Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S."— Zapis prezentacji:

1 Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S.

2 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 2 Akcjonariat D.A.S. Munich Re ERGO Hestia D.A.S. Hamburg - Mannheimer DKVVICTORIA

3 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 3 Rynek Ochrony Prawnej w Europie ●W Polsce D.A.S. jest niezależnym Ubezpieczycielem spełniającym jako jedyny w RP założenia bezstronności wynikające z regulacji UE oraz polskiej Ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

4 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 4 ●D.A.S. W Europie posiada 17 Spółek Niemcy, Austria, Hiszpania, Włochy, Anglia, Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria, Czechy, Wielka Brytania, Irlandia, Grecja, Słowacja, Polska, Węgry, Estonia + Francja Francja Hiszpania Irlandia Wielka Brytania Włochy Grecja Szwajcaria Polska Niemcy Węgry SłowacjaCzechy Austria D.A.S. Polska i inne Spółki zagraniczne

5 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 5 Na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej? Jest to nowoczesny i prestiżowy produkt ubezpieczeniowy zapewniający: ●ubezpieczenie kosztów Twojej obsługi prawnej, ●pokrycie kosztów sądowych ochrony Twoich praw, ●zabezpieczenie Cię przed ryzykiem finansowym przegrania sprawy w sądzie. Ochrona prawna to ubezpieczenie od ponoszenia kosztów dochodzenia lub obrony swych praw. Dzięki ochronie ubezpieczeniowej każdy ubezpieczony może zatrudnić Adwokata (lub Radcę Prawnego) by ten, jako Obrońca lub Pełnomocnik Procesowy, reprezentował jego interesy w sądzie, jednocześnie bez obawy o ponoszenie związanych z tym prawnych kosztów np. opłaty od pozwu, wynagrodzenia adwokatów i biegłych sądowych, które są finansowane w ramach ubezpieczenia.

6 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 6 Zapewniamy: ●Zapłatę honorarium prawnika (Adwokata lub Radcy Prawnego), ●Pokrycie kosztów sądowych (np. opłaty od pozwu oraz innych wydatków), ●Pokrycie kosztów powołania biegłych sądowych, ●Pokrycie kosztów egzekucji komorniczej orzeczenia sądu, ●Pokrycie kosztów podróży Ubezpieczonego do sądów zagranicznych na rozprawy, na których jego obecność jest obowiązkowa, ●Pokrycie kosztów poręczenia majątkowego (kaucja) w wysokości do kwoty 15 000 zł w Polsce oraz do kwoty 30 000 zł za granicą, ●Zapłatę kosztów zasądzonych na rzecz strony przeciwnej w przypadku, jeżeli ubezpieczony częściowo lub w całości przegra proces sądowy.

7 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 7 Infolinia Prawna  Infolinia prawna czyli poradnictwo daje możliwość telefonicznej konsultacji w sytuacjach nagłych wypadków szkodowych z Prawnikiem Centrali D.A.S. przez 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu.  Poradnictwo obejmuje wszystkie kwestie i przypadki objęte ochroną ubezpieczeniową (bez pomniejszania sumy ubezpieczenia).

8 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 8 Ochrona Prawna D.A.S. Zakres i przedmiot ubezpieczenia: Nazwa ubezpieczenia Ochrona prawna Pojazdu Ochrona prawna Kierowcy Ochrona prawna w razie NW Ochrona prawna Nieruch- omości Ochrona prawna Pracow- nika Ochrona prawna w Życiu Prywatnym Ochrona Prawna D.A.S.

9 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 9 Zakres ubezpieczenia Zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować praktycznie każdą sferę aktywności życiowej – obok komunikacji samochodowej także : ●Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych o naprawienie szkody wyrządzonej na osobie lub mieniu osoby ubezpieczonej, np. szkody z tytułu: uszkodzenia pojazdu, zalania mieszkania, doznania nieszczęśliwego wypadku, zniszczenia rzeczy podczas przeprowadzki, ●Obrona przed sądem w postępowaniach karnych z tytułu naruszenia lub podejrzenia o naruszenie przepisów prawa karnego, np. sprawy o spowodowanie wypadku drogowego, o nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. ●Obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie z tytułu naruszenia lub podejrzenia o naruszenie przepisów prawa wykroczeń, np. nieumyślne wykroczenia przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia. ●Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy, np. dochodzenie wynagrodzenia za nadgodziny, odszkodowania za niezasadne zwolnienie z pracy.

10 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 10 Zakres ubezpieczenia c.d. ●Dochodzenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia zawartych z innymi ubezpieczycielami, np. o wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, za uszkodzenie pojazdu z Autocasco, z tytułu ubezpieczenia kredytu konsumenckiego. ●Dochodzenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, np. z tytułu gwarancji jakości pojazdu, z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wadliwy towar, z tytułu naruszenia umowy o remont nieruchomości. ●Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa własności lub innych praw rzeczowych dotyczących nieruchomości lub rzeczy ruchomych ubezpieczającego, np. dochodzenie roszczeń o pokrycie kosztów remontu zalatanego mieszkania, pokrycie kosztów remontu nieruchomości uszkodzonej podczas prac budowlanych prowadzonych na nieruchomości sąsiedniej. ●Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia posiadania nieruchomości, w tym roszczeń z tytułu zakłócenia korzystania z nieruchomości wskutek oddziaływań ze strony nieruchomości sąsiednich, np. roszczeń o zaprzestanie zakłócania przez hałas, zanieczyszczenia powietrza powodowane przez sąsiednią fabrykę.

11 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 11 Ochrona Prawna Pojazdu Ubezpieczenie obejmuje kwestie związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu (pokrycie kosztów ochrony prawnych interesów związanych z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu mechanicznego). Ubezpieczeniem objęte są następujące osoby: ●Kierowca uprawniony do używania pojazdu ●Pasażerowie pojazdu. Zakres ubezpieczenia obejmuje: ●dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej zarówno przez kierowcę jaki i pasażerów szkody na osobie lub mieniu) ●obrony przed sądem w postępowaniach karnych, ●obrony przed sądem w sprawach o wykroczenie, ●reprezentacji w postępowaniu związanym z niezgodnym z prawem zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, ●dochodzenia roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia zawartych z innymi ubezpieczycielami oraz roszczeń wynikających z innych umów dotyczących pojazdu. ●Dochodzenie roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umów związanych z pojazdem

12 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 12 Ochrona Prawna Kierowcy Ubezpieczenie obejmuje kwestie związane z kierowaniem pojazdem (pokrycie kosztów ochrony prawnych interesów związanych kierowaniem pojazdem mechanicznym przez osobę wymienioną w umowie ubezpieczenia). Ubezpieczeniem objęte są następujące osoby: ●Ubezpieczający lub Kierowca wymieniony w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że pojazd nie jest jej jego własnością lub współwłasnością. Zakres ubezpieczenia obejmuje: ●dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej szkody na osobie lub mieniu z wyjątkiem roszczeń wynikających z czynności prawnych) ●obrony przed sądem w postępowaniach karnych, ●obrony przed sądem w sprawach o wykroczenie, ●reprezentacji w postępowaniu związanym z niezgodnym z prawem zatrzymaniem prawa jazdy, ●dochodzenia roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia zawartych z innymi ubezpieczycielami.

13 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 13 Ochrona Prawna w razie nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie obejmuje dochodzenie roszczeń związanych z powstaniem uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia czy śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku związanych z prywatną sferą życia. Ubezpieczeniem objęte są następujące osoby: ●Ubezpieczający albo osoba na której rzecz zawarto umowę ubezpieczenia, ●Małżonek (/konkubent/partner życiowy wymieniony w umowie ubezpieczenia), ●Dzieci Ubezpieczającego do 26 roku życia, zamieszkujące z nim i nie prowadzące działalności zarobkowej. Zakres ubezpieczenia obejmuje: ●dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za doznaną szkodę na osobie z tytułu nieszczęśliwego wypadku (za wyjątkiem roszczeń wynikających z czynności prawnych) ●dochodzenia roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia osobowego zawartych przez Ubezpieczonego.

14 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 14 Ochrona Prawna Nieruchomości Ubezpieczenie obejmuje kwestie związane z prywatnym posiadaniem nieruchomości (pokrycie kosztów ochrony prawnych interesów związanych własnością i innymi prawami rzeczowymi dotyczącymi nieruchomości wymienionej w umowie ubezpieczenia). Ubezpieczeniem objęte są następujące osoby: ●Ubezpieczający lub inna osoba na rzecz której zawarto umowę ubezpieczania, ●Właściciel, ●Najemca ●Dzierżawca, ●Użytkownik, ●Małżonek (/konkubent/partner życiowy wymieniony w umowie ubezpieczenia), ●Dzieci Ubezpieczającego do 26 roku życia, zamieszkujące z nim i nie prowadzące działalności zarobkowej Zakres ubezpieczenia obejmuje: ●dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za doznaną szkodę majątkową w nieruchomości ●obrony przed sądem w postępowaniach karnych, ●obrony przed sądem w sprawach o wykroczenie, ●dochodzenia roszczeń w zakresie prawa własności, ●dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia posiadania nieruchomości, ●dochodzenia roszczeń wynikających z nieuzasadnionego zakłócania korzystania z nieruchomości. ●dochodzenia roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia nieruchomości wynikających z nienależytego wykonania umów ubezpieczenia. ●dochodzenia roszczeń wynikających z innych umów dotyczących nieruchomości wynikających z nienależytego ich wykonania.

15 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 15 Ochrona Prawna Pracownika Ubezpieczenie obejmuje kwestie dotyczące ochrony interesów prawnych wynikających ze stosunku pracy (pokrycie kosztów ochrony prawnych interesów związanych ze stosunkiem pracy i zaistniałych w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych). Ubezpieczeniem objęte są następujące osoby: ●Ubezpieczający a także osoba wymieniona w umowie ubezpieczenia (małżonek/partner życiowy) Zakres ubezpieczenia obejmuje: ●dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej szkody na osobie lub mieniu) ●dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunku pracy.

16 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 16 Ochrona Prawna w życiu prywatnym Ubezpieczenie dotyczy ochrony interesów prawnych związanych wyłącznie z prywatną sferą życia Ubezpieczeniem objęte są następujące osoby: ●Ubezpieczający lub inna osoba na rzecz której zawarto umowę ubezpieczania, ●Małżonek (/konkubent/partner życiowy wymieniony w umowie ubezpieczenia), ●Dzieci Ubezpieczającego do 26 roku życia, zamieszkujące z nim i nie prowadzące działalności zarobkowej Zakres ubezpieczenia obejmuje: ●dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej szkody na osobie lub mieniu) ●obrony przed sądem w postępowaniach karnych, ●obrony przed sądem w sprawach o wykroczenie, ●Dochodzenie roszczeń w zakresie prawa własności oraz z tytułu naruszenia posiadania, ●dochodzenia roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia majątkowego rzeczy ruchomych, ●Dochodzenie roszczeń wynikających z innych umów.

17 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 17 Suma ubezpieczenia ●Na każde zdarzenie objęte ubezpieczeniem D.A.S. gwarantuje pokrycie kosztów reprezentowania interesów ubezpieczonego (honorarium Adwokata lub Radcy Prawnego osoby ubezpieczonej) oraz kosztów postępowania sądowego – do wysokości 30 000,- zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy. Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconych odszkodowań w zakresie innych wypadków ubezpieczeniowych i ponowne zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem objęte jest ochroną ubezpieczeniową na kolejne 30 000 zł.

18 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 18 Zasady obsługi umów Ubezpieczonych w D.A.S. ●Nasi Ubezpieczeni w OWU mają zagwarantowany swobodny wybór Adwokata lub Radcy Prawnego, jaki ma reprezentować ich prawne interesy przed sądem, ●Zapewniamy pomoc w zatrudnieniu Profesjonalnego Adwokata lub Radcy Prawnego w celu reprezentowania przed sądem w każdym kraju objętym ochroną ubezpieczoną - W tym celu z 300 Kancelariami Adwokackimi, które są starannie dobierane i selekcjonowane przez D.A.S. z punktu widzenia dbałości o interesy naszych ubezpieczonych, mamy uzgodnione zasady bezgotówkowej obsługi prawnej! ●W wielu przypadkach współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, z którymi można kontaktować się także w języku polskim (Np. Niemcy, Holandia, Włochy).

19 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 19 poszkodowany sprawca wszystkonic (jak najmniej) 10 000zł świadek rzeczoznawca świadek rzeczoznawca I instancja II instancja 4.400 zł 5.800 zł D.A.S. 30 000zł ugoda

20 Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO bogdan.sadowy@allfinanz.com.pl Tel: 727 909 681


Pobierz ppt "Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S."

Podobne prezentacje


Reklamy Google