyczne, zajmował się wariacjami tematycznymi. Stworzył nowy gatunek muzyczny: poemat symfoniczny.

17 Hungarian composer and pianist, one of the most prominent figures of Romanticism in music. Aside from his achievements as a pianist and conductor, he taught more than 400 students, he composed more than 350 works and wrote or collaborated in writing at least eight books. He was one of the initiators of the new harmonic sounds used in the nineteenth century, especially complex chords. He studied new musical techniques, dealt with thematic variations. He created a new genre of music: symphonic poem.

18 Był również aktywnym propagatorem kultury polskiej, zaprzyjaźnionym m.in. z Fryderykiem Chopinem, Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim, Julianem Ursynem Niemcewiczem, Henrykiem Wieniawskim, Juliuszem Kossakiem, Janem Ruckgaberem; uczył także Karola Tausiga, Juliusza Zarębskiego i Józefa Wieniawskiego. Fryderyk Chopin

19 He was also an active promoter of Polish culture. He was a friend of Frederic Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Julian Ursyn Niemcewicz, Henryk Wieniawski, Juliusz Kossak, Jan Ruckgaber. He also taught Karol Tausig, Juliusz Zarębski and Józef Wieniawski.

20

21 Jeden z największych poetów węgierskich, uczestnik powstania węgierskiego. Można porównać go do polskiego wieszcza Adama Mickiewicza. One of the greatest poets in Hungary, the Hungarian uprising participant. You can compare him to the Polish poet Adam Mickiewicz.

22 Z przyczyn losowych musiał przerwać naukę w szkole średniej i podjął pracę w peszteńskich teatrach. Potem był nauczycielem, a następnie żołnierzem. Po pewnym czasie wstąpił do kolegium w mieście Pápa. Tam też w 1842 roku wydał swój pierwszy wiersz. Kolejne jego utwory opublikowano w Peszcie (przed połączeniem z Budą było to samodzielne miasto). Stanął tam na czele młodzieży domagającej się wolności dla Węgier.

23 For some random reasons he had to stop studiyng in high school and took a job at Pest’s theaters. Then he was a teacher, and then a soldier. After some time, he entered the college in Papa. In 1842 he published his first poem. His other works were published in Pest (before the merger of Buda it was a separate city). He stood there at the forefront of young people demanding freedom for Hungary.

24 15 marca 1848 Petőfi ogłosił swój manifest, w którym domagał się przede wszystkim zniesienia cenzury, powołania niezależnego rządu węgierskiego, równości wobec prawa dla wszystkich obywateli, likwidacji pańszczyzny. Było to początkiem powstania węgierskiego (a dzień ten jest dzisiaj oficjalnym świętem państwowym).

25 On 15th March, 1848 Petőfi announced a manifesto, which called for the abolition of censorship, the establishment of an independent Hungarian government, the law equality for all citizens, the elimination of serfdom. It was the beginning of the Hungarian uprising (and today, that day is an official public holiday).

26 W czasie powstania został adiutantem generała Józefa Bema, był też jego przyjacielem. Zginął w bitwie pod Segesvárem.

27 During the uprising Petőfi was the adjutant of General Józef Bem, he was also his friend. He was killed at the Battle of Segesvár.

28 Teleki Pál 1879 - 1941 Dwukrotny premier Węgier, przyjaciel Polaków Prime Minister of Hungary (twice), a friend of Poles

29 W czasie I wojny światowej w lipcu 1920 rząd Węgier premiera Pála Telekiego podjął decyzję o udzieleniu militarnej pomocy Polsce, przekazując nieodpłatnie i dostarczając w przełomowym momencie wojny polsko-bolszewickiej na własny koszt drogą przez Rumunię zaopatrzenie wojskowe: 48 mln naboi karabinowych do Mausera, 13 mln naboi do Mannlichera, amunicję artyleryjską, 30 tysięcy karabinów Mauser i kilka milionów części zapasowych, 440 kuchni polowych, 80 pieców polowych.

30 During World War I, in July 1920 the Hungarian government of Prime Minister Pál Teleki decided to provide military assistance to Poland, what was a turning point in Polish- Soviet war. Hungary sent such military supply: 48 million bullets for Mauser rifle, 13 million Mannlicher cartridges, artillery ammunition, 30,000 Mauser rifles and a few million spare parts, 440 field kitchens, 80 field stoves - all at its own expense.

31 Prawdziwą odwagą i godnym podziwu honorem wykazał się Teleki w 1939r. tuż przed inwazją III Rzeszy na Polskę, kiedy to na zapytanie strony niemieckiej o możliwość dokonania inwazji z terytorium Węgier, kierowany wielowiekową tradycją dobrych stosunków z Polską, Teleki odparł: "Ze strony Węgier jest sprawą honoru narodowego nie brać udziału w jakiejkolwiek akcji zbrojnej przeciw Polsce." W depeszy wysłanej do Adolfa Hitlera z 24 lipca 1939 roku Teleki argumentował, że Węgry nie mogą przedsięwziąć żadnej akcji militarnej przeciw Polsce ze względów moralnych. List ten wywołał wściekłość kanclerza Trzeciej Rzeszy.

32 The real courage and dignity Teleki showed in 1939 just before the invasion of the Third Reich in Poland. When he was asked about the possibility of the German attack on Poland from the territory of Hungary, Teleki - led by the centuries-old tradition of good relations with Poland - answered: On the part of Hungary, it is a matter of national dignity not to take part in any military action against the country. In the message sent to Adolf Hitler on 24th July 1939 Teleki argued that Hungary can not take any military action against Poland because of moral considerations. The letter made Hitler furious.

33 Po polskiej klęsce wrześniowej węgierski rząd podjął decyzję o otwarciu granic dla polskich uchodźców oraz zapewnił im wszelką możliwą pomoc – na Węgrzech działały polskie szkoły i organizacje społeczne, aż do momentu wkroczenia na Węgry Niemców w 1944 roku. Polskie oddziały, m.in. zmotoryzowana 10 Brygada Kawalerii płka Maczka, uzyskały możliwość ewakuacji żołnierzy do Francji.

34 After the Polish defeat in September, the Hungarian government decided to open the borders to Polish refugees, and provided them with all possible assistance. In Hungary Polish schools and community organizations worked until the German invasion in 1944. Polish troops, including the 10th Motorized Cavalry Brigade of Colonel Maczek, were given the opportunity to evacuate to France.

35 Nie chcąc się ugiąć przed żądaniami Niemiec dotyczącymi ataku na Jugosławię, 3 kwietnia 1941 r. popełnił samobójstwo. W 2001 r. postanowieniem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

36 Unwilling to bow to the demands of Germany concerning the attack on Yugoslavia, on 3rd April, 1941, he committed suicide. In 2001, by order of the President of Poland, Aleksander Kwaśniewski, Teleki was posthumously honored with the Commander's Cross with Star of the Order of Merit of the Republic of Poland.

37

38 Naukowiec, polityk i działacz społeczny. Od września 1939 roku pełnomocnik rządu węgierskiego ds. uchodźców. Wspólnie z Polakiem Henrykiem Sławikiem założył ośrodek dla polskich uchodźców w podbudapeszteńskiej miejscowości Vác, miał swój udział w założeniu polskiego liceum w Balatonboglár, jednego z dwóch polskich liceów działających w czasie II wojny światowej (drugie we Francji, w Villard de Lans). W 1944 został aresztowany przez Gestapo za pomoc Polakom i Żydom. Budynek bursy i szkoły podstawowej polskich dzieci żydowskich w Vác Żydowscy uczniowie polskiej szkoły w Vác

39 Scientist, politician and social activist. Since September 1939 he was the Hungarian Government Agent For Refugees. Together with Henryk Sławik founded The Center for Polish Refugees in Vác. He took part in creation a Polish high school in Balatonboglár, one of the two Polish high schools operating during the Second World War (second in France, in Villard de Lans). In 1944, he was arrested by the Gestapo for helping the Poles and the Jews.

40 Po wojnie pracował w Ministerstwie Odbudowy Kraju, był prezesem Węgierskiego Czerwonego Krzyża oraz Węgiersko- Polskiej Izby Handlowej. W 1990 roku Instytut Yad Vashem uhonorował pośmiertnie Antalla medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, a w marcu 2010 roku prezydent RP, Lech Kaczyński przyznał mu pośmiertnie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

41 After the war he worked in the Ministry of Country Reconstruction, he was the president of the Hungarian Red Cross and the Hungarian-Polish Chamber of Commerce. In 1990, the YadVashem honored Antall posthumously as the Righteous Among the Nations, and in March 2010, the President of Poland, Lech Kaczyński honored him posthumously with the Commander’s Cross with Star of Order of Polonia Restituta.

42

43 Urodził się w Budapeszcie. Pracował jako nauczyciel węgierskiego i języków klasycznych w Lewoczy. W 1914 roku został zmobilizowany i wysłany na front galicyjski w okolice twierdzy Przemyśl. W 1916 roku poznał Polkę, Mieczysławę Grabas, a rok później wziął z nią ślub. Ponieważ rodzina nie zaakceptowała tego związku osiedlili się w okolicy Przemyśla, zamiast na Węgrzech.

44 He worked as a teacher of Hungarian and classical languages ​​ in Levoča. In 1914 he was mobilized and sent to the Galician front near the fortress of Przemyśl. In 1916, he met a Polish woman, Mieczyslawa Grabas, and a year later he married her. For his family did not accept his marriage, they settled in Przemyśl. Aladar received Polish citizenship and joined the Polish Army.

45 Aladar przyjął polskie obywatelstwo i wstąpił do Wojska Polskiego. Po wojnie uzyskał etat hungarysty na Uniwersytecie Warszawskim, a także posadę referenta prasowego i kulturalnego w ambasadzie Węgier oraz w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Ze względu na brak materiałów do nauki węgierskiego, Aladár sam je opracowywał. Jego osiągnięciem w tym okresie było opracowanie pierwszego słownika polsko-węgierskiego, nie doczekał się on publikacji z powodu wybuchu II wojny światowej. Został zamordowany w Charkowie.

46 After the war he worked as a Hungarian scholar at theWarsaw University, and a press and cultural clerk at the Embassy of Hungary and the Society of Polish-Hungarian Friendship. Due to the lack of materials for teaching Hungarian Aladár worked on them himself. His achievement was the creation of the first Hungarian-Polish and Polish-Hungarian dictionary. He did not see it published because of the outbreak of World War II. He was murdered in Charków.

47

48

49 Urodził się w ubogiej rodzinie żydowskiej. W 1944 w wieku 15 lat został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, później przeniesiony do Buchenwaldu. Cała jego rodzina zginęła w czasie wojny. Bolesne doświadczenia spowodowane pobytem w obozach i utratą bliskich wywarły decydujący wpływ na jego późniejszą twórczość.

50 He was born in a poor Jewish family. In 1944, at the age of 15 he was deported to the German concentration camp Auschwitz-Birkenau, later transferred to Buchenwald. His whole family was killed during the war. Painful experience in the camps and the loss of loved ones had a decisive influence on his later work.

51 W latach 70., opierając się na własnych przeżyciach, napisał powieść Los utracony, w której opisał doświadczenia młodego chłopca w nazistowskich obozach koncentracyjnych: w Auschwitz, w Buchenwaldzie i podobozie mieszczącym się w Zeitz. Los utracony oraz dwie kolejne powieści Fiasko i Kadysz za nienarodzone dziecko stanowią tzw. „trylogię ludzi bez losu". W 2002 otrzymał literacką Nagrodę Nobla „za pisarstwo, które wynosi doświadczenia jednostki ponad przeciwieństwa brutalnej historii".

52 In the '70s, based on its own lifestory, he wrote the novel Fatelessness, in which he described the experience of a young boy in the Nazi concentration camps at Auschwitz and Buchenwald subcamp located in Zeitz. Fatelessness and two other novels Fiasco and Kaddish for an unborn child are known as trilogy of fateless people. In 2002 he received the Nobel Prize in literature "for writing that upholds the fragile experience of the individual against the barbaric arbitrariness of history".

53

54

55 Polski matematyk, astronom i lekarz. Jeden z prekursorów humanizmu w Polsce. Polish mathematician, astronomer and physician. One of the forerunners of humanism in Poland

56 Od roku 1438 studiował nauki wyzwolone w Akademii Krakowskiej. W roku 1445 uzyskał tytuł magistra i rozpoczął wykłady z matematyki i astronomii. W 1449 uzyskał tytuł doktora medycyny. Wkrótce potem udał się na Węgry, gdzie był nadwornym lekarzem Jana Hunyadyego.

57 Since 1438, he studied liberal arts at the Academy of Krakow. In 1445 he received a master degree and began to lecture on mathematics and astronomy. In 1449 he obtained the title of Doctor of Medicine. Soon after that, he went to Hungary, where he was court physician of John Hunyady

58 Po powrocie do Krakowa jako profesor Akademii Krakowskiej zajmował się astronomią, dla której ufundował katedrę, która zdobyła wkrótce europejski rozgłos. Po śmierci w 1460 pokaźny majątek zgromadzony przez Marcina w większości przypadł, zgodnie z jego wolą, Uniwersytetowi Krakowskiemu.

59 After returning to Kraków as a professor at the Academy of Kraków he founded the astronomy cathedral, which soon gained European fame. After his death in 1460, great wealth accumulated by Marcin was given, according to his will, to the University of Kraków.

60

61 Studiował nauki wyzwolone na Uniwersytecie Krakowskim, a potem wykładał astronomię i astrologię jako najzdolniejszy z uczniów Marcina Króla z Żurawicy. W Rzymie był astrologiem kardynała Roderyka Borgii, późniejszego papieża Aleksandra VI. Marcin Bylica z Olkusza zdobył najwyższe wykształcenie uniwersyteckie w zakresie medycyny i teologii. Miał tytuły archidiakona w Zagrzebiu, plebana w Budzie, archidiakona w Gorycji, prepozyta wackiego (Vac) oraz kustosza kieleckiego.

62 He studied liberal arts at the University of Krakow, and then taught astronomy and astrology as the most talented of Marcin Król’s students. In Rome, he was an astrologer of Cardinal Roderic Borjia, later Pope Alexander VI. Marcin Bylica of Olkusz got the highest university degree in medicine and theology. He was the Archdeacon in Zagreb, the pastor of Buda, the Archdeacon of Gorizia, the provost in Vac and curator in Kielce.

63 W 1472 roku został astrologiem na dworze króla węgierskiego Macieja Korwina, a po jego śmierci w 1490 roku - astrologiem Władysława Jagiellończyka. W testamencie zapisał Uniwersytetowi Krakowskiemu swe zbiory, wśród nich sławny globus nieba i astrolabium.

64 In 1472, he was an astrologer at the court of the Hungarian king Matthias Corvinus, and after his death in 1490 – Vladislaus II Jagiellon. He gave his famous globe of the sky and the astrolabe to the University of Kraków in his will.

65

66 Chopin jest uważany za jednego z najważniejszych kompozytorów romantycznych, a także za jednego z najważniejszych polskich kompozytorów w historii. Był jednym z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, często nazywany poetą fortepianu. Elementem charakterystycznym dla muzyki Chopina jest pogłębiona ekspresja oraz czerpanie z wzorców stylistycznych polskiej muzyki ludowej – z mazurków, oberków, polonezów i kujawiaków. Jego twórczość miała głęboko patriotyczną wymowę.

67  Chopin is considered as one of the most romantic composers, as well as one of the most important Polish composers in history. He was one of the most famous pianists of his time, often called the poet of the piano. Characteristic feature of Chopin's music is a deeper expression and stylistic patterns derived from Polish folk music - mazurkas, obereks, polonaise and kujawiaks. His work had deeply patriotic significance.

68 Chopin rozpoczął naukę gry na fortepianie mając pięć lat. Przed ukończeniem 7 roku życia był już autorem kilku drobnych kompozycji (były to polonezy). W 1817 ukazał się pierwszy wydany drukiem utwór Fryderyka, a rok później odbył się pierwszy koncert publiczny 8-letniego Chopina. Fryderyk jako szesnastoletni młodzieniec rozpoczął studia w zakresie teorii kompozycji u Józefa Elsnera.

69 Chopin began playing the piano at the age of five. Before the age of seven he was the author of several fine compositions (they were polonaise). In 1817 his first compositions were published in print, and a year later he performed his first public concert. As a sixteen year old young man, he studied the theory of composition with Elsner.

70 W październiku 1830 roku Fryderyk ostatni raz wystąpił przed publicznością warszawską. 2 listopada 1830 roku opuścił Warszawę na zawsze, udając się najpierw do Drezna, następnie do Wiednia, Salzburga, Monachium i Stuttgartu. We wrześniu 1831 roku przybył do Paryża, gdzie osiadł na stałe.

71  In October 1830 Chopin performed in front of the Polish audience for the last time. On 2nd November, 1830 he left Poland forever, going first to Dresden, then to Vienna, Salzburg, Munich and Stuttgart. In September 1831 he went to Paris, where he settled.

72 W pierwszych latach w Paryżu Chopin rozwijał swoją ożywioną działalność koncertową, ale skoncentrował się głównie na twórczości kompozytorskiej. Miał również bardzo wielu uczniów. Był człowiekiem bardzo towarzyskim. Łączyły go przyjazne kontakty z m.in. Franciszkiem Lisztem, Gioacchino Rossinim, Feliksem Mendelssohnem, George Sand, jak i z wydawcami, krytykami oraz całą polską emigracją.

73 Chopin performed concerts, but he concentrated on composing. He also had many students. He was very sociable. He was in friendly relations with Ferenc Liszt, Gioacchino Rossini and Felix Mendelssohn, George Sand, and with publishers, critics and the whole Polish emigration.

74 Chopin zachorował na gruźlicę i zmarł 17 października 1849 roku. Pochowany został na Paryskim cmentarzu Pere Lachaise. Serce Chopina znajduje się w Warszawie, w Kościele św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu.

75 Chopin became ill with tuberculosis and died on 17th October, 1849. He was buried in Pere Lachaise cemetery, Paris. His heart is in Warsaw, in the Church of St. Cross at Krakowskie Przedmieście.

76

77 Polski generał, artylerzysta. Brał udział w kampanii francusko- rosyjskiej 1812-1813. Po klęsce Napoleona służył w wojsku Królestwa Polskiego. W powstaniu listopadowym dał się poznać jako odważny dowódca, umiejący wykorzystać artylerię na polu walki. Walczył m.in. pod Iganiami, Ostrołęką i w obronie Warszawy. Awansowany do stopnia generała brygady i odznaczony złotym krzyżem Virtuti Militari.

78  Polish general, gunner. He took part in the Franco- Russian campaign in 1812- 1813. After the defeat of Napoleon's army, he served in the Polish Kingdom. In the Uprising he was known as a courageous leader who knows how to use artillery on the battlefield. He fought in the battles of Iganie and Ostrołęka and in the defense of Warsaw. He was promoted to Brigadier General and awarded the Gold Cross of Virtuti Militari.

79 Po upadku powstania na emigracji we Francji. Związany z obozem Hotel Lambert. W okresie Wiosny Ludów kierował obroną rewolucyjnego Wiednia, dowodził w Siedmiogrodzie i Banacie wojskami węgierskimi. Od sierpnia 1849 był naczelnym wodzem armii węgierskiej i zdobył sobie sławę wielkiego wodza. Jego przyjacielem, a zarazem adiutantem był wybitny poeta węgierski, Sándor Petőfi. Po upadku rewolucji na Węgrzech, jako generał w służbie tureckiej przeszedł na islam i przyjął imię Murat Pasza.

80 After the uprising he escaped to France. In 1848 he led the defense of the revolutionary Vienna, in Transylvania and Banat he commanded Hungarian troops. Since August 1849 he was the Commander in chief of the Hungarian army and earned a reputation as a great leader. His friend and aide at the same time was a prominent Hungarian poet Sándor Petőfi. After the revolution in Hungary, as a general in the service of the Turkish, Bem converted to Islam and took the name Murat Pasha.

81 Zmarł w Aleppo (Syria). W 1929 r. prochy generała sprowadzono z honorami do wolnej Ojczyzny i złożono w Mauzoleum na terenie parku miejskiego w rodzinnym Tarnowie. Rewolucja węgierska 1956 roku rozpoczęła się 23 października protestem u podnóża pomnika Bema w Budapeszcie.

82  He died in Aleppo.  His remains were brought back to Poland in 1929 and laid to rest in a mausoleum in Tarnów.  The Hungarian Revolution of 1956 began on October 23th with a protest at the foot of the Bem Statue in Budapest.

83

84 Po klęsce wrześniowej w 1939 r. Henryk Sławik znalazł się na Węgrzech, gdzie stanął na czele Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki nad Uchodźcami Polskimi, potem został również mianowany delegatem Ministra Pracy Rządu RP na Uchodźstwie. Organizował pomoc dla internowanych wojskowych i dla uchodźców cywilnych, pomagał w wyjazdach na Zachód, we współpracy z delegatem węgierskiego rządu Józefem Antallem wystawiał uchodźcom dokumenty, które wielu z nich – zwłaszcza uciekającym z Polski Żydom – uratowały życie.

85  After the September defeat in 1939, Sławik came to Hungary, where he became the head of the Citizens' Committee for Help for Polish Refugees. Then he was also appointed as a delegate of the Government of Poland in Exile. He organized support for military internees and civilian refugees, he helped them to travel to the West. In cooperation with the Hungarian government delegate Joseph Antall, he issued new documents for many refugees - especially fleeing Polish Jews – and that way they saved their lives.

86 Pomagał także ratować żydowskie dzieci, dla których wraz z dr Józefem Antallem oraz Zdzisławem Antoniewiczem, ks. prałatem dr Miklósem Beresztóczym, biskupem w Vác – ks. dr Árpádem Hanauerem, a przede wszystkim prymasem Jusztiniánem kardynałem Serédi pomógł utworzyć sierociniec w miejscowości Vác pod Budapesztem, który oficjalnie nosił nazwę Dom Sierot Polskich Oficerów.

87 He also helped to save Jewish children. Together with Joseph Antall, and Zdzisław Antoniewicz, prelate Miklos Beresztóczy, Bishop of Vác - Arpad Hanauer, Cardinal Primate Jusztinián Serédi, he helped to create an orphanage for Jewish children in the village of Vác near Budapest, which was officially called the School for Children of Polish Officers.

88 Aresztowany w 1944 po wkroczeniu Niemców na Węgry, w śledztwie całą odpowiedzialność wziął na siebie, nie przyznając się do znajomości z Antallem. Zamordowany w sierpniu w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Miejsce pochówku Sławika pozostaje nieznane.

89  He was arrested in 1944 after the German invasion of Hungary, in the investigation he took full responsibility for their actions, not admitting to his relation with Antall and other Hungarian colleagues. He was killed in August in a German concentration camp Mauthausen-Gusen. Sławik's place of burial remains unknown.

90  For saving Jewish lives, in 1990 Sławik was posthumously honored with the title of Righteous Among the Nations by Yad Vashem, Israel.  It is estimated that Henryk Sławik saved lives of 30,000 Polish refugees in Hungary. In 2010 he was posthumously honored with the Order of the White Eagle.

91 Przygotowali:  Gustaw Bielecki  Wojciech Musiał  Piotr Wrzesień  Karol Bogusz  Paweł Rup  Adrian Musiał


Pobierz ppt "Węgierski poeta odrodzenia. Tworzył po węgiersku i słowacku. Jeden z pierwszych, znaczących poetów piszących po węgiersku. Odebrał staranne wykształcenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google