Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Działanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Działanie."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Działanie 3 „Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji Ochrony Środowiska” Przegląd zasad wykonywania kontroli dokumentacyjnych Przygotował: Adam Nadolski

2 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Wyróżnia się następujące rodzaje kontroli dokumentacji: Kontrole planowe: kontrole dokumentacyjne oparte na analizie badań automonitoringowych, które uwzględnione zostały w rocznym planie kontroli dokumentacyjnych Kontrole pozaplanowe: kontrole oparte na analizie dokumentacji z wyłączeniem badań automonitoringowych i oparte na analizie badań automonitoringowych, które nie zostały uwzględnione w rocznym planie kontroli dokumentacyjnych Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.2

3 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Wykaz czynności inspektora kwalifikowanych, jako kontrole na podstawie dokumentacji bez wyjazdu w teren: Kontrole bez wyjazdu w teren oparte na analizie badań automonitoringowych wynikające z rocznego planu kontroli oraz pozaplanowe: 1.Analiza dokumentów przekazanych przez zakład w celu oceny dotrzymywania wielkości dopuszczalnych oraz spełnienia wymagań dotyczących badań automonitoringowych. Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.3

4 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Kontrole bez wyjazdu w teren oparte na analizie dokumentacji z wyłączeniem badań automonitoringowych: 1.Analiza dokumentów przekazanych przez zakład w celu weryfikacji wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz innych zgłoszeń ZDR 2.Analiza dokumentów przekazanych przez zakład w celu weryfikacji lub aktualizacji dokumentów, zgłoszeń i wykazów dotyczących ZZR. Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.4

5 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 3.Analiza dokumentów w celu przedstawienia informacji w związku z postępowaniem GIOŚ w sprawie zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów – zapis korygowano. 4.Ocena na podstawie dokumentów przewożonego przez granicę towaru pod kątem identyfikacji, czy nie jest odpadem w rozumieniu rozporządzenia 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i jego ewentualnej klasyfikacji lub wykluczenia go z kategorii odpadów. Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.5

6 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 5.Analiza zawiadomienia o planowanym terminie oddania obiektu, instalacji do użytkowania składanego przez inwestora w celu oceny przestrzegania wymagań przez nowe przedsięwzięcia określone w §2 ust.1 pkt 7i §3 ust.1 pkt 7 i 8 rozp. Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 213,poz. 1397 z późn. zm.) - uaktualniono podstawę prawną. 6.Analiza dokumentów przekazanych przez zakład w celu weryfikacja raportu PRTR Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.6

7 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 7.Analiza dokumentów będących w posiadaniu wioś i przekazanych przez interweniującego w celu oceny zasadności zgłoszonej interwencji (nie dotyczy spraw przekazanych przez wioś zgodnie z właściwością na podstawie art. 243 a KPA) – zapis skorygowano 8.Analiza dokumentów przekazanych przez podmiot (zakład) lub organ, dołączanych do wniosków o wydanie zaświadczenia, opinii – zapis skorygowano. Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.7

8 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 9.Analiza dokumentów w celu naliczenia kary w trybie art. 73 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – nowa pozycja. 10.Analiza dokumentów w celu naliczenia kary za brak przestrzegania ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.8

9 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 11.Analiza dokumentów w celu naliczenia kary w trybie art. 9z ust. 1, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – nowa pozycja. 12. Analiza dokumentów w celu naliczenia kary w trybie art. 9y ust. 1 pkt 4, 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – nowa pozycja. 13.Analiza dokumentów w celu naliczenia kary w trybie art. 200, w związku z art. 237, ustawy o odpadach – nowa pozycja Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.9

10 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Kontrole dokumentacyjne, które zostaną usunięte z SK: Analiza dokumentów przekazanych przez zakład w celu weryfikacji rocznego raportu emisji CO 2 Analiza dokumentów w celu naliczenia opłaty sankcyjnej w trybie art. 79 a ustawy o odpadach Analiza dokumentów przekazanych przez zakład w celu wydania postanowienia opiniującego raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.10

11 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Jeżeli ww. działania skutkują podjęciem kontroli w zakładzie wówczas z dokonanych czynności nie sporządza się adnotacji i traktuje się je, jako materiał stanowiący przygotowanie do kontroli zakładu w terenie. Kontrole z wyjazdem w teren bez ustalonego podmiotu (potwierdzone protokółem kontroli) oraz kontrole wykonane w oparciu o analizę dokumentacji bez wyjazdu w teren planowe i pozaplanowe (potwierdzone adnotacją) wliczane są do ogólnej liczy kontroli wykonywanych przez IOŚ. Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.11

12 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Zasady określania liczby kontroli opartych o dokumentację: analizę dokumentacji przekazywanej przez zakład w ramach automonitoringu w danym roku, we wszystkich komponentach, traktuje się jako jedną kontrolę zgodnie z rocznym planem kontroli (bez względu na liczbę sporządzonych adnotacji, wprowadzonych do ISWK). Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.12

13 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Zasady określania liczby kontroli opartych o dokumentację c.d.: Sprawdzenie przekazanych przez zakład dokumentów innych niż wynikające z obowiązującego automonitoringu, traktuje się jako odrębną kontrolę w oparciu o dokumentację, z której sporządza się adnotację generowaną z ISWK i podpisaną przez inspektora. UWAGA: analizę zasadności podjęcia interwencji w zakładzie nie traktuje się jako kontroli opartych o dokumentację. Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.13

14 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Spostrzeżenia i wnioski 1.Sposób tworzenia kontroli dokumentacji w ISWK jest wystarczający sprawny. 2.Korekty wymaga zakres czynności podlegających dokumentowaniu (sporządzaniu adnotacji). Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.14

15 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 3.Należy rozważyć potrzebę planowania kontroli dokumentacji, a jeśli kontrole dokumentacji w dalszym ciągu należy planować – należy rozważyć jak usprawnić ten proces w ISWK (powinno to być powiązane m.in. z zarejestrowanymi decyzjami środowiskowymi). 4.W przypadku próby dodawania nowej kontroli dokumentacyjnej dla zakładu dla którego już przeprowadzono kontrole dokumentacyjną w bieżącym roku - system ISWK winien ostrzegać o takim zdarzeniu. Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.15

16 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 5.Możliwość cofania statusu „zakończonego” protokołu w przypadku gdy wystąpi konieczność dopisywania kolejnej otrzymanej do analizy dokumentacji. 6.Należy rozważyć zmianę sposobu rejestrowania kontroli dokumentacji dotyczących PEM, gdyż powoduje to nadmierny wzrost liczby zakładów zarejestrowanych w ISWK. Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.16

17 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 7.W przypadku próby dodawania nowej kontroli dokumentacyjnej dla zakładu, ujętego w rocznym planie kontroli z wyjazdem w teren, system ISWK winien ostrzegać o takim zdarzeniu. 8.Należy rozważyć zasadność rejestrowania kontroli dokumentacji w przypadku wydawanych zaświadczeń i opinii (np. o spełnianiu wymogów ochrony środowiska). Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.17

18 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 9.W przypadku nie wypełnienia poprawnie wszystkich niezbędnych pól podczas sporządzania adnotacji ISWK nie powinien pozwalać na nadanie kontroli statusu „zakończonej”. 10.Po zalogowaniu się do ISWK, użytkownik winien mieć możliwość wyszukania swoich kontroli ze statusem „w trakcie realizacji”. Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.18

19 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Dziękuję za uwagę. Ołtarzew: 5-8 listopada 2013 r.19


Pobierz ppt "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Działanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google