Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie jako beneficjenta przy realizacji projektów własnych Perspektywa finansowa 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie jako beneficjenta przy realizacji projektów własnych Perspektywa finansowa 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie jako beneficjenta przy realizacji projektów własnych Perspektywa finansowa 2007-2013

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw regionie Poddziałanie 8.1.2. Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

3 Cel główny projektów Działanie 6.2 Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Poddziałanie 8.1.2 Aktywizacja zawodowa uczestników poprzez szkolenia oraz udzielenie pomocy w uruchomieniu działalności gospodarczej i zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorstwom wsparcia w pierwszym okresie ich funkcjonowania.

4 Status na rynku pracy osób objętych wsparciem w projektach -osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku do 24 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz osoby z terenów wiejskich), - osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy.

5 Rodzaje wsparcia przewidziane w projektach - wsparcie szkoleniowo – doradcze o charakterze podstawowym i specjalistycznym, - wsparcie finansowe: a) jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości b) wsparcie pomostowe, - zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

6 Wsparcie finansowe w ramach projektów - jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości (do 40 000 PLN), - podstawowe wsparcie pomostowe (wypłacane w transzach przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej), - przedłużone wsparcie pomostowe (wypłacane od 7-go do 12 –go miesiąca), Wysokość transz wsparcia pomostowego w projektach: – od 1 000 PLN do 1 400 PLN.

7 Procedury zabezpieczające przed korupcją oraz nadużyciami stosowane przez beneficjenta w procesie przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego

8 - deklaracja bezstronności dla członków Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków, - oświadczenie uczestnika projektu o braku powiązań rodzinnych z pracownikami biura projektu, - oświadczenie uczestnika projektu o braku możliwości sfinansowania ze środków własnych wydatków związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej,

9 - zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania i rozliczenia przez uczestnika otrzymanego wsparcia: a) umowa określająca warunki udzielenia wsparcia, b) poddanie się egzekucji komorniczej na podstawie aktu notarialnego, weksla - kontrole przeprowadzane przez pracowników biura projektu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczych,

10 Trudności w rozliczaniu otrzymanego wsparcia finansowego przez uczestników projektu - uchylanie się od terminowego rozliczenia otrzymanych środków, - uchylanie się od kontroli w miejscu prowadzenia działalności, - zakup niezgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym (n.p. próba rozliczenia telewizora 40 cali jako monitora komputerowego, regał z czasów PRL jako zakup mebli biurowych).

11 Podsumowanie W latach 2009 -2015 WUP w Warszawie zrealizował 40 projektów, w których wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otrzymało 2 231 uczestników. Uruchomienie procedury sądowej w celu odzyskania środków nierozliczonych lub wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem zastosowane zostało w przypadku 6 uczestników projektów

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy ul. Ciołka 10 a 01-402 Warszawa


Pobierz ppt "Doświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie jako beneficjenta przy realizacji projektów własnych Perspektywa finansowa 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google