Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Rada KSM Jest ona najwyższym organem Stowarzyszenia. W jej skład, zgodnie ze Statutem KSM wchodzą: prezesi Zarządów Diecezjalnych i po jednym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Rada KSM Jest ona najwyższym organem Stowarzyszenia. W jej skład, zgodnie ze Statutem KSM wchodzą: prezesi Zarządów Diecezjalnych i po jednym."— Zapis prezentacji:

1

2 Krajowa Rada KSM Jest ona najwyższym organem Stowarzyszenia. W jej skład, zgodnie ze Statutem KSM wchodzą: prezesi Zarządów Diecezjalnych i po jednym delegacie Stowarzyszeń Diecezjalnych.

3 W skład rady wchodzą również: generalny ks. asystent i księża diecezjalni. Obecnie asystentem generalnym jest ks. Zbigniew Kucharski, a asystentem w Diecezji Łomżyńskiej- ks. Robert Śliwowski.

4 Rada wybiera raz na 2 lata Prezydium Rady, w skład którego wchodzą: przewodniczący, 2-ch zastępców, sekretarz, skarbnik oraz generalny ks. asystent powoływany na to stanowisko przez Konferencję Episkopatu Polski. Procedurę wyboru oraz prawa i obowiązki Prezydium Rady określa Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin Rady.

5 Na szczeblu krajowym działa także Komisja Rewizyjna wybierana na 2-letnią kadencję przez Krajową Radę. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, zastępca i członek. Prawa i obowiązki Komisji określa Statut i Regulamin.

6 Krajowa Rada ma obowiązek zbierania się przynajmniej raz w roku.

7 Zadania Prezydium Rady -realizacja bieżących celów Rady -wykonywanie postanowień Rady -zwoływanie Rady -przedstawianie Radzie propozycji działań ogólnopolskich i kierunków formacyjnych -reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach na szczeblu krajowym i zagranicznym, wobec władz kościelnych i świeckich

8 Zadania Komisji Rewizyjnej -czuwanie nad działalnością statutową Stowarzyszenia -kontrola działalności finansowej -składanie sprawozdań ze swej działalności wobec Krajowej Rady Stowarzyszenia -występowanie z wnioskiem do Prezydium Rady o nadzwyczajne zwołanie Krajowej Rady Stowarzyszenia

9 Zjazd Diecezjalny KSM w diecezji jest powoływane przez biskupa specjalnym dekretem, nadając mu tym samym osobowość prawną kościelną. Biskup mianuje jednocześnie ks. Asystenta jako swego przedstawiciela do pracy w Stowarzyszeniu, który wchodzi w skład Zarządu Diecezjalnego.

10 Najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest Diecezjalny Zjazd Stowarzyszenia, w którym zgodnie ze Statutem biorą udział prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci oraz- z wyboru- po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów lub kół.

11 Zarząd Diecezjalny Przedstawicielem Stowarzyszenia w skali diecezji jest Zarząd Diecezjalny Stowarzyszenia wybierany podczas Zjazdu zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Wyboru Zarządu Diecezjalnego.

12 Diecezjalny Zarząd KSM tworzą: prezes, z-ca prezesa, sekretarz, z-ca sekretarza, skarbnik, 2-ch członków oraz Ksiądz Asystent. Jeden z członków Zarządu jest równocześnie delegatem do Krajowej Rady.

13 W skład Zarządu w Diecezji Łomżyńskiej wchodzą: -prezes Łukasz Orzoł (KSM Rzekuń) -z-ca prezesa Emilia Sasinowska (KSM Zambrów św. Józef) -skarbnik Ewelina Bednarczyk (KSM Rzekuń) -sekretarz Justyna Kordek (KSM Myszyniec) -delegaci: Beata Gwara (KSM Kadzidło) i Arkadiusz Choromański (KSM Zambrów św. Józef)

14 Na szczeblu diecezjalnym powoływana jest podczas diecezjalnego Zjazdu na okres 2 lat Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący oraz 2-ch członków. Jej prawa i obowiązki określa oraz Regulamin. W skład Komisji Rewizyjnej w Diecezji Łomżyńskiej wchodzą: -przewodniczący Krzysztof Gołaś (KSM Myszyniec) -członkowie: Martyna Grzyb (KSM Kadzidło) i Adam Milewski (KSM Zambrów św. Józef)

15 Obowiązki poszczególn ych członków Zarządu Diecezjalneg o określa Regulamin Prac Zarządu Diecezjalneg o.

16 Walne zebranie oddziału/koła Oddział parafialny jest podstawową jednostką strukturalną stowarzyszenia. Nowy oddział powoływany jest przez Zarząd Diecezjalny za zgodą księdza proboszcza, który wyznacza do opieki nad oddziałem ks. Asystenta.

17 Najwyższą władzą w oddziale jest walne zebranie członków, które raz na dwa lata wybiera 5-osobowe kierownictwo oddziału oraz 3-osobową komisję rewizyjną.

18 Kierownictwo oddziału/koła W skład kierownictwa wchodzą: prezes, z-ca prezesa, sekretarz, z-ca sekretarza oraz skarbnik. Ich obowiązki określone są w Statucie.

19 Schemat struktury KSM KEP (biskup przewodniczący komisji) KSM (PKR KSM i Komisja Rewizyjna diecezja (biskup ordynariusz) KSM Diecezjalny (Zarząd i Diecezjalna KR) Dekanat (ks. Dziekan) Okręg (Rada Okręgu, Prezydium RO, Ks. Asystent Okręgu) Parafia (ks. Proboszcz) Oddział/Koło (Kierownictwo, Komisja Rewizyjna, Sąd koleżeński, Zastępy, Sekcje)

20 Dziękujemy za uwagę Dziękujemy za uwagę Prezentacja wykonana przez KSM Łapy


Pobierz ppt "Krajowa Rada KSM Jest ona najwyższym organem Stowarzyszenia. W jej skład, zgodnie ze Statutem KSM wchodzą: prezesi Zarządów Diecezjalnych i po jednym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google