Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

2 Krajowy Rejestr Sądowy
Kto prowadzi KRS? Jeżeli wpisu dokonał Sąd w Szczecinie to uzyskamy informacje w Sądzie w Rzeszowie? Z jakich rejestrów składa się KRS? Czy KRS jest jawny? Czy KRS jest darmowy?

3 Krajowy Rejestr Sądowy
Jakie są funkcje KRS? Legalizacyjna Informacyjna Czym różni się rejestr od ewidencji? Jaki jest cel prowadzenia rejestru?

4 Centralna Informacja KRS
Jakie są zadania Centralnej Informacji KRS? prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek, zwanego dalej "katalogiem"; udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów z katalogu; utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie informatycznym.

5 Centralna Informacja KRS
Za co Centralna Informacja pobiera opłaty? Udzielanie informacji Wydawanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń Udostępnianie kopii dokumentów z katalogu Za co Centralna Informacja nie pobiera opłaty? Aktualne informacje o podmiotach Listę dokumentów z Katalogu Listę upadłych przedsiębiorców/ postępowanie restrukturyzacyjne

6

7 Rejestr Przedsiębiorców KRS
Kto podlega wpisowi do KRS? (przykłady) Spółki prawa handlowego Spółdzielnie Oddziały przedsiębiorców zagranicznych Podmioty wpisywane do innych rejestrów – kiedy? Kto nie podlega wpisowi do tego rejestru? Osoby fizyczne Usługodawca z państwa UE

8 Rejestr Przedsiębiorców KRS
Kiedy uzyskuje się status „Przedsiębiorcy”? Kiedy przedsiębiorca może rozpocząć działalność? Po uzyskaniu wpisu ew. po uzyskaniu koncesji, zezwolenia Wyjątki? Osoba fizyczna Spółka kapitałowa w organizacji Usługodawca z państwa UE

9 Wpis do rejestru przedsiębiorców
Czy wpisu dokonujemy tylko na wniosek? Na czym składa się wniosek? Gdzie udostępnia się formularze? W siedzibie sądu Na stronie ministerstwa sprawiedliwości Gdzie składa się wniosek? Do sądu rejestrowego

10 Wpis do rejestru przedsiębiorców
W jakiej formie można złożyć wniosek? Jak należy podpisać wniosek? Certyfikowany podpis elektroniczny Podpis e-puap Zwykły podpis Czy wpis i ogłoszenie podlegają opłacie?

11

12

13 Kiedy zwraca się wniosek bez wezwania do uzupełnienia braków?
Wniosek złożony na niewłaściwym formularzu. Wniosek nieprawidłowo wypełniony. Wniosek nieopłacony.

14 Co zrobić żeby zwrócony wniosek wywołał skutki prawne?
Ponowne złożenie wniosku w terminie 7 dni. Skutek od pierwszego wniesienia.

15 Wpis do rejestru przedsiębiorców
W jakim terminie należy złożyć wniosek? Na jakiej podstawie dokonuje się wpisu? Postanowienie wydaje się w postępowaniu procesowym czy nieprocesowym? Na czym polega dokonanie wpisu? Czy wykreślenie z rejestru jest wpisem?

16 Wpis do rejestru przedsiębiorców – NIEAKTUALNE!!!
Co składa się wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców? Wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

17 Wpis do rejestru przedsiębiorców
Kiedy wnioskodawca składa wnioski i zgłoszenia samodzielnie drogą elektroniczną? Co robi sąd z dodatkowymi wnioskami i zgłoszeniami? Czyje podpisy dołącza się do wniosku? (uwierzytelnione wzory podpisu osoby upoważnionej lub prokurenta)

18 Wpis do rejestru przedsiębiorców
Czy dokonanie wpisu może być uzależnione od decyzji organu administracyjnego? Ile czasu ma sąd na rozpatrzenie wniosku o wpis? 7 dni od daty wpływu. 1 dzień od daty wpływu. 7 dni od usunięcia przeszkody. 1 miesiąc – wysłuchanie uczestników lub rozprawa.

19 Art. 20a. 1. Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. 2. Wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu. 3. Jeżeli rozpoznanie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

20 CEIDG

21 CEIDG Jakie są zadania CEIDG?
ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi; 2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie; 3) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego; 4) umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

22 CEIDG Kto i gdzie prowadzi CEIDG? Na czym polega wpis do CEIDG?
Za pośrednictwem czego składa się wniosek do CEIDG? Gdzie udostępnia się formularz elektroniczny? Strona CEIDG + BIP ministra + ePUAP CEIDG ma charakter tajny czy jawny?

23 CEIDG Jakie dane udostępnia CEIDG?
Określone w art. 25 ust. 1 – wyjątki! O uzyskaniu, cofnięciu, utracie, wygaśnięciu uprawnień wynikających z: Koncesji Zezwolenia Licencji 3. O wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania tej działalności i wykreśleniu z rejestru.

24 CEIDG Kiedy dane z CEIDG udostępniane są darmowo?
Na stronie CEIDG, W innej formie po ustaleniu z ministrem, Organom państwowym. Kiedy dane z CEIDG udostępniane są odpłatnie? Innym podmiotom niż organy administracji + w innej formie niż na stronie internetowej

25 CEIDG Jakie domniemanie wiąże się z informacjami zgromadzonymi w CEIDG? Czy domniemanie obowiązuje gdy dane wpisano niezgodnie z wnioskiem lub bez wniosku?

26      Art. 33. Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo brakiem zgłoszenia zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności.

27 Punkt Kontaktowy Czym jest „Punkt Kontaktowy”?
Jakie zadania ma Punkt Kontaktowy? 1) umożliwienie dopełnienia procedur związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) udzielanie informacji

28 Wpis do CEIDG Czy wpisu dokonuje się tylko na wniosek?
Co jest integralną częścią wniosku o wpis? 1) Żądanie wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); 2) Żądanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

29 3) Żądanie zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników; 4) Żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

30 5) przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; 6) przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał; 7) przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych; 8) przyjęcia zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie ewidencji przychodów, a także zawiadomienia o rozwiązaniu tych umów; 9) przyjęcia, w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek, wyłącznie na własne ubezpieczenia: a) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego, b) zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, c) zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b, d) zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń określonych w lit. a i b.

31 Wpis do CEIDG Co przedsiębiorca może dołączyć do wniosku o wpis?
Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług. Co robi CEIDG z powyższymi zgłoszeniami? Jakie oświadczenie składa się wraz z wnioskiem? oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów Jak złożyć wniosek w urzędzie gminy? Co robi organ gminy ze złożonym wnioskiem?

32 Wpis do CEIDG W jakim terminie organ gminy przesyła wniosek do CEIDG?
nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania Co w sytuacji gdy czynności związanych z wnioskiem dokonuje pracownik urzędu? Jak długo archiwizuje się wnioski wraz z dokumentacją? Kto dokonuje archiwizacji? organ gminy i minister właściwy do spraw gospodarki

33 Wpis do CEIDG Jakie warunki musi spełniać wniosek aby dokonano wpisu? Wystarczy że jest poprawny! Kto jest uprawniony do złożenia: Wniosku o wpis? Wniosku o zmianę lub wykreślenie wpisu?

34 Wpis do CEIDG Jaki wniosek jest niepoprawny?
niezawierający danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, lub 1a) zawierający dane, o których mowa w art. 25 ust. 1, niezgodne z przepisami prawa, lub 3) dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy, lub

35 4) złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, lub 5) dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub 5a) wraz z którym nie złożono oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 7, lub 6) niepodpisany – jak należy podpisać wniosek złożony go gminy? 7)  złożony przez osobę nieuprawnioną.

36 Wpis do CEIDG Co w sytuacji gdy wniosek jest niepoprawny?
Informacja systemu Wezwanie do skorygowania lub uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Ile kosztuje wniosek o wpis do CEIDG? Czy można uzyskać zaświadczenie o dokonaniu wpisu?

37 Art. 29a. 1. W przypadku dokonania wpisu do CEIDG, osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG wraz z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art , z wyłączeniem przepisów art. 27 ust. 2 pkt 1-5a. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 oraz adres do doręczeń. 4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, wpis do CEIDG nie jest udostępniany.

38 Zawieszenie działalności
Jaki przedsiębiorca i na jaki okres może zawiesić działalność? Jak można oznaczyć okres zawieszenia? Jaki kodeks stosujemy do obliczania okresu zawieszenia?

39 Zawieszenie działalności
Kiedy zawieszenie działalności spółki cywilnej jest skuteczne? Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w różnych formach może zawiesić jednocześnie wszystkie działalności? Kiedy kończy się zawieszenie działalności gospodarczej?

40 Zakończenie działalności gospodarczej
Kto decyduje o zakończeniu działalności gospodarczej? W jakim terminie należy złożyć wniosek o wykreślenie wpisu? w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej Jakie warunki musi spełniać wniosek o wykreślenie?

41 Zakończenie działalności gospodarczej
Kiedy minister wykreśla przedsiębiorcę z CEIDG? 1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę; 1a) wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą; 2) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;

42 3) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 3a) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d; 4) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust. 1 albo ust. 2; 5) Gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa. 6) Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1a, przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości.

43 5. CEIDG wykreśla przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni:
1)   w przypadku niezłożenia wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 2)   gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej; 3)   po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.

44 Zakończenie działalności gospodarczej
Kiedy minister może wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG? Dane niezgodne z rzeczywistością -> wezwanie -> 7 dni Co robi minister gospodarki po wykreśleniu przedsiębiorcy? Powiadamia: ZUS/KRUS, naczelnika U. Skarbowego, GUS, organy koncesyjne itp. Co dzieje się z danymi przedsiębiorcy po wykreśleniu z CEIDG?

45 Inne obowiązki

46 Art Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. 3. Identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

47 16 maja 2016 Art. 16a. (3) 1. Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy określone w art. 25 ust. 1 pkt 5 podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tytuł ten nie podlega dołączeniu do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i jest przedstawiany organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 1a. 2. Przepis ust. 1 nie narusza obowiązków podmiotów podlegających przepisom ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142).

48 Art. 17. Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.

49 Art. 18. Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska.

50 Art. 19. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

51 Art Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim: określających firmę producenta i jego adres; a także państwo siedziby wytwórcy, jeżeli ma on siedzibę poza terytorium państw członkowskich UE i państw członkowskich EFTA - stron umowy EOG umożliwiających identyfikację towaru, chyba że przeznaczenie towaru jest oczywiste.

52 Firma a Przedsiębiorstwo. Co jest firmą:
Osoby fizycznej? Osoby prawnej? Oddziału? Czy można sprzedać firmę? Czy można korzystać z cudzej firmy?

53 Art. 21. Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych: 1) firmy przedsiębiorcy; 2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 3) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

54 Czym różni się siedziba od adresu?

55 Art Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. 2. Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować obowiązek określony w ust. 1 za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

56 Ratio Legis Prawo podatkowe Prawo karne


Pobierz ppt "Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google